IBPP4/443-485/14/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Odliczenie podatku naliczone z tytułu realizacji projektu „ ....”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2014r. (data wpływu 14 października 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczone z tytułu realizacji projektu „ ....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczone z tytułu realizacji projektu „ ....

We wniosku przedstawiono stan faktyczny:

Wnioskodawca - Towarzystwo Sportowe - działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i jest zarejestrowane w rejestrze klubów sportowych innych niż UKS, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w ewidencji prowadzonej przez Starostę. Klub prowadzi działalność statutową w dziedzinie sportu. Rozliczając dotację Urząd Marszałkowski Województwa wymaga od Wnioskodawcy indywidualnej interpretacji podatkowej czy w związku z prowadzoną działalnością nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących zakup towarów i usług na potrzeby projektu.

W czerwcu 2014 zrealizowano projekt „ ...”. Całość wydatków objętych podatkiem VAT to 31.365 zł w tym 5865 zł VAT i był to koszt budowy kortu oraz wyposażenia kortu w sprzęt sportowy.

Na fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług na potrzeby projektu figuruje Wnioskodawca.

W związku z realizowanym projektem nie jest i nie będzie generowany obrót opodatkowany podatkiem VAT i nie powstała sprzedaż opodatkowana VAT. Towary i usługi nabyte w celu zrealizowania projektu nie miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowane podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie mamy obowiązku składania deklaracji VAT-7, oraz nie korzystamy z zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Korty te są ogólnie dostępne i Wnioskodawca nie przewiduje pobierania opłat za korzystanie z kortu.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w związku z realizowanym projektem „ ....” Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących zakup towarów i usług na potrzeby projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Towarzystwo Sportowe nie prowadzi działalności gospodarczej, i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Jako klub który jest zarejestrowany w rejestrze Starosty może jedynie prowadzić odpłatna i nieodpłatna działalność statutową. W związku z realizacją tego projektu nie przewiduje nawet odpłatnej działalności statutowej. Działalność Wnioskodawcy w całości jest zwolniona lub niepodlegająca opodatkowaniu.

W związku z powyższym i obowiązującymi przepisami, uważa że nie ma możliwości dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług.

Dla potwierdzenia Wnioskodawca powołuje się na przepis określający generalną zasadę stosowaną przy odliczaniu podatku naliczonego.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego uregulowania wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wskazana powyżej zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do czynności zwolnionych, bądź niepodlegających opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami dokonanymi na realizację opisanego projektu gdyż – jak wskazuje treść wniosku – nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.