IBPP3/443-946/14/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 8 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) oraz pismem z 24 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i otrzymania zwrotu różnicy podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i otrzymania zwrotu różnicy podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu: „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z 8 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 29 września 2014 r. znak IBPP3/443-946/14/AZ oraz pismem z 24 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 20 października 2014 r. nr IBPP3/443-946/14/AZ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) założone głównie w celu integracji lokalnej społeczności oraz promocji gminy. Stowarzyszenie jest:

  • inspirowane etyką chrześcijańską, co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do ludzi i innych światopoglądów i zgodne jest z tradycją i doświadczeniem narodu polskiego;organizacją szerzącą kulturę przez prowadzenie zajęć muzycznych, tańca, pokazów, występów estradowych, imprez rozrywkowych;
  • organizację szerzącą kulturę fizyczną wśród społeczeństwa przez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej oraz innych dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym, w tym aktywnego wypoczynku dla podnoszenia dzielności fizycznej społeczeństwa oraz wyrobienie w nim karności, spójni i ofiarności, odpowiedzialności za swe czyny, poczucie obowiązku wobec ojczyzny i wszystkich cnót obywatelskich, stanowiących podstawy miłości Boga i Ojczyzny.

Wnioskodawca otrzymał w roku 2014 dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację małych projektów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 660) wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013, zalicza się do kosztów kwalifikowanych również podatek od towarów i usług, uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, o których mowa w ust. 1 na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem podatku VAT. Działanie w ramach 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 nie będzie generowało przychodu, zakupione usługi i materiały nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z procedurą, przed refundacją kosztów stanowiących koszty kwalifikowane w ramach funkcjonowania Wnioskodawcy, Wnioskodawca winien złożyć interpretację indywidualną w sprawie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków.

W uzupełnieniu do wniosku wyjaśniono, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” tym samym nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Operacja pt. „...” polegała na:

1.zakupie sztandaru wraz z akcesoriami,

2.zakupie 6 mundurów reprezentacyjnych,

3.organizacji części oficjalnej obchodów – dla zaproszonych gości, w tym: przygotowanie plakatów i zaproszeń; catering; zakup pamiątkowych makiet i medali,

4.organizacji części plenerowej – ogólnie dostępnej, w tym:

  • prezentacja multimedialna na temat 120-letniej historii Towarzystwa,
  • występ Zespołu Pieśni i Tańca (bezkosztowo),
  • koncert orkiestry dętej.

5.Wykonanie strony internetowej Towarzystwa oraz wykonanie zdjęć z uroczystości.

Uczestnictwo w imprezie było bezpłatne. Obchody oraz część plenerowa była ogólnodostępna (z wyłączeniem cateringu dla zaproszonych gości). Operacja nie generowała dochodu. W wyniku realizacji Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów Wnioskodawca nie osiągnął przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT, które też nie podlegają opodatkowaniu czy też zwolnione są od podatku. Efekty projektu nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, nabyte towary i usługi nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przedmiotem projektu jest zrealizowanie operacji w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007 - 2013 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Działania w ramach projektu: „...” są zgodne nie tylko z zakresem realizacji operacji działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, ale także założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania :

  • cel ogólny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów dla podniesienia atrakcyjności, rozwoju turystyki i sportu
  • cel szczegółowy 1.2: wzrost kompetencji mieszkańców obszaru w zakresie kultywowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego.

Zakupy były dokonywane w okresie od marca do września 2014 r. Dokonane zostały zakupy z zakresu nabycia materiałów i usług. Do grupy materiałów należą materiały związane z procesem promocji działania oraz materiały zużyte podczas obchodów 120-lecia Towarzystwa. Do grupy usług należą: usługa orkiestry dętej, cateringowa, obsługa księgowa, wykonanie prezentacji audiowizualnej, cyfryzacja zabytkowych zdjęć. Dokonane zakupy dotyczyły realizacji ww. działania. Obchody były nieodpłatne, wstęp wolny dla wszystkich uczestników i zorganizowane były w formie niedochodowej. Wnioskodawca nie osiągnął przychodów w związku z realizacją działania. Zakupy towarów i usług były dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w piśmie z 8 października 2014 r.):

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i otrzymania zwrotu różnicy podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego działania...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 8 października 2014 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i otrzymania zwrotu różnicy podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego działania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa

w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika

z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy

i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy

o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Jak wskazał Wnioskodawca, efekty projektu nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, nabyte towary i usługi nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji, w przedstawionych okolicznościach sprawy, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Tym samym w stosunku do Wnioskodawcy nie będzie miała zastosowania regulacja prawna określona w art. 87 ust. 1 ustawy, zatem Wnioskodawca nie ma prawa do ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.