IBPP3/443-1164/14/AZ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny
IBPP3/443-1164/14/AZinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. podatek naliczony
 3. podatnik
 4. podmiot niezarejestrowany
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 14 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx”. Wniosek został uzupełniony pismem z 14 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 9 października 2014 r. znak IBPP3/443-1164/14/AZ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 20 czerwca 2014 r. została zawarta umowa przyznania pomocy nr xxx na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013 pomiędzy Samorządem Województwa a Wnioskodawczynią prowadzącą działalność pod nazwą Przedszkole xxxx działa na podstawie wpisu xxx rejestru szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Wójta Gminy (art. 82 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

W ramach umowy planuje się realizację operacji pn. xxx, której celem jest poprawa jakości życia i dostępności mieszkańców, zwłaszcza dzieci do infrastruktury spędzania wolnego czasu – sportu i rekreacji.

Zakres operacji: W ramach operacji nastąpi zagospodarowanie terenu przyległego do Przedszkola w miejscowości K. Realizacja operacji nastąpi przez ustawienie następujących elementów zabawowych i sportowych:

 1. Zestaw zabawowy – koparka, składający się z następujących elementów: drabinki ukośnej, zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, drabinki wejściowej, barierki i elementy ozdobne.
 2. Zestaw sprawnościowy 3 elementowy: ścianka wspinaczkowa, przeplotnia, ślizg strażacki.
 3. Ścieżka zdrowia zawiera takie elementy jak: slalom, równoważnia, płotki do przeskoków.
 4. Zabawka na sprężynie.
 5. Domek dla dzieci z grą wyposażony w ławeczki i stolik. Na zewnątrz domku gra rozwijająca (np. kółko krzyżyk, liczydło łub tablica do rysowania).
 6. Huśtawka podwójna o konstrukcji drewnianej z dwoma siedziskami zawieszonymi na linach.
 7. Huśtawka podwójna – kiwak lub inaczej inna nazwa wagowa o konstrukcji drewnianej z dwoma siedziskami po przeciwnych stronach.
 8. Stół do tenisa stołowego o konstrukcji betonowej i powierzchni stołu - lastryko, siatka ze stali.
 9. Ławka drewniana.
 10. Kosz na śmieci wykonany z drewna.
 11. Regulamin placu zabaw, o konstrukcji drewnianej.

Do zamontowania ww. elementów będzie konieczne wykonanie nawierzchni bezpiecznych z obrzeżami obejmujących: koryta pod plac zabaw (1 kpl), obrzeża (1 kpl), nawierzchni bezpiecznej żwirowej (1 kpl). Ciekawym elementem operacji jest połączenie aktywnego sportowego wypoczynku z edukacją przez wprowadzenie elementów ścieżki ekologiczno- edukacyjnej. Dzięki temu operacja jest skierowana nie tylko do dzieci, ale także do dorosłych. Na terenie placu zostaną umieszczone tablice edukacyjne w ilości 6 szt. o konstrukcji drewnianej zawierające treści związane z dziedzictwem przyrodniczym obszaru S., z ochroną zasobów przyrody i informacje na temat preferowanych zachowań ekologicznych wśród mieszkańców obszaru S., zwłaszcza w kontekście wejścia w życie nowej ustawy śmieciowej – segregacja odpadów. Planowany termin realizacji operacji – październik 2014 r.

Całkowity koszt operacji wynosi xxx zł brutto, w tym wysokość dotacji stanowi kwotę w wysokości xxx zł brutto. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, ale działa na podstawie wpisu nr xx do rejestru szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Wójta Gminy (art. 82 ustawy z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7. W fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu, Przedszkole widnieje jako ich nabywca. Wybudowany plac jest dostępny dla całej społeczności, jest ogólnodostępny, jednak z uwagi na bezpieczeństwo zamykany na noc. Plac rekreacyjno-sportowy znajduje się na terenie będącym w użytkowaniu Wnioskodawczyni na podstawie stosownej umowy z właścicielem terenu. Plac jest ogrodzony i zamykany na noc ze względu na bezpieczeństwo. Plac jest udostępniany nieodpłatnie.

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości życia i dostępności mieszkańców, zwłaszcza dzieci do infrastruktury spędzania wolnego czasu – sportu i rekreacji. Zasadniczym celem realizacji projektu nie jest więc wykorzystanie placu wyłącznie do prowadzenia przedszkola. Wybudowany plac zabaw będzie również w pewnym stopniu wykorzystywany do prowadzenia działalności oświatowej, jednak nie jest on warunkiem jej prowadzenia. Wnioskodawczym nie prowadzi działalności gospodarczej, ale działalność oświatową, która podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Wybudowany plac nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskowana interpretacja indywidualna jest koniecznym załącznikiem do wniosku o płatność dla operacji pn. xxx”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w piśmie z 14 października 2014 r.) :

Czy w związku z realizacją projektu, pn. „xxx”, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, pn. „xxx”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zawarty został w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy więc zauważyć, że Wnioskodawczyni świadcząc usługi w zakresie opisanej we wniosku działalności oświatowej, dokonuje odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, a tym samym całokształt czynności podejmowanych przez Wnioskodawczynię w zakresie świadczenia tych usług mieści się w pojęciu działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawczyni nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych ze zrealizowanym projektem pn. „xxx”. Jak wskazuje treść wniosku – Wnioskodawczyni nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, Wybudowany plac jest dostępny dla całej społeczności, jest ogólnodostępny. Plac rekreacyjno-sportowy znajduje się na terenie będącym w użytkowaniu Wnioskodawczyni na podstawie stosownej umowy z właścicielem terenu. Zasadniczym celem realizacji projektu nie jest więc wykorzystanie placu wyłącznie do prowadzenia przedszkola. Wybudowany plac zabaw będzie również w pewnym stopniu wykorzystywany do prowadzenia działalności oświatowej, jednak nie jest on warunkiem jej prowadzenia. Wnioskodawczym prowadzi działalność oświatową, która podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Wybudowany plac nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawczyni nie przysługuje więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, pn. „xxx”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejsza i interpretacja nie rozstrzyga, w kwestii prawidłowości zakwalifikowania przez Wnioskodawczynię świadczonych przez nią usług do działalności oświatowej, która podlega zwolnieniu z VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.