IBPP2/443-724/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez „Wspólnika” z tytułu świadczenia usług menedżerskich.
IBPP2/443-724/14/ICzinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. fakturowanie
 4. kontrakt menedżerski
 5. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 lipca 2014r. (data wpływu 25 lipca 2014r.), uzupełnionym pismem z 16 października 2014r. (data wpływu 24 października 2014r.) oraz pismem z 4 listopada 2014r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez „Wspólnika” z tytułu świadczenia usług menedżerskich – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez „Wspólnika” z tytułu świadczenia usług menedżerskich.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 października 2014r. (data wpływu 24 października 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 października 2014r. znak: IBPP2/443-724/14/ICz oraz pismem z 4 listopada 2014r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W dniu 12 czerwca 2012 roku została zarejestrowana jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością R. sp. z o.o. z siedzibą w R. (dalej zwana „Pytający”), NIP (...), której jedynym Wspólnikiem był Pan Czesław C. (dalej zwany "Wspólnikiem") Spółka została zawiązana w związku z przekształceniem formy prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 9 maja 2013 roku aktem notarialnym została zawarta umowa o świadczenie usług w formie kontraktu menedżerskiego pomiędzy "Pytającym" a "Wspólnikiem". W ramach zawartego kontraktu do obowiązków Zleceniobiorcy ("Wspólnika") należało:

 • prowadzenie spraw Spółki poprzez zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi w ramach swoich kompetencji,
 • uczestnictwo w przygotowaniu strategii rozwoju Spółki,
 • organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych jako działalności podstawowej Spółki,
 • zorganizowanie i nadzór nad działem inwestycji przedsiębiorstwa.

Zleceniobiorca przy wykonywaniu powyższych obowiązków może współdziałać z osobami uprawnionymi do reprezentowania Spółki.

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny wobec Spółki za osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki finansowe w zakresie wynikającym ze swoich kompetencji oraz w okresie pełnienia funkcji.

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług menedżerskich wyłącznie wobec Spółki.

Zleceniobiorcy przysługuje od Spółki następujące świadczenie: stałe wynagrodzenie zasadnicze wypłacane w wysokości 10000 zł. Płatne na koniec każdego miesiąca.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje handlowe, organizacyjne, techniczne i technologiczne Spółki, co do których Zarząd podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zleceniobiorca zobowiązuje się także posługiwać wszelkimi innymi informacjami uzyskanymi w trakcie pełnienia swej funkcji wyłącznie w celu należytego wykonania swoich obowiązków i powstrzymywać się przekazywania ich innym osobom, z wyjątkiem tych, z którymi współdziała.

W celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i ochrony interesów Spółki.

Spółka może rozwiązać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 • dopuszczenia się przez Zleceniobiorcę rażącego naruszenia prawa,
 • dopuszczenia się przez Zleceniobiorcę istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy,
 • popełnienia przez Zleceniobiorcę przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, uniemożliwiającego mu dalsze pełnienie funkcji.

Zleceniobiorca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Spółkę jego uprawnień wynikających z niniejszej umowy. Dodatkowo strony postanowiły, że strony mogą rozwiązać umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz, że umowa może być rozwiązana w każdej chwili na zasadzie porozumienia stron. Tylko powyższe postanowienia zostały zawarte w umowie w zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu art. 750 kodeksu cywilnego.

Dnia 13 maja 2013r. aktem notarialnym dokonano zmian w zapisach kontraktu menadżerskiego o następującej treści:

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność majątkową za straty poniesione przez spółkę w związku z wykonaniem niniejszej umowy a będące następstwem jego zawinionego i umyślnego działania lub zaniechania bądź rażącego niedbalstwa. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług menadżerskich wyłącznie wobec spółki. Zleceniodawcy przysługuje od Spółki stałe wynagrodzenie zasadnicze wypłacane miesięcznie z dołu w wysokości 10.000 zł płatne ostatniego dnia miesiąca. Od dnia 13 maja 2013r. "Wspólnik" został zgłoszony do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu zawartego kontraktu pod kodem 04 11 0 0. Co miesiąc "Wspólnik" wystawiał rachunki na świadczone usługi w ramach zawartego kontraktu. "Pytający” tego tytułu naliczał i odprowadzał należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu wynagrodzenia na podstawie kontraktu pobierał jako płatnik i odprowadzał należny podatek dochodowy w wysokości 18% od podstawy opodatkowania.

"Wspólnik" pierwszego kwietnia 2013 roku rozpoczął równocześnie prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej w przeważającym zakresie dotyczącym działalności w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. W ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej "Wspólnik" był zgłoszony jako podatnik VAT czynny.

W wyniku ponownej analizy tego zdarzenia pod kątem prawnopodatkowym w szczególności art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, "Wspólnik" zamierza udokumentować powyższą sprzedaż usług fakturami VAT opodatkowanymi stawką podstawową tego podatku. Wszystkie faktury zostaną wystawione z datą bieżącą natomiast zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej jako data zakończenia świadczenia usług podana zostanie data zgodna z ostatnim dniem okresu, w którym dane usługi były świadczone.

W piśmie uzupełniającym z 16 października 2014r. Wnioskodawca dokonał uzupełnienia stanu faktycznego i wyjaśnił, że:

1.Spółka R. jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

2.Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki R. jest:

 • 22,21,Z, produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • 33,20,Z, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 33,19,Z, naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 22,23,Z, produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
 • 27,32,Z, produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
 • 43,32,Z, zakładanie stolarki budowlanej;
 • 22,29,Z, produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 27,33,Z, produkcja sprzętu instalacyjnego;
 • 32,99,Z, produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 38,32,Z, odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 77,39,Z, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 46,13,Z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;
 • 71,20,A, badania i analizy związane z jakością żywności;
 • 46,19,Z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 71,20,B, pozostałe badania i analizy techniczne;
 • 46,73,Z, sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
 • 46,74,Z, sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
 • 46,69,Z, sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
 • 47,52,Z, sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 49, 41,Z, transport drogowy towarów;
 • 49,42,Z, działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 77,32,Z, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
 • 42,21,Z, roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

3.Spółka R. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje tylko czynności opodatkowane podatkiem VAT.

4.Zgodnie z zawartą umową usługi nabywane w ramach kontraktu menadżerskiego dotyczą:

 • prowadzenia spraw Spółki poprzez zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi w ramach swoich kompetencji,
 • uczestnictwo w przygotowaniu strategii rozwoju Spółki,
 • organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych jako działalności podstawowej Spółki,
 • zorganizowanie i nadzór nad działem inwestycji przedsiębiorstwa.

5.Okresem rozliczeniowym jest miesiąc zatem dla usługi wykonywanej w ramach umowy kontraktu menadżerskiego obowiązek podatkowy powstał na koniec miesiąca.

6.Zgodnie z zawartą umową Wspólnikowi przysługuje stałe wynagrodzenie zasadnicze wypłacane miesięcznie z dołu w wysokości 10 000 zł, które jest płatne do 10-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wobec powyższego faktyczne wykonanie usługi występuje w każdym miesiącu a okresem rozliczeniowym jest miesiąc.

7.W obecnym stanie faktycznym Spółka nie posiada faktur VAT ponieważ dotąd były wystawiane przez Wspólnika rachunki do zawartej umowy. Tak jak zostało to napisane we wniosku. W wyniku ponownej analizy tego zdarzenia pod kątem prawnopodatkowym w szczególności art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy zostanie wydana interpretacja podatkowa zobowiązująca Pana Czesława C. do opodatkowania podatkiem VAT usług menadżerskich to wówczas "Wspólnik" zamierza udokumentować powyższą sprzedaż usług fakturami VAT opodatkowanymi stawką podstawową tego podatku. Wszystkie faktury zostaną wystawione z datą bieżącą natomiast zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej jako data zakończenia świadczenia usług podana zostanie data zgodna z ostatnim dniem okresu w którym dane usługi były świadczone.

W piśmie z 4 listopada 2014r. Wnioskodawca wskazał, że cyt. w uzupełnieniu do wniosku IBPP2/443-724/14/ICz w sprawie wydania interpretacji dla Spółki R. sp. z o.o. Wnioskodawca uzupełnia odpowiedź do pytania nr 5 "Czy czynności wykonywane w ramach kontraktu menadżerskiego przez p. Czesława Cz. podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT...

Niniejszym informuję, iż zgodnie z wydaną interpretacją dla Pana Czesława Cz. z dnia 22.10.2014 r. nr IBPP2/443-696/14/ICz w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach kontraktu menadżerskiego, organ orzekł, iż czynności wykonywane w ramach umowy kontrakt menadżerski nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy spółka posiada prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez "Wspólnika" z tytułu świadczenia usług menedżerskich...
 2. W jakim okresie należy dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych z datą bieżącą a z datą sprzedaży odnoszącą się odpowiednio do danego miesiąca kiedy faktycznie usługi zgodnie kontraktem menadżerskim były wykonywane...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka („Pytający”) posiada prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez „Wspólnika” z tytułu świadczenia usług menedżerskich.

Zasadą jest, że podatnik VAT ma prawo odliczyć podatek naliczony, zapłacony w cenie towarowi usług nabytych w celu wykonywania działalności gospodarczej.

Zasada neutralności VAT dla podatnika tego podatku wyraża się tym, że poprzez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego, podatnik nie ponosi faktycznie ciężaru tego podatku. Oznacza to, że VAT nie powinien obciążać podatników uczestniczących w obrocie towarami i usługami, którzy nie są ich ostatecznymi odbiorcami, gdyż ciężarem tego podatku powinien być obciążony ostateczny ich beneficjent, czyli konsument będący ostatnim ogniwem tego obrotu. Realizacja zasady neutralności VAT wyraża się zatem w stworzeniu takich rozwiązań legislacyjnych, w ramach których podatek naliczony (zapłacony) przez podatnika w cenie nabytych towarów i usług dla celów jego działalności opodatkowanej tym podatkiem może zostać odliczony, nie stanowiąc tym samym dla podatnika obciążenia kosztowego. Konieczność przestrzegania tej zasady przez systemy legislacyjne państw członkowskich szczególnie stanowczo akcentowana jest przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który w swoim orzecznictwie wielokrotnie podkreślał, że prawo do odliczenia zostało wprowadzone aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie, w toku jego działalności gospodarczej. „Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób, iż wszelka działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu lub rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że działalność ta podlega temu podatkowi” (Orzeczenie ETS w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Ghent Coal Terminal NV; cyt. za: VI Dyrektywa VAT, pod red. K. Sachsa, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 443). Trybunał w swoim orzecznictwie podkreśla przy tym, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, będące wyrazem zasady neutralności, powinno być realizowane natychmiast, z czego wynika, że jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie przewidziane przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, jako naruszające zasadę neutralności, są sprzeczne z ogólnymi wymogami wspólnego systemu VAT wynikającymi z VI Dyrektywy.

Podkreślić należy również, że orzecznictwo ETS wskazuje jako zasadę, że odliczenie podatku jest fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z zasady neutralności VAT i każdy przypadek jego ograniczenia musi wynikać wprost z przepisów prawa, i to wyłącznie tych, które zostały wydane w zgodzie z Dyrektywą (M. Markiewicz, K. Sachs (red.), <w:>, VI Dyrektywa VAT, op. cit., s. 420).

W art. 86 ust. 1 ustawy o VAT postanowiono, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Treść tego przepisu wskazuje na kilka istotnych kwestii.

Po pierwsze, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zwane dalej również prawem do odliczenia podatku naliczonego, przysługuje jedynie podatnikom. Wprawdzie w przepisie tym wymienia się jedynie podatników określonych w art. 15 ustawy, tzn. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, lecz nie są to jedyni podatnicy, którym przysługuje to uprawnienie, gdyż w dalszych przepisach, np. w art. 86 ust. 2 pkt 7 i art. 87 ust. 10 określa się zasady zwrotu podatku przysługującego podatnikom określonym w art. 16 ustawy, tzn. podatnikom, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy.

W przepisie tym wskazano jednak również, jakim podatnikom nie przysługuje to uprawnienie, wymieniając podatników określonych w art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz w art. 124 ustawy.

Po drugie, z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych”. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zasada ta jest wyrazem zasady neutralności, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo od podatku, są w sytuacji analogicznej jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi.

Ad 2.

W przypadku zakupu towarów i usług na terenie kraju prawo do odliczenia będzie powstawało z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania faktury (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT). Wobec powyższego oznacza to, że, jeśli Spółka („Pytający”) wcześniej nie otrzymała faktury pierwotnej to prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawianych z datą bieżącą a z datą sprzedaży odnoszącą się odpowiednio do danego miesiąca kiedy faktycznie usługi zgodnie z kontraktem menedżerskim zostały wykonane, powstanie w m-cu otrzymania faktur. Sam fakt, że faktury za usługi menedżerskie zostały przez („Wspólnika”) wystawione po ustawowym terminie nie może ograniczać prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę („Pytający”). Określając moment powstania prawa do odliczenia podatku, art. 17 Dyrektywy wskazuje na potrzebę takiego unormowania zasady neutralności podatku dla podatników, która zapewnia państwom członkowskim równowagę wpływów i wydatków wynikających z VAT. Stanowi on bowiem, że prawo do odliczenia powstaje z chwilą powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do podatku podlegającego odliczeniu, co oznacza, że podatnik-nabywca może dokonać odliczenia podatku dopiero z chwilą, gdy u podatnika-dostawcy powstanie obowiązek podatkowy. Taka korelacja momentu powstania obowiązku zapłaty podatku należnego u dostawcy z prawem odliczenia tego podatku u nabywcy zapewnia prawidłową realizację zasady neutralności oraz stabilizację budżetową.

Prawo do odliczenia podatku powstaje - stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT - nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik:

 • otrzymał fakturę z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1), w obrocie krajowym, lub
 • otrzymał dokument celny w przypadku importu towarów < art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a)>, gdy podatnik rozlicza VAT z tego tytułu przed urzędem celnym, łącznie z należnościami przywozowymi.

Uwzględniając jednak treść zasady ogólnej regulującej moment odliczenia podatku naliczonego, wyrażonej w art. 86 ust. 10 ustawy, można powiedzieć, że prawo do odliczenia podatku powstaje:

 • z tytułu nabycia towarów i usług w obrocie krajowym (art. 86 ust. 2 pkt 1) - w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę;
 • w przypadku importu towarów (art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a) - w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do importowanych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał dokument celny.

Reasumując:

W przepisach ustawy o VAT oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy nie ma żadnego unormowania, które uniemożliwiałoby odliczenie podatku z faktury wystawionej przez dostawcę (usługodawcę) po 15. dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę - o ile czynność którą dokumentuje ta faktura zrodziła u wystawcy obowiązek podatkowy.

Rozważając kwestię odliczenia podatku z faktury należy uwzględnić, że podatnik - ma prawo dokonać tego odliczenia na zasadach ogólnych, tzn. w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał faktury lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Kwestię odliczenia podatku reguluje przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z ww. przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona wyżej zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Faktura stanowi podstawę dla nabywcy towaru lub usługi do odliczenia podatku naliczonego, bowiem z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT wynika, że podatkiem naliczonym jest kwota podatku wynikająca z faktury.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewidział sytuacje, których wystąpienie wyłącza możliwość obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego albo zwrotu podatku naliczonego. Sytuacje takie zostały wskazane w art. 88 ustawy o VAT.

Jednym z ograniczeń do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest ograniczenie wynikające z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

W myśl ww. przepisu, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 12 czerwca 2012 roku została zarejestrowana jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością R. sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, której jedynym Wspólnikiem był pan Czesław C. Spółka została zawiązana w związku z przekształceniem formy prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 9 maja 2013 roku aktem notarialnym została zawarta umowa o świadczenie usług w formie kontraktu menedżerskiego pomiędzy Spółką a Wspólnikiem.

W ramach zawartego kontraktu do obowiązków Zleceniobiorcy ("Wspólnika") należało:

 • prowadzenie spraw Spółki poprzez zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi w ramach swoich kompetencji,
 • uczestnictwo w przygotowaniu strategii rozwoju Spółki,
 • organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych jako działalności podstawowej Spółki,
 • zorganizowanie i nadzór nad działem inwestycji przedsiębiorstwa.

Spółka R. jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Spółka R. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje tylko czynności opodatkowane podatkiem VAT. Zgodnie z zawartą umową usługi nabywane w ramach kontraktu menadżerskiego dotyczą:

 • prowadzenia spraw Spółki poprzez zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi w ramach swoich kompetencji,
 • uczestnictwo w przygotowaniu strategii rozwoju Spółki,
 • organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych jako działalności podstawowej Spółki,
 • zorganizowanie i nadzór nad działem inwestycji przedsiębiorstwa.

W zaistniałej sytuacji istotne jest rozstrzygnięcie, czy Wnioskodawca (Spółka) jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez pana Czesława C. świadczącego usługi w ramach kontraktu menadżerskiego na rzecz Spółki R.

Powyższe wymaga jednak uprzedniego rozważenia, czy dla opisanych we wniosku transakcji Wspólnik Czesław C. działa jako podatnik podatku od towarów i usług oraz czy wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu świadczenia usługi w ramach kontraktu menadżerskiego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Następnie, w wyniku dokonanego w ten sposób ustalenia, możliwe będzie rozstrzygnięcie czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia ww. usługi.

Jak wyjaśnił, Wnioskodawca, zgodnie z wydaną interpretacją dla pana Czesława Cz. z dnia 22.10.2014 r. nr IBPP2/443-696/14/ICz w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach kontraktu menadżerskiego, organ orzekł, iż czynności wykonywane w ramach umowy kontrakt menadżerski nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, wobec przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy o VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez „Wspólnika” tj. Czesława Czarnotę dokumentujących czynności wykonywane na podstawie umowy kontrakt menadżerski, z uwagi na fakt, że czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 jest nieprawidłowe.

Z uwagi na fakt, że w kwestii pierwszego pytania uznano, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez „Wspólnika” Czesława Czarnotę dokumentujących czynności wykonywane na podstawie umowy kontrakt menadżerski, zatem ocena stanowiska Wnioskodawcy odnoszącego się do kwestii objętej pytaniem nr 2 w zakresie ustalenia terminu prawa do odliczenia podatku naliczonego pytania drugiego stała bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.