IBPP1/4512-991/15/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie uzyskania statusu podatnika VAT czynnego i prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uzyskania statusu podatnika VAT czynnego i prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uzyskania statusu podatnika VAT czynnego i prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dnia 1 grudnia 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w formie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów, której zakres obejmuje sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.

Wnioskodawca zrezygnował z przysługującego mu zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i zdecydował się zostać podatnikiem VAT.

Dnia 1 grudnia 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął ewidencję sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT na kasie fiskalnej. Przez nieuwagę, dopiero 2 grudnia 2015 r. Wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego wniosek VAT-R - wniosek ten nie został przyjęty przez niniejszą instytucję. Wnioskodawca nadmienia jeszcze, że na otwarcie działalności gospodarczej Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie Wnioskodawca oświadczył, iż posiada prawo do odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania - w październiku i listopadzie były dokonywane pierwsze wydatki na zakup wyposażenia, towarów i materiałów. Od pierwszego dnia założenia działalności Wnioskodawca zachowuje się jak podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy może być dokonana rejestracja wstecz, jako podatnika VAT czynnego, przy założeniu, że firma działa i dokonuje sprzedaży opodatkowanej VAT od 1 grudnia 2015 r., a podatnik zachowuje się jak podatnik VAT czynny...
  2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych wystawionych w październiku i listopadzie (tj. przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, ale z nią związanych - towary i materiały niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) w deklaracji VAT-7 za grudzień...

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przepisy nie określają, że rejestracja dla celów VAT jest warunkiem do uznania osoby prowadzącej działalność za podatnika podatku od towarów i usług.

Podatnik niezarejestrowany a prawo do odliczenia VAT zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zgodnie z tym podatnikom niezarejestrowanym przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, ale nie jest to jednoznaczne z możliwością skorzystania z tego uprawnienia. Żeby z niego skorzystać należy dokonać rejestracji.

Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, wskazuje na to art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. Przepisy tej ustawy nie przewidują żadnych negatywnych skutków jeżeli nie dopełni się tego obowiązku lub zostanie on spełniony w terminie późniejszym.

W tym przypadku rejestracja Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego może być dokonana wstecz. Nadal będzie prowadzona sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT, a za miesiąc grudzień 2015 r. sporządzona będzie deklaracja VAT-7, w której Wnioskodawca wykaże VAT należny oraz VAT naliczony za m-c październik i listopad 2015 r.; jednocześnie będzie to pierwsza deklaracja VAT-7 jaką złoży Wnioskodawca.

2.Podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, mówi o tym art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku faktur zakupowych za miesiąc październik sytuacja wygląda następująco: jeżeli podatnik dokona rejestracji dla potrzeb VAT (złoży formularz VAT-R i uzyska potwierdzenie VAT-5), uzyskuje status podatnika VAT czynnego. W związku tym może odliczyć VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ prawo do odliczenia VAT naliczonego podatnik nabył w momencie otrzymania faktury, czyli ww. dokumenty możemy wykazać w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2015 r. wg art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, tj.: jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarte zostało w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Powyższe regulacje oznaczają, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust. 13 ustawy o VAT).

Zatem prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. W stosunku do faktur lub dokumentów celnych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny, będący podstawą odliczenia lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują określone sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnione są generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Ograniczenia te zawarte są w art. 88 ustawy.

Stosownie do postanowień art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści ww. art. 88 ust. 4 nie wynika, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury dokumentującej zakup towaru lub usługi. W dacie otrzymania faktury koniecznym jest aby podmiot, który ją otrzymuje był podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, czyli podmiotem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą (zdefiniowaną w ust. 2 tegoż artykułu), bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Tak więc, podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz by uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego (podatnik musi posiadać taki status w momencie realizacji uprawnienia).

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że za działalność gospodarczą należy uznać również samo przygotowanie się do wykonywania czynności zarobkowych. Zatem poniesienie wstępnych wydatków inwestycyjnych w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej należy również uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ww. ustawy).

Art. 96 ust. 5 ustawy stanowi, że jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

  1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
  2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
  3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;
  4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Z powyższych regulacji wynika, że podatnik zamierzający zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy, winien złożyć zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

W myśl art. 99 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 1 grudnia 2015 r. rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, której zakres obejmuje sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.

Wnioskodawca zrezygnował z przysługującego mu zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i zdecydował się zostać podatnikiem VAT.

Dnia 1 grudnia 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął ewidencję sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT na kasie fiskalnej. Przez nieuwagę, dopiero 2 grudnia 2015 r. Wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego wniosek VAT-R - wniosek ten nie został przyjęty przez niniejszą instytucję. Wnioskodawca nadmienia jeszcze, że na otwarcie działalności gospodarczej Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie Wnioskodawca oświadczył, iż posiada prawo do odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania - w październiku i listopadzie były dokonywane pierwsze wydatki na zakup wyposażenia, towarów i materiałów. Od pierwszego dnia założenia działalności Wnioskodawca zachowuje się jak podatnik VAT czynny.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy może być dokonana rejestracja wstecz, jako podatnika VAT czynnego, przy założeniu, że firma działa i dokonuje sprzedaży opodatkowanej VAT od 1 grudnia 2015 r., a podatnik zachowuje się jak podatnik VAT czynny oraz czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych wystawionych w październiku i listopadzie 2015 r. w deklaracji VAT-7 za grudzień 2015 r.

Mając na uwadze powołane powyżej regulacje wskazać należy, że prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1) kształtuje się w danym okresie rozliczeniowym. Zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego - co wprost wynika z art. 86 ust. 10 ustawy w związku z art. 86 ust. 10b pkt 1 - jest przy tym zazwyczaj otrzymanie faktury lub dokumentu celnego, a ewentualne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją już nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego.

Ponadto należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jak już wskazano, jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika.

Warto również zaznaczyć, iż w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-400/98 Trybunał stwierdził, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaniem inwestycji nie jest uzależnione od dokonania wcześniejszej rejestracji dla celów podatku VAT. Potwierdzeniem takiej tezy mogą być także wyroki TSUE w sprawach C-268/83 oraz C-110/94, gdzie TSUE wskazał, że powstanie prawa do odliczenia nie zależy od formalnego uznania statusu podatnika przez organy podatkowe. Nabywane jest ono automatycznie, z chwilą uzyskania statusu podatnika, którym się staje w momencie pierwszych inwestycji związanych z przyszłą działalnością gospodarczą.

Zatem stwierdzić należy, iż ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżących (lub przyszłych) czynności opodatkowanych (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny, a zatem podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia.

Mając na uwadze tak przedstawione okoliczności sprawy oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro poniesione przez Wnioskodawcę w październiku i listopadzie 2015 r. wydatki (zakup wyposażenia, towarów i materiałów) dokonywane były w celu przyszłego osiągania przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur je dokumentujących w oparciu o przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże realizacja tego prawa może nastąpić dopiero po uzyskaniu statusu zarejestrowanego (czynnego) podatnika podatku od towarów i usług.

Należy w tym miejscu zauważyć, że do podstawowych zasad wspólnego systemu VAT należy między innymi zasada neutralności podatku dla podatnika, rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu.

Ponadto – jak wskazano powyżej - należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Realizacja tego prawa następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć – najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika.

Mając na uwadze tak przedstawione okoliczności sprawy oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca, który od początku swojej działalności zamierzał być czynnym podatnikiem VAT, dokonując w październiku i listopadzie 2015 r. zakupów wyposażenia, towarów i materiałów związanych z przyszłą sprzedażą opodatkowaną powinien dokonywać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich zakup na bieżąco, w terminach przewidzianych prawem.

W celu zrealizowania nabytego prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. zakupami Wnioskodawca obowiązany był rozliczyć się zgodnie z art. 86 ust.10 ustawy o VAT w okresie, w którym w odniesieniu do nabytych przez niego towarów powstał u sprzedawcy obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury. Jeżeli zatem warunki te ziściły się odpowiednio w październiku i listopadzie 2015 r., to Wnioskodawca powinien złożyć deklaracje VAT-7 za październik i listopad 2015 r., w których to deklaracjach winien wykazać podatek naliczony do odliczenia.

Mając jednak na uwadze art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, Wnioskodawca ma możliwość wykazania podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione w październiku i listopadzie 2015 r. ww. zakupy w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Tak więc Wnioskodawca ma możliwość wykazania podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione przez Wnioskodawcę zakupy wyposażenia, towarów i materiałów otrzymanych w październiku i listopadzie 2015 r. w deklaracji VAT-7 złożonej za grudzień 2015 r., pod warunkiem jednak, że Wnioskodawca do tego czasu złoży zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) i dokona rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca bowiem w celu dokonywania odliczenia ww. podatku naliczonego, powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) i dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym samo poniesienie przez Wnioskodawcę wydatków w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej należy również uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli natomiast Wnioskodawca nie złożył w terminie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R ani też nie złożył w terminie deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2015 r., to należy zastosować art. 86 ust. 13 ustawy o VAT i dokonać odliczenia za okres, w którym powstało prawo do odliczenia tj. odpowiednio za październik i listopad 2015 r., składając przy tym zgłoszenie rejestracyjne ze wskazaniem, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT od października 2015 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że za grudzień 2015 r. sporządzona będzie deklaracja VAT-7, w której Wnioskodawca wykaże VAT należny oraz VAT naliczony za październik i listopad 2015 r., należało uznać za prawidłowe, ale wyłącznie w sytuacji gdy Wnioskodawca złożył tę deklarację VAT-7 za grudzień 2015 r. w ustawowym terminie tj. do 25 stycznia 2016 r. oraz zarejestrował się jako podatnik VAT czynny.

Jednocześnie nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że rozpoczął od prowadzenie działalności gospodarczej od dnia 1 grudnia 2015 r. bowiem za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej należy przyjąć, jak wskazano powyżej, dzień dokonania przez Wnioskodawcę w październiku 2015 r. pierwszych zakupów związanych z tą działalnością gospodarczą, a nie jak wskazał Wnioskodawca dzień 1 grudnia 2015 r.

Oceniając zatem całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało je uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy zauważyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.