IBPP1/4512-769/15/LSz | Interpretacja indywidualna

Dotyczy ustalenia kiedy Wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w przypadku przejęcia od rodziców gospodarstwa rolnego oraz w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego od zakupionych dla gospodarstwa rolnego środków trwałych.
IBPP1/4512-769/15/LSzinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. darowizna
 3. dostawa
 4. działki
 5. faktura VAT
 6. grunt zabudowany
 7. grunty
 8. korekta podatku
 9. nabycie przedsiębiorstwa
 10. nieruchomości
 11. podatnik
 12. przedsiębiorstwa
 13. rejestracja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 września 2015 r. (data wpływu do tut. organu 24 września 2015 r.), uzupełnione pismem z 16 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • ustalenia kiedy Wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w przypadku przejęcia od rodziców gospodarstwa rolnego - jest nieprawidłowe,
 • obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego od zakupionych dla gospodarstwa rolnego środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia kiedy Wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w przypadku przejęcia od rodziców gospodarstwa rolnego oraz w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego od zakupionych dla gospodarstwa rolnego środków trwałych.

Wniosek został uzupełniony pismem z 16 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/4512-769/15/LSz z 6 listopada 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Rodzice Wnioskodawcy prowadzą gospodarstwo rolne. Od 1 czerwca 2013 r. ojciec Wnioskodawcy – A.K. - jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie działalności rolniczej i jednocześnie nie prowadzi innego rodzaju działalności.

W związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym ojciec Wnioskodawcy dokonywał zakupów w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, od których odliczał podatek naliczony. Podatek VAT od zakupu maszyn rolniczych zaliczonych do środków trwałych został wykazany w deklaracjach VAT za miesiące: lipiec 2013 r. (ciągnik rolniczy zakupiony dnia 18 lipca 2013 r.); lipiec 2014 r. (agregat podorywkowy zakupiony dnia 7 lipca 2014 r.). Rodzice Wnioskodawcy zamierzają przekazać Wnioskodawcy - w drodze darowizny - całe gospodarstwo rolne, rezygnując zarazem z prowadzenia działalności rolniczej. Po przekazaniu gospodarstwa rolnego ojciec Wnioskodawcy złoży zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W skład darowanego gospodarstwa rolnego wejdą: grunty rolne, maszyny, urządzenia, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, a także wszelkie prawa związane z gospodarstwem.

Obecnie Wnioskodawca nie jest rolnikiem, nie posiada własnego gospodarstwa rolnego, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem VAT. Z chwilą przekazania Wnioskodawcy gospodarstwa przez rodziców, będzie w nim kontynuował produkcję rolną i będzie dokonywał dostaw produktów rolnych (ujętych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) pochodzących z tego gospodarstwa. Wnioskodawca chciałby prowadzić gospodarstwo jako czynny podatnik VAT od samego początku.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

1. Na pytanie tut. Organu „Czy mienie, które będzie przedmiotem darowizny stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tj. czy przedmiotem darowizny będą następujące składniki:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeśli któryś z ww. składników nie zostanie przekazany, to należy wskazać dlaczego”, Wnioskodawca odpowiedział, że udzielając odpowiedzi na pierwsze pytanie zaczynające się od słów: „Czy mienie, które będzie przedmiotem darowizny stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia (...)”, Wnioskodawca wskazuje co następuje:

 1. nie - w skład gospodarstwa rolnego nie wchodzi żadne oznaczenie indywidualizujące, nigdy nie składano wniosków w tym zakresie, ani nie czyniono jakichkolwiek starań w tym kierunku;
 2. tak, mianowicie:
  2.1. położone w miejscowości W., gmina Ż.:
  1. nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek nr 64 i 46 o łącznej powierzchni 3,21 ha, objęta księgą wieczystą ...,
  2. nieruchomość składająca się z niezabudowanej działki nr 1558 o powierzchni 0,91 ha, objęta księgą wieczystą ...,
  3. nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek nr 23 i 86 o łącznej powierzchni 1,89 ha, objęta księgą wieczystą ...,
  4. nieruchomość składająca się z niezabudowanej działki nr 1042 o powierzchni 0,62 ha, objętej księgą wieczystą ...,
  5. nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek nr 78/1 i 85 oraz zabudowanych działek nr 17/2 i 19 o łącznej powierzchni 2,63 ha, objęta księgą wieczystą ... wraz z zabudowaniami oraz wszelkimi przyłączami mediów,
  6. nieruchomość składającą się z zabudowanej działki nr 1557 o powierzchni 0,69 ha, objętą księgą wieczystą ...,
  7. nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek nr 1011, 1045 i 2004 o łącznej powierzchni 2,44 ha;
  8. niezabudowana działka nr 732 położona w miejscowości Róża o powierzchni 0,72 ha, objęta księgą wieczystą ...
  2.2. ruchomości:
  1. ciągnik rolniczy;
  2. agregat podorywkowy.
 3. nie - w skład gospodarstwa rolnego nie wchodzą prawa wynikające z umów: najmu, dzierżawy nieruchomości lub ruchomości, brak również praw do korzystania z nieruchomości lub ruchomości, które wynikałyby z innych stosunków prawnych;
 4. nie - w skład gospodarstwa nie wchodzą: wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, ani środki pieniężne;
 5. nie - w skład gospodarstwa rolnego nie wchodzą: koncesje, licencje, ani zezwolenia, nigdy nie składano wniosków w tym zakresie, ani nie czyniono jakichkolwiek starań w tymże kierunku;
 6. nie - w skład gospodarstwa rolnego nie wchodzą: patenty, ani inne prawa własności przemysłowej, nigdy nie składano wniosków w tym zakresie, ani nie czyniono jakichkolwiek starań w tymże kierunku;
 7. nie - w skład gospodarstwa rolnego nie wchodzą: majątkowe prawa autorskie, ani majątkowe prawa pokrewne, nigdy nie składano wniosków w tym zakresie, ani nie czyniono jakichkolwiek starań w tymże kierunku;
 8. nie - w skład gospodarstwa rolnego nie wchodzi tajemnica przedsiębiorstwa;
 9. tak.

2. Na pytanie tut. Organu „Czy Wnioskodawca po nabyciu zespołu składników, o którym mowa we wniosku, będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej darczyńców w dotychczasowym zakresie...”, Wnioskodawca udziela odpowiedzi twierdzącej, tj. oświadcza, że po nabyciu przedmiotu darowizny będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej rodziców w dotychczasowym zakresie.

3. Na pytanie tut. Organu „Czy wartość początkowa ciągnika rolniczego oraz wartość początkowa agregatu podorywkowego przekraczają 15.000 zł...”, Wnioskodawca udziela odpowiedzi twierdzącej, tj. oświadcza, że wartość początkowa ciągnika rolniczego oraz wartość początkowa agregatu podorywkowego przekraczają łącznie kwotę 15.000 zł.

4. Na pytanie tut. Organu „Czy w związku z przejęciem gospodarstwa rolnego planowana jest przez Wnioskodawcę zmiana przeznaczenia wykorzystania nabytego majątku do wykonywania czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT...” Wnioskodawca udziela odpowiedzi przeczącej, tj. oświadcza, że nie planuje zmiany przeznaczenia wykorzystania nabytego majątku (gospodarstwa rolnego) do wykonywania czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

5. Wnioskodawca oświadcza, że przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpi z końcem 2015 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Kiedy Wnioskodawca będzie musiał złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, skoro od samego początku (od razu po otrzymaniu gospodarstwa), chce działać jako podatnik VAT czynny z tytułu dostaw produktów rolnych...
 2. Czy po przejęciu gospodarstwa rolnego i zarejestrowaniu się jako czynny podatnik VAT, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego od zakupionych dla gospodarstwa środków trwałych, tj.: ciągnika rolniczego, zakupionego w dniu 18 lipca 2013 r. oraz agregatu podorywkowego, zakupionego w dniu 7 lipca 2017 r....

(tut. organ przyjął, że wskazany rok nabycia agregatu podorywkowego tj. 2017 r. został podany w pytaniu omyłkowo gdyż z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że ww. agregat podorywkowy został zakupiony przez ojca Wnioskodawcy w dniu 7 lipca 2014 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dotyczy pytania nr 1:

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej w skrócie „ustawą o VAT”) w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, zgłoszenie rejestracji może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych. Po przekazaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców, Wnioskodawca będzie jego jedyną właścicielką.

W związku z powyższym, Wnioskodawca złoży zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R), celem zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT, rezygnując ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Rejestracja Wnioskodawcy, jako nowego czynnego podatnika VAT powinna nastąpić w dniu przekazania gospodarstwa rolnego, czyli w dniu dokonania darowizny w formie aktu notarialnego.

Dotyczy pytania nr 2:

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego Wnioskodawca wnioskuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia dokonuje podatnik VAT czynny oraz gdy zakupione towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie zaś z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Na mocy art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie zaś z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, przepisy ust. 1-6, (tj. dotyczące korekty podatku naliczonego) stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Z powyższego wynika zdaniem Wnioskodawcy, że jeśli po przejęciu gospodarstwa rolnego Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem podatku VAT i nie zmieni się przeznaczenie zakupionych środków trwałych, o których mowa w stanie faktycznym, tj. będą one w dalszym ciągu służyły wyłącznie prowadzeniu działalności opodatkowanej, wówczas nie wystąpi obowiązek korygowania odliczonego wcześniej podatku VAT od dokonanych zakupów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się:
 • za nieprawidłowe - w zakresie ustalenia kiedy Wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w przypadku przejęcia od rodziców gospodarstwa rolnego,
 • za prawidłowe - w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego od zakupionych dla gospodarstwa rolnego środków trwałych.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące dwóch zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy o VAT) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 5 ww. ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 pkt 19 ustawy o VAT.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy o VAT, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ww. ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ww. ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że rodzice Wnioskodawcy prowadzą gospodarstwo rolne, które w całości zamierzają przekazać Wnioskodawcy w drodze darowizny z końcem 2015 r., rezygnując zarazem z prowadzenia działalności rolniczej. Obecnie Wnioskodawca nie jest rolnikiem, nie posiada własnego gospodarstwa rolnego, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem VAT. Z chwilą przekazania Wnioskodawcy gospodarstwa przez rodziców, będzie w nim kontynuował produkcję rolną i będzie dokonywał dostaw produktów rolnych (ujętych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług) pochodzących z tego gospodarstwa. Wnioskodawca chciałaby prowadzić gospodarstwo jako czynny podatnik VAT od samego początku.

Wnioskodawca nie planuje zmiany przeznaczenia wykorzystania nabytego majątku (gospodarstwa rolnego) do wykonywania czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia kiedy Wnioskodawca będzie musiał złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, skoro od samego początku (od razu po otrzymaniu gospodarstwa), chce działać jako podatnik VAT czynny z tytułu dostaw produktów rolnych.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ww. ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Zgodnie z art. 96 ust. 5 ww. ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

 1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;
 4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

W świetle powyższych przepisów, jeżeli Wnioskodawca chce od początku swojej działalności być zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, to zgłoszenie rejestracyjne VAT-R powinien złożyć przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym rejestracja Wnioskodawcy, jako nowego czynnego podatnika VAT powinna nastąpić w dniu przekazania gospodarstwa rolnego, należało uznać za nieprawidłowe, bowiem Wnioskodawca powinien dokonać rejestracji jako czynny podatnik VAT przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT, przy czym może się okazać, że w przypadku Wnioskodawcy złożenie zgłoszenia rejestracyjnego w dniu przekazania gospodarstwa rolnego będzie spełniało powyższy warunek.

Odnośnie kwestii dotyczącej obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od zakupionych dla gospodarstwa środków trwałych (ciągnika rolniczego oraz agregatu podorywkowego) tut. Organ zauważa, że stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jednocześnie przepis art. 6 ustawy o VAT, wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W przepisie tym wskazano te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług, lecz z uwagi na stosowne wyłączenie czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z treścią art. 6 pkt 1 ww. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu). Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy ustawy nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny, dla celów określenia zakresu pojęcia „przedsiębiorstwo” wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 552 ustawy Kodeks cywilny, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami tak, żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 553 ustawy Kodeks cywilny, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Wprawdzie w przepisach ustawy Kodeks cywilny gospodarstwo rolne zostało zdefiniowane odrębnie od przedsiębiorstwa to jednak można przyjąć, że spełnia ono określone w tej ustawie wymogi właściwe dla przedsiębiorstwa. Należy więc przyjąć, że gospodarstwo rolne (pomimo jego odrębnego zdefiniowania zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w ustawie Kodeks cywilny) stanowi podobną do przedsiębiorstwa jednostkę organizacyjną, w ramach której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tj. odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Natomiast zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do ich dokonania zostały określone w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 91 ust. 1 ww. ustawy o VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do art. 91 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

W myśl art. 91 ust. 2a ustawy o VAT, obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 91 ust. 3 ustawy o VAT, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W myśl art. 91 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 91 ust. 6 ww. ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

 1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
 2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

W myśl art. 91 ust. 7a ww. ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Stosownie do art. 91 ust. 7b ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Zgodnie z art. 91 ust. 7c ustawy o VAT, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

W myśl art. 91 ust. 7d ustawy o VAT, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Stosownie do art. 91 ust. 8 ustawy o VAT, korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania.

Zgodnie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że rodzice Wnioskodawcy zamierzają przekazać Wnioskodawcy (córce) - w drodze darowizny - całe gospodarstwo rolne. W skład darowanego gospodarstwa rolnego wejdą: grunty rolne, maszyny, urządzenia, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, a także wszelkie prawa związane z gospodarstwem, a mianowicie:

 • nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek nr 64 i 46 o łącznej powierzchni 3,21 ha,
 • nieruchomość składająca się z niezabudowanej działki nr 1558 o powierzchni 0,91 ha,
 • nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek nr 23 i 86 o łącznej powierzchni 1,89 ha,
 • nieruchomość składająca się z niezabudowanej działki nr 1042 o powierzchni 0,62 ha,
 • nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek nr 78/1 i 85 oraz zabudowanych działek nr 17/2 i 19 o łącznej powierzchni 2,63 ha wraz z zabudowaniami oraz wszelkimi przyłączami mediów,
 • nieruchomość składającą się z zabudowanej działki nr 1557 o powierzchni 0,69 ha,
 • nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek nr 1011, 1045 i 2004 o łącznej powierzchni 2,44 ha;
 • niezabudowana działka nr 732 o powierzchni 0,72 ha,
 • ruchomości - ciągnik rolniczy i agregat podorywkowy.
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Po nabyciu przedmiotu darowizny Wnioskodawca będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej rodziców w dotychczasowym zakresie.

W związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym ojciec Wnioskodawcy - czynny podatnik podatku od towarów i usług w zakresie działalności rolniczej - dokonywał zakupów w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, od których odliczał podatek naliczony. Podatek VAT od zakupu maszyn rolniczych zaliczonych do środków trwałych został wykazany w deklaracjach VAT za miesiące: lipiec 2013 r. (ciągnik rolniczy zakupiony dnia 18 lipca 2013 r.); lipiec 2014 r. (agregat podorywkowy zakupiony dnia 7 lipca 2014 r.).

Po przekazaniu gospodarstwa rolnego ojciec Wnioskodawcy złoży zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z chwilą przekazania Wnioskodawcy gospodarstwa przez rodziców Wnioskodawcy, będzie w nim kontynuował produkcję rolną i będzie dokonywał dostaw produktów rolnych pochodzących z tego gospodarstwa. Wnioskodawca nie planuje zmiany przeznaczenia wykorzystania nabytego majątku (gospodarstwa rolnego) do wykonywania czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku korekty podatku naliczonego od zakupionych dla gospodarstwa środków trwałych, tj.: ciągnika rolniczego, zakupionego w dniu 18 lipca 2013 r. oraz agregatu podorywkowego, zakupionego w dniu 7 lipca 2014 r. przez darczyńcę.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro w niniejszych okolicznościach przedmiotem darowizny będzie całe gospodarstwo rolne w skład którego wchodził będzie cały areał gruntów występujący w przekazywanym gospodarstwie wraz z zabudowaniami oraz wszelkimi przyłączami mediów, maszyny w postaci ciągnika rolniczego oraz agregatu podorywkowego, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a po przejęciu gospodarstwa Wnioskodawca zamierza prowadzić gospodarstwo i kontynuować produkcję rolną, tj. dokonywać dostaw produktów rolnych pochodzących z tego gospodarstwa, i jednocześnie Wnioskodawca nie planuje zmiany przeznaczenia wykorzystania nabytego majątku (gospodarstwa rolnego), to planowana czynność przekazania w formie darowizny przedsiębiorstwa w postaci gospodarstwa rolnego spełniającego warunki określone w art. 551 i art. 553 ustawy Kodeks cywilny - na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - wyłączona będzie spod działania ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego od zakupionych składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa - stosownie do art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług – będzie spoczywał co do zasady na Wnioskodawcy jako nabywcy.

W analizowanej sprawie bowiem cały majątek będący przedmiotem przekazania (gospodarstwo rodziców) był przez nich (ojca – zarejestrowanego podatnika VAT) wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z przejęciem gospodarstwa nie będzie planowana zmiana przeznaczenia wykorzystywania nabytego majątku do wykonywania czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż po przejęciu gospodarstwa kontynuując jego prowadzenie Wnioskodawca zamierza prowadzić sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, jeżeli majątek (przedsiębiorstwo) będący przedmiotem darowizny był u darczyńcy wykorzystywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i jeżeli Wnioskodawca zamierza zarejestrować się jako czynny podatnik VAT a nabyte przedsiębiorstwo zamierza wykorzystywać wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT nie dokonując zmiany przeznaczenia wykorzystywania nabytego majątku do wykonywania czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego, związanego z nabytymi w latach 2013-2014 r. przez darczyńcę środkami trwałymi w postaci ciągnika rolniczego oraz agregatu podorywkowego.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo zauważyć należy, że w niniejszej interpretacji nie oceniano innych kwestii zawartych we wniosku, odnoszących się do ewentualnych obowiązków ciążących na darczyńcach, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie jest zainteresowanym w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.