IBPP1/4512-739/15/AW | Interpretacja indywidualna

Odwrotne obciążenie – gdy nabywca jest podatnikiem
IBPP1/4512-739/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. obciążenia
 2. podatnik
 3. rozliczanie podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy w przypadku, gdy dany kontrahent nabywający towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (inne niż wskazane w pozycjach 28a-28c załącznika) jest przedsiębiorcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, Spółka będzie zobowiązana do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy w przypadku, gdy dany kontrahent nabywający towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (inne niż wskazane w pozycjach 28a-28c załącznika) jest przedsiębiorcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, Spółka będzie zobowiązana do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność m.in. w zakresie handlu towarami wymienionymi w załączniku nr 11 ustawy o VAT (innymi niż wskazane w pozycjach 28a-28c załącznika).

Wnioskodawca zamierza zawierać z kontrahentami kontrakty na dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT (innych niż wskazane w pozycjach 28a-28c załącznika). W ramach tych kontraktów Wnioskodawca zamierza dokonywać miesięcznie od kilku do kilkunastu dostaw. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Dostawy nie będą objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT.

W celu ustalenia statusu nabywcy towarów Spółka zamierza przed rozpoczęciem współpracy weryfikować danego kontrahenta poprzez wystąpienie do właściwego organu podatkowego o wydanie zaświadczenia o jego zarejestrowaniu jako podatnika VAT czynnego, tj. w trybie określonym w art. 96 ust. 13 ustawy o VAT.

Ponadto Spółka zamierza podejmować dodatkowe czynności w celu weryfikacji kontrahenta polegające na:

 • pozyskaniu dotyczących kontrahenta odpisów z rejestru KRS lub CEIDG,
 • pozyskaniu kopii jednego z dokumentów poświadczających dopełnienie przez kontrahenta wymogów formalnych związanych z rejestracją działalności (informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP-5, potwierdzenie nadania numeru REGON),
 • pozyskaniu oświadczenia od kontrahenta, że jest on zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W celu aktualizacji powyższych danych Wnioskodawca zamierza – przed dokonaniem każdej pojedynczej dostawy – sprawdzać status kontrahenta jako podatnika VAT czynnego za pośrednictwem Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów (https://pfr.mf.gov.pl).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy wszystkie ze wskazanych w stanie faktycznym źródeł potwierdzą, że dany kontrahent nabywający towary wymienione w załączniku nr 11 ustawy o VAT (inne niż wskazane w pozycjach 28a-28c załącznika) jest przedsiębiorcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, Spółka będzie zobowiązana do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy wszystkie ze wskazanych w stanie faktycznym źródeł potwierdzą, że dany kontrahent nabywający towary wymienione w załączniku nr 11 ustawy o VAT (inne niż wskazane w pozycjach 28a-28c załącznika) jest przedsiębiorcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, Spółka będzie zobowiązana do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Zasady rozliczania podatku VAT w przypadku towarów, o których mowa w załączniku nr 11 reguluje art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Z zacytowanego przepisu wynika, że w każdym przypadku, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT (innych niż wskazane w pozycjach 28a-28c załącznika) jest przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, dostawa dokonywana na rzecz tego kontrahenta powinna odbyć się z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia (tj. podatek VAT z tytułu dokonanej dostawy powinien rozliczyć nabywca). Przepisy ustawy o VAT nie regulują, w jaki sposób Spółka powinna weryfikować, czy nabywca towarów jest przedsiębiorcą zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku gdy Spółka:

 • uzyska zaświadczenie o zarejestrowaniu kontrahenta jako podatnika VAT czynnego w trybie określonym w art. 96 ust. 13 ustawy o VAT,
 • uzyska dotyczące kontrahenta odpisy z rejestru KRS lub CEIDG,
 • uzyska kopie dokumentów poświadczających dopełnienie przez kontrahenta wymogów formalnych związanych z rejestracją działalności (informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NlP-5, potwierdzenie nadania numeru REGON),
 • uzyska oświadczenia kontrahenta, że jest on zarejestrowany jako podatnik VAT czynny

i dokumenty te będą potwierdzać, że kontrahent ten jest przedsiębiorcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT od dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 11 ustawy o VAT (innych niż wskazane w pozycjach 28a-28c załącznika), stosując mechanizm odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu potwierdzenia czy w chwili dokonywania transakcji kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, Spółka może sprawdzić statusu kontrahenta za pośrednictwem Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów (https://pfr.mf.gov.pl).

Zasady działania systemu weryfikacji statusu podatników, który został udostępniony za pośrednictwem Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów (https://pfr.mf.gov.pl) nie są regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego (w tym przepisy rangi ustawowej lub podustawowej). Możliwość weryfikacji statusu podatników w sposób opisany powyżej Ustawodawca przewidział jednak w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej przepisy, na podstawie których towary wymienione w załączniku nr 11 ustawy o VAT zostały objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia (tj. ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych; Dz.U. z 2015 r. poz. 605).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ww. ustawy (strona 8 uzasadnienia), „(...) proponuje się zawężenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą tych towarów jest podatnik VAT czynny. Stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia wobec wszystkich podatników VAT (zarówno czynnych, jak i zwolnionych) nie jest bowiem konieczne z punktu widzenia proporcjonalności tego szczególnego środka przeciwdziałania oszustwom w podatku od towarów i usług. Weryfikację statusu nabywcy ułatwi wprowadzana baza on-line, za pomocą której będzie można potwierdzić status podatników zarejestrowanych jako podatników VAT czynnych”.

Treść uzasadnienia do projektu ustawy wskazuje, że intencją ustawodawcy było udostępnienie podatnikom narzędzia umożliwiającego szybką i sprawną weryfikację kontrahentów w celu ustalenia, czy w przypadku danej dostawy towarów należy rozliczyć podatek VAT z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. W ocenie Wnioskodawcy, serwis udostępniony za pośrednictwem Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów (https://pfr.mf.gov.pl) jest właśnie tym narzędziem, które w zamierzeniu ustawodawcy ma za zadanie umożliwić weryfikację kontrahentów.

W konsekwencji zaś, informacje o statusie kontrahentów dotyczące ich zarejestrowania jako podatników VAT czynnych, które są publikowane na stronie https://pfr.mf.gov.pl są wiążące dla celów związanych z ustaleniem sposobu opodatkowania VAT dostaw towarów wymienionych w pozycjach załącznika nr 11 ustawy o VAT.

Podsumowując, w sytuacji, gdy:

 • przedmiotem dostawy dokonywanej przez Spółką są towary wymienione w załączniku nr 11 ustawy o VAT (inne niż wskazane w pozycjach 28a-28c załącznika) oraz dostawa ta nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122,
 • Spółka jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 • ze zgromadzonych przez Spółkę dokumentów wynika, że kontrahent (nabywca) jest przedsiębiorcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

Wnioskodawca jest zobowiązany zastosować do opodatkowania takiej dostawy mechanizm odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W świetle art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

W przypadku gdy którykolwiek z wymienionych warunków nie jest spełniony, obowiązek rozliczenia podatku w związku z dostawą ww. towarów spoczywa na ich dostawcy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy o VAT – w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Zatem przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza zawierać z kontrahentami kontrakty na dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT (innych niż wskazane w pozycjach 28a-28c załącznika). Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Dostawy nie będą objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT.

W celu ustalenia statusu nabywcy towarów Spółka zamierza przed rozpoczęciem współpracy weryfikować danego kontrahenta poprzez wystąpienie do właściwego organu podatkowego o wydanie zaświadczenia o jego zarejestrowaniu jako podatnika VAT czynnego, tj. w trybie określonym w art. 96 ust. 13 ustawy o VAT.

Ponadto Spółka zamierza podejmować dodatkowe czynności w celu weryfikacji kontrahenta polegające na:

 • pozyskaniu dotyczących kontrahenta odpisów z rejestru KRS lub CEIDG,
 • pozyskaniu kopii jednego z dokumentów poświadczających dopełnienie przez kontrahenta wymogów formalnych związanych z rejestracją działalności (informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP-5, potwierdzenie nadania numeru REGON),
 • pozyskaniu oświadczenia od kontrahenta, że jest on zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W celu aktualizacji powyższych danych Wnioskodawca zamierza – przed dokonaniem każdej pojedynczej dostawy – sprawdzać status kontrahenta jako podatnika VAT czynnego za pośrednictwem Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów (https://pfr.mf.gov.pl).

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga, że ustawodawca nie uzależnił zakresu stosowania procedury odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, od posiadania przez ich sprzedawcę jakiegokolwiek oświadczenia danego nabywcy.

Sprzedawca powinien zastosować odwrotne obciążenie, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, również w zakresie ustalenia, że nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Sprzedawca ww. towarów powinien zatem dołożyć wszelkich starań, aby prowadzone przez niego rozliczenia były prawidłowe, w tym może m.in. skorzystać z procedury określonej w art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, czy też z Portalu Podatkowego na stronie Ministerstwa Finansów.

Trzeba zauważyć, że w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT ustawodawca nie określił konkretnych czynności, które powinien podjąć podatnik, a które pozwalałyby wykluczyć albo potwierdzić spełnienie warunków określonych w tym przepisie, bądź też pozwalających ocenić czy podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że nabywca nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b tej ustawy. Wynika to z faktu, że każda transakcja ma swoją specyfikę, zatem nie jest możliwe ustanowienie jednego wzorca postępowania, dla wszystkich transakcji, który pozwalałby na potwierdzenie czy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca podejmuje szereg działań zmierzających do ustalenia czy nabywca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Zatem co do zasady, o ile działania Wnioskodawcy ani kontrahenta nie będą zmierzały do ominięcia przepisów prawa podatkowego oraz jeśli z działań podjętych przez Wnioskodawcę będzie wynikało, że kontrahentem Wnioskodawcy będzie nabywca będący podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT zarejestrowanym jako VAT czynny – warunek wynikający z art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b zostanie spełniony.

Podsumowując stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy:

 • przedmiotem dostawy dokonywanej przez Spółką są towary wymienione w załączniku nr 11 ustawy o VAT (inne niż wskazane w pozycjach 28a-28c załącznika) oraz dostawa ta nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122,
 • Spółka jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 • kontrahent (nabywca) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

Wnioskodawca jest zobowiązany zastosować do opodatkowania takiej dostawy mechanizm odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy zauważyć, że przedmiotem interpretacji nie była ocena – jako wzorca prawidłowości – procedury stosowanej przez Wnioskodawcę zmierzającej do ustalenia czy nabywca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, gdyż ocena stosowanej przez Wnioskodawcę procedury wykracza poza zakres postępowania interpretacyjnego prowadzonego na podstawie art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Dokonanie takiej oceny wymagałoby od Organu przeprowadzenia postępowania dowodowego, co wykracza poza zakres uprawnień Organu w postępowaniu interpretacyjnym.

Jak już wskazano, trzeba zauważyć, że w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT ustawodawca nie określił konkretnych czynności, które powinien podjąć podatnik, a które pozwalałyby wykluczyć albo potwierdzić spełnienie warunków określonych w tym przepisie, bądź też pozwalających ocenić czy podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że nabywca nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b tej ustawy. Wynika to z faktu, że każda transakcja ma swoją specyfikę, zatem nie jest możliwe ustanowienie jednego wzorca postępowania, dla wszystkich transakcji, który pozwalałby na potwierdzenie czy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym. W konsekwencji każda transakcja wymaga zindywidualizowanej oceny, którą można wydać wyłącznie po przeprowadzeniu stosownego postępowania dowodowego, do czego Organ dokonujący interpretacji nie jest upoważniony.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obciążenia
ITPP3/443-628/14/MD | Interpretacja indywidualna

podatnik
ILPP3/4512-1-199/15-4/MR | Interpretacja indywidualna

rozliczanie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-388/12-4/KC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.