IBPP1/4512-677/15/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie wskazania czy Wnioskodawca powinien uzyskać odrębny numer NIP
IBPP1/4512-677/15/BMinterpretacja indywidualna
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej
 2. podatnik
 3. płatnik
 4. rejestracja
 1. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP) -> Postępowanie w sprawie nadania NIP -> Zgłoszenie identyfikacyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 lipca 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 30 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.) oraz pismem z 25 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie wskazania czy Wnioskodawca powinien uzyskać odrębny numer NIP - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie wskazania czy Wnioskodawca powinien uzyskać odrębny numer NIP.

Ww. Wniosek został uzupełniony pismem z 30 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 23 października 2015 r. znak: IBPP1/4512-677/15/BM oraz pismem z 25 listopada 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowany w KRS jako: Stowarzyszenie (55), Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2004 – 9133Z i PKD 2007 – 9499Z Ustawa „o zmianie ustawy o rachunkowości” z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1100 z dnia 21 sierpnia 2014 r.). Wnioskodawca nie posiada własnego nr NIP.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że Zakładowe Organizacje Związkowe są zarejestrowane w Rejestrach Związkowych. Wnioskodawca zarejestrowany jest w:

 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGON, od 11 grudnia 2009 r.
 • Rejestrze Organizacji Związkowych Okręgu ... pod nr z dn. 1 grudnia 1996 r.
 • Ogólnopolski Z jest zarejestrowany w KRS pod nr - wpis w dniu 1 sierpnia 2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych. Decyzja Sądu Rejonowego, XIX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. sprawy:).
 • Ogólnopolski Z wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych - Postanowienie z dnia 19 listopada 2002 r. Sądu Rejonowego sygn. akt.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy został utworzony dla obrony praw, godności zawodowej i interesów członków związku, przez grupę pracowników kadry inżynieryjnej w 1996 r.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie jest odrębnym podatnikiem i płatnikiem żadnego podatku oraz nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne.

Wnioskodawca jest podmiotem należącym do 3-stopniowej organizacji związkowej, którą tworzą:

 • zakładowe, międzyzakładowe i terenowe organizacje związkowe,
 • okręgi Związku,
 • Związek Krajowy i powołane sekcje branżowe i specjalistyczne.

Wnioskodawca posiada osobowość prawną i jest w tym znaczeniu wyodrębniony organizacyjnie.

Jego wyodrębnienie administracyjne polega na zakresie działalności Związku, który działa w dwóch zakładach - T Sp. z o.o. i w V. S.A. w . Związek jest wyodrębniony księgowo, co polega na odrębnym od Okręgu Z prowadzeniu ewidencji składek członkowskich i wydatków związanych z prowadzeniem organizacji związkowej.

Wnioskodawca nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu i zwolnieniu pracowników (nie zatrudnia pracowników).

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składają upoważnieni członkowie zarządu, którzy mają możliwość podpisywania umów i układów. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch członków zarządu. Powyższe nie dotyczy bieżących płatności Związku, wynikających z obsługi finansowej.

Wnioskodawcę na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący lub inny, upoważniony przez Zarząd członek Związku.

Za działalność Związku (zarządzanie i dysponowanie majątkiem) ponoszą odpowiedzialność członkowie zarządu Związku.

Wnioskodawca ma zdolność zaciągania zobowiązań majątkowych, przy czym zobowiązania te mogą podejmować wyłącznie upełnomocnieni przedstawiciele zarządu. Zakres zobowiązań polegałby na podpisaniu umowy np. kredytowej z bankiem, ale ta ewentualność nie była nigdy rozpatrywana.

Wnioskodawca posiada majątek w postaci konta bankowego, na które wpływają składki członkowskie. Związek nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a majątek służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej.

Wnioskodawca nie ma żadnych innych źródeł dochodów oprócz składek członkowskich, na podstawie których prowadzi statutową działalność związkową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania własnego nr NIP...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko uzupełnione pismem z 25 listopada 2015 r.), obowiązek posiadania NIP-u przez Wnioskodawcę nie jest wymagany. Do tej pory Wnioskodawca konsultował się w tej sprawie z urzędem skarbowym oraz przez telefoniczną informację podatkową, według których Wnioskodawca nie jest zobowiązany do uzyskania NIP. Podstawą działalności Wnioskodawcy jest statut związku, Wnioskodawca jest w 3-stopniowej strukturze. Wnioskodawca utrzymuje się ze składek członków, z czego część odprowadza na rzecz związku krajowego i okręgu. Wnioskodawca nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, ani nie ma żadnych innych przychodów. Wnioskodawca nie posiada żadnego majątku (nieruchomości ani ruchomości), żadnych przychodów z dotacji, darowizn i innych źródeł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1314, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o NIP, określa między innymi zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, zwanych „płatnikami składek ubezpieczeniowych”.

I tak, stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy o NIP, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ww. ustawy, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

W myśl art. 2 ust. 3 ustawy, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Na mocy art. 3 ust. 1 cyt. ustawy, identyfikatorem podatkowym jest:

 1. numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
 2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Na mocy przepisu art. 8a ustawy o NIP, nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, zwanego dalej „CRP KEP”, po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego.

Z kolei, w myśl art. 8c ust. 2 pkt 1 ustawy o NIP, naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu.

Powołane przepisy wskazują, że nie jest prawnie dopuszczalne posiadanie przez podatnika dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

Wobec tego, numer NIP nadany może być wyłącznie podatnikowi w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przy czym podatnik może posiadać tylko jeden numer NIP.

Z analizy wyżej powołanego art. 2 ust. 1 ustawy wynika, że obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego dotyczy podmiotów, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami lub płatnikami podatków bądź płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Jak stanowi przepis art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zarejestrowany jest w:

 • Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej od 11 grudnia 2009 r.
 • Rejestrze Organizacji Związkowych Okręgu .... pod nr XII/32/96 z dn. 1 grudnia 1996 r.

Natomiast Ogólnopolski ZZIiT jest zarejestrowany w KRS pod nr - wpis w dniu 1 sierpnia 2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych. Ogólnopolski ZZIiT wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych.

Wnioskodawca jest podmiotem należącym do 3-stopniowej organizacji związkowej, którą tworzą:

 • zakładowe, międzyzakładowe i terenowe organizacje związkowe,
 • okręgi Związku,
 • Związek Krajowy i powołane sekcje branżowe i specjalistyczne.

Wnioskodawca posiada osobowość prawną i jest w tym znaczeniu wyodrębniony organizacyjnie.

Związek jest wyodrębniony księgowo, co polega na odrębnym od Okręgu ZZIiT prowadzeniu ewidencji składek członkowskich i wydatków związanych z prowadzeniem organizacji związkowej.

Wnioskodawca wskazał również we wniosku, że nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie jest odrębnym podatnikiem i płatnikiem żadnego podatku oraz nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne.

Wnioskodawca nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu i zwolnieniu pracowników (nie zatrudnia pracowników).

Wnioskodawca ma zdolność zaciągania zobowiązań majątkowych. Zakres zobowiązań polegałby na podpisaniu umowy np. kredytowej z bankiem, ale ta ewentualność nie była nigdy rozpatrywana.

Wnioskodawca posiada majątek w postaci konta bankowego, na które wpływają składki członkowskie.

Związek nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a majątek służy realizacjii finansowaniu działalności statutowej.

Wnioskodawca nie ma żadnych innych źródeł dochodów oprócz składek członkowskich, na podstawie których prowadzi statutową działalność związkową.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 167 ze zm.), związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

Związki zawodowe są odrębnym podmiotem niezależnym od pracodawcy. Działalność związku zawodowego finansowana jest m.in. ze składek członkowskich.

Na mocy art. 14 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ww. ustawy, związek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania.

Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, w Krajowym Rejestrze Sądowym został zarejestrowany Ogólnopolski ZZIiT. Natomiast Wnioskodawca jest podmiotem należącym do 3-stopniowej organizacji związkowej, którą tworzą:

 • zakładowe, międzyzakładowe i terenowe organizacje związkowe,
 • okręgi Związku,
 • Związek Krajowy i powołane sekcje branżowe i specjalistyczne.

Skoro zatem w przedmiotowe sprawie Wnioskodawca (podmiot posiadający osobowość prawną, wyodrębniony organizacyjnie) nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie ma żadnych źródeł dochodów oprócz składek członkowskich oraz jak wskazał, nie jest odrębnym podatnikiem i płatnikiem żadnego podatku i nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne a także nie zatrudnia pracowników, to nie podlega on obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Tak więc Wnioskodawca nie ma obowiązku rejestracji w urzędzie skarbowym celem uzyskania odrębnego numeru NIP.

Zatem za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma obowiązku posiadania własnego NIP-u.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-677/15/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.