IBPB-1-2/4510-103/16/MS | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku ewentualnej utraty przez PGK statusu podatnika CIT spowodowanej naruszeniem ustawowych warunków istnienia PGK, Wnioskodawca będzie zobowiązany do weryfikacji kosztów i przychodów za okres funkcjonowania PGK (tj. czy wystąpi konieczność dokonania korekt rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy na gruncie ustawy o CIT za okres funkcjonowania PGK)?
IBPB-1-2/4510-103/16/MSinterpretacja indywidualna
 1. korekta
 2. koszt
 3. podatkowa grupa kapitałowa
 4. podatnik
 5. przychód
 6. status
 7. utrata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika CIT spowodowanej naruszeniem ustawowych warunków istnienia PGK, Wnioskodawca będzie zobowiązany do weryfikacji kosztów i przychodów za okres funkcjonowania PGK - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika CIT spowodowanej naruszeniem ustawowych warunków istnienia PGK, Wnioskodawca będzie zobowiązany do weryfikacji kosztów i przychodów za okres funkcjonowania PGK.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 września 2015 r. spółka akcyjna (dalej: „Spółka reprezentująca”, „Spółka”) oraz spółki od niej zależne (dalej: „Spółka Zależna” lub łącznie: „Spółki Zależne”) zawarły umowę (dalej: „Umowa”) o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Spółką dominującą w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: „PGK”) jest Spółka.

Zgodnie z Umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • Spółka została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej.

Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT.

Umowa została zarejestrowana przez właściwy urząd skarbowy. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna się 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca nie może wykluczyć, że w okresie funkcjonowania PGK naruszone zostaną warunki istnienia PGK, np. powstanie powiązanie kapitałowe pomiędzy Spółkami Zależnymi. W związku z tym, że poniższe pytania dotyczą utraty statusu PGK jako podatnika CIT, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występuje Spółka reprezentująca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku ewentualnej utraty przez PGK statusu podatnika CIT spowodowanej naruszeniem ustawowych warunków istnienia PGK, Wnioskodawca będzie zobowiązany do weryfikacji kosztów i przychodów za okres funkcjonowania PGK (tj. czy wystąpi konieczność dokonania korekt rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy na gruncie ustawy o CIT za okres funkcjonowania PGK)...

Zdaniem Wnioskodawcy, utrata statusu PGK spowodowana naruszeniem ustawowych warunków istnienia PGK nie odniesie skutku w postaci obowiązku dokonania korekty rozliczeń podatkowych PGK za okres jej funkcjonowania.

Ustawa o CIT traktuje jako odrębnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych podatkową grupę kapitałową, tj. grupę co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną (tj. spółek akcyjnych bądź spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terytorium Polski, które zawarły umowę o utworzeniu PGK, zarejestrowaną we właściwym urzędzie skarbowym. W wyniku utworzenia PGK, która jest odrębnym podatnikiem CIT, spółki wchodzące w jej skład tracą swój status podatnika CIT na czas istnienia PGK.

Aby zachować status podatnika CIT, PGK musi przez cały okres swojego funkcjonowania spełnić następujące warunki w myśl art. 1a ust. 2 ustawy o CIT:

 1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą spółkę musi wynosić co najmniej 1.000.000 zł,
 2. spółka dominująca musi posiadać min. 95% udziałów/akcji w spółkach zależnych,
 3. spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,
 4. żadna ze spółek tworzących PGK nie korzysta ze zwolnień z CIT na podstawie odrębnych ustaw,
 5. spółki wchodzące w skład PGK nie mogą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, z podatnikami podatku dochodowego nie wchodzącymi w skład PGK,
 6. PGK musi osiągnąć za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, w wysokości co najmniej 3%.

Zgodnie z art. 1a ust. 10 ustawy o CIT, w razie wystąpienia w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu PGK zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależnych od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego.

Z kolei w myśl art. 1a ust. 12 ustawy o CIT, w przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 (tj. nieosiągnięcia przez podatkową grupę kapitałową udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%), za dzień utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową uznaje się ostatni dzień miesiąca, w którym złożono zeznanie podatkowe, nie później jednak niż dzień, na który, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, przypada termin złożenia tego zeznania.

Z treści powyższych przepisów wynika, że skutki prawne złamania warunków określonych w art. 1a ust. 2 ustawy o CIT, następują od momentu zaistnienia tego naruszenia (ex nunc) albo ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono zeznanie podatkowe, nie później jednak niż dzień, na który, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, przypada termin złożenia tego zeznania. Jednocześnie przepisy ustawy o CIT nie przewidują konieczności dokonywania wstecznej weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład PGK za okres jej istnienia.

Co więcej, brak jest przepisów uzależniających korzystanie przez spółki tworzące PGK ze szczególnych uprawnień przewidzianych w związku z uczestnictwem w PGK - w szczególności wyłączenia stosowania przepisów o cenach transferowych - od konieczności istnienia PGK przez cały okres, na jaki została zawiązana.

W tym kontekście należy zauważyć, że nie do przyjęcia byłaby wykładnia sprzeczna z wynikami językowego brzmienia powołanych przepisów z uwagi na treść ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1996 r., Nr 137, poz. 639), będącej nowelizacją ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 1997 r. Ta bowiem przewidywała wówczas obowiązek korekty wstecznej w warunkach utraty statusu PGK, zniesiony następnie wskazaną ustawą zmieniającą. Tym samym niedopuszczalne byłoby dokonywanie wykładni funkcjonalnej wykraczającej poza wyniki wykładni językowej w sytuacji, gdy cel ustawodawcy bezpośrednio wynika z treści nowelizacji ustawy o CIT z 1996 r.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, utrata statusu PGK w przypadku naruszenia ustawowych warunków istnienia PGK nie spowoduje skutku wstecznego w postaci obowiązku dokonania korekty jej rozliczeń podatkowych spółek tworzących PGK za okres funkcjonowania PGK. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie także w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 września 2011 r., nr ILPB3/423-262/11-4/MM;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 maja 2014 r., nr IPPB5/423-258/14-4/RS;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2015 r., nr IPPB5/423-1242/14-2/AM.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.