0114-KDIP1-3.4012.177.2018.2.ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów, przed rejestracją Wnioskodawcy jako podatnika VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2018 r. - (data wpływu 5 kwietnia 2018 r.) uzupełnionego w dniu 19 kwietnia 2018 r. (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 11 kwietnia 2018 r. (skutecznie doręczone 16 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pytania nr 1 w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów, przed rejestracją Wnioskodawcy jako podatnika VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pytania nr 1 w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów, przed rejestracją Wnioskodawcy jako podatnika VAT.

Wniosek uzupełniony został w dniu 19 kwietnia 2018 r., (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 11 kwietnia 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca spółka H. sp. z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 5 października 2015 r. W okresie od 5 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Spółka dokonywała zakupu i sprzedaży usług podlegających podatkowi VAT (wystawiała i otrzymywała faktury VAT) i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z uwagi na błąd księgowości, rejestracja podatnika w rejestrze VAT nastąpiła dopiero w dniu 16 lipca 2016 r.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że od dnia rozpoczęcia działalności prowadzi działalność szkoleniowo - doradczą na rzecz podmiotów leczniczych.

Wnioskodawca dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny w dniu 16 lipca 2016 roku. Dokonanie rejestracji związane było z otrzymaniem informacji od nowego biura księgowego obsługującego Wnioskodawcę o braku rejestracji w rejestrze VAT.

Wnioskodawca w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności tj. 5 października 2015 r. zlecił przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację VAT w biurze księgowym prowadzącym obsługę Wnioskodawcy. W okresie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 16 lipca 2016 r. Wnioskodawca był przekonany, że jest prawidłowo zgłoszony do rejestru VAT przez biuro księgowe. Dopiero po zmianie biura księgowego okazało się, że wnioskodawca nie był czynny podatnikiem VAT.

Wnioskodawca w okresie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 16 lipca 2016 r. nie korzystał z przedmiotowego lub podmiotowego zwolnienia z podatku VAT.

Wnioskodawca w okresie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 16 lipca 2016 r. wystawiał faktury zawierające podatek VAT z uwagi na fakt, iż był przekonany o prawidłowej rejestracji w rejestrze VAT oraz z uwagi na wykonywanie działalności podlegającej podatkowi VAT.

Zarówno wystawiane jak i otrzymywane faktury VAT dokumentowały faktycznie wykonane czynności związane z prowadzoną działalnością. Wszystkie faktury zawierają podatek VAT oraz informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby wystawiającej fakturę oraz wskazują przedmiot i rodzaj usługi.

Nabywane przez Wnioskodawcę usługi dotyczyły wyłącznie prowadzonej działalności doradczej tj. dotyczyły podwykonawstwa zleceń dotyczących opracowania planów restrukturyzacji podmiotów leczniczych.

Wnioskodawca w okresie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 16 lipca 2016 r. nie składał deklaracji dla podatku VAT. Wraz z rejestracją w rejestrze VAT Wnioskodawca złożył deklarację za I kw 2016 r., a następnie zapłacił wyłącznie należny podatek VAT wraz z odsetkami za opóźnienie. Zgodnie z informacją przekazaną przez księgowość, Wnioskodawca nie dokonał odliczeń podatku naliczonego związanego z poniesionymi kosztami zakupu usług objętych VAT w I kw. 2016 r.

Wnioskodawca dokonał weryfikacji swojego statusu VAT w momencie zmiany biura księgowego w połowie 2016 r. Do tego momentu Wnioskodawca był przeświadczony, że poprzednie biuro księgowe zarejestrowało wnioskodawcę jako czynnego podatnika VAT i na bieżąco składa deklaracje VAT. Wnioskodawca po rozpoczęciu działalności złożył w biurze księgowym stosowne pełnomocnictwa. Z uwagi na obsługę profesjonalnego biura księgowego, Wnioskodawca nie dokonywał samodzielnej weryfikacji swojego statusu jako płatnika VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatnik ma prawo rozliczenia podatku VAT za okres do 5 października 2015 r. do 16 lipca 2016 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy,

W ocenie podatnika, na gruncie art. 86 ust. 10b pkt 1 oraz ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo do rozliczenia sprzedaży i zakupów objętych podatkiem VAT za okres sprzed rejestracji VAT z uwagi na fakt, iż dokonywane w tym okresie czynności związane były z prowadzoną działalnością i objęte były podatkiem VAT. Podatnik w okresie sprzed rejestracji VAT wykonywał więc działalność objętą podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów, przed rejestracją Wnioskodawcy jako podatnika VAT - jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Co do zasady, stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarte zostało w art. 86 ust. 1 ustawy, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust. 13 ustawy).

Zatem prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. W stosunku do faktur lub dokumentów celnych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy po otrzymaniu faktury lub dokumentu celnego, będącego podstawą odliczenia lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują określone sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnione są generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Ograniczenia te zawarte są w art. 88 ustawy o VAT.

Stosownie do postanowień art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Wskazany powyżej przepis ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje sankcję w postaci pozbawienia podatnika prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w razie niezarejestrowania się, ale nie wskazuje wprost, z jakim momentem - z punktu widzenia niemożności odliczenia podatku naliczonego - należy wiązać status podatnika (zarejestrowany czy nie). Z art. 88 ust. 4 ww. ustawy nie wynika bowiem, aby do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury. Podatnik nabywa więc prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego.

Zatem prawo do obniżenia podatku należnego może być realizowane przez podatnika w ściśle określonym czasie, pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych, tj. istnienia związku między zakupami i prowadzoną działalnością opodatkowaną.

Stwierdzić należy zatem, że ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku od zakupów dokonanych przed rejestracją, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach powołanej ustawy). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć – najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika. A zatem podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia.

Warto również zaznaczyć, że w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-400/98 Trybunał stwierdził, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaniem inwestycji nie jest uzależnione od dokonania wcześniejszej rejestracji dla celów podatku VAT. Potwierdzeniem takiej tezy mogą być także wyroki TSUE w sprawach C-268/83 oraz C-110/94, gdzie TSUE wskazał, że powstanie prawa do odliczenia nie zależy od formalnego uznania statusu podatnika przez organy podatkowe. Nabywane jest ono automatycznie, z chwilą uzyskania statusu podatnika, którym się staje w momencie pierwszych inwestycji związanych z przyszłą działalnością gospodarczą.

Natomiast z orzecznictwa TSUE w sprawie C-385/09 Nidera wynika, że prawo do odliczenia powstaje w momencie, w którym podatek ten stał się należny, a jego powstanie nie jest w żaden sposób uzależnione od formalnego uznania statusu podatnika przez organ skarbowy, ale od zaistnienia po stronie podatnika zamiaru, potwierdzonego obiektywnymi dowodami, prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów dotyczących VAT.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 5 października 2015 r. W okresie od 5 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Spółka dokonywała zakupu i sprzedaży usług podlegających podatkowi VAT (wystawiała i otrzymywała faktury VAT) i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z uwagi na błąd księgowości, rejestracja podatnika w rejestrze VAT nastąpiła dopiero w dniu 16 lipca 2016 r.

Wnioskodawca wskazał też, że od dnia rozpoczęcia działalności prowadzi działalność szkoleniowo - doradczą na rzecz podmiotów leczniczych.

Wnioskodawca dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny w dniu 16 lipca 2016 roku. Dokonanie rejestracji związane było z otrzymaniem informacji od nowego biura księgowego obsługującego Wnioskodawcę o braku rejestracji w rejestrze VAT.

Wnioskodawca w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności tj. 5 października 2015 r. zlecił przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację VAT w biurze księgowym prowadzącym obsługę Wnioskodawcy. W okresie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 16 lipca 2016 r. Wnioskodawca był przekonany, że jest prawidłowo zgłoszony do rejestru VAT przez biuro księgowe. Dopiero po zmianie biura księgowego okazało się, że wnioskodawca nie był czynny podatnikiem VAT.

Wnioskodawca w okresie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 16 lipca 2016 r. nie korzystał z przedmiotowego lub podmiotowego zwolnienia z podatku VAT.

Wnioskodawca w okresie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 16 lipca 2016 r. wystawiał faktury zawierające podatek VAT z uwagi na fakt, iż był przekonany o prawidłowej rejestracji w rejestrze VAT oraz z uwagi na wykonywanie działalności podlegającej podatkowi VAT.

Zarówno wystawiane jak i otrzymywane faktury VAT dokumentowały faktycznie wykonane czynności związane z prowadzoną działalnością. Wszystkie faktury zawierają podatek VAT oraz informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby wystawiającej fakturę oraz wskazują przedmiot i rodzaj usługi.

Nabywane przez Wnioskodawcę usługi dotyczyły wyłącznie prowadzonej działalności doradczej tj. dotyczyły podwykonawstwa zleceń dotyczących opracowania planów restrukturyzacji podmiotów leczniczych.

Wnioskodawca w okresie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 16 lipca 2016 r. nie składał deklaracji dla podatku VAT. Wraz z rejestracją w rejestrze VAT Wnioskodawca złożył deklarację za I kw 2016 r., a następnie zapłacił wyłącznie należny podatek VAT wraz z odsetkami za opóźnienie. Zgodnie z informacją przekazaną przez księgowość, Wnioskodawca nie dokonał odliczeń podatku naliczonego związanego z poniesionymi kosztami zakupu usług objętych VAT w I kw. 2016 r.

Wnioskodawca dokonał weryfikacji swojego statusu VAT w momencie zmiany biura księgowego w połowie 2016 r. Do tego momentu Wnioskodawca był przeświadczony, że poprzednie biuro księgowe zarejestrowało wnioskodawcę jako czynnego podatnika VAT i na bieżąco składa deklaracje VAT. Wnioskodawca po rozpoczęciu działalności złożył w biurze księgowym stosowne pełnomocnictwa. Z uwagi na obsługę profesjonalnego biura księgowego, Wnioskodawca nie dokonywał samodzielnej weryfikacji swojego statusu jako płatnika VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy ma on prawo rozliczenia podatku VAT za okres do 5 października 2015 r. do 16 lipca 2016 r.

W ocenie Wnioskodawcy, na gruncie art. 86 ust. 10b pkt 1 oraz ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług ma on prawo do rozliczenia sprzedaży i zakupów objętych podatkiem VAT za okres sprzed rejestracji VAT z uwagi na fakt, iż dokonywane w tym okresie czynności związane były z prowadzoną działalnością i objęte były podatkiem VAT.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r., zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł (od dnia 1 stycznia 2018 r., jest to kwota 200 000 zł). Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 9 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Zatem, powołanych przepisów wynika, że podatnicy świadczący usługi w zakresie doradztwa (za wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego), nie mają prawa korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca we wniosku wyraźnie wskazał, że w okresie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 16 lipca 2016 r. nie korzystał z przedmiotowego lub podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Wnioskodawca w okresie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 16 lipca 2016 r. wystawiał faktury zawierające podatek VAT z uwagi na fakt, iż był przekonany o prawidłowej rejestracji w rejestrze VAT oraz z uwagi na wykonywanie działalności podlegającej podatkowi VAT. Zarówno wystawiane jak i otrzymywane faktury VAT dokumentowały faktycznie wykonane czynności związane z prowadzoną działalnością. Wszystkie faktury zawierają podatek VAT oraz informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby wystawiającej fakturę oraz wskazują przedmiot i rodzaj usługi.

A zatem, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy wskazać, że skoro poniesione przez Wnioskodawcę, przed dniem rejestracji jako podatnika VAT czynnego, wydatki dokonywane były w celu osiągnięcia obrotu z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach.

Jak już wcześniej wskazano, realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku, jednakże aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć, najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako czynnego podatnika.

Dopiero usunięcie negatywnej przesłanki, poprzez złożenie prawidłowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, spowoduje możliwość realizacji przez Wnioskodawcę przysługującego prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego.

Wobec tego, w przedstawionym we wniosku zdarzeniu, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów służących opodatkowanej działalności gospodarczej, dokonanych w okresie przed rejestracją Spółki jako podatnika VAT czynnego.

Tym samym, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług, służących jego działalności opodatkowanej za okres do 5 października 2015 r. do 16 lipca 2016 r.

A zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług w zakresie pytania nr 1 w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów, przed rejestracją Wnioskodawcy jako podatnika VAT. Natomiast w zakresie pytania nr 1 w części dotyczącej prawa do dokonania korekty deklaracji składanych po dniu rejestracji Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz w zakresie pytania nr 2 , tj. prawa do złożenia deklaracji rozliczeniowych VAT za okres sprzed rejestracji VAT – zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, nie wywołuje natomiast skutków prawnych dla kontrahentów Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.