0113-KDIPT1-1.4012.56.2018.1.JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2018 r. (data wpływu 24 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W najbliższym czasie Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której podstawowym przedmiotem działalności będą usługi sklasyfikowane zgodnie z PKD jako 82.30.Z - działalność związana z organizacją wystaw i targów oraz dodatkowo 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych i 92.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Dodatkowymi kategoriami PKD przypisanymi do prowadzonej przeze mnie działalności będą, m.in. 82.11.Z - administracyjna obsługa biura, 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura i 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, jednak udział tych usług w porównaniu z działalnością główną, będzie niewielki.

Wnioskodawczyni przewiduję ich świadczenie tylko jako działalność dodatkową, w okresach w których zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Zainteresowaną jako podstawowe jest mniejsze. W ramach dodatkowych czynności Wnioskodawczyni zamierza wykonywać m.in.:

 1. administracyjne prace biurowe takie jak: - obsługa korespondencji - przygotowywanie projektów pism, dokumentów - kontakt z kontrahentami w sprawach bieżących i organizacyjnych - opracowywanie ofert na podstawie przekazanych przez klienta informacji co do rodzaju towarów, zakresu usług przez niego oferowanych, cenników i innych otrzymanych od niego informacji i kierowanie ich do kontrahentów opracowywanie i aktualizowanie zestawień danych - prowadzenie ewidencji różnego rodzaju - prowadzenie spraw z zakresu zakupów materiałów i usług (wyszukiwanie potencjalnych dostawców, zgodnie z wymogami przekazanymi przez klienta, pozyskiwanie ofert i przekazywanie ich klientowi) - przygotowywanie zapytań ofertowych, zgodnie z informacjami dotyczącymi zapotrzebowania odnośnie dostaw lub usług przekazanymi przez klienta i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u klienta - wykonywanie innych zleconych działań, polegających na czynnościach organizacyjnych, administracyjnych i zaliczanych po prac administracyjno- biurowych;
 2. usługi z zakresu zamówień publicznych dla Zamawiających polegające na: przygotowywaniu Opisów Przedmiotów zamówienia na podstawie danych przekazanych przez klienta - przygotowywaniu projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przygotowywaniu projektów załączników do SIWZ, takich jak formularz ofertowy, wykaz usług, oświadczenia itp. - prowadzeniu i ewidencjonowaniu dokumentacji - wprowadzaniu informacji do portalu BZP;
 3. usługi z zakresu zamówień publicznych dla Wykonawców polegające na: wyszukiwaniu ogłoszeń o zamówieniu odpowiadających profilowi działalności klienta - opracowywaniu projektów ofert odpowiadających treści ogłoszenia w oparciu o przekazane przez klienta informacje co do rodzaju towarów, zakresu usług przez niego oferowanych, cenników i inne otrzymane od niego informacje - monitorowaniu toku postępowania u Zamawiających.

Czynności administracyjno-biurowe wskazane w punkcie oznaczonym literą a) oraz czynności z zakresu zamówień publicznych będą miały charakter wyłącznie techniczny, organizacyjny i będą odpowiadały niektórym czynnościom wykonywanym przez osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak sekretarka, specjalista ds. administracji, specjalista ds. ofertowania, specjalista ds. zakupów. Usługi te nie obejmują żadnych czynności doradczych, nie wydaje się w ramach ich wykonywania żadnych zaleceń, czy opinii, a także nie doradza klientowi co do kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, strategii, ani nie wskazuje sposobu postępowania w innych sprawach. Czynności będą miały charakter pomocniczy w stosunku do głównych usług, jednak są niezbędne w planowanej działalności. Usługi, które będą świadczone w zakresie zamówień publicznych będą miały charakter uzupełniający w stosunku do głównych czynności objętych działalnością. Będą polegały na przygotowywaniu projektów dokumentów w oparciu o informacje uzyskane od klienta, jego wewnętrzne regulacje, regulaminy oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Czynności te nie mają charakteru usług prawniczych, nie wymagają wykształcenia prawniczego, ani posiadania przypisanych uprawnień. Usługi te polegają na wyłącznie na stosowaniu wprost przepisów prawa.

Planowana działalność zakłada m.in. sporządzanie projektów dokumentów ostatecznie wymagających akceptacji zleceniodawcy oraz przekazywanie ich w taki sposób by były gotowe do publikacji, ewentualnie przekazania kontrahentom po zaakceptowaniu ich treści lub wprowadzeniu zmian przez zleceniodawcę. Podkreślenia wymaga, iż działalność Wnioskodawczyni nie będzie miała charakteru doradczego, a jedynie techniczny umożliwiający zleceniodawcy zrealizowanie jego założeń. Wszelkie dokumenty wytwarzane w trakcie tych usług będą podpisywane przez moich klientów lub ich pełnomocników. Planowana działalność nie będzie obejmowała reprezentowania klientów przez Krajową Izbą Odwoławczą czy sądami. Wnioskodawczyni nie będzie posiadała pełnomocnictw w zakresie wskazanych wyżej czynności. Przewidywana wartość sprzedaży w roku 2018 nie przekroczy proporcjonalnej do czasu prowadzenia działalności w ciągu roku części kwoty 200 000 złotych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie

Czy opisane powyżej usługi dodatkowe w ramach planowanej działalności gospodarczej będą podlegały zwolnieniu podmiotowemu od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze treść przytoczonych poniżej przepisów oraz dotychczasowe interpretacje podatkowe wydane w sprawach podobnych Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż opisane przez Zainteresowaną czynności, w kontekście także przewidywanej wartości sprzedaży usług o tym charakterze, spełniają warunki do podmiotowego zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 5. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż:

 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:
  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 7 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - zgodnie z treścią art. 8, ustawy o VAT - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Art. 15 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 15 ust. 2 tej ustawy brzmi: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei, zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ustawodawca w art. 113. ust. 13 pkt 2 wyłączył stosowanie wyżej wskazanego zwolnienia podmiotowego w stosunku do podatników świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

Usługi, które będą przez Wnioskodawczynię świadczone nie mają charakteru doradztwa, ani usług prawniczych. Nie wymagają one posiadania żadnych przypisanych uprawnień. Świadczone usługi nie będą obejmowały reprezentowania zleceniodawców przed organami publicznymi. W ramach świadczonych usług nie będą udzielane porady, ani wydawane opinie. Mają one charakter administracyjny i techniczny, podobnie jak usługi świadczone przez biura rachunkowo-księgowe, które prowadzą księgi, dokumentację i rozliczenia klientów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jednak nie doradzając im i nie świadcząc żadnych usług prawniczych (nie wydają opinii, nie przeprowadzają analiz stanu faktycznego i prawnego w celu sporządzenia opinii lub wyjaśnień, nie reprezentują ich przed organami publicznymi). Podobnie stosowania wprost wybranych przepisów prawa wymaga sporządzanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowywanie z różnych źródeł, świadczenie usług w zakresie audytu, kontroli zarządczej czy też budownictwa.

Podobne stanowiska zostały wyrażone w następujących interpretacjach indywidualnych: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. 0461-ITPP3.4512.611.2016.1.AP, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP2/4512-506/16-4/KOM, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi sygn. 1061-IPTPP1.4512.393.2016.2.MGo, Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0112-KDIL2-1.4012.97.2017.1.UG, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPP3/4512-351/16/APR, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPP3/4512-145/16/BJ, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPP1/4512-68/16/AJ, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPP2/4512-1-18/16-4/RW, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPP3/4512-613/15/BJ, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPP1/4512-800/15/AW, Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0115-KDIT1-2.4012.856.2017.1.AJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku VAT dla pewnej grupy podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

–jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przepisu art. 113 ust. 5 ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ustawy jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W myśl art. 113 ust. 13 ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Wobec powyższego należy wskazać, że usługi w zakresie doradztwa (poza wskazanymi wyjątkami) nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Zauważyć należy, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe techniczne, inżynierskie i inne. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w najbliższym czasie Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której podstawowym przedmiotem działalności będą usługi sklasyfikowane zgodnie z PKD jako 82.30.Z - działalność związana z organizacją wystaw i targów. Dodatkowo 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych i 92.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Dodatkowymi kategoriami PKD przypisanymi do prowadzonej działalności będą m.in. 82.11.Z - administracyjna obsługa biura, 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura i 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, jednak udział tych usług w porównaniu z działalnością główną, będzie niewielki. Pod wymienionymi numerami PKD w ich rozwinięciach kryją się także m.in. usługi doradztwa, jednak działalność Wnioskodawczyni nie będzie miała charakteru doradczego, a jedynie techniczny. Usługi te nie obejmują żadnych czynności doradczych, nie wydaje się w ramach ich wykonywania żadnych zaleceń, czy opinii, a także nie doradza klientowi co do kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, strategii, ani nie wskazuje sposobu postępowania w innych sprawach. Czynności będą miały charakter pomocniczy w stosunku do głównych usług, jednak są niezbędne w planowanej działalności. Usługi, które będą świadczone w zakresie zamówień publicznych będą miały charakter uzupełniający w stosunku do głównych czynności objętych działalnością. Będą polegały na przygotowywaniu projektów dokumentów w oparciu o informacje uzyskane od klienta, jego wewnętrzne regulacje, regulaminy oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. Czynności te nie mają charakteru usług prawniczych, nie wymagają wykształcenia prawniczego, ani posiadania przypisanych uprawnień. Usługi te polegają na wyłącznie na stosowaniu wprost przepisów prawa. Przewidywana wartość sprzedaży w roku 2018 nie przekroczy proporcjonalnej do czasu prowadzenia działalności w ciągu roku części kwoty 200 000 złotych.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści przywołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro Wnioskodawczyni będzie wykonywała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy oraz jak podkreśliła Wnioskodawczyni przewidywana wartość sprzedaży w roku 2018 nie przekroczy proporcjonalnej do czasu prowadzenia działalności w ciągu roku części kwoty 200 000 złotych, to Wnioskodawczyni w 2018 r. będzie miała prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Zaznaczyć jednakże należy, że Wnioskodawczyni utraci ww. zwolnienie od podatku w przypadku wykonania jakichkolwiek czynności doradztwa – z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego – lub innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Ponadto, Wnioskodawczyni utraci zwolnienie określone w art. 113 ust. 1 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200.000 zł (począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę) proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.