0112-KDIL2-1.4012.116.2018.1.SS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie, czy warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy jest posiadanie przez Spółkę statusu podatnika VAT czynnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2018 r. (data wpływu 12 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy jest posiadanie przez Spółkę statusu podatnika VAT czynnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy jest posiadanie przez Spółkę statusu podatnika VAT czynnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (zwana dalej również Spółką) prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianej analityki medycznej. Spółka świadczy między innymi usługę laboratoryjną skierowaną do osób, które zostały ukąszone przez kleszcza.

Spółka jest podatnikiem VAT zwolnionym na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Spółka posiada status podmiotu leczniczego.

Spółka uzyskała interpretację podatkową wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lipca 2017 r., w której organ stwierdził m.in.: „W konsekwencji stwierdzić należy, że świadczona przez Spółkę usługa polegająca na badaniu DNA kleszcza to usługa badania diagnostycznego na rzecz pacjentów, umożliwiająca wykrycie chorób w stadium początkowym, która ma cel terapeutyczny. Badania te stanowią niezbędny element w leczeniu i warunkują zastosowanie odpowiedniej terapii. W związku z powyższym wskazać należy, że w sytuacji, gdy Spółka uzyska statut podmiotu leczniczego, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, przedmiotowa usługa będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Zatem, w momencie, gdy Wnioskodawca uzyska statut podmiotu leczniczego, zostaną spełnione łącznie warunki o charakterze podmiotowo-przedmiotowym, niezbędne do uzyskania zwolnienia w myśl powyższego przepisu”.

W chwili obecnej Spółka posiada już status podmiotu leczniczego i usługi będą wykonywane w ramach działalności leczniczej Spółki.

Powstała jednak wątpliwość, czy warunkiem niezbędnym dla skorzystania z ww. zwolnienia od VAT jest posiadanie statusu podatnika VAT czynnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy warunkiem niezbędnym dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT jest posiadanie przez Spółkę statusu podatnika VAT czynnego?

Zdaniem Wnioskodawcy, korzystanie ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT nie jest uzależnione od tego, czy Spółka posiada status podatnika VAT czynnego.

Zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, adresowane jest do podmiotów leczniczych, które świadczą usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dokonują dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związane.

Warunkiem przedmiotowym powyższego zwolnienia jest aby była to usługa opieki medycznej służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Warunkiem podmiotowym jest posiadanie statusu podmiotu leczniczego, w ramach którego wykonywane będą powyższe usługi.

Ustawodawca nie warunkuje możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT od tego, czy podatnik posiada status podatnika VAT czynnego.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujących wyłącznie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z powyższego wynika, że zgłoszenie rejestracyjne jako podatnika VAT czynnego jest czynnością dobrowolną i nie warunkującą prawa do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem, niezależnie, czy Spółka dokona rejestracji jako podatnik VAT czynny, czy też pozostanie podatnikiem VAT zwolnionym bez dokonania rejestracji, to jeśli będzie wykonywała usługi z zakresu opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach działalności leczniczej posiadając status podmiotu leczniczego, to usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Brak statusu podatnika VAT czynnego nie stanowi przeszkody do objęcia usług powyższym zwolnieniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie podmiotowe od podatku VAT dla pewnej grupy podatników. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w art. 113 ustawy.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianej analityki medycznej. Spółka świadczy między innymi usługę laboratoryjną skierowaną do osób, które zostały ukąszone przez kleszcza. Zainteresowany jest podatnikiem VAT zwolnionym na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Spółka posiada status podmiotu leczniczego i usługi będą wykonywane w ramach działalności leczniczej Spółki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy jest posiadanie przez Spółkę statusu podatnika VAT czynnego.

Kwestie związane z rejestracją podatników zostały uregulowane w art. 96 ustawy.

Na mocy art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że zgłoszenie rejestracyjne w takich przypadkach jest czynnością dobrowolną i niewarunkującą możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy.

Zatem, niezależnie od tego, czy spółka dokona rejestracji na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy, czy też pozostanie podatnikiem VAT zwolnionym bez dokonania rejestracji, to jeśli będzie wykonywała usługi z zakresu opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach działalności leczniczej posiadając status podmiotu leczniczego, to usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Podsumowując, dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy warunkiem niezbędnym nie jest posiadanie przez Spółkę statusu podatnika VAT czynnego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy tut. Organ uznał za prawidłowe.

Należy jednakże zauważyć, że Spółka dokonując rejestracji w świetle art. 96 ust. 3 ustawy, nie stanie się podatnikiem VAT czynnym, lecz – zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy – podatnikiem VAT zwolnionym.

Zaznacza się, że na podstawie art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.