0112-KDIL1-3.4012.632.2018.1.EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu promocji turystyki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2018 r. (data wpływu 10 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój i promocja turystyki (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój i promocja turystyki (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca realizuje operację pn. „Rozwój i promocja turystyki (...)” w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym, poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie 7 Lokalnych Grup Działania:

  1. LGD „A”,
  2. LGD „B”,
  3. LGD „C”,
  4. LGD „D”,
  5. LGD „E”,
  6. Wnioskodawca;
  7. LGD „F”.

Liderem projektu jest LGD „A”, pozostałe grupy w tym Wnioskodawca, są partnerami projektu. Lider i partnerzy wspólnie odpowiadają za prawidłową realizację projektu, każdy na swoim obszarze w ramach własnego budżetu.

Do zadań lidera należy monitorowanie i kontrola terminowości realizacji projektu, zgodnie z założonym harmonogramem.

Obowiązkiem partnerów, w tym Wnioskodawcy, jest opracowanie materiałów promujących turystykę kajakową – opracowanie przewodnika turystycznego dla kajakarzy dostępnego w języku polskim i angielskim oraz aktualizacja i poszerzenie informacji na stronie www.(...). Dodatkowo w ramach projektu Wnioskodawca utworzy miejsce postojowe.

Każdy partner projektu posiada odrębny budżet. Partnerzy nie przekazują żadnych środków finansowych na rzecz lidera lub innego partnera projektu. Nie ma jednego właściciela efektów realizacji projektu. Każdy z partnerów będzie właścicielem efektów projektu, w części realizowanej na swoim obszarze.

Efekty realizacji projektu nie zostaną przekazane innym podmiotom. Wszyscy partnerzy projektu wnioskowali o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, które nie może stanowić więcej niż 36,37% kwoty pomocy. Środki finansowe z wyprzedzającego finansowania wpływają na konta poszczególnych partnerów. Po zakończeniu realizacji operacji lider składa wniosek o płatność do instytucji wdrażającej sporządzony na podstawie wydatków poniesionych przez partnerów. Na podstawie wniosku o płatność odbywa się refundacja pozostałej kwoty pomocy na konta poszczególnych partnerów.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawiane są na poszczególnych partnerów projektu, w tym Wnioskodawcę, w części odpowiadającej zadaniom przez niego realizowanym. Zakupione przez Wnioskodawcę w ramach projektu towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czynności objęte projektem są czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie świadczy żadnych usług odpłatnych i nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanej operacji pn. „Rozwój i promocja turystyki (...)” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 15, art. 86, art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), nie jest on zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupione przez Wnioskodawcę w ramach projektu towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czynności objęte projektem są czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie świadczy żadnych usług odpłatnych i nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, realizując operację pn. „Rozwój i promocja turystyki (...)” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizuje projekt pn. „Rozwój i promocja turystyki (...)” w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym, poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej. Projekt jest realizowany w partnerstwie 7 Lokalnych Grup Działania. Lider i partnerzy wspólnie odpowiadają za prawidłową realizację projektu, każdy na swoim obszarze w ramach własnego budżetu.

Do zadań lidera należy monitorowanie i kontrola terminowości realizacji projektu, zgodnie z założonym harmonogramem. Obowiązkiem partnerów, w tym Wnioskodawcy jest opracowanie materiałów promujących turystykę kajakową – opracowanie przewodnika turystycznego dla kajakarzy dostępnego w języku polskim i angielskim oraz aktualizacja i poszerzenie informacji na stronie www.(...). Dodatkowo w ramach projektu Wnioskodawca utworzy miejsce postojowe.

Każdy z partnerów będzie właścicielem efektów projektu, w części realizowanej na swoim obszarze. Efekty realizacji projektu nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawiane są na poszczególnych partnerów projektu, w tym Wnioskodawcę, w części odpowiadającej zadaniom realizowanym przez niego. Zakupione przez Wnioskodawcę w ramach projektu towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, w odniesieniu do projektu pn. „Rozwój i promocja turystyki (...)” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wnioskodawca nie będzie miał możliwość odzyskania podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.