0112-KDIL1-3.4012.377.2018.1.EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w ramach realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca na realizację projektu partnerskiego (Liderem projektu jest X) „...” zamierza przeznaczyć środki własne oraz pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Wnioskodawca zakłada, iż projekt „...” uzyska dofinansowanie w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPOW 2014-2020. Projekt obejmuje zdarzenie przyszłe polegające na: w ramach zadania zostanie wykonana rewitalizacja stawu znajdującego się na terenie obszaru Natura 2000. W tym celu zostanie wykonany operat wodno-prawny i zostaną przeprowadzone prace ziemne, w szczególności związane z oczyszczeniem stawu. W obrębie stawu zostanie również wykonana ścieżka edukacyjna i w tym celu zostanie wykonane utwardzenie powierzchni ścieżki oraz wydzielone zostanie miejsce na wiatę, wykonana zostanie wiata w której realizowane będą zajęcia i warsztaty edukacyjne oraz umiejscowione będą wokół stawu 3 interaktywne tablice edukacyjne. Wiata zostanie wyposażona w składane ławki z oparciami i stoły (4 komplety) oraz zostanie zakupione mobilne nagłośnienie w celu ułatwienia prowadzenia edukacji. Wokół stawu zostaną wykonane nasadzenia roślin charakterystycznych dla tego ekosystemu, spójne z roślinnością występującą na obszarze Natura 2000. Zostanie również opracowana i wydana publikacja edukacyjna, która będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W ramach zadania zostaną również przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu województwa, w tym celu zostaną zakupione materiały do prowadzenia zajęć, warsztatów, a dla uczestników założono poczęstunek.

Infrastruktura powstała w ramach realizacji projektu pozostanie własnością Wnioskodawcy, nie będzie ona wykorzystywana przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Wnioskodawca – Partner projektu – jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawione będą na Partnera projektu, czyli Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy możliwe jest pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych przez Wnioskodawcę (Partnera projektu) nakładów?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948, z późn.zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie związek z czynnościami opodatkowanymi nie istnieje. Tym samym nie jest spełniony warunek dający Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, która pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek tego podatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez podatnika podatku od towarów i usług. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (tj. służą czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług lub czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu tym podatkiem). Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi, czyli takimi w wyniku których następuje określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jest on partnerem projektu „...”, na który zamierza przeznaczyć środki własne oraz pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje zdarzenie przyszłe polegające na rewitalizacji stawu znajdującego się na terenie obszaru Natura 2000. W tym celu zostanie wykonany operat wodno-prawny i zostaną przeprowadzone prace ziemne, w szczególności związane z oczyszczeniem stawu. W obrębie stawu zostanie również wykonana ścieżka edukacyjna i w tym celu zostanie wykonane utwardzenie powierzchni ścieżki oraz wydzielone zostanie miejsce na wiatę, wykonana zostanie wiata w której realizowane będą zajęcia i warsztaty edukacyjne oraz umiejscowione będą wokół stawu 3 interaktywne tablice edukacyjne. Wiata zostanie wyposażona w składane ławki z oparciami i stoły (4 komplety) oraz zostanie zakupione mobilne nagłośnienie w celu ułatwienia prowadzenia edukacji. Wokół stawu zostaną wykonane nasadzenia roślin charakterystycznych dla tego ekosystemu, spójne z roślinnością występującą na obszarze Natura 2000. Zostanie również opracowana i wydana publikacja edukacyjna, która będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W ramach zadania zostaną również przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych i w tym celu zostaną zakupione materiały do prowadzenia zajęć, warsztatów, a dla uczestników założono poczęstunek.

Infrastruktura powstała w ramach realizacji projektu pozostanie własnością Wnioskodawcy, nie będzie ona wykorzystywana przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawione będą na Partnera projektu, czyli Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu – jak wskazał Wnioskodawca – nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Reasumując, Wnioskodawca (Partner projektu) nie będzie miał możliwości pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi przez niego nakładami (nabyciem towarów i usług) na realizację projektu pn. „...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym niniejszą interpretację wydano w oparciu o wskazanie, że nabywane towary i usługi (związane z realizacją projektu) nie będą służyły czynnością opodatkowanym. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.