0112-KDIL1-3.4012.370.2018.1.EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest osoba prawna – Gmina, natomiast Urząd Gminy wykonuje zadania własne przypisane do realizacji Gminie. Zatem wszystkie nałożone na Gminę zadania wykonywane są za pośrednictwem Urzędu Gminy, który zapewnia obsługę organizacyjną. Urząd Gminy jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Gmina składa wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ...”, jego wyposażenie i uruchomienie. Wniosek składany jest w Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, RPOW 2014-2020.

Punkt selektywnego zbierania odpadów – zwany dalej PSZOK – stanowiący przedmiot projektu będzie elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie, w regionie centralnym wyznaczonym w Planie gospodarki odpadami dla województwa na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, wydzielania odpadów niebezpiecznych. Podjęte działania wpływać będą na eliminację tzw. dzikich wysypisk śmieci, przy tym znacznie ograniczą ilość składowanych odpadów, tym samym niwelując ich negatywne oddziaływanie na środowisko, a także znacznie wpływając na wyniki celów koniecznych do osiągnięcia w Województwie.

Budowa PSZOK ma na celu:

 1. zwiększenie motywacji mieszkańców Gminy do selektywnej zbiórki odpadów;
 2. umożliwienie mieszkańcom wygodnego oddawania odpadów zebranych selektywnie w dogodnych terminach;
 3. zapewnienie warunków do selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu;
 4. poprawienie ekonomiki funkcjonowania systemy gospodarowania odpadami w Gminie poprzez budowę, wyposażenie PSZOK dostosowanego do strumienia odpadów;
 5. zmniejszenie ilości powstających odpadów poprzez umożliwienie ich oddawania (w tym odbiór) do punktu ponownego użycia;
 6. poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków, na terenie której zlokalizowany będzie PSZOK, poprzez budowę i modernizację terenu, m.in.: budowa placu i sieci wodociągowej, budowa punktu wymiany rzeczy używanych, uzupełnianie oświetlenia zewnętrznego itp.

W PSZOK zbierane będą 22 frakcje odpadów komunalnych z wyłączeniem metali.

Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Gminę. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. Przedmiotowy projekt jest nieodpłatny i nie będzie generował dochodów dla Gminy.

Realizacja projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ...” będzie wynikała z własnych zadań Gminy na podstawie:

 1. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), znanej dalej ustawą o VAT:
  1. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT;
  2. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT;
  3. art. 15 ust. 1 ustawy o VAT;
  4. art. 15 ust. 2 ustawy o VAT;
  5. art. 15 ust. 6 ustawy o VAT;
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm.):
  1. art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;
  2. art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;
  3. art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina w odniesieniu do projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ...”, który może zostać dofinansowany z Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPOW 2014-2020 ze środków EFRR, ma możliwość odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego i wynikającego z faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją planowanego projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ....”, który może zostać dofinansowany z Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 5.2 Oprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, RPOW 2014-2020 ze środków EFRR, nie ma on możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego i wynikającego z faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją planowanego projektu.

Realizując ww. projekt Gmina nie może uzyskać odliczenia w całości lub części podatku VAT, bowiem w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Gmina nie będzie podejmowała żadnych czynności podlegających opodatkowaniu. Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Gminę. Prawo odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Realizacja projektu będzie wynikała z zadań własnych Gminy w oparciu o art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina nie będzie wykorzystywała projektu na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina posiada osobowość prawną. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W myśl art. 7 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jednak nie uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego nie płacąc podatku należnego.

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, Gmina stwierdza, że nabywając towary i usługi w celu realizacji opisanego we wniosku przedsięwzięcia, nie nabędzie ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działała w charakterze podatnika VAT.

Zatem Gmina w świetle przytoczonych przepisów nie ma możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie określone warunki:

 1. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług,
 2. towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego),
 3. faktura dokumentuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, czyli została na niej wskazana kwota podatku.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina wykonuje zadania własne przypisane do realizacji Gminie. Wszystkie nałożone na Gminę zadania wykonywane są za pośrednictwem Urzędu Gminy, który zapewnia obsługę organizacyjną. Gmina składa wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ...”, jego wyposażenie i uruchomienie. Wniosek składany jest w Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, RPOW 2014-2020.

Punkt selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) stanowiący przedmiot projektu będzie elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, wydzielania odpadów niebezpiecznych. Podjęte działania wpływać będą na eliminację tzw. dzikich wysypisk śmieci, przy tym znacznie ograniczą ilość składowanych odpadów, tym samym niwelując ich negatywne oddziaływanie na środowisko, a także znacznie wpływając na wyniki celów koniecznych do osiągnięcia w Województwie. Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Gminę. Przedmiotowy projekt jest nieodpłatny i nie będzie generował dochodów dla Gminy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywać się będzie w ramach władztwa publicznego i Gmina realizując ww. projekt działać będzie jako organ administracji publicznej i będzie mogła korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizować będzie ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Gmina zrealizuje opisany projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie działać będzie w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Gmina nie będzie ponosiła wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

Reasumując, w odniesieniu do projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ...” Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanego przez Gminę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.