0112-KDIL1-3.4012.27.2018.1.EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (...).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. (data wpływu 12 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (...).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy z dnia 8 sierpnia 2017 r 2017 r., jako jeden z partnerów zrealizowało międzynarodowy projekt (...) – zrealizowany w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020. W projekcie wzięło udział 11 lokalnych grup działania, w tym jedna z Czech i dziesięć z Polski. Innowacyjnością projektu był nowy sposób wykorzystania lokalnych zasobów społecznych, tj. sposobu zaangażowania przedstawicieli lokalnej społeczności z ponad 90 gmin, w tym przypadku młodzieży (w wieku 12-16 lat) poprzez włączenie ich do życia regionu oraz zainteresowanie ich miejscem, w którym żyją w tym poznania i wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, turystycznych oraz produktów lokalnych, nauczenie młodych ludzi poszukiwania aktualnych tematów, zdobywania informacji ustnej i pisemnej komunikacji z dorosłymi, nauczenie ich obsługi sprzętu komputerowego i rejestracyjnego, technik prezentacji marketingu, umożliwienie uczestnikom komunikowania się z zagranicznymi partnerami, zdobycia praktyki w porozumieniu się w językach obcych, poznawanie życia w innych regionach i krajach. Ideą projektu było: wzmacnianie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi; włączanie młodzieży z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy; promowanie międzynarodowej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; promowanie zainteresowania młodzieży edukacją ekologiczną i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W ramach projektu zorganizowano trzy warsztaty dziennikarskie dla młodzieży na trzech obszarach: woj. A, woj. B, kraju C w Czechach. Warsztaty dla młodzieży były bezpłatne.

Celem projektu był wzrost innowacyjności, efektywności gospodarowania, wspieranie transferu wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz integracja i aktywizacja młodzieży z obszaru jedenastu LGD poprzez udział w warsztatach dziennikarskich (telewizyjnych, radiowych, multimedialnych) z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, turystycznych z poszanowaniem oraz dbałością o środowisko, a także promującego prace na rzecz zmian klimatu, jak również prezentacja najciekawszych prac podczas zorganizowanej konferencji. Celem projektu było także poznanie i promocja całego dziedzictwa z obszaru jedenastu lokalnych grup działania.

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe). Stowarzyszenie w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej, świadczy wyłącznie usługi statutowe. Wydatki poniesione na realizację projektu nie są i nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie osiąga żadnego zysku (realizacja projektu jest nieodpłatna).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.3. międzynarodowy projekt o nazwie (...)?
  2. Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w tym zakresie?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on żadnej możliwości odzyskania podatku od towarów usług w związku z wydatkami poniesionymi na realizację poddziałania 19.3. podczas realizacji międzynarodowego projektu o nazwie (...) – nie jest podatnikiem VAT czynnym oraz nie prowadzi odpłatnej sprzedaży (wszystkie podejmowane działania w ramach realizacji projektu świadczone są nieodpłatnie). Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu (...).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług (zwolnienie od podatku). Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy z dnia 8 sierpnia 2017 r., jako jeden z partnerów zrealizowało ono międzynarodowy projekt o nazwie (...) – zrealizowany w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020. W projekcie wzięło udział 11 lokalnych grup działania: w tym jedna z Czech i dziesięć z Polski. Innowacyjnością projektu był nowy sposób wykorzystania lokalnych zasobów społecznych, tj. sposobu zaangażowania przedstawicieli lokalnej społeczności z ponad 90 gmin, w tym przypadku młodzieży (w wieku 12-16 lat) poprzez włączenie ich do życia regionu oraz zainteresowanie ich miejscem, w którym żyją w tym poznania i wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, turystycznych oraz produktów lokalnych, nauczenie młodych ludzi poszukiwania aktualnych tematów, zdobywania informacji ustnej i pisemnej komunikacji z dorosłymi, nauczenie ich obsługi sprzętu komputerowego i rejestracyjnego, technik prezentacji marketingu, umożliwienie uczestnikom komunikowania się z zagranicznymi partnerami, zdobycia praktyki w porozumieniu się w językach obcych, poznawanie życia w innych regionach i krajach. Ideą projektu (...) było: wzmacnianie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi; włączanie młodzieży z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy; promowanie międzynarodowej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; promowanie zainteresowania młodzieży edukacją ekologiczną i przeciwdziałanie zmianom klimatu. W ramach projektu zorganizowano trzy warsztaty dziennikarskie dla młodzieży na trzech obszarach: woj. A, woj. B, kraju C w Czechach. Warsztaty dla młodzieży były bezpłatne. Celem projektu był wzrost innowacyjności, efektywności gospodarowania, wspieranie transferu wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz integracja i aktywizacja młodzieży z obszaru jedenastu LGD poprzez udział w warsztatach dziennikarskich (telewizyjnych, radiowych, multimedialnych) z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, turystycznych z poszanowaniem oraz dbałością o środowisko, a także promującego prace na rzecz zmian klimatu, jak również prezentacja najciekawszych prac podczas zorganizowanej konferencji. Celem projektu było także poznanie i promocja całego dziedzictwa z obszaru jedenastu lokalnych grup działania.

Stowarzyszenie w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej, świadczy wyłącznie usługi statutowe. Wydatki poniesione na realizację projektu nie są i nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie osiąga żadnego zysku (realizacja projektu była nieodpłatna).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z ww. projektem Stowarzyszenie nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Stowarzyszenie nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Stowarzyszenie nie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz odzyskania podatku, w związku z realizacją międzynarodowego projektu o nazwie (...) w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Interpretację niniejszą wydano w oparciu o informacje, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz, że wydatki poniesione w ramach projektu nie są i nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.