0112-KDIL1-3.4012.239.2018.1.EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 12 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania.

Wniosek pn. „...” został wybrany do finansowania przez LGD i w dniu 27 września 2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. Celem projektu jest podtrzymywanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów w tym wzmocnienie i kultywowanie tradycji muzycznych pośród społeczności lokalnej z terenu gminy, na której działa Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. Wszystkie zadania realizowane w ramach przyznanej pomocy będą świadczone dla uczestników przez Stowarzyszenie nieodpłatnie.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny. Stowarzyszenie nie składało i nie składa deklaracji VAT-7. Działalność Stowarzyszenia związana z realizacją projektu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Projekt ten wpisuje się w cele statutowe Stowarzyszenia, w ramach realizacji projektu nie osiągnie żadnych dochodów. Wszystkie rachunki i faktury będą wystawione na Stowarzyszenie. Działalność Stowarzyszenia związana z realizacją projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem VAT.

W ramach przyznanej pomocy zostały zakupione instrumenty i akcesoria muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a także zakupione mundury jeźdźców (...) biorących udział w corocznej rekonstrukcji bitwy. Dzięki zakupionym instrumentom orkiestra dęta będzie miała możliwość udziału w różnego rodzaju przeglądach, festiwalach czy koncertach, a także wzbogacania lokalnych uroczystości kulturalnych, dożynkowych czy obchodów świąt narodowych. Natomiast zakupione mundury dla jazdy (...) umożliwią lepsze zobrazowanie inscenizacji walk, które są najbardziej widowiskowym punktem uroczystości upamiętniających bitwę. Zakupiony sprzęt nagłaśniający przyczyni się do lepszej oprawy akustycznej wyżej wymienionych wydarzeń kulturalnych, a także umożliwi zainicjowanie nowych wydarzeń w gminie, na terenie której działa Stowarzyszenie.

Projekt realizowany jest w ramach działalności statutowej i nie prowadzi do osiągnięcia zysku. Nie powstanie żaden obiekt stanowiący własność Stowarzyszenia, a co za tym idzie nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z realizacją projektu nie powstanie żadna sytuacja, która zobliguje Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w ramach przyznanej pomocy w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe, nie będzie mieć możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur i rachunków dotyczących realizacji grantu w zakresie podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania. Wniosek pn. „...” został wybrany do finansowania przez LGD. Celem projektu jest podtrzymywanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów w tym wzmocnienie i kultywowanie tradycji muzycznych pośród społeczności lokalnej z terenu gminy, na której działa Wnioskodawca. Projekt jest realizowany w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. Wszystkie zadania realizowane w ramach przyznanej pomocy będą świadczone dla uczestników przez Wnioskodawcę nieodpłatnie. W ramach przyznanej pomocy zostały zakupione instrumenty i akcesoria muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a także zakupione mundury dla jeźdźców (...) biorących udział w corocznej rekonstrukcji bitwy. Projekt ten wpisuje się w cele statutowe Wnioskodawcy. W ramach realizacji projektu nie osiągnie on żadnych dochodów. Wszystkie rachunki i faktury będą wystawione na Wnioskodawcę. Działalność Wnioskodawcy związana z realizacją projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki (nabyte towary i/lub usługi) w związku z realizacją projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach przyznanej pomocy w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.