0112-KDIL1-3.4012.221.2018.1.EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2018 r. (data wpływu 5 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm., dalej: ustawa o samorządzie gminnym), promocja gminy należy do zadań własnych gminy.

Opis stanu przyszłego:

Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest osoba prawna – Gmina, natomiast Urząd Gminy X wykonuje zadania własne przypisane do realizacji Gminie. Zatem wszystkie nałożone na Gminę zadania wykonywane są za pośrednictwem Urzędu Gminy, który zapewnia obsługę organizacyjną.

Gmina jest partnerem w projekcie, w którym Gmina Y pełnić będzie rolę Partnera Wiodącego.

Gmina Y, która jest właścicielem dworca kolejowego składa wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...”. Wniosek składany jest do instytucji pośredniczącej – Aglomeracji Z w naborze odbywającym się w terminie od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r., w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Z na lata 2014-2020 (RPO W(...) 2014-2020). Wnioskowany projekt może uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Pozostałymi partnerami w projekcie obok Gminy Y i Gminy będą: Muzeum Wsi Z, Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Miłośników Y. Przedmiotem projektu będzie rewitalizacja obiektów oraz zagospodarowanie działki, na której znajduje się kompleks budynków stacji kolejowej w Y – dworzec oraz wieża ciśnień. Rewitalizacja będzie obejmować: przeprowadzenie remontu wraz z przebudową budynku dworca, wymianę systemu ogrzewania w części budynku objętej projektem, z uwzględnieniem źródeł proekologicznych, wymianę i dostosowanie instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, elektrycznej, p.poż., założenie klimatyzacji, renowację wszystkich stref wejściowych do budynku, renowację okien, renowację wieży ciśnień, odnowienie i uzupełnienie ciągu komunikacyjnego – chodnika i nawierzchni jezdni prowadzących do obiektów objętych projektem, wydzielenie miejsc parkingowych dla docelowych użytkowników obiektu.

Zrewitalizowany budynek dworcowy uzyska charakter ponadlokalnego centrum i zostanie udostępniony na cele społeczno-kulturalne, muzealne oraz turystyczne. Obiekty, które zostaną zrewitalizowane w wyniku projektu uzyskają nowy charakter użytkowy. Jednocześnie w części budynku dworca pozostaną zabezpieczone pomieszczenia mogące pełnić funkcje niezbędne w obsłudze pasażerów (poczekalnia, kasy biletowe), biorąc pod uwagę możliwość przywrócenia w przyszłości pasażerskiego przewozu kolejowego na tej linii.

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. W wyniku realizacji planowanego projektu powstanie obiekt służący upowszechnianiu kultury. Przedmiotowy projekt jest nieodpłatny i nie będzie generował dochodów dla Gminy, jak również dla żadnego z partnerów projektu.

W ramach partnerstwa projektowego ww. zadania przypisane są do realizacji przez Gminę Y jako Partnera Wiodącego. Gmina natomiast realizować będzie wyłącznie zadanie polegające na działaniach edukacyjnych i promocyjnych projektu. W związku z tym zrealizowane zostaną dwa filmy promocyjne nt. zabytków kultury Gminy Y i X ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki i kolejnictwa oraz znaczenia linii kolejowej dla rozwoju społeczno-gospodarczego obu gmin. Filmy zostaną zrealizowane przez wybranego z poszanowaniem zasad konkurencyjności wykonawcę.

Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami podatku naliczonego i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Gminę.

Po pozytywnej decyzji o dofinansowaniu Gmina zamierza przeprowadzić postępowanie wyboru wykonawcy dla swojego zadania w projekcie. Procedura wyboru wykonawcy będzie zgodna z zasadami konkurencyjności – zostanie przeprowadzone rozeznanie rynku i opublikowane zapytanie ofertowe na stronie internetowej Gminy.

Mieszkańcy nie będą ponosili na rzecz Gminy żadnych dodatkowych kosztów związanych z projektem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina w odniesieniu do projektu pn. „...”, ma możliwość odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego i wynikającego z faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących zakupu towarów bądź usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją ww. zadania w projekcie pn. „...”.

W związku z realizacją planowanego zadania dot. promocji i edukacji w ww. projekcie Gmina nie ma możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego i wynikającego z faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją planowanego zadania projektowego. Gmina nie może uzyskać odliczenia w całości lub części podatku VAT, bowiem w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie będzie podejmowała żadnych czynności podlegających opodatkowaniu.

Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Gminę.

Realizacja projektu będzie wynikała z zadań własnych Gminy w oparciu o art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina nie będzie wykorzystywała projektu na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zatem, w celu dokonania oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku należy rozstrzygnąć, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

  • zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
  • pozostają w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

W opinii Gminy, realizując zadanie polegające na wybraniu wykonawcy dla realizacji dwóch filmów edukacyjno-promocyjnych, Gmina będzie wykonywała zadania w ramach reżimu publicznoprawnego nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Majątek powstały w ramach projektu będzie służyć zasadniczo do wykonywania czynności pozostających poza zakresem ustawy o VAT. Tym samym, ponoszone przez Gminę wydatki będą związane wyłącznie z działalnością niepodlegającą ustawie o VAT.

W konsekwencji, skoro Gmina będzie wykorzystywać stworzone w ramach projektu materiały filmowe do czynności niepodlegających regulacjom ustawy o VAT, warunek związku ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi (o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT) nie zostanie spełniony i tym samym, zdaniem Gminy, nie będzie ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na opisaną inwestycję.

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Gmina realizując swoje zadanie w projekcie występuje jako organ władzy publicznej. Tym samym nie jest uznana za podatnika podatku od towarów i usług.

Reasumując, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ – jak wskazała – dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji wskazanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., bowiem tylko w tym zakresie ww. czynności, mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina posiada osobowość prawną. Na mocy art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W myśl art. 7 ww. ustawy, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jednak nie uprawnia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego nie płacąc podatku należnego.

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, Gmina stwierdza, że nabywając towary i usługi w celu realizacji opisanego we wniosku przedsięwzięcia, nie nabędzie ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działała w charakterze podatnika VAT.

Zatem Gmina w świetle przytoczonych przepisów nie ma możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT w związku z planowaną realizacją projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie określone warunki:

  1. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług,
  2. towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego),
  3. faktura dokumentuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, czyli została na niej wskazana kwota podatku.

Co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego pod warunkiem, że podatnik posiada fakturę dokumentującą nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy promocji gminy.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest partnerem w projekcie, w którym Gmina Y pełnić będzie rolę Partnera Wiodącego. Jest ona właścicielem dworca kolejowego i składa wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...”. Wniosek składany jest do instytucji pośredniczącej – Aglomeracji Z w naborze odbywającym się w terminie od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r., w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Z na lata 2014-2020 (RPO W(...) 2014-2020). Wnioskowany projekt może uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pozostałymi partnerami w projekcie obok Gminy Y i Gminy będą: Muzeum Wsi Z, Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Miłośników Y. Przedmiotem projektu będzie rewitalizacja obiektów oraz zagospodarowanie działki, na której znajduje się kompleks budynków stacji kolejowej w Y – dworzec oraz wieża ciśnień. Rewitalizacja będzie obejmować: przeprowadzenie remontu wraz z przebudową budynku dworca, wymianę systemu ogrzewania w części budynku objętej projektem, z uwzględnieniem źródeł proekologicznych, wymianę i dostosowanie instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, elektrycznej, p.poż., założenie klimatyzacji, renowację wszystkich stref wejściowych do budynku, renowację okien, renowację wieży ciśnień, odnowienie i uzupełnienie ciągu komunikacyjnego – chodnika i nawierzchni jezdni prowadzących do obiektów objętych projektem, wydzielenie miejsc parkingowych dla docelowych użytkowników obiektu.

Przedmiotowy projekt jest nieodpłatny i nie będzie generował dochodów dla Gminy, jak również dla żadnego z partnerów projektu.

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. W ramach ww. projektu Gmina realizować będzie wyłącznie zadanie polegające na działaniach edukacyjnych i promocyjnych projektu. W związku z tym zrealizowane zostaną dwa filmy promocyjne nt. zabytków kultury Gminy Y i X ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki i kolejnictwa oraz znaczenia linii kolejowej dla rozwoju społeczno-gospodarczego obu gmin. Filmy zostaną zrealizowane przez wybranego z poszanowaniem zasad konkurencyjności wykonawcę.

Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane wystawionymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami podatku naliczonego i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Gminę. Mieszkańcy nie będą ponosili na rzecz Gminy żadnych dodatkowych kosztów związanych z projektem.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wykonanie przypisanego Gminie zadania, tj. realizacji dwóch filmów promocyjnych nt. zabytków kultury Gminy Y i X odbywać się będzie w ramach władztwa publicznego i Gmina realizując ww. zadanie działać będzie jako organ administracji publicznej i będzie mogła korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizować będzie ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Gmina zrealizuje opisane czynności w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie działać będzie w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Gmina nie będzie ponosiła wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działa w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

Reasumując, w odniesieniu do zadania realizowanego przez Gminę w ramach projektu pn. „...”, nie będzie miała ona możliwości odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego i wynikającego z faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących zakupu towarów i/lub usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działa jako podatnik VAT, a towary i/lub usługi nabywane w związku z realizacją powierzonego Gminie zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnopodatkowych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanego przez Gminę w złożonym wniosku. W szczególności dotyczy to braku związku nabywanych przez Gminę w ramach projektu towarów i/lub usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.