0112-KDIL1-3.4012.177.2018.2.EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizowanymi projektami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2018 r. (data wpływu 15 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 kwietnia 2018 r. (data wpływu 11 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, tj.: Projekt 1: X; Projekt 2: Y – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj.:

Projekt 1: X;

Projekt 2: Y.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 kwietnia 2018 r. (data wpływu 11 kwietnia 2018 r.) o opis sprawy, pytanie, stanowisko własne oraz opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca jest beneficjentem funduszy unijnych w ramach PROW 2014-2020. W związku z powyższym w ostatnim czasie złożył do konkursów organizowanych przez Lokalną Grupę Działania wnioski na projekty związane z prowadzonymi działaniami statutowymi i będzie musiał złożyć wnioski o płatność – refundację środków dofinansowanych zadań w ramach programu PROW na lata 2014-2020, ze środków inicjatywy „LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Przedmiotem planowanych działań w ramach ww. dofinansowania jest działalność statutowa Wnioskodawcy – działalność promująca region.

Projekt nr 1.

X, na który składają się następujące elementy: opracowanie geologicznych tekstów, projekty tablic, zakup audioprzewodników, wizualizacja.

Projekt nr 2.

Y, tj. montaż wiat z bali, grilla zewnętrznego, zakup ławek, stołów, stojaka na rowery, huśtawki z bali, drewutni.

W celu prowadzenia działań promocyjnych i turystycznych w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca systematycznie pozyskuje środki na swoje cele, których rozliczenie wymaga załączenia interpretacji indywidualnej w odniesieniu do zakwalifikowania go jako płatnika podatku VAT, w celu refundacji kosztów poniesionych w ramach zadania w kwocie brutto.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a także nie był i nie jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe). W wyniku realizacji projektów unijnych Wnioskodawca nie osiągał i w przyszłości nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Wnioskodawcy jest związana z realizacją ww. projektów unijnych, nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty realizowanych projektów nie będą wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj.:

  1. Projekt 1: X;
  2. Projekt 2: Y?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektów:

  1. X;
  2. Y

nie spowoduje, iż Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy Unii Europejskiej. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest beneficjentem funduszy unijnych w ramach PROW 2014-2020. W ostatnim czasie złożył do konkursów organizowanych przez Lokalną Grupę Działania wnioski na projekty związane z prowadzonymi działaniami statutowymi w celu refundacji środków z dofinansowanych projektów w ramach programu PROW na lata 2014 -2020, ze środków inicjatywy „LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”:

Projekt nr 1.

X, na który składają się następujące elementy: opracowanie geologicznych tekstów, projekty tablic, zakup audioprzewodników, wizualizacja.

Projekt nr 2.

Y, tj. montaż wiat z bali, grilla zewnętrznego, zakup ławek, stołów, stojaka na rowery, huśtawki z bali, drewutni.

Przedmiotem planowanych działań w ramach ww. dofinansowania jest działalność statutowa Wnioskodawcy – działalność promująca region. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a także nie był i nie jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy (zwolnienie podmiotowe). W wyniku realizacji projektów unijnych Wnioskodawca nie osiągał i w przyszłości nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Wnioskodawcy jest związana z realizacją ww. projektów unijnych, nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie ustawy. Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty realizowanych projektów nie będą wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją powyższych projektów nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowych projektów.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj.:

Projekt 1: X;

Projekt 2: Y.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku stanów faktycznych, w odniesieniu do których Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym ich przedstawieniem. W przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnopodatkowych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanów faktycznych podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.