0111-KDIB3-3.4012.4.2018.1.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie przez nabywcę nabycia towarów od podmiotów z krajów trzecich oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2018 r. (data wpływu 12 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia :

 • czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji, czy podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji (w tym od wpłaconej na poczet sprzedaży zaliczki), na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, będzie Wnioskodawca – jest prawidłowe,
 • czy w związku z zakupem Nieruchomości Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (w tym podatku naliczonego od wpłaconej na poczet sprzedaży zaliczki) na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia:

 • czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji, czy podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji (w tym od wpłaconej na poczet sprzedaży zaliczki), na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, będzie Wnioskodawca,
 • czy w związku z zakupem Nieruchomości Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (w tym podatku naliczonego od wpłaconej na poczet sprzedaży zaliczki) na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca z siedzibą na terytorium Polski, zarejestrowana na terytorium Polski na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: Spółka, Wnioskodawca), planuje zakup od spółki z siedzibą na terytorium C. (dalej: Sprzedawca), prawa użytkowania wieczystego działki położonej w J. G., przy ulicy J. G. 12 (dalej: Nieruchomość). Działka oznaczona jest nr 126. Obszar działki wynosi 1,4129 ha. Sprzedawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. W szczególności Sprzedawca nie posiada na terytorium Polski oddziału ani innej zarejestrowanej jednostki, nie zatrudnia w Polsce pracowników bądź też innego personelu, jak również nie posiada w Polsce stałego zaplecza techniczno-materialnego. Sprzedawca nie jest również zarejestrowany na terytorium Polski na potrzeby podatku VAT. Forma prawna spółki cypryjskiej to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta jest wpisana do rejestru spółek na terytorium C. Podmiot ten jest również przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa c. Dla Nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że Nieruchomość wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 23 U, MW - teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla Nieruchomości wydana została również decyzja Starosty P. z dnia 9 grudnia 2010 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na Nieruchomości budynku mieszkalnego wielorodzinnego z halą garażową oraz wewnętrzną instalacją gazu. Jak wynika z kolei z rejestru gruntów prowadzonego dla Nieruchomości - przedmiotowa działka jest niezabudowana i stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (oznaczone symbolem Bp). Sprzedawca nabył przedmiotową Nieruchomość w dniu 24 czerwca 2008 r. w ramach transakcji zwolnionej z opodatkowania VAT. W ramach wyżej wymienionej transakcji, oprócz prawa użytkowania wieczystego działki nr 126 położonej w J. G., Sprzedawca nabył również prawo własności posadowionego na tej działce budynku wczasowo-wypoczynkowego. W związku z tym, że Sprzedawca planował budowę kilku bloków i hotelu na przedmiotowej działce, dokonał wyburzenia zrujnowanego i nieużytkowanego budynku. W chwili obecnej na Nieruchomości nie znajdują się ani budynki ani budowle (w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o VAT oraz odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 - dalej: Prawo budowlane). W dniu 29 grudnia 2017 r. zawarta została pomiędzy Sprzedawcą a Spółką warunkowa umowa sprzedaży Nieruchomości. W dniu 29 grudnia 2017 r. Sprzedawca wystawił na Spółkę fakturę zaliczkową tytułem zapłaty części ceny za Nieruchomość. Po dokonaniu dostawy nieruchomości Sprzedawca wystawi na rzecz Spółki fakturę końcową, na pozostałą kwotę. Zakupiona Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Spółkę na potrzeby działalności opodatkowanej VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji, czy podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu tej transakcji, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, będzie Spółka, jako nabywca Nieruchomości? Wobec powyższego, czy również zapłacenie przez Spółkę zaliczki Sprzedawcy na poczet planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości podlegało opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu tej zaliczki, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, była Spółka, jako nabywca Nieruchomości?
 2. Czy w związku z zakupem od Sprzedawcy Nieruchomości w ramach planowanej transakcji sprzedaży, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT? Wobec powyższego, czy również w związku z zapłatą zaliczki Sprzedawcy, na poczet planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1.

W ocenie Wnioskodawcy, planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji, podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu tej transakcji, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, będzie Spółka, jako nabywca Nieruchomości. Wobec powyższego, również zapłacenie przez Spółkę zaliczki Sprzedawcy na poczet planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości, podlegało opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji, podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu tej transakcji, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, była Spółka, jako nabywca Nieruchomości.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2.

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z zakupem od Sprzedawcy Nieruchomości w ramach planowanej transakcji sprzedaży, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT. Wobec powyższego, również w związku z zapłaceniem zaliczki Sprzedawcy, na poczet planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1.

Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), w tym również zbycie prawa użytkowania wieczystego (art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT). Jak wynika z kolei z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,
 3. dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Jak wynika z kolei z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku wymienionym w art. 17 ust. 1 pkt 5 dostawca towarów nie rozlicza podatku VAT należnego. Podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy towarów jest bowiem na podstawie tego przepisu nabywca towaru. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym), Spółka planuje zakup Nieruchomości do Sprzedawcy, spółki z siedzibą na terytorium C. Sprzedawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. W szczególności Sprzedawca nie posiada na terytorium Polski oddziału ani innej zarejestrowanej jednostki, nie zatrudnia w Polsce pracowników bądź też innego personelu, jak również nie posiada w Polsce stałego zaplecza techniczno-materialnego. Forma prawna spółki cypryjskiej to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta jest wpisana do rejestru spółek na terytorium C. Podmiot ten jest również przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa cypryjskiego. W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że Sprzedawca - podmiot nieposiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, niezarejestrowany na terytorium Polski na potrzeby podatku VAT, dokonujący dostawy Nieruchomości na rzecz Spółki - podmiotu z siedzibą na terytorium Polski, zarejestrowanego na terytorium Polski na potrzeby podatku VAT, stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu planowanej sprzedaży, gdyż podatnikiem z tytułu tej transakcji będzie Spółka. W dniu 29 grudnia 2017 r. zawarta została pomiędzy Sprzedawcą a Spółką warunkowa, przedwstępna umowa sprzedaży Nieruchomości. W dniu 29 grudnia 2017 r. Sprzedawca wystawił na Spółkę fakturę zaliczkową tytułem zapłaty części ceny za Nieruchomość. Po dokonaniu dostawy nieruchomości Sprzedawca wystawi na rzecz Spółki fakturę końcową, na pozostałą kwotę. Jak wynika z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów. Z kolei zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawcy, planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji, podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu tej transakcji, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, będzie Spółka, jako nabywca Nieruchomości. Wobec powyższego, należy uznać, że również zapłacenie przez Spółkę zaliczki Sprzedawcy na poczet planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości podlegało opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu tej zaliczki, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, była Spółka, jako nabywca Nieruchomości.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się z opodatkowania dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Jak wynika z kolei z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, przez tereny budowlane rozumieć należy grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak zatem wynika z powyższego, zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, ma zastosowanie w przypadku, gdy przedmiotem dostawy są tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane. Jednocześnie za tereny budowlane uważa się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tereny budowlane). Jednocześnie w przypadku, gdyby budowlane przeznaczenie terenów wynika jedynie z ewidencji gruntów, a dla terenów będących przedmiotem dostawy nie zostałby wydany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, wówczas przedmiotem dostawy nie będą tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, a w konsekwencji dostawa gruntów będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (zob. interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. (znak PT10/033/12/207AA/LI/13 /RD58639)). Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, dla Nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że Nieruchomość wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 23 U, MW - teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla Nieruchomości wydana została również decyzja Starosty Puckiego z dnia 9 grudnia 2010 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na Nieruchomości budynku mieszkalnego wielorodzinnego z halą garażową oraz wewnętrzną instalacją gazu. Jak wynika z kolei z rejestru gruntów prowadzonego dla Nieruchomości - przedmiotowa działka jest niezabudowana i stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (oznaczone symbolem Bp). W chwili obecnej na Nieruchomości nie znajdują się ani budynki ani budowle (w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o VAT oraz odpowiednich przepisów ustawy Prawo budowlane). W związku z tym, że pierwotnie Sprzedawca planował budowę kilku bloków i hotelu na przedmiotowej działce, dokonano wyburzenia zrujnowanego i nieużytkowanego budynku, który znajdował się pierwotnie na Nieruchomości w dniu jej zakupu przez Sprzedawcę. W konsekwencji, przedmiotem planowanej dostawy będzie wyłącznie prawo użytkowania wieczystego działki położonej w Jastrzębiej Górze oznaczonej nr 126. W związku z powyższym należy uznać, że planowana dostawa Nieruchomości nie będzie zwolniona z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, ze względu na to, że przedmiotem planowanej dostawy będzie teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. W rezultacie, transakcja ta będzie opodatkowana VAT przy zastosowaniu właściwej stawki VAT. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak jednocześnie wynika z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, podatnikiem jest ich nabywca. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), w dniu 29 grudnia 2017 r. zawarta została pomiędzy Sprzedawcą a Spółką warunkowa umowa sprzedaży Nieruchomości. W dniu 29 grudnia 2017 r. Sprzedawca wystawił na Spółkę fakturę zaliczkową tytułem zapłaty części ceny za Nieruchomość. Po dokonaniu dostawy nieruchomości Sprzedawca wystawi na rzecz Spółki fakturę końcową, na pozostałą kwotę. Zakupiona Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Spółkę w ramach działalności opodatkowanej VAT. Uwzględniając powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z zakupem od Sprzedawcy Nieruchomości w ramach planowanej transakcji sprzedaży, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o VAT. Również w związku z zapłatą zaliczki Sprzedawcy, na poczet planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się:
 • za prawidłowe w zakresie stwierdzenia czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji, czy podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji (w tym od wpłaconej na poczet sprzedaży zaliczki), na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, będzie Wnioskodawca,
 • za prawidłowe w zakresie stwierdzenia czy w związku z zakupem Nieruchomości Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (w tym podatku naliczonego od wpłaconej na poczet sprzedaży zaliczki) na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.