ITPP2/443-589/13/AP | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/443-589/13/APinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. podatnik zwolniony
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2013 r. (data wpływu 24 czerwca 2013 r.), uzupełnionym w dniu 2 września 2013 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „P.” oraz pn. „P.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 2 września 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „P.” oraz pn. „P.”.

W złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jest zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Do końca 2013 r. nie będzie rezygnować ze zwolnienia, a planowane przychody w 2013 r. (są to tylko dotacje przeznaczone na cele statutowe) nie przekroczą 150.000 zł. W maju 2013 r. i kwietniu 2012 r. Stowarzyszenie złożyło wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc finansową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego Programem Rozwoju i Odnowy Wsi na lata 2007-20013 oraz w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W wyżej wymienionych wnioskach Stowarzyszenie wystąpiło o pomoc finansową na przeprowadzenie operacji pn. „P.” polegającej między innymi na opracowaniu bazy danych dotyczących oddziaływania turystyki kajakowej na środowisko rzeki (...) oraz pn. „P.” polegającej na przeprowadzeniu promocji walorów turystycznych obszaru, w szczególności gmin D., R. i B. We wnioskach zaliczyło podatek od towarów i usług, stanowiący składnik ceny usług i towarów niezbędnych do realizacji ww. operacji, do kosztów kwalifikowanych operacji. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, wnioskodawca powinien wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w sprawie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Interpretacja zostanie dołączona do wniosku o płatność. Podobnie organ prowadzący Program Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” żąda odpowiedniej interpretacji indywidualnej. Stowarzyszenie nie będzie pobierało żadnych opłat w związku z realizacją ww. operacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie obowiązujących przepisów występuje brak możliwości odzyskania przez Stowarzyszenie podatku stanowiącego składnik ceny nabytych, w ramach opisanych wyżej operacji, towarów i usług, jeśli w dniu dokonywania zakupu Stowarzyszenie będzie podatnikiem zwolnionym od podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie mógł odzyskać podatku stanowiącego składnik ceny usług i towarów nabytych na potrzeby operacji pn. „P.” oraz pn. „P.”. Stowarzyszenie stwierdziło, że jeśli w dniu dokonywania zakupu tych usług i towarów będzie podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1, stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie mogło uzyskać obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7.

W myśl ust. 4 powyższego artykułu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są/będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w sytuacji, gdy:

  • podmiot nie jest podatnikiem czynnym,
  • nabyte towary i usługi wykorzystane są do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług lub/oraz niepodlegających temu podatkowi (nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych).

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Natomiast przepisy rozdziału 5 powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że jeżeli w chwili zakupu towarów i usług związanych z realizacją opisanych operacji Stowarzyszenie nie będzie podatnikiem VAT czynnym, nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących te zakupy. Jednocześnie nie będzie miało możliwości otrzymania zwrotu tego podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 powołanego rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r., o ile środki, które otrzyma na realizację projektu, nie będą stanowiły środków, o których mowa w rozdziale 5 tego aktu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ITPP2/443-493/13/AK | Interpretacja indywidualna

podatnik zwolniony
ITPP2/443-290/11/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.