Podatnik zwolniony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatnik zwolniony. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
24
lut

Istota:

Czy Wnioskodawcy będącemu podatnikiem zwolnionym z podatku VAT, w związku z realizacją ww. programu przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług?

Fragment:

Czy Niepublicznemu Multimedialnemu Przedszkolu Językowemu ..... będącemu podatnikiem zwolnionym z podatku VAT, w związku z realizacją ww. programu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku), faktury w przedszkolu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80, poz. 350) i na podstawie art. 43 ust. 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54, poz. 535 ze zmianami) zaliczane są do kosztów w wartość brutto faktury (łącznie z podatkiem VAT), więc przedszkolu nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2013
11
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Czy na podstawie obowiązujących przepisów występuje brak możliwości odzyskania przez Stowarzyszenie podatku od towarów i usług, stanowiącego składnik ceny, nabytych w ramach opisanych wyżej operacji, usług i towarów, jeśli w dniu dokonywania ich zakupu Stowarzyszenie będzie podatnikiem zwolnionym od podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie mógł odzyskać podatku stanowiącego składnik ceny zakupionych usług i towarów na potrzeby operacji pn. „ P. ” oraz pn. „ O.. ”. Stowarzyszenie stwierdziło, że jeśli w dniu dokonywania zakupu tych usług i towarów będzie podatnikiem zwolnionym od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1, stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie mogło uzyskać obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7.

2013
11
paź

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Czy na podstawie obowiązujących przepisów występuje brak możliwości odzyskania przez Stowarzyszenie podatku stanowiącego składnik ceny nabytych, w ramach opisanych wyżej operacji, towarów i usług, jeśli w dniu dokonywania zakupu Stowarzyszenie będzie podatnikiem zwolnionym od podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie mógł odzyskać podatku stanowiącego składnik ceny usług i towarów nabytych na potrzeby operacji pn. „ P. ” oraz pn. „ P. ”. Stowarzyszenie stwierdziło, że jeśli w dniu dokonywania zakupu tych usług i towarów będzie podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1, stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie mogło uzyskać obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7.

2011
1
paź

Istota:

Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy, gdyż nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, z uwagi na korzystanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

2011
1
kwi

Istota:

W dniu 07.04.2006 r. Podatnik złożył do tut. organu zapytanie w przedmiocie wskazania dokumentu, który powinien wystawiać w związku ze świadczonymi usługami.

Fragment:

Z przedstawionego w przedmiotowym wniosku stanu faktycznego wynika, że korzystając z przysługującego Panu uprawnienia dokonał Pan rejestracji w podatku od towarów i usług jako podatnik zwolniony od dnia 01.01.2006 r., co zostało potwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego na formularzu VAT-5. W związku z powołanymi wyżej przepisami, jako podatnik podatku od towarów i usług zarejestrowany jako zwolniony nie jest Pan uprawniony do wystawiania faktur VAT. Świadczone przez Pana usługi winny być zatem dokumentowane w formie rachunków, o których mowa w przepisie art. 87 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Wobec powyższego, tut. organ postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy - za nieprawidłowe. Przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy za czynności związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz udostępnianie informacji i materiałów zawartych w tym zasobie należy wystawiać faktury VAT zgodnie z dotychczasową praktyką, czy tez obciążać opłatami poprzez wystawianie innego dowodu księgowego?

Fragment:

W świetle powyższego, w ocenie Urzędu Miejskiego, za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie należy wystawiać faktur VAT. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dalej: ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, należy rozumieć co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju zostało natomiast zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że pod pojęciem tym należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2011
1
mar

Istota:

Czy będąc zarejestrowanym, jako podatnik zwolniony i wykonując wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT ma Pani możliwości wyrejestrowania się z tego rejestru.

Fragment:

Traktując normę art. 96 ust. 10 ustawy o VAT jako uprawnienie podatnika do pozostawania w rejestrze VAT jako podatnik zwolniony, należy uznać, iż podmiot, który wykonuje czynności wyłącznie zwolnione od podatku może wystąpić o wykreślenie z rejestru jako,,podatnika VAT zwolnionego". W związku z powyższym w ocenie tut. organu może Pani – będąc zarejestrowana jako,,podatnik VAT zwolniony’’, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT – wystąpić o wykreślenie z rejestru jako,,podatnika VAT zwolnionego". Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla właściwych organów podatkowych oraz kontroli skarbowej w odniesieniu do pytania zawartego we wniosku, przytoczonego stanu faktycznego oraz stanu prawnego w dacie zaistnienia zdarzenia. Niniejsza interpretacja wiąże wskazane powyżej organy do czasu jej zmiany lub uchylenia, jak również zmiany stanu prawnego stanowiącego podstawę jej wydania. Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

2011
1
mar

Istota:

Kółko rolnicze pyta czy w momencie przekroczenia w roku 2004 kwoty 45.700 zł staje się podatnikiem podatku od towarów i usług.

Fragment:

Zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. - jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę (...). Zatem jeżeli Kółko w roku 2004 przekracza wartość sprzedaży opodatkowanej 45 700 zł – wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi we wskazanych wyżej przepisach - traci zwolnienie od podatku od towarów i usług o których mowa w art. 113 ust. 1 cyt. wyżej ustawy w momencie przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość kwoty 45 700 zł (według stawek właściwych dla poszczególnych czynności) a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik ma zarejestrowaną działalność gospodarczą - prowadzi Biuro .........................................................i rozlicza sie na zasadach ogólnych w podatku dochodowym , nie jest płatnikiem podatku VAT . Za prowadzenie biura podatnik wystawia rachunek na podstawie otrzymanego przelewu . Wątpliwości podatnika dotyczą obowiązku odprowadzenia podatku VAT na podstawie wystawionych rachunków .

Fragment:

(...) podatników zwolnionych podmiotowo, przekroczy kwotę 10.000 euro, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Podatnik w momencie utraty prawa do zwolnienia podmiotowego staje się automatycznie podatnikiem podatku VAT, co oznacza, że dotyczą go wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o VAT w zakresie rejestracji, prowadzenia ewidencji, sporządzania deklaracji i odprowadzania podatku VAT. W związku z tym do czasu osiągnięcia obrotów powodujących utratę prawa do zwolnienia podmiotowego nie jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług nie jest pan obowiązany wystawiać faktury VAT i odprowadzać podatku VAT należnego. Zatem stanowisko wyrażone w piśmie jest prawidłowe . Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również , iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika , płatnika lub inkasenta , wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
mar

Istota:

Brak obowiązku rejestracji prowadzonej działalności jako podmiotu dokonującego transakcji wewnątrzwspólnotowych (podatnik VAT UE)

Fragment:

(...) podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, d) osoby prawne, które nie są podatnikami - jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że rozpoczynając działalność gospodarczą jako podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług w związku z zamiarem dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług nie ma Pan obowiązku rejestracji w charakterze podatnika VAT UE. Obowiązek ten wystąpi w momencie: - utraty przez Pana zwolnienia podmiotowego z VAT lub - dokonania w trakcie roku podatkowego wewnątrzwspólnotowego nabycia o całkowitej wartości przekraczającej kwotę wyrażoną w złotych odpowiadającą równowartości 10 000 euro. Wobec powyższego stwierdzam, że stanowisko zajęte przez wnioskodawcę dotyczące braku obowiązku rejestracji prowadzonej działalności jako podmiotu w transakcjach wewnątrz-wspólnotowych jest prawidłowe. Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny zawarty w piśmie, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia odpowiedzi.