Podatnik VAT UE | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatnik VAT UE. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
lut

Istota:

Czy dla wykonywanych czynności w zakresie prowadzenia DPS podatnikiem jest Powiat?

Fragment:

Podkreślić jednak należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata (opłata). Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podatnik. Z przywołanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – według ust. 2 przywołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

2015
19
sie

Istota:

W zakresie niezgodności polskich przepisów z Dyrektywą Rady 2006/112/WE oraz możliwości zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Fragment:

(...) podatnik VAT UE. W myśl art. 42 ust. 2 ustawy warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełnione również wówczas, gdy nie są spełnione wymagania w zakresie: nabywcy - w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4; dokonującego dostawy - w przypadku, o którym mowa w art. 16. Stosownie do art. 42 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku - z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Jednocześnie zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu.

2014
17
paź

Istota:

Czy Szkoła jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT

Fragment:

Szkoła pragnie wskazać, że za uznaniem, iż Szkoła jest podatnikiem VAT przemawia również jednolite orzecznictwo i praktyka organów podatkowych, które zgodnie uznają, że samorządowe jednostki budżetowe w pewnym zakresie prowadzą samodzielną działalność gospodarczą. Takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. IBPP2/443-463/13/AMP ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. IBPP3/443-686/13/EJ ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 października 2013 r., sygn. IPTPP2/443-560/13-4/KW ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 marca 2014 r., sygn. IPTPP4/443-897/13-3/MK ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 r., sygn. IPPP2/443-1162/13-5/BH ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. IPPP2/443-1382/13-2/MM ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. IPPP2/443-946/13-2/MM ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 marca 2014 r., sygn. IPTPP1/443-948/13-3/AK ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2013 r. sygn.

2012
13
lis

Istota:

Zastosowania stawki 0% podatku dla wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów przed zarejestrowaniem

Fragment:

Jednakże by zastosować stawkę 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów należy spełnić także warunki formalne dotyczące rejestracji podmiotu, jako podatnika VAT UE. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nie dokonał rejestracji VAT UE z tego względu, iż początkowo dokonaną transakcję uznał za transakcję niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce tylko opodatkowaną na terytorium Niemiec. Należy zauważyć, iż Wnioskodawca miał obowiązek rozpoznania dokonanych transakcji jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i tym samym miał obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT UE. Wnioskodawca nie uczynił tego przed dokonaniem pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej, jednakże w roku 2009 w celu prawidłowego udokumentowania i rozliczenia polskiego podatku VAT złożył zgłoszenie rejestracyjne NIP-2, VAT-R i VAT-R/UE i została zarejestrowana na terytorium Polski jako czynny podatnik VAT. Spółka została zarejestrowana na terytorium Polski dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ponadto Spółka wskazuje, że posiada dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium Polski i dostarczenie ich do nabywcy na terytorium innego kraju Unii Europejskiej: faktury wystawione przez Spółkę na rzecz nabywców - na fakturach tych Spółka wskazała swój nr identyfikacji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym niż Polska kraju UE (np.

2012
16
paź

Istota:

Uznanie sprzedaży towarów na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz zastosowania do niej stawki podatku 0%.

Fragment:

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza Pan, jako czynny podatnik VAT UE, zarejestrowany zgodnie z art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług, dokonać sprzedaży towarów na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Nabywca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Towar zostanie wywieziony z terytorium RP, co będą potwierdzać dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju (z których jednoznacznie będzie wynikać, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju), kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku. Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych regulacji prawnych stwierdzić należy, że planowana dostawa towarów na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej, mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, w wyniku której nastąpi wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, będzie stanowić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
paź

Istota:

Prawo do rezygnacji z opodatkowania podatkiem VAT prowadzonej działalności gospodarczej

Fragment:

Z kolei od dnia 1 stycznia 2011 r. zgodnie z art. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przepis art. 113 ust. 1 ustawy otrzymuje brzmienie – zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Stosownie do zapisu art. 2 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, w 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100 000 zł i nie przekroczyła 150 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. (...). Przepis art. 113 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, iż do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

2011
1
paź

Istota:

Prawo do zastosowania stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych przez podatnika nieposiadającego numeru NIP-UE

Fragment:

Z kolei zgodnie z zapisem art. 13 ust. 6 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7. Należy podkreślić, że w obecnej treści z przepisu art. 13 ust. 6 ustawy usunięto zapis, z którego wynikał obowiązek zgłoszenia przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy zamiaru dokonywania WDT, na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320). Art. 97 w ust. 1 podaje, że podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Z przepisów ustawy wynika, że obowiązkiem rejestracji w charakterze "podatników VAT UE" zostały obciążone wszystkie te podmioty, które mogą rozpoznawać te transakcje a ich identyfikacja następuje poprzez zarejestrowanie się w charakterze "podatnika VAT UE". Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem z siedzibą w Szwajcarii, nieposiadającym stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski i został zarejestrowany w Polsce jako podatnik UE z dniem 01.09.2009 r.

2011
1
paź

Istota:

Możliwość opodatkowania dostaw wewnątrzwspólnotowych dla odbiorców w Niemczech lub innych krajów UE stawką 0% bez rejestracji jako podatnik VAT-UE.

Fragment:

Z kolei zgodnie z zapisem art. 13 ust. 6 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7. Należy podkreślić, że w obecnej treści z przepisu art. 13 ust. 6 ustawy usunięto zapis, z którego wynikał obowiązek zgłoszenia przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy zamiaru dokonywania WDT, na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320). Art. 97 w ust. 1 podaje, że podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Z przepisów ustawy wynika, że obowiązkiem rejestracji w charakterze "podatników VAT UE" zostały obciążone wszystkie te podmioty, które mogą rozpoznawać te transakcje a ich identyfikacja następuje poprzez zarejestrowanie się w charakterze "podatnika VAT UE". Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako podmiot z siedzibą w Niemczech, dokonuje dostaw towarów z terytorium Polski na terytorium Niemiec lub innego kraju Unii Europejskiej poza Polską, począwszy od 22.11.2010 roku.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka jako podatnik VAT czynny, który dokonał czynności dostawy wewnątrzwspólnotowej przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT UE może opodatkować tę czynność stawką VAT 0%?

Fragment:

Nr 54, poz.535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, - „ Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7 ”. Po zmianie dokonanej na mocy art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako ustawa zmieniająca, przepis ten stanowi, że „ Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7 ”. Należy podkreślić, że w obecnej treści z przepisu tego usunięto zapis, z którego wynikał obowiązek zgłoszenia przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT zamiaru dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Natomiast zgodnie z art. 97 ust. 12 ustawy w brzmieniu wcześniejszym - „ W przypadku podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, który w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, nie zgłosił, iż zamierza rozpocząć dokonywanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, podatnik ten jest zobowiązany do złożenia aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego, przed dniem dokonania takiej pierwszej dostawy ”.

2011
1
wrz

Istota:

Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, rozliczający się poprzez składanie deklaracji VAT-7, podlega obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT UE z tytułu dokonywanych wewnątrzewspólnotowych nabyć towarów i importu usług oraz zobowiązany jest wykazywać podatek należny z tytułu tych transakcji w składanych deklaracjach VAT-7.

Fragment:

Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zarejestrowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 1-3, jako podatnika VAT UE (art. 97 ust. 9 ustawy). Należy zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2010r. obowiązkiem rejestracji jako podatnicy VAT UE objęci zostali wszyscy podatnicy, w tym zwolnieni podmiotowo lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku, jeżeli świadczą usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy, na rzecz podatników z innych państw członkowskich lub jeżeli nabywają usługi, do których ma zastosowanie art. 28b, stanowiące u nich import usług. Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, podlega obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT UE, co wynika z powołanych przepisów art. 96 ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług. W oparciu o art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Obowiązek składania deklaracji dotyczy przede wszystkim podatników, którzy są nimi z racji prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której wykonują czynności opodatkowane.