IPPP3/443-17/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie może odzyskać uiszczony podatek VAT, jeżeli nie może to prosi o wskazanie podstawy prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tekst jednolity ( Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)?
IPPP3/443-17/14-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. podatnik podatku od towarów i usług
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2014 r. (data wpływu 9 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie w ramach konkursu „Małe Projekty” działanie 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uzyskało dofinansowanie zadania pod nazwą „Kobieta Silna Płeć” kurs samoobrony dla kobiet z terenu w LGD. W ramach zadania zostały przeprowadzone następujące działania:

 1. Zakup ubezpieczenia zawodniczek za kwotę 500 zł brutto
 2. Wynajem sali na treningi - 1440 zł brutto
 3. Obsługa trenersko-instruktorska – 4800 zł brutto
 4. Zajęcia z psychologiem – 200 zł brutto
 5. Zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia treningów (maty treningowe) - 4000 zł brutto
 6. Zakup plakatów i zaproszeń oraz dyplomów/certyfikatów potwierdzających udział w kursie – 1000 zł brutto.

Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 15338,64 co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, maksymalne dofinansowanie nie może przekraczać 80% - w przypadku Wnioskodawcy jest to 11940,00 zł brutto, co stanowi całkowity koszt zakupu materiałów i usług.

Składając wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca ubiegał się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych, ponieważ nie może odliczyć podatku VAT od zapłaconych faktur.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie życia społeczności lokalnej z terenu LGD, podniesienie kondycji i wytrzymałości kobiet, ale też pomoc w wykształceniu pewności siebie i umiejętności wychodzenia z zagrożenia jakie można spotkać na każdym kroku. Poprawa bezpieczeństwa szczególnie w kontekście przebywania poza miejscem zamieszkania w godzinach nocnych. Projekt nie jest komercyjny i nie będzie przynosił dochodów a wszelkie nadwyżki przychodów nad kosztami, jeżeli się takowe pojawią, zostaną przeznaczone na realizacje statutowych celów Stowarzyszenia.

Jeżeli podatek VAT nie będzie mógł być wliczony do kosztów kwalifikowanych to Wnioskodawca będzie mógł otrzymać dofinansowanie tylko do 80% wartości netto, przez co udział własny Stowarzyszenia zostanie dodatkowo powiększony o wartość podatku VAT całkowitego kosztu zakupu materiałów i usług. Jako że Stowarzyszenie finansuje swą działalność głównie ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, oraz środków z funduszy publicznych, wyłączenie podatku VAT z kosztów kwalifikowanych praktycznie uniemożliwi realizację w/w zadania. Dlatego Stowarzyszenie wnioskuje aby podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych zadania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie może odzyskać uiszczony podatek VAT, jeżeli nie może to prosi o wskazanie podstawy prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tekst jednolity ( Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie zadania pod nazwą „Kobieta Silna Płeć” kurs samoobrony dla kobiet z terenu w LGD. W ramach zadania zostały przeprowadzone następujące działania:

 1. Zakup ubezpieczenia zawodniczek za kwotę 500 zł brutto
 2. Wynajem sali na treningi - 1440 zł brutto
 3. Obsługa trenersko-instruktorska – 4800 zł brutto
 4. Zajęcia z psychologiem – 200 zł brutto
 5. Zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia treningów (maty treningowe) - 4000 zł brutto
 6. Zakup plakatów i zaproszeń oraz dyplomów/certyfikatów potwierdzających udział w kursie – 1000 zł brutto.

Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 15338,64 co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, maksymalne dofinansowanie nie może przekraczać 80% - w przypadku Wnioskodawcy jest to 11940,00 zł brutto, co stanowi całkowity koszt zakupu materiałów i usług.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie życia społeczności lokalnej z terenu LGD, podniesienie kondycji i wytrzymałości kobiet, ale też pomoc w wykształceniu pewności siebie i umiejętności wychodzenia z zagrożenia. Poprawa bezpieczeństwa szczególnie w kontekście przebywania poza miejscem zamieszkania w godzinach nocnych. Projekt nie jest komercyjny i nie będzie przynosił dochodów, a wszelkie nadwyżki przychodów nad kosztami, jeżeli się takowe pojawią, zostaną przeznaczone na realizacje statutowych celów Stowarzyszenia. Ponadto, Stowarzyszenie wskazało, że nie jest podatnikiem podatku VAT i jest organizacją non-profit.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowego projektu, nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto należy uznać, że Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Nadmienia się, że tut. Organ nie jest kompetentny do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Może on jedynie dokonać oceny, czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatnik podatku od towarów i usług
IPPP1/443-920/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP3/443-978/14/MN | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP1/443-787/14/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.