IPPP2/4512-902/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

Realizacja zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa nie podlega opodatkowaniu VAT.
IPPP2/4512-902/15-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podatnik podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital posiada statut instytutu badawczego (Zarządzenie z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu) który w ramach wykonywania swej działalności świadczy również usługi na zlecenie Ministra Obrony Narodowej (organ nadzorujący) za pośrednictwem jednostki budżetowej - Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Na podstawie podpisanej umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej (którego na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje Podsekretarz Stanu w MON) są realizowane usługi w zakresie obsługi procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów resortu Obrony Narodowej. Realizacja powyższego zadania zleconego dotyczy następujących czynności administracyjnych:

 1. Prowadzenie na potrzeby MON elektronicznego wykazu przechowywanych dokumentów specjalizacyjnych lekarzy MON;
 2. Przygotowanie, gromadzenie i weryfikacja dokumentacji niezbędnej do przystąpienia przez lekarzy MON do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;
 3. Archiwizowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji specjalizacyjnej lekarzy MON;
 4. Przygotowanie, wydawanie i ewidencjonowanie zaświadczeń o ocenach z egzaminów specjalizacyjnych uzyskanych przez lekarzy MON;
 5. Przygotowywanie, wydawanie i ewidencjonowanie duplikatów dyplomów specjalizacyjnych;
 6. Przygotowywanie i prowadzenie na potrzeby MON analiz i opracowań dotyczących zasobów kadry specjalistycznej MON, w tym prognoz odnośnie liczby specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny.

W zamian za świadczone usługi Wnioskodawca otrzyma środki finansowe, które zostaną przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji zadań określonych w umowie. Wydatkowanie środków finansowych będzie dokonywane w sposób celowy, gospodarny, oszczędny, uzasadniony i racjonalny z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie obsługi procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów resortu Obrony Narodowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi związane z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie obsługi procesu szkolenia i - specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów resortu Obrony Narodowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

W myśl art. 15 ust. 6 nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Należy podkreślić, że Departament Wojskowej Służby Zdrowia jest jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej i „odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju oraz funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia i opieki psychologicznej oraz systemu orzecznictwa lekarskiego, a także sprawuje nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (SPZOZ) i instytutami badawczymi wojskowej służby zdrowia (IB)”. (Strona internetowa Departamentu WSZ http://bip.mon.gov.pl (w zakładce Działalność Urzędu / Zadania). Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 6 oraz § 5 pkt 4 nowelizacji Statutu Wnioskodawcy, zatwierdzonego Zarządzeniem z dnia 4 maja 2012 r., do zakresu działania Instytutu należy w szczególności realizowanie zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca realizuje zadanie zlecone dotyczące obsługi procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów resortu Obrony Narodowe, finansowane ze środków publicznych, nałożone przez Ministra Obrony Narodowej odrębnymi przepisami prawa w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl powołanych wyżej regulacji, przez pojęcie usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 cyt. ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Tym samym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyżej opisane wyłączenie dotyczy także urzędów obsługujących ograny władzy publicznej, w zakresie w jakim realizują one zadania nałożone na nie odrębnymi przepisami, dla realizacji których zostały one powołane.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital posiada statut Instytutu badawczego, który w ramach wykonywania swojej działalności świadczy również zadania zlecone na rzecz MON (organ nadzorujący) za pośrednictwem jednostki budżetowej - Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Na podstawie podpisanej umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej są realizowane usługi w zakresie obsługi procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów resortu Obrony Narodowej. Realizacja powyższego zadania zleconego dotyczy czynności administracyjnych. W zamian za świadczone usługi Wnioskodawca otrzyma środki finansowe, które zostaną przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji zadań określonych w umowie. Wydatkowanie środków finansowych będzie dokonywane w sposób celowy, gospodarny, oszczędny, uzasadniony i racjonalny z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych.

We własnym stanowisku Wnioskodawca wskazuje, że ww. usługi finansowane są ze środków publicznych oraz nałożone są przez Ministra Obrony Narodowej odrębnymi przepisami prawa w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku VAT właściwej dla usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

W tym miejscu wskazać należy, że Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną.

Instytut jest jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. z 2015 r., poz. 710).

Stosownie do § 3 pkt 6 Statutu, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 27/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2012 r., do zakresu działania Instytutu należy w szczególności realizowanie zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.

Natomiast zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 ww. aktu, do zadań Instytutu, jako podmiotu leczniczego, należy w szczególności realizacja zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.

Stosownie do § 6 ust. 1 pkt 3 do zadań zleconych Instytutu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, nalezą w szczególności szkolenie i doskonalenie kadr medycznych.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca wykonuje czynności administracyjne w ramach realizacji zadania w zakresie obsługi procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów resortu Obrony Narodowej. Czynności te są realizowane w ramach zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa na zlecenie MON.

Zatem Wnioskodawca, jako państwowa jednostka organizacyjna, realizuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, których organem zlecającym jest Minister Obrony Narodowej

Tym samym, realizacja przedstawionych zadań jest w istocie realizacją zadań wykonywanych przez Wnioskodawcę w charakterze podmiotu prawa publicznego.

Wobec tego, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych czynności w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Tym samym, realizacja ww. zadań nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPPP1/4512-734/15-2/MPe | Interpretacja indywidualna

podatnik podatku od towarów i usług
IPPP2/4512-954/15-2/AOg | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.