IPPP2/4512-791/15-4/MMa | Interpretacja indywidualna

Należy uznać, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży działek po podziale, nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż ta będzie stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności. A zatem transakcja zbycia przez Wnioskodawcę przedmiotowych działek, również tych planowanych w przyszłości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
IPPP2/4512-791/15-4/MMainterpretacja indywidualna
  1. grunty rolne
  2. podatnik podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 8 października 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-791/15-2/MMa (skutecznie doręczone 13 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 25 kwietnia 1999 r. o nr 3273/91, Wnioskodawca nabył w drodze darowizny gospodarstwo rolne o pow. 2 ha 96 arów 18 m2. Dnia 10 września 2007 r. gospodarstwo to zostało podzielone na 9 działek rolnych. Następnie, dnia 4 lutego 2013 r. część tych działek tj. 2 działki zostały podzielone na działki budowlane. Pozostałe działki w dniu 13 marca 2014 r. w ilości 6 sztuk zostały podzielone na 16 działek budowlanych (w tym droga). Jedna działka rolna nie została podzielona. Działka ta została sprzedana jako działka rolna w 2014 r. W 2015 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży 2 działek budowlanych.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży skóry. Gospodarstwo rolne ani żadna z powstałych w wyniku jego podziału działek nie była nigdy wykorzystywana do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, nie była wpisana do ewidencji środków trwałych. Stanowiła ona majątek osobisty, prywatny Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ponosił i nie zamierza ponosić żadnych nakładów mających na celu zwiększenie wartości tych działek np. poprzez ich uzbrojenie.

Wnioskodawca zamierza w przyszłości dokonywać sprzedaży pozostałych działek.

W piśmie z dnia 14 października 2015 r. uzupełniającym złożony wniosek Wnioskodawca wskazał, że na podstawie aktu notarialnego z dnia 25 kwietnia 1991 r. nr 3273/91 nabył w drodze darowizny od ojca gospodarstwo rolne o pow. 2 ha 96 arów 18m2. W dniu 10 września 2007 r. gospodarstwo to zostało podzielone na 9 działek o nr: 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 202/10, 202/11, 202/12, 202/13. Dla działek o nr 202/5 i 202/6 w dniu 14 marca 2012 r. Prezydent Miasta wydał decyzję o warunkach zabudowy z której wynika sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy, rodzaj inwestycji - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Powyższe działki o nr 202/5 i 202/6 na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 4 lutego 2013 r. zostały podzielone na 5 działek o nr: 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 684/5. W dniu 13 marca 2014 r. pozostałe działki o nr 202/7, 202/8, 202/9, 202/10, 202/117, 202/12 zostały podzielone na podstawie decyzji Prezydenta Miasta na 18 działek (z czego 1 działka została przeznaczona na drogę, a jedna działka została uznana jako pas zieleni-teren zalewowy) o nr 685/2, 685/3, 685/4, 685/5, 685/6, 685/7, 685/8, 685/9, 685/10, 685/11, 685/12, 685/13, 685/14, 685/15, 685/16, 685/17, 685/1-droga, 685/18- teren zalewowy(pas zieleni).

Teren nieruchomości będący przedmiotem ww. podziału z dnia 13 marca 2014 r. nie był objęty ustaleniami planu miejscowego. W oparciu o decyzję Prezydenta Miasta z dnia 4 września 2013 r. o warunkach zabudowy teren ten został przeznaczony na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Działka o nr 202/13 jako działka rolna została sprzedana w 2014, natomiast działki o nr 684/1, 685/6 zostały sprzedane w 2015 r. Jak wynika z warunków zabudowy ww. działki są terenami przeznaczonymi pod zabudowę jednorodzinną. Ponadto żadna z działek nie była oddana do używania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT tj. nie były nigdy przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. W związku z zaistniałym stanem faktycznym jak wynika ze złożonego wniosku Wnioskodawca uważa, że sprzedaż działek dokonana w 2014 r. i 2015 r. oraz ewentualna sprzedaż kolejnych działek w przyszłości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty (prywatny) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wnioskodawca nabył działkę (gospodarstwo rolne) w drodze darowizny w 1999 r., na własne potrzeby, nie w celu odsprzedaży. Powyższe potwierdza fakt, że przez 24 lata stanowiła ona majątek osobisty Wnioskodawcy. Z aktów notarialnych sprzedaży wynika, że działki będące przedmiotem sprzedaży nie były uzbrojone ani zabudowane. Dodać należy, że Wnioskodawca nie ponosił i nie zamierza ponosić żadnych nakładów mających na celu zwiększenie wartości rynkowych tych działek np. poprzez ich uzbrojenie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży skóry.

Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednakże fakt prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w ocenie Wnioskodawcy pozostaje bez wpływu na kwestię opodatkowania sprzedaży działek podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż działek, które powstały w wyniku podziału gospodarstwa rolnego należącego do majątku osobistego od 24 lat, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle ww. przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie jest działalnością gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży. Zatem jego sprzedaż zarówno w całości jak i częściach, jednemu lub wielu nabywcom, z zyskiem lub bez nie może być uznana za działalność handlową ze skutkiem uznania, że osoba taka prowadzi działalność gospodarczą.

Pod pojęciem „handel” należy rozumieć dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów handlowych w celu ich dalszej odsprzedaży, co nie ma miejsca w przedmiotowej sytuacji. Wnioskodawca uważa, że sprzedaż majątku własnego nie jest działaniem tworzącym przesłanki wskazujące na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy i zorganizowany, polega jedynie na wykorzystaniu posiadanych składników majątku osobistego w sposób pozwalający na korzystne upłynnienie.

Sprzedając nabyty w drodze darowizny majątek, Wnioskodawca korzysta z przysługującego prawa dotyczącego rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której przepisy ustawy podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy dokonana sprzedaż działek jak i ewentualna sprzedaż pozostałych działek w przyszłości, które powstały w wyniku podziału działki otrzymanej w drodze darowizny, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem, zgodnie z powołanymi przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma na tyle uniwersalny charakter, że pozwala na objęcie pojęciem „podatnika” te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem, dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika. Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, gdyż związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne znaczenie ma czy Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży działek, podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu, jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Natomiast, okoliczność podjęcia m.in. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.

Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek jest sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r., TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.

Z tezy powyższego orzeczenia wynika m.in., że „osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 112, zmienionej dyrektywą 2006/138/WE, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeśli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby”. Trybunał zwrócił uwagę, iż inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy.

Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

Zatem kryterium decydującym o zaliczeniu transakcji sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne do działalności gospodarczej jest podejmowanie aktywnych działań angażujących środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. W konsekwencji powyższego, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W przypadku, gdy brak jest przesłanek świadczących o aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia gruntu, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem – zbycie działki budowlanej nie stanowi działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na podstawie aktu notarialnego z dnia 25 kwietnia 1999 r. o nr 3273/91, nabył w drodze darowizny gospodarstwo rolne o pow. 2 ha 96 arów 18 m2. W dniu 10 września 2007 r. gospodarstwo to zostało podzielone na 9 działek o nr: 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 202/10, 202/11, 202/12, 202/13. Dla działek o nr 202/5 i 202/6 w dniu 14 marca 2012 r. Prezydent Miasta wydał decyzję nr 124/2012 o warunkach zabudowy z której wynika sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy, rodzaj inwestycji - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Powyższe działki o nr 202/5 i 202/6 na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 4 lutego 2013 r. zostały podzielone na 5 działek o nr: 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 684/5. W dniu 13 marca 2014 r. pozostałe działki o nr 202/7, 202/8, 202/9, 202/10, 202/117, 202/12 zostały podzielone na podstawie decyzji Prezydenta Miasta na 18 działek (z czego 1 działka została przeznaczona na drogę, a jedna działka została uznana jako pas zieleni-teren zalewowy) o nr 685/2, 685/3, 685/4, 685/5, 685/6, 685/7, 685/8, 685/9, 685/10, 685/11, 685/12, 685/13, 685/14, 685/15, 685/16, 685/17, 685/1-droga, 685/18- teren zalewowy(pas zieleni). Teren nieruchomości będący przedmiotem ww. podziału z dnia 13 marca 2014 r. nie był objęty ustaleniami planu miejscowego. W oparciu o decyzję Prezydenta Miasta z dnia 4 września 2013 r. o warunkach zabudowy teren ten został przeznaczony na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Działka o nr 202/13 jako działka rolna została sprzedana w 2014, natomiast działki o nr 684/1, 685/6 zostały sprzedane w 2015 r. Jak wynika z warunków zabudowy ww. działki są terenami przeznaczonymi pod zabudowę jednorodzinną. Ponadto żadna z działek nie była oddana do używania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT tj. nie były nigdy przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży skóry. Gospodarstwo rolne ani żadna z powstałych w wyniku podziału działek nie była nigdy wykorzystywana do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, nie była wpisana do ewidencji środków trwałych. Stanowiła ona majątek osobisty, prywatny Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ponosił i nie zamierza ponosić żadnych nakładów mających na celu zwiększenie wartości tych działek np. poprzez ich uzbrojenie. Wnioskodawca zamierza w przyszłości dokonać sprzedaży pozostałych działek.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty (prywatny) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z zawartego we wniosku opisu stanu faktycznego nie wynika zatem taka aktywność Wnioskodawcy, która wykracza poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W niniejszej sprawie nie wystąpi taki ciąg działań, które będą wskazywać na aktywność Wnioskodawcy w zakresie obrotu nieruchomościami. Wnioskodawca nabył teren w drodze darowizny oraz nie ponosił żadnych działań mających na celu uatrakcyjnienie terenu (np. poprzez ich uzbrojenie). Wnioskodawca przez cały okres posiadania przedmiotowych działek nie wykorzystywał ich do celów prowadzonej działalności.

W niniejszej sprawie należy zatem uznać, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży działek po podziale, nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż ta będzie stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności. A zatem transakcja zbycia przez Wnioskodawcę przedmiotowych działek, również tych planowanych w przyszłości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W tym miejscu Organ podatkowy wyjaśnia, że niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

grunty rolne
IPPB4/415-570/14-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

podatnik podatku od towarów i usług
IPPP2/4512-558/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.