IPPP2/4512-694/15-2/AOg | Interpretacja indywidualna

W związku z realizacją obowiązków należących do podmiotu, będącego podatnikiem podatku VAT należy uznać, że Wnioskodawca faktycznie nim jest, mimo że zgłoszenie rejestracyjne VAT-R nie zostało przez niego złożone naczelnikowi urzędu skarbowego przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT, lecz w terminie późniejszym.
IPPP2/4512-694/15-2/AOginterpretacja indywidualna
  1. deklaracja podatkowa
  2. podatnik czynny
  3. podatnik podatku od towarów i usług
  4. zgłoszenie rejestracyjne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie posiadania statusu podatnika VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie posiadania statusu podatnika VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

7 maja 2014 r. Wnioskodawca założył działalność gospodarczą. Wniosek wypełnił on line - w internecie. Od tamtego czasu Wnioskodawca wystawiał faktury VAT i rozliczał się z podatku - tak dochodowego jak i VAT - systematycznie przelewając środki na rachunki Urzędu Skarbowego. Wnioskodawca księgowość prowadzi samodzielnie, za pomocą programu W – w internecie. Niestety ani program, ani wiedza Wnioskodawcy nie pomogły mu uniknąć przeoczenia. Wnioskodawca nie wypełnił druku VAT-R rejestrującego go jako podatnika VAT. Dopiero 1 lipca 2015 r. Wnioskodawca dostał wezwanie (załącznik) z Urzędu Skarbowego celem wypełnienia powyższej deklaracji. Stało się to po ponad roku działalności, wypełnieniu 4 druków VAT-7K (załącznik) i wpłaceniu należnego podatku zgodnie z deklaracją. Co istotne – od września 2014 r. Wnioskodawca ma leasing na auto i dokonuje stosownych odliczeń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy realizując wszelkie czynności związane z byciem płatnikiem VAT, a więc rozliczając go (deklaracje, wpłaty, odliczenia) i wystawiając faktury VAT, Wnioskodawca faktycznie nim jest...

Czy warunkiem niezbędnym jest wypełnienie deklaracji VAT–R...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystko rozlicza on uczciwie i w dobrej wierze. Wnioskodawca w terminie wpłaca podatek VAT na stosowne konto US, zgodnie ze wszystkimi prawidłami wypełnia deklaracje VAT-7K.

Wnioskodawca uznaje więc, że faktycznie jest płatnikiem VAT – 13 lipca 2015 r. złożył w Urzędzie Skarbowym deklarację VAT–R.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego” i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 , art. 130c i art. 133. Natomiast w myśl art. 99 ust. 2 ustawy, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Ponadto art. 99 ust. 3 ustawy stanowi, że podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Wzór dokumentu VAT-R zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz dokumentu VAT-5 potwierdzającego zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT określone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 55 poz. 539 ze zm.). Rejestracja następuje zatem w momencie zgłoszenia rejestracyjnego tj. złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R. Z tym momentem podmiot uzyskuje formalne znamiona statusu podatnika podatku od towarów i usług i od tego dnia przysługuje mu prawo do wystawienia faktur, jak również odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów.

Należy zaznaczyć, że dla uznania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą za podatnika czynnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, konieczne jest dokonanie rejestracji tego podmiotu na podstawie art. 96 ust. 1 cyt. ustawy. Jednakże, jeżeli podmiot wykonywał czynności, które w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług można uznać za czynności podlegające opodatkowaniu i wystawiał faktury VAT, bądź dokonywał sprzedaży naliczając podatek VAT dla transakcji a nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ww. art. 96 ust. 1 cyt. ustawy, podmiot ten zachowywał się jak podatnik podatku od towarów i usług niemający zamiaru korzystać ze zwolnienia z tego podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Z okoliczności przedstawionych w opisie sprawy wynika, że 7 maja 2014 r. Wnioskodawca założył działalność gospodarczą. Wniosek wypełnił on-line. Od tamtego czasu Wnioskodawca wystawiał faktury VAT i rozliczał się z podatku VAT - systematycznie przelewając środki na rachunki Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Wnioskodawca księgowość prowadzi samodzielnie, za pomocą programu W. Wnioskodawca nie wypełnił jednak druku VAT-R rejestrującego go jako podatnika VAT. W dniu 1 lipca 2015 r. Wnioskodawca dostał wezwanie z Urzędu Skarbowego celem wypełnienia powyższej deklaracji. Stało się to po ponad roku działalności, wypełnieniu 4 druków VAT-7K i wpłaceniu należnego podatku zgodnie z deklaracją. Ponadto od września 2014 r. Wnioskodawca ma leasing na auto i dokonuje stosownych odliczeń.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w związku z realizacją wszelkich czynności związanych z byciem podatnikiem VAT, a więc rozliczaniem go (deklaracje, wpłaty, odliczenia) i wystawianiem faktur VAT, Wnioskodawca faktycznie nim jest oraz czy warunkiem niezbędnym do posiadania statusu podatnika VAT jest wypełnienie deklaracji VAT-R.

W świetle przytoczonych przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego zauważyć należy, że status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy dany podmiot jest podatnikiem podatku VAT, istotne jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od chwili rozpoczęcia działalności zamierzał być czynnym podatnikiem podatku VAT, jednakże nie dopełnił formalnego obowiązku złożenia dokumentów rejestracyjnych. Wnioskodawca wystawiał faktury VAT i rozliczał się z podatku VAT - systematycznie przelewając środki na rachunki Urzędu Skarbowego w Piasecznie. W celu potwierdzenia właściwego momentu, od którego Wnioskodawca stał się podatnikiem VAT (gdyż jego zachowanie o tym świadczyło - wystawianie faktur, składanie deklaracji) należy w zgłoszeniu VAT-R wskazać okres, od którego Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą i był podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT – tj. maj 2014 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

deklaracja podatkowa
IBPP2/4512-465/15/BW | Interpretacja indywidualna

podatnik czynny
ILPP2/443-1242/12-2/MR | Interpretacja indywidualna

podatnik podatku od towarów i usług
IPPP2/4512-372/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

zgłoszenie rejestracyjne
IPPP3/4512-150/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.