IPPP2/4512-58/16-2/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z zaprzestaniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osobę korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT;
W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z zaprzestaniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osobę, która w momencie zaprzestania wykonywania działalności innej niż rolnicza będzie podatnikiem VAT czynnym w zakresie całej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (zarówno rolniczej jak i innej niż rolnicza).
IPPP2/4512-58/16-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja działalności
 2. podatnik podatku od towarów i usług
 3. rolnicy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną -> Towary własnej produkcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z zaprzestaniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osobę korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT - jest prawidłowe,
 • opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z zaprzestaniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osobę, która w momencie zaprzestania wykonywania działalności innej niż rolnicza będzie podatnikiem VAT czynnym w zakresie całej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (zarówno rolniczej jak i innej niż rolnicza) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z zaprzestaniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej i kontynuowaniem działalności rolniczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) w zakresie produkcji roślinnej (uprawy polowe). Jednocześnie posiada zarejestrowaną w CEIDG pozarolniczą działalność gospodarczą, która pozostaje zawieszona od sierpnia 2014 r. Aktualnie podatnik rozważa zakończenie pozarolniczej działalności gospodarczej i jej wyrejestrowanie z CEIDG nie rezygnując jednak z wykonywania działalności jako rolnik. Podatnik posiada towary (środki trwałe, elementy wyposażenia itd.), które były wykorzystywane do celów pozarolniczej działalności gospodarczej i których prawdopodobnie nie uda mu się sprzedać przed zakończeniem tejże działalności. Część z tych towarów (środków trwałych) będzie wykorzystywana do celów działalności rolniczej. Podatnik nie zamierza przeznaczać tychże towarów na cele osobiste; towary te są nieprzydatne do ich wykorzystania na cele prywatne.

Aktualnie podatnik jest rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Jednocześnie podatnik korzysta ze zwolnienia opisanego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w odniesieniu do pozostałej – innej niż rolnicza - działalności gospodarczej. Podatnik jest zarejestrowany jako podatnik zwolniony w rejestrze VAT; w przeszłości, podatnik był podatnikiem VAT czynnym zarówno w zakresie działalności rolniczej, jak i działalności innej niż rolnicza. Podatnik nie wie jeszcze, czy w momencie zakończenia pozarolniczej działalności gospodarczej nadal będzie podatnikiem VAT zwolnionym, czy też czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy podatnik jako osoba korzystająca ze zwolnienia z VAT podlegać będzie opodatkowaniu z tytułu zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub na podstawie jakiegokolwiek innego przepisu tejże ustawy, w sytuacji gdy nadal będzie kontynuować prowadzenie działalności jako rolnik...
 2. Czy podatnik podlegałby opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub na podstawie jakiegokolwiek innego przepisu tejże ustawy gdyby - hipotetycznie - w momencie zaprzestania wykonywania działalności innej niż rolnicza był podatnikiem VAT czynnym w zakresie całej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (zarówno rolniczej, jak i innej niż rolnicza)...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem podatnika nie jest on objęty normą art. 14 ust. 1 ustawy o VAT przede wszystkim ze względu na okoliczność, że w myśl art. 14 ust. 2 ustawy o VAT tegoż przepisu nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ww. ustawy. W przypadku podatnika nie dochodzi zresztą w ogóle do zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ani do zaprzestania działalności w rozumieniu podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei zdanie pierwsze ust. 2 tegoż artykułu stanowi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Oznacza to, że mimo zakończenia działalności pozarolniczej i jej wykreślenia z CEIDG podatnik nadal będzie wykonywał działalność gospodarczą w rozumieniu podatku VAT, z racji dalszego wykonywania działalności jako rolnik. Nie istnieje więc obowiązek – o jakim mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o VAT - zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. W przypadku podatnika nie dochodzi bowiem do zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w rozumieniu art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, a więc nie ma podstaw do wykreślenia go z rejestru podatników tegoż podatku.

Reasumując, podatnik nie jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o VAT ani rozliczenia podatku z tego tytułu. Zdaniem podatnika nie podlega on również opodatkowaniu na podstawie innego przepisu; nie istnieje bowiem inna norma stanowiąca podstawę do opodatkowania towarów pozostałych po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Wskazuje na to jednoznacznie orzecznictwo sądów administracyjnych, w którym podkreśla się, że „brak tej regulacji (art. 14 ust. 1 i 4) oznaczałby, że poza opodatkowaniem podatkiem VAT pozostawałoby zatrzymanie towarów przez spółki osobowe i osoby fizyczne po zaprzestaniu prowadzenia przez tych podatników działalności gospodarczej” (wyrok NSA z dnia 23 lipca 2015 r., I FSK 334/14, wyrok NSA z dnia 3 marca 2015 r., I FSK 640/14, podobnie wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2013 r., I FSK 525/12). Z powyższego wynika, że art. 14 ust. 1 i 4 ustawy o VAT są jedynymi przepisami dotyczącymi ww. materii. W przypadku podatnika w ogóle nie dochodzi zresztą do zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i zatrzymania towarów – podatnik nadal będzie wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu, ale w węższym zakresie. Podatnik nie zamierza też wykorzystywać pozostałych po zakończeniu działalności innej niż rolnicza towarów na potrzeby własne.

Ad. 2.

Zdaniem podatnika jego sytuacja podatkowa nie zmieniłaby się jeżeli – hipotetycznie – w momencie zakończenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej byłby podatnikiem VAT czynnym w zakresie całej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (tak rolniczej, jak i pozarolniczej). W tejże sytuacji, skoro podatnik nadal kontynuowałby – jako podatnik VAT czynny - prowadzenie działalności rolniczej, tym bardziej nie byłoby podstaw do zgłoszenia przez niego zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o VAT. Tym samym, nie zostałaby wypełniona norma art. 14 ust. 1 ustawy o VAT i nie powstałby obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania towarów, które po nabyciu i wytworzeniu nie były przedmiotem dostawy.

Pozostaje to w pełnej zgodności z zasadą neutralności podatku VAT, gdyż gdyby w przyszłości podatnik dokonał zbycia tychże towarów to sprzedaż ta podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT jak każda inna sprzedaż; towary te, jako związane z działalnością gospodarczą, nie byłyby bowiem częścią tzw. majątku prywatnego. W rozumieniu przepisów ustawy o VAT w przypadku podatnika, który decyduje się na zakończenie części działalności gospodarczej, ale kontynuuje ją w pozostałym zakresie i nadal wykonuje czynności opodatkowane nie można mówić o tzw. likwidacji działalności gospodarczej. Wynika to z treści przepisów art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w świetle których podatnik jest jednym podatnikiem z tytułu wszelkiej wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej bez względu na jej cel i rezultat. Wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej z CEIDG nie oznacza zaprzestania działalności gospodarczej w rozumieniu VAT jeżeli podatnik kontynuuje prowadzenie działalności w innym zakresie (jako rolnik).

Zdaniem podatnika nie podlegałby on również opodatkowaniu na podstawie innego przepisu ustawy o VAT. Podatnik nie zamierza też wykorzystywać pozostałych po zakończeniu innej niż rolnicza działalności towarów na potrzeby własne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast jak stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda jednak czynność objęta przedmiotowym zakresem opodatkowania stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 5 cyt. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 ww. ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. ustawy w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 2 pkt 15 i 16 ww. ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

 • działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych;
 • gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ww. ustawy w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W myśl art. 96 ust. 3 ww. ustawy podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Na mocy art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

W świetle art. 96 ust. 6 ww. ustawy jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie zostało zgłoszone zgodnie z ust. 6 i 7, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT (art. 96 ust. 8 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 96 ust. 10 ww. ustawy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, u których następnie sprzedaż została zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub którzy następnie zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni.

W myśl art. 96 ust. 12 ww. ustawy jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

Stosownie do art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

W świetle art. 14 ust. 2 ww. ustawy przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 14 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści art. 14 ust. 5 ww. ustawy wynika, że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Jak stanowi art. 14 ust. 6 ww. ustawy obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie produkcji roślinnej (uprawy polowe). Jednocześnie posiada zarejestrowaną w CEIDG pozarolniczą działalność gospodarczą, która pozostaje zawieszona od sierpnia 2014 r. Aktualnie podatnik rozważa zakończenie pozarolniczej działalności gospodarczej i jej wyrejestrowanie z CEIDG nie rezygnując jednak z wykonywania działalności jako rolnik. Wnioskodawca posiada towary (środki trwałe, elementy wyposażenia itd.), które były wykorzystywane do celów pozarolniczej działalności gospodarczej i których prawdopodobnie nie uda mu się sprzedać przed zakończeniem tejże działalności. Część z tych towarów (środków trwałych) będzie wykorzystywana do celów działalności rolniczej. Podatnik nie zamierza przeznaczać tychże towarów na cele osobiste; towary te są nieprzydatne do ich wykorzystania na cele prywatne.

Aktualnie Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia opisanego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w odniesieniu do pozostałej – innej niż rolnicza - działalności gospodarczej. Podatnik jest zarejestrowany jako podatnik zwolniony w rejestrze VAT. W przeszłości podatnik był podatnikiem VAT czynnym zarówno w zakresie działalności rolniczej, jak i działalności innej niż rolnicza. Podatnik nie wie jeszcze, czy w momencie zakończenia pozarolniczej działalności gospodarczej nadal będzie podatnikiem VAT zwolnionym, czy też czynnym podatnikiem VAT.

Ad. 1

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z zaprzestaniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osobę korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT.

Podmioty będące podatnikami VAT, które zamierzają zrezygnować z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, muszą w związku z tą likwidacją wypełnić obowiązki wynikające wprost z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Likwidacja działalności wymaga formalnego poinformowania organu podatkowego o tym fakcie, a także wiąże się z obowiązkami prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług. W urzędzie skarbowym podatnik składa wówczas „Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług” w terminie 7 dni, licząc od dnia w którym nastąpiło zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Okoliczność zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (rozwiązanie, likwidacja, upadłość, przekształcenie, połączenie lub podział podmiotu gospodarczego), co do zasady, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Opodatkowanie z tego tytułu ustawa przewiduje w szczególnych przypadkach. Zgodnie z cyt. art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej jest generalnie wyłączone w odniesieniu do podatników objętych zwolnieniem z opodatkowania przewidzianym w art. 113 ustawy o VAT. Zatem likwidacja firmy będącej podatnikiem podatku VAT, której sprzedaż korzysta ze zwolnienia od VAT nie prowadzi do konieczności opodatkowania towarów pozostałych na dzień zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych.

Opodatkowanie wynikające z art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług wiąże się przede wszystkim z faktycznym zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej. Należy jednak zauważyć, że działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy VAT to wszelka działalność producentów, handlowców lub innych usługodawców, w tym również podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, jak również działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub dóbr niematerialnych w sposób ciągły do celów zarobkowych. Wykonywanie działalności gospodarczej na gruncie podatku od towarów i usług nie jest zależne od prowadzenia tej działalności w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wobec przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie dokona zaprzestania wykonania czynności podlegających opodatkowaniu w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca wprawdzie zaprzestanie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz nadal wykonywał będzie prowadzenie działalności rolniczej. Dodatkowo Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik zwolniony w rejestrze VAT - w odniesieniu do pozostałej – innej niż rolnicza - działalności gospodarczej korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem w związku z zaprzestaniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie będzie objęty normą wskazaną w art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nadal będzie wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie będzie więc podstaw do wykreślenia Wnioskodawcy z rejestru podatników tegoż podatku. Okoliczność ta wyłącza opodatkowanie podatkiem od towarów i usług z tytułu zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług nie wiąże się z obowiązkiem podatkowym w podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z zaprzestaniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osobę, która w momencie zaprzestania wykonywania działalności innej niż rolnicza będzie podatnikiem VAT czynnym w zakresie całej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (zarówno rolniczej jak i innej niż rolnicza).

W analizowanych okolicznościach Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT i jednocześnie posiada zarejestrowaną w CEIDG pozarolniczą działalność gospodarczą. Wnioskodawca rozważa zakończenie pozarolniczej działalności gospodarczej i jej wyrejestrowanie z CEIDG, nie rezygnując jednak z wykonywania działalności jako rolnik. Wnioskodawca w momencie zaprzestania wykonywania działalności innej niż rolnicza będzie podatnikiem VAT czynnym w zakresie całej prowadzonej przez siebie działalności. Jak już wskazano, zaprzestanie w niniejszych okolicznościach wykonywania działalności innej niż rolnicza nie spowoduje całkowitego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca po zakończeniu działalności pozarolniczej, nadal będzie wykonywał czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca będzie kontynuował – jako podatnik VAT czynny – prowadzenie działalności rolniczej. Brak więc podstaw do zgłoszenia przez Wnioskodawcę naczelnikowi urzędu skarbowego, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca w związku z zakończeniem pozarolniczej działalności gospodarczej i prowadzeniem działalności rolniczej będzie wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT w węższym niż dotychczas zakresie.

W konsekwencji, skoro w niniejszych okolicznościach Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to z tytułu zaprzestania wykonywania działalności pozarolniczej Wnioskodawca nie będzie objęty normą art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem wobec Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

likwidacja działalności
IPPP2/4512-311/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

podatnik podatku od towarów i usług
IPPP1/4512-1307/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

rolnicy
ITPP1/443-1062/13/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.