IPPP1/443-1464/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
IPPP1/443-1464/14-2/MPeinterpretacja indywidualna
 1. Ochotnicza Straż Pożarna
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podatnik podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem „Świetlica wiejska z kącikiem sportowym” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem „Świetlica wiejska z kącikiem sportowym”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jednym z celów statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej jest prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej jak też wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych. Działania te są skierowane do mieszkańców terenu gminy Jakubów i sąsiednich i są bezpłatne. OSP realizuje cele również przez współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.

W ramach wymienionej działalności statutowej OSP ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pod nazwą "Świetlica wiejska z kącikiem sportowym". Zadanie będzie podlegało dofinansowaniu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - tzw. Małych projektów" - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie będzie polegało na zakupie stołów i krzeseł oraz wyposażenia kącika sportowego wg. poniższej specyfikacji w kwotach brutto:

 1. Krzesło TAASTRUP z metalową ramą i tapicerką bawełniano-poliestrową - 120 szt. za cenę łączną brutto 6.696 zł.
 2. Stół z płyty wiórowej o wymiarach szer. 85 cm, dł. 300 cm - 400 zł x 6szt. - 2.400 zł brutto.
 3. Stół z płyty wiórowej o wymiarach szer. 85 cm, dł. 250 cm - 350z ł 4 szt. - 1400 zł brutto.
 4. Stół z płyty wiórowej o wymiarach szer. 85 cm, dł. 135 cm - 200 zł x 4 szt. - 800 zł brutto.
 5. Rower magnetyczny ATLANTA - 1 szt. - 1500 zł brutto.
 6. Atlas AXER MASTER - 1 szt. - 2.400 zł brutto.
 7. Ławka WARRIOR 2 w 1 ze stojakiem i modlitewnikiem - 1 szt. - 500 zł brutto.
 8. Ławka ET-102 – szt. 1 - 200 zł brutto.
 9. Orbitrek eliptyczny LIGURIA szt. 1 - 800 zł brutto.
 10. Stół do ping-ponga JOOLA INSIDE szt. 1 - 1000 zł brutto.
 11. Gryf prosty szt. 1 -100 zł brutto.
 12. Gryf gięty szt. 1 - 100 zł brutto.13. Obciążenie żeliwne ALTO 20 kg - 2 szt. - 300 zł brutto.
 13. Obciążenie żeliwne ALTO 10 kg - 4 szt. - 320 zł brutto.15. Obciążenie żeliwne ALTO 5 kg - 4 szt. - 200 zł brutto.
 14. Obciążenie żeliwne ALTO 2,5 kg - 4 szt. - 80 zł brutto
  RAZEM: 18.796 zł brutto.

Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej, krzesła i stoły będą wykorzystywane do organizacji czasu wolnego i integracji społeczności lokalnej w ramach prowadzonej przez OSP działalności kulturalnej. Wymienione działania są dla uczestników bezpłatne. Będzie też możliwość nieodpłatnego udostępniania zakupionych stołów, krzeseł i sprzętu przez organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne, organizacje wiejskie, grupy seniorów, młodzieżowe zespoły muzyczne, grupy nieformalne, szkoły czy osoby indywidualne. Sprzęt sportowy oraz stoły i krzesła będące w posiadaniu OSP, będą mogły być udostępniane wyłącznie w związku z organizacją bezpłatnych przedsięwzięć kulturalno - społecznych realizowanych w formie: szkoleń, konferencji, warsztatów, przeglądów, prezentacji, koncertów, spektakli, akademii, widowisk artystycznych, sesji, uroczystości tematycznych skierowanych do mieszkańców. Projekt nie jest komercyjny i nie będzie przynosił żadnych dochodów. Nie będą pobierane żadne opłaty w trakcie jak i po realizacji projektu. Wszystkie dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. W przypadku podmiotów, które mogą odliczyć podatek VAT od zapłaconych faktur kosztami kwalifikowalnymi są ceny netto (bez VAT). W przypadku OSP tj. podmiotów, które nie mogą odliczyć podatku VAT od zapłaconych faktur, można ubiegać się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych, o co OSP wystąpiła składając wniosek o dofinansowanie.

OSP nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit. Wszelkie nabywane przez OSP w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odzyskania przez Ochotniczą Straż Pożarną naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania przez Ochotniczą Straż Pożarną naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu, ponieważ OSP nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w dalszych przepisach art. 87 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w ramach działalności statutowej ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pod nazwą "Świetlica wiejska z kącikiem sportowym". Zadanie będzie podlegało dofinansowaniu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - tzw. Małych projektów" - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie będzie polegało na zakupie stołów i krzeseł oraz wyposażenia kącika sportowego. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej, krzesła i stoły będą wykorzystywane do organizacji czasu wolnego i integracji społeczności lokalnej w ramach prowadzonej przez OSP działalności kulturalnej. Wymienione działania są dla uczestników bezpłatne. Będzie też możliwość nieodpłatnego udostępniania zakupionych stołów, krzeseł i sprzętu przez organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne, organizacje wiejskie, grupy seniorów, młodzieżowe zespoły muzyczne, grupy nieformalne, szkoły czy osoby indywidualne. Sprzęt sportowy oraz stoły i krzesła będące w posiadaniu OSP, będą mogły być udostępniane wyłącznie w związku z organizacją bezpłatnych przedsięwzięć kulturalno - społecznych realizowanych w formie: szkoleń, konferencji, warsztatów, przeglądów, prezentacji, koncertów, spektakli, akademii, widowisk artystycznych, sesji, uroczystości tematycznych skierowanych do mieszkańców. Projekt nie jest komercyjny i nie będzie przynosił żadnych dochodów. Nie będą pobierane żadne opłaty w trakcie jak i po realizacji projektu. Wszystkie dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. OSP nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit. Wszelkie nabywane przez OSP w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu.

Na podstawie analizy powołanych wyżej przepisów prawa w kontekście opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – tj. brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Oznacza to, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania i oceny w zakresie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Ochotnicza Straż Pożarna
IBPP1/4512-4/15/EK | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-24/15-3/IG | Interpretacja indywidualna

podatnik podatku od towarów i usług
IPPP3/443-710/14-2/KT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.