ILPP2/4512-1-138/16-7/EW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 24 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.) oraz pismem z dnia 23 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku. Wniosek został uzupełniony pismami: z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz z dnia 23 maja 2016 r., w których doprecyzowano opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, jako osoba prywatna na działce rolnej produkuje rośliny, drzewka i krzewy ozdobne (stan faktyczny). Odsprzedaje je różnym osobom.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług Zainteresowany produkuje materiał szkółkarski i odsprzedaje.

Zgodnie ze zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca chce dalej prowadzić tego typu działalność rolniczą polegającą na hodowli sadzonek z nasion i z matecznika, a także kupować małe sadzonki i je uprawiać na swojej działce, które po upływie kilku miesięcy będzie odsprzedawać. Działki łącznie mają ok. 2000 m2. Wnioskodawca płaci podatek rolny.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany:

  1. wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednak w odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 maja 2016 r. wyjaśnił, że nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 jako rolnik ryczałtowy;
  2. w odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Czy Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzenia innej niż rolnicza działalności gospodarczej... Jakiej...” wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług spoza rolniczej działalności gospodarczej (handel, usługi);
  3. w odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Czy Wnioskodawca posiada status rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych...” wskazał, że dokonuje dostawy produktów rolnych z produktów pochodzących z własnej produkcji rolnej, korzystając ze zwolnienia od podatku na podstawie wymienionej ustawy;
  4. wskazał, że sprzedawane rośliny są produktami rolnymi w związku z art. 2 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług;
  5. w odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Czy wartość sprzedaży Wnioskodawcy przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwotę 150 000 zł...” wskazał, że wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 150 000 zł.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od sprzedaży roślin, wyprodukowanych na prywatnej działce rolnej, Wnioskodawca musi odprowadzić podatek od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, opierając się na ogólnodostępnych przepisach prawa podatkowego nie powinien opłacać podatku od towarów i usług – Zainteresowanemu daje taką możliwość prawo podatkowe dotyczące wymienionej w poz. 74 niniejszego wniosku ustawy (ustawa od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do zapisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia zakresu opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676) do dnia 31 grudnia 2017 r. dla celów podatku od towarów i usług obowiązuje klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Zgodnie z ust. 5 ww. artykułu, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Zgodnie z art. 2 pkt 16 pod pojęciem gospodarstwa rolnego rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy - przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze w myśl art. 2 pkt 21 ustawy rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Należy jednak zaznaczyć, że uprawa produktów rolnych w rozumieniu ustawy nie musi odbywać się w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, leśnego lub rybackiego.

W pozycji od 1 do 16 Załącznika nr 2 do ustawy, który stanowi „Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług”, wymienione zostały grupy roślin jako produkty rolne.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Analizując powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie.

Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi, nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Innego rodzaju działalność niż działalność rolnicza prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawnia go do zwolnienia przedmiotowego, w myśl ww. przepisu.

Jak wskazano wcześniej, stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Na podstawie art. 43. ust. 5 ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 3 ww. artykułu, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia.

Powyższy przepis oznacza, że jeżeli rolnik ryczałtowy zrezygnuje ze zwolnienia od podatku VAT, to dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji i przejścia na zasady ogólne, będzie mógł ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3, tzn. odzyskać status rolnika ryczałtowego. Oznacza to, że rolnik przez co najmniej 3 lata musi być podatnikiem opodatkowanym na zasadach ogólnych. Ponowne zwolnienie od podatku obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnik ponownie chce skorzystać ze zwolnienia.

Stosownie do art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego” (art. 96 ust. 4).

Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy następnie zostali zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni (art. 96 ust. 10 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jako osoba prywatna na działce rolnej produkuje rośliny, drzewka i krzewy ozdobne (stan faktyczny). Odsprzedaje je różnym osobom.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług Zainteresowany produkuje materiał szkółkarski i odsprzedaje.

Wnioskodawca, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest natomiast czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług spoza rolniczej działalności gospodarczej (handel, usługi).

Wnioskodawca dokonuje dostawy produktów rolnych z produktów pochodzących z własnej produkcji rolnej, korzystając ze zwolnienia od podatku na podstawie wymienionej ustawy. Sprzedawane rośliny są produktami rolnymi w związku z art. 2 pkt 20 ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy od sprzedaży roślin, wyprodukowanych na prywatnej działce rolnej musi, będąc czynnym podatnikiem podatku VAT spoza rolniczej działalności gospodarczej, odprowadzić podatek od towarów i usług.

Jak wskazał Wnioskodawca, nie jest on zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. Jest on natomiast podatnikiem z tytułu prowadzenia innej niż rolnicza działalności gospodarczej (handel, usługi).

Biorąc pod uwagę treść przytoczonych przepisów prawa podatkowego oraz opisany stan faktyczny stwierdzić należy, że Wnioskodawca, który prowadzi działalność rolniczą polegającą na produkcji roślin, drzewek i krzewów ozdobnych, spełnia definicję rolnika ryczałtowego dokonującego – jak wskazał Wnioskodawca – dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy i jako rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy przy zachowaniu warunku art. 43 ust. 5 ustawy.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca spełnia definicję rolnika ryczałtowego, pomimo tego, że posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług z tytułu innej działalności niż rolnicza (handel, usługi).

Podsumowując, podmiot, który jest rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności – podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy – podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy i jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas, chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną, to dostawa własnych produktów rolnych jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawca, jako rolnik ryczałtowy, dokonujący dostawy produktów rolnych nie ma obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług od dokonywanej sprzedaży roślin, drzewek i krzewów ozdobnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W pozostałym zakresie wniosku dotyczącym zdarzenia przyszłego dnia 12 maja 2016 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP2/4512-1-138/16-5/EW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.