IBPP4/443-1571/11/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu polegającego na tworzeniu sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2011r. (data wpływu 3 listopada 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2011r. (data wpływu 21 grudnia 2011r.) oraz pismem z dnia 4 stycznia 2012r. (data wpływu 10 stycznia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 grudnia 2011r. (data wpływu 21 grudnia 2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 grudnia 2011r. nr IBPP4/443-1571/11/JP oraz pismem z dnia 4 stycznia 2012r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 29 grudnia 2011r. nr IBPP4/443-1571/11/JP.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 30 września 2004r została zawarta umowa o współpracy w ramach projektu „...” pomiędzy: G – koordynatorem, a K, W, R (umowa nr ... o dofinansowanie projektu .... Okres trwania projektu oraz kwalifikalności wydatków – 1 styczeń 2005r do 31 marca 2008r.

Cel projektu: podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez tworzenie sektorowych sieci współpracy, struktur wspierających w województwo.

Działania realizowane w projekcie:

  • faza początkowa związana z organizacją zasobów materialnych i ludzkich do projektu,
  • faza związana z przeprowadzeniem badań i analiz,
  • faza dotycząca działań pilotażowych dla sieci współpracy w trzech wytypowanych sektorach poprzez weryfikację i testowanie modelu rozwoju sieci współpracy.

Uczelnia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W latach 2005-2008 Uczelnia prowadziła sprzedaż zwolnioną przedmiotowo (usługi edukacyjne), jak również opodatkowaną (wynajem pomieszczeń, sprzedaż skryptów, kart bibliotecznych, inne).

Ze względu na realizowany ww. projekt Uczelnia w zakładowym planie kont wyodrębniła osobne konta księgowe. Z uwagi na fakt, iż działania wykonane na rzecz projektu przez Uczelnię nie były i nie będą wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT, koszty, jakie dotyczyły projektu (wydatki związane z personelem zatrudnionym na przeprowadzenie badań oraz pracowników administracyjnych, wyjazdów zespołów projektowych, wizyty studyjne oraz artykuły biurowe, itp.) były księgowane w rejestrach niepodlegających odliczeniu dla faktur VAT zakup.

Rozliczanie deklaracji podatku VAT-7 - za okres w jakim był realizowany ww. projekt: Uczelnia w latach 2005 do sierpnia 2007 odprowadzała podatek VAT należny (za wynajem pomieszczeń, sprzedaż skryptów, karty biblioteczne) i nie odliczała kwoty podatku naliczonego związanego z kosztami przeznaczonymi na realizację projektu jak również czynnościami opodatkowanymi zgodnie z art. 90. ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Od września 2008r. na Uczelni funkcjonuje bufet, którego sprzedaż jest opodatkowana, związku z czym Uczelnia od miesiąca września 2007r. odprowadza podatek VAT należny i odlicza podatek VAT naliczony związany z wydatkami związanymi z prowadzeniem bufetu.

Umowa nr ... o dofinansowanie projektu ... pn. „...” została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa a G, w dniu 14 lutego 2005r. Następnie do ww. umowy został sporządzony aneks z dnia 1 marca 2005r., pomiędzy G, a W i dwoma innymi podmiotami. Środki z funduszu europejskiego otrzymała G i rozdzieliła je na poszczególne podmioty. Koordynator projektu nie przekazywał Uczelni swoich własnych środków na rzecz realizacji ww. projektu.

Każdy z partnerów projektu realizował i rozliczał zakupy indywidualnie i na swoją rzecz tzn. zakupy Wnioskodawcy nie dotyczyły części realizowanej przez innych Partnerów projektu.

Faktury dokumentujące nabywane towary i usługi na rzecz projektu były wystawiane na Wnioskodawcę w części projektu, jaką Wnioskodawca realizował.

Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić zakupy związane z projektem a poszczególnymi kategoriami działalności. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca osiągnął efekty w postaci analizy podsumowującej, porównującej efekty osiągnięte w trzech sieciach współpracy. Ww. analiza podsumowująca została przekazana przez Wnioskodawcę protokołem odbioru, który został odebrany bez zastrzeżeń formalnych, merytorycznych i edytorskich przez Lidera projektu, tj. G. Wnioskodawca z tytułu osiągniętych efektów projektu nie uzyskał dodatkowego wynagrodzenia. Nie wystąpiła komercjalizacja wyników projektu.

Uzupełniając opis stanu faktycznego w piśmie z dnia 19 grudnia 2011r. Wnioskodawca dodatkowo wskazał, iż wydatki na nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu pn. „...” zostały zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę na efekty projektu tj. analizę podsumowującą, porównującą efekty osiągnięte w trzech sieciach współpracy. Wszystkie nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie były i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie Wnioskodawcy podatek należny.

Ponadto w piśmie z dnia 4 stycznia 2012r. Wnioskodawca ostatecznie wyjaśnił, że wydatki na nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, którego efektem jest analiza podsumowująca, porównująca efekty osiągnięte w trzech sieciach współpracy zostały zakwalifikowane do kategorii czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do projektu pn. „...” istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z tym, iż wydatki związane z realizacja projektu pn. „...” Wnioskodawca zaklasyfikował do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (działalność statutowa Wnioskodawcy), projekt nie był i nie będzie wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy podkreślić, iż cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT reguluje podstawową zasadę odliczenia podatku naliczonego. Tak więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przepis art. 86 ust. 1 ww. ustawy w sposób precyzyjny wskazuje na fakt, iż dokonane przez podatnika podatku VAT zakupy muszą być wykorzystywane w jego działalności opodatkowanej. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego w złożonym wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, w ramach umowy o współpracy zawartej pomiędzy G – koordynatorem, a K, R oraz Wnioskodawcą, w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 marca 2008r. uczestniczył w realizacji projektu pod nazwą „...”.

Wnioskodawca wskazał, iż każdy z partnerów projektu realizował i rozliczał zakupy indywidualnie i na swoją rzecz, tzn. zakupy Wnioskodawcy nie dotyczyły części realizowanej przez innych Partnerów projektu.

Faktury dokumentujące nabywane towary i usługi na rzecz projektu były wystawiane na Wnioskodawcę w części projektu, jaką Wnioskodawca realizował.

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca osiągnął efekty w postaci analizy podsumowującej, porównującej efekty osiągnięte w trzech sieciach współpracy. Ww. analiza podsumowująca została przekazana przez Wnioskodawcę protokołem odbioru, który został odebrany bez zastrzeżeń formalnych, merytorycznych i edytorskich przez Lidera projektu.

Wszystkie nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi nie były i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie Wnioskodawcy podatek należny.

Wnioskodawca zakwalifikował wydatki na nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem z uwagi na fakt, iż nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie służyły czynnościom opodatkowanym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia (w całości lub w części) kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług, a wynikającego z faktur VAT dokumentujących ich nabycie w ramach realizacji projektu pod nazwą „...”.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części, należało uznać za prawidłowe.

Końcowo organ podatkowy pragnie zauważyć, iż odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie były i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych (tj. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego a w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę efektów projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie. W związku z powyższym przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.