IBPP1/443-1027/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, zatem nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.
IBPP1/443-1027/14/LSzinterpretacja indywidualna
  1. beneficjent
  2. brak prawa do odliczenia
  3. dofinansowanie
  4. podatnik podatku od towarów i usług
  5. prawo do odliczenia
  6. projekt
  7. szpital
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 października 2014 r. (data złożenia 17 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 grudnia 2014 r. (data złożenia 22 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego Działania pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. w tut. Organie złożono ww. wniosek, uzupełniony pismem z 22 grudnia 2014 r. (data złożenia 22 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego Działania pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (z uwzględnieniem sprostowania zawartego w piśmie z 22 grudnia 2014 r.):

Na podstawie umowy nr ... pomiędzy Zarządem Województwa a Wnioskodawcą, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne” w ramach Działania 2.2. „...” Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie projektu „...”. Przedmiotem projektu jest dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie systemu informatycznego Szpitala.

Wnioskodawca jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, podatnikiem podatku od towarów i usług.

Szpital świadczy głównie usługi medyczne zwolnione z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy). Szpital nie odlicza podatku VAT naliczonego.

Zakupiony w ramach ww. projektu sprzęt będzie wykorzystywane wyłącznie do wykonywania usług w zakresie ochrony zdrowia zwolnionej z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. l pkt 18 ustawy VAT.

Dokumentem niezbędnym do rozliczenia umowy jest informacja, że Szpital nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów w ramach realizowanego projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego Działania 2.2 „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowano w uzupełnieniu wniosku z 22 grudnia 2014 r.): Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług na cele realizowanego projektu, gdyż będą one służyły wyłącznie czynnościom zwolnionym z podatku VAT w zakresie opieki medycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie art. 15 ust. 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, podatnik podatku od towarów i usług, uzyskał dofinansowanie do projektu „...”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa a Wnioskodawcą, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne” w ramach Działania 2.2. „...”. Przedmiotem projektu jest dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie systemu informatycznego Szpitala. Zakupiony w ramach ww. projektu sprzęt będzie wykorzystywane wyłącznie do wykonywania usług w zakresie ochrony zdrowia zwolnionej z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. l pkt 18 ustawy VAT.

Wnioskodawca świadczy głównie usługi medyczne zwolnione z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy). Szpital nie odlicza podatku VAT naliczonego.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi dostawy sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenia systemu informatycznego Szpitala w ramach projektu „...” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, to poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania usług w zakresie ochrony zdrowia zwolnionych z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. l pkt 18 ustawy VAT).

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, w którym wskazano, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz, że Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabyte towary i usługi niezbędne do realizacji projektu do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku podatkiem VAT. Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie były one przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystania nabytych towarów i usług do działalności gospodarczej generującej podatek należny, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.