Podatnik podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Podatnik podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatnik podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawidłowego sposobu ujęcia faktury korygującej we właściwym okresie rozliczeniowym dla potrzeb określenia wskaźnika proporcji.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2014 r. oraz w 2015 r. Spółka wystawiła fakturę stosując 23% stawkę podatku VAT w odniesieniu do czynności, która nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT. Spółka w styczniu 2016 r. wystawiła fakturę korygującą zmniejszającą podstawę opodatkowania według 23% VAT i zwiększającą wartość, która nie podlega opodatkowaniu VAT. Kontrahent otrzymał fakturę korygującą w miesiącu styczniu 2016 r., które to potwierdzenie Spółka otrzymała w miesiącu lutym 2016 r. Ze względu na fakt, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży zarówno opodatkowanej jak i zwolnionej z VAT, Spółka korzysta z częściowego prawa do odliczenia podatku naliczonego od swoich wydatków, stosując tzw. proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT. W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą określenia momentu obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej, a także możliwości uwzględnienia tej korekty przy kalkulowaniu obrotu za 2016 rok dla potrzeb określenia współczynnika, o którym mowa w art. 90 ustawy dla tego roku. W wyniku analizy przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa w pierwszej kolejności należy zgodzić się z Wnioskodawcą co do możliwości uwzględnienia faktury korygującej i skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego „ na bieżąco ”, bez konieczności korekty rozliczeń wstecz tj. za 2014 i 2015 rok.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie braku opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Fragment:
Jednakże każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Zatem wykorzystywanie majątku prywatnego stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został i faktycznie wykorzystany na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej. W kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.
2017
16
maj

Istota:
Czy w związku z uczestnictwem w usłudze cash poolingu Spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z uczestnictwem w usłudze cash poolingu Spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, dalej: ustawa VAT) opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Stosownie do art. 8 ustawy VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy VAT. Zgodnie z Umową bank będzie wykonywał na rzecz Uczestników Systemu szereg czynności składających się łącznie na jedną Usługę w postaci kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling). Wszystkie działania banku będą podejmowane w celu realizacji podstawowej funkcji Umowy, jaką jest zarządzanie płynnością finansową spółek z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca. W tym miejscu Spółka pragnie podnieść, iż cash pooling, będąc usługą finansową oferowaną przez banki, nie doczekał się w Polsce kompleksowego uregulowania prawnego.
2017
10
maj

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a związane są wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z jego zakupem. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanych
Fragment:
Jednakże każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania rzeczy, dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Zatem wykorzystywanie majątku prywatnego stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży towaru jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został i faktycznie wykorzystany na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej. W kwestii opodatkowania dostawy towarów (np. gruntów, nieruchomości) istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego
Fragment:
(...) podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu ich wykonania. Czynności te nie będą bowiem stanowiły samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane na podstawie przedmiotowej umowy ponosić będzie zleceniobiorca - wówczas będzie on podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonania tych czynności. W takiej sytuacji czynności te będą uznane - za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. ” -interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP2/4512-261/16-2/IZ z dnia 25 kwietnia 2016 r. której przedmiotem był kontrakt menedżerski niemal identyczny w treści do poddawanego niniejszej interpretacji. W interpretacji tej Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że „Całokształt przedstawionych okoliczności powoduje, że w przypadku usług świadczonych przez Zarządzającego nie są spełnione przesłanki objęcia ich zakresem zastosowania art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Tym samym należy uznać, że zgodnie z ogólnymi regulacjami art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT Wnioskodawcy z tytułu ich świadczenia przysługuje status podatnika VAT.
2017
10
maj

Istota:
Możliwość odliczenia kwot podatku VAT w związku z realizacja projektu
Fragment:
Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków: wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo – przedmiotowy, w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków: czynności, co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT, muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty, ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego. W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach realizacji zadania pn.: „ Ograniczenie niskiej emisji w D. – R. Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego ” zmierza dokonać zakupu i montaż nowych wiat przystankowych, a także monitoringu wiat. Realizacja projektu wynika z wykonywania zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w szczególności m in. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, organizacji ruchu i ochrony środowiska i przyrody.
2017
10
maj

Istota:
Dokonuj1c dostawy dzia3ek, Wnioskodawczyni wype3ni przes3anki okreolone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy a przedmiotowa dostawa dzia3ek wydzielonych z dzia3ki nr 202/6 oraz dzia3ki oznaczonej nr 202/5 bedzie czynnooci1 podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem VAT wed3ug w3aociwej stawki lub po spe3nieniu okreolonych w przepisach prawa warunków stanowia bedzie czynnooa korzystaj1c1 ze zwolnienia od podatku.
Fragment:
Zgodnie zatem z ww. przepisami grunt spe3nia definicje towaru wynikaj1c1 z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i us3ug, a jego sprzeda? jest traktowana jako czynnooa odp3atnej dostawy towarów na terytorium kraju. Wed3ug art. 2 pkt 22 ustawy, sprzeda? to odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewn1trzwspólnotowa dostawa towarów. Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, ?e przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Jednak?e nale?y zauwa?ya, ?e nie ka?da czynnooa stanowi1ca dostawe w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, bowiem aby dana czynnooa by3a opodatkowana tym podatkiem musi bya wykonana przez podatnika. W myol art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami s1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj1ce samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzia3alnooci. Dzia3alnooa gospodarcza - moc1 ust. 2 powo3anego artyku3u - obejmuje wszelk1 dzia3alnooa producentów, handlowców lub us3ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj1cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak?e dzia3alnooa osób wykonuj1cych wolne zawody.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich. O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług można zatem mówić w przypadku, gdy zleceniobiorcę będą łączyć ze zleceniodawcą więzi analogiczne jak w przypadku stosunku pracy, jako że nie będzie on ponosił ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywaniem czynności, będących przedmiotem wskazanych umów, a odpowiedzialność za te czynności w stosunku do osób trzecich będzie bezwzględnie ponosił zlecający. Oznacza to, że z treści zawartych umów wynikać powinno zobowiązanie, które w swej istocie nakłada na zlecającego odpowiedzialność, zamiast na zleceniobiorcę, podobnie jak ma to miejsce w przypadku stosunku pracy. Jak wynika z wniosku cyt. „ Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z umowy lub z przepisów prawa ”, a zatem Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi również względem innych podmiotów niż sama Spółka.
2016
23
gru

Istota:
Okreolenie czy zarz1dca s1dowy w zakresie nale?nooci z tytu3u czynszu jaki pobiera od najemców lokali nieruchomooci jest podatnikiem podatku od towarów i us3ug i czy w sk3adanych deklaracjach VAT-7 powinien wykazaa obrót z tytu3u czynszu jaki pobiera od najemców lokali mieszcz1cych sie w zarz1dzanej nieruchomooci
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380). Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego, w3asnooa tej samej rzeczy mo?e przys3ugiwaa niepodzielnie kilku osobom (wspó3w3asnooa). Udzia3 we wspó3w3asnooci, w aspekcie regulacji zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego, wyra?a zakres uprawnien wspó3w3aociciela wzgledem rzeczy wspólnej (tak?e w stosunku do pozosta3ych wspó3w3aocicieli) i jest okreolony odpowiednim u3amkiem. Ka?dy ze wspó3w3aocicieli – stosownie do art. 198 Kodeksu cywilnego – mo?e swym udzia3em swobodnie rozporz1dzaa, bez zgody pozosta3ych wspó3w3aocicieli. Wyj1tki wynikaa mog1 jedynie z przepisów prawa. Zatem w zakresie pojecia towarów jako budynków, budowli i ich czeoci jak równie? gruntów mieoci sie wspó3w3asnooa jako prawo do rzeczy wspólnej. Natomiast podstawe prawn1 dzia3alnooci s1dowego zarz1dcy nieruchomooci stanowi przepis art. 203 kodeksu cywilnego oraz przepisy art. 933-941 ustawy Kodeks postepowania cywilnego. Zgodnie z art. 203 Kodeksu cywilnego, ka?dy ze wspó3w3aocicieli mo?e wyst1pia do s1du o wyznaczenie zarz1dcy, je?eli nie mo?na uzyskaa zgody wiekszooci wspó3w3aocicieli w istotnych sprawach dotycz1cych zwyk3ego zarz1du albo je?eli wiekszooa wspó3w3aocicieli narusza zasady prawid3owego zarz1du lub krzywdzi mniejszooa.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.