Podatnik podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Podatnik podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatnik podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.
Fragment:
Zatem poniesienie wstępnych wydatków inwestycyjnych w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej należy również uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak również osoba dokonująca takich czynności powinna być uznana za podatnika podatku od towarów i usług. Natomiast nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych, okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. W przedstawionych okolicznościach sprawy, skoro planuje Pani wybudować nieruchomość w celu świadczenia usług najmu, a więc prowadzenia działalności zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym zakresie należy uznać Panią za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy zaznaczyć, że dla uznania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą za podatnika VAT czynnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, konieczne jest dokonanie rejestracji tego podmiotu na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
2018
6
lut

Istota:
Możliwość dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.
Fragment:
Zatem poniesienie wstępnych wydatków inwestycyjnych w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej należy również uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak również osoba dokonująca takich czynności powinna być uznana za podatnika podatku od towarów i usług. Natomiast nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych, okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. W przedstawionych okolicznościach sprawy, skoro planuje Pan wybudować nieruchomość w celu świadczenia usług najmu, a więc prowadzenia działalności zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym zakresie należy uznać Panią za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy zaznaczyć, że dla uznania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą za podatnika VAT czynnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, konieczne jest dokonanie rejestracji tego podmiotu na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
2018
6
lut

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT
Fragment:
Wnioskodawca jako osoba prawna wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, a zatem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Mając to na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Pomimo okoliczności, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, do zapłaty tego podatku jednak nie dojdzie, z uwagi, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi korzystają ze zwolnienia. W pierwszej kolejności wskazać należy, że, jak wynika z wniosku, usługi świadczone przez Wnioskodawcę są usługami o charakterze kulturalnym, co stanowi jeden z warunków korzystania ze zwolnienia unormowanego w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Wnioskodawca, zgodnie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest instytucją wpisaną do rejestru instytucji kultury, co stanowi kolejny warunek korzystania z tego zwolnienia. Tym samym Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia unormowanego przepisem art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy. Ponadto wartość sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę nie przekracza kwoty 200 000 zł, co stanowi warunek korzystania ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy. Jednocześnie Gminny Ośrodek Kultury nie świadczy żadnej z usług oraz nie dokonuje żadnej z dostaw wymienionych w przepisie art. 113 ust. 13 ustawy, których skutkiem jest brak możliwości korzystania, z wymienionego powyżej zwolnienia.
2018
18
sty

Istota:
Czy w związku z planowaną sprzedażą działki Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT pomimo tego, że sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym oraz to, że działka ta będzie sprzedana jako użytek rolny?
Fragment:
W świetle przytoczonych wyżej przepisów należy zatem zauważyć, że status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Zatem osoby fizyczne dokonujące sprzedaży, przekazania lub darowizny towarów stanowiących część ich majątku osobistego (takiego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), nie są zaliczane do grona podatników podatku od towarów i usług. Konsekwentnie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Jak stanowi art. 15 ust. 4 cyt. ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.
2018
13
sty

Istota:
Rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług.
Fragment:
Zatem poniesienie wstępnych wydatków inwestycyjnych w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej należy również uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak również osobę dokonującą takich czynności powinna być uznana za podatnika podatku od towarów i usług. Natomiast nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych, okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. W przedstawionych okolicznościach sprawy, skoro dokona Pan zakupu nieruchomości w celu świadczenia usług najmu, a więc prowadzenia działalności zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym zakresie należy uznać Pana podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy zaznaczyć, że dla uznania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą za podatnika VAT czynnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, konieczne jest dokonanie rejestracji tego podmiotu na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
2018
6
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości i prawa do odliczenia z tytułu nabycia nieruchomości.
Fragment:
(...) podatnika podatku od towarów i usług, jest ustalenie, że działa on jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne, rolnik lub jako osoba wykonująca wolny zawód. Ani formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości, nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do tej konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług ”. Uwzględniając przywołane wyżej przepisy oraz orzecznictwo należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sytuacji brak jest podstaw do uznania Sprzedających - w związku z zbyciem Nieruchomości - za podatników podatku od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy czynności podejmowane przez Sprzedających - polegające na udzieleniu pełnomocnictwa Wnioskodawcy w celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę już po dokonaniu sprzedaży nieruchomości oraz udzieleniu zgody na audyt techniczny i prawny Nieruchomości - są wykonywane w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Ponadto Wnioskodawca (...)
2017
29
gru

Istota:
W konsekwencji, należy uznać, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, a zatem owa transakcja nie będzie dokonana w warunkach działalności gospodarczej, a tym samym sprzedaż ta nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że każdy kto dokonuje czynności, które zmierzają do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Zatem podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, w tym przypadku nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie towarów w warunkach działalności gospodarczej, czy majątek został nabyty na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności handlowej, usługowej, wytwórczej itp. tj. w jaki sposób był wykorzystywany. Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jak wynika z treści wniosku przedmiotowa nieruchomość nie została nabyta na prowadzenie działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Była wykorzystywana wyłącznie do sprawowania kultu religijnego. Wnioskodawca nie ponosił nakładów inwestycyjnych na przedmiotową nieruchomość, nie była ona nigdy wykorzystywana do prowadzenia czynności handlowych, wytwórczych czy usługowych. Czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności przez Wnioskodawcę nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej.
2017
22
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy czynności wykonywane przez członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania stanowią działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy oraz czy będzie on z tego tytułu podatnikiem podatku VAT.
Fragment:
Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powołanego wyżej artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z kolei art. 15 ust. 3 ustawy stanowi, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności: z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 859); (uchylony); z tytułu których przychody zostały (...)
2017
14
lis

Istota:
W zakresie ustalenia czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania, stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym czy Wnioskodawca jest z tego tytułu podatnikiem VAT
Fragment:
Zatem, w przypadku łącznego spełnienia ww. warunków, czynności podejmowanych przez osobę fizyczną nie uznaje się za czynności wykonywane w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej. To powoduje, iż osoba taka nie działa w tym przypadku w charakterze podatnika VAT, a zatem wykonywane czynności nie podlegają opodatkowaniu VAT . Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: (uchylony); przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych; przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę; przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi; przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane (...)
2017
10
lis

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z projektem
Fragment:
W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z projektem „ ...... ”, ponieważ nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 – rozpatrzone.
2017
3
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.