Podatnik podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Podatnik podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatnik podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dokonuj1c dostawy dzia3ek, Wnioskodawczyni wype3ni przes3anki okreolone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy a przedmiotowa dostawa dzia3ek wydzielonych z dzia3ki nr 202/6 oraz dzia3ki oznaczonej nr 202/5 bedzie czynnooci1 podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem VAT wed3ug w3aociwej stawki lub po spe3nieniu okreolonych w przepisach prawa warunków stanowia bedzie czynnooa korzystaj1c1 ze zwolnienia od podatku.
Fragment:
Zgodnie zatem z ww. przepisami grunt spe3nia definicje towaru wynikaj1c1 z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i us3ug, a jego sprzeda? jest traktowana jako czynnooa odp3atnej dostawy towarów na terytorium kraju. Wed3ug art. 2 pkt 22 ustawy, sprzeda? to odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewn1trzwspólnotowa dostawa towarów. Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, ?e przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Jednak?e nale?y zauwa?ya, ?e nie ka?da czynnooa stanowi1ca dostawe w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, bowiem aby dana czynnooa by3a opodatkowana tym podatkiem musi bya wykonana przez podatnika. W myol art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami s1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj1ce samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzia3alnooci. Dzia3alnooa gospodarcza - moc1 ust. 2 powo3anego artyku3u - obejmuje wszelk1 dzia3alnooa producentów, handlowców lub us3ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj1cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak?e dzia3alnooa osób wykonuj1cych wolne zawody.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego
Fragment:
Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich. O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług można zatem mówić w przypadku, gdy zleceniobiorcę będą łączyć ze zleceniodawcą więzi analogiczne jak w przypadku stosunku pracy, jako że nie będzie on ponosił ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywaniem czynności, będących przedmiotem wskazanych umów, a odpowiedzialność za te czynności w stosunku do osób trzecich będzie bezwzględnie ponosił zlecający. Oznacza to, że z treści zawartych umów wynikać powinno zobowiązanie, które w swej istocie nakłada na zlecającego odpowiedzialność, zamiast na zleceniobiorcę, podobnie jak ma to miejsce w przypadku stosunku pracy. Jak wynika z wniosku cyt. „ Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z umowy lub z przepisów prawa ”, a zatem Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi również względem innych podmiotów niż sama Spółka.
2016
23
gru

Istota:
Okreolenie czy zarz1dca s1dowy w zakresie nale?nooci z tytu3u czynszu jaki pobiera od najemców lokali nieruchomooci jest podatnikiem podatku od towarów i us3ug i czy w sk3adanych deklaracjach VAT-7 powinien wykazaa obrót z tytu3u czynszu jaki pobiera od najemców lokali mieszcz1cych sie w zarz1dzanej nieruchomooci
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380). Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego, w3asnooa tej samej rzeczy mo?e przys3ugiwaa niepodzielnie kilku osobom (wspó3w3asnooa). Udzia3 we wspó3w3asnooci, w aspekcie regulacji zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego, wyra?a zakres uprawnien wspó3w3aociciela wzgledem rzeczy wspólnej (tak?e w stosunku do pozosta3ych wspó3w3aocicieli) i jest okreolony odpowiednim u3amkiem. Ka?dy ze wspó3w3aocicieli – stosownie do art. 198 Kodeksu cywilnego – mo?e swym udzia3em swobodnie rozporz1dzaa, bez zgody pozosta3ych wspó3w3aocicieli. Wyj1tki wynikaa mog1 jedynie z przepisów prawa. Zatem w zakresie pojecia towarów jako budynków, budowli i ich czeoci jak równie? gruntów mieoci sie wspó3w3asnooa jako prawo do rzeczy wspólnej. Natomiast podstawe prawn1 dzia3alnooci s1dowego zarz1dcy nieruchomooci stanowi przepis art. 203 kodeksu cywilnego oraz przepisy art. 933-941 ustawy Kodeks postepowania cywilnego. Zgodnie z art. 203 Kodeksu cywilnego, ka?dy ze wspó3w3aocicieli mo?e wyst1pia do s1du o wyznaczenie zarz1dcy, je?eli nie mo?na uzyskaa zgody wiekszooci wspó3w3aocicieli w istotnych sprawach dotycz1cych zwyk3ego zarz1du albo je?eli wiekszooa wspó3w3aocicieli narusza zasady prawid3owego zarz1du lub krzywdzi mniejszooa.
2016
17
gru

Istota:
Określenie czy od czynszu najmu niezabudowanej działki płaconego przez najemcę Wnioskodawca powinien doliczyć podatek VAT oraz wystawić fakturę VAT a także czy Wnioskodawca powinien widnieć na fakturze jako sprzedawca
Fragment:
Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że Wnioskodawca jako kurator spadku w zakresie należności z tytułu czynszu, jaki pobiera od dzierżawcy niezabudowanej działki, jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2, w związku z czym w składanych deklaracjach VAT-7 powinien wykazywać obrót z tytułu czynszu jaki pobiera od dzierżawcy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ponadto zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT, bowiem powyższe nie było przedmiotem wniosku. Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul.
2016
17
gru

Istota:
Mo?liwooa korzystania przez jednego z ma3?onków ze zwolnienia z podatku VAT jako rolnik rycza3towy w sytuacji prowadzenia odrebnego gospodarstwa rolnego, przez wspó3ma3?onka bed1cego czynnym podatnikiem podatku VAT.
Fragment:
Dzia3alnooa prowadzona przez Wnioskodawce odbywa sie w ramach gospodarstwa rolnego, które stanowi jego maj1tek osobisty, natomiast jego ?ony - w obiekcie u?yczonym jej przez Spó3ke jawn1. Ka?da ze Stron prowadzi swoj1 dzia3alnooa w pe3ni autonomicznie, a ka?da dzia3alnooa stanowi zorganizowan1 ca3ooa gospodarcz1 w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wczeoniejsza rezygnacja przez Wnioskodawce ze zwolnienia i rejestracja jako podatnika VAT czynnego nie wywo3uje skutków dla prowadzonej przez jego ?one dzia3alnooci rolniczej, poniewa? nie posiadaj1 oni wspólnego gospodarstwa rolnego, nie prowadz1 wspólnej dzia3alnooci rolniczej, do których mia3by zastosowanie przepis art. 96 ust. 2 ustawy o VAT. Przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT daj1 osobie prowadz1cej w3asne gospodarstwo rolne (dzia3alnooa rolnicz1) wybór, czy bedzie rolnikiem rycza3towym, zwolnionym od podatku czy te? zrezygnuje z takiego zwolnienia i bedzie czynnym podatnikiem VAT z tytu3u takiej dzia3alnooci rolniczej. Oznacza to, ?e Wnioskodawca móg3 zrezygnowaa ze zwolnienia od podatku od towarów i us3ug i dokonaa rejestracji jako podatnik VAT czynny na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy w zwi1zku z prowadzon1 na w3asny rachunek dzia3alnooci1 rolnicz1 w ramach gospodarstwa rolnego, nabytego przed zawarciem zwi1zku ma3?enskiego, a rezygnacja ta nie wywo3uje skutku dla prowadzonej przez ?on1 Wnioskodawcy odrebnej dzia3alnooci rolniczej.
2016
15
gru

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą działek.
Fragment:
Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trudno uznać Wnioskodawcę za podatnika podatku od towarów i usług. Pomimo, iż grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży działek Wnioskodawca działać będzie w charakterze handlowca. Nabycie gruntu nie nastąpiło w celach zarobkowych, gdyż Wnioskodawca grunt otrzymał od babci w formie darowizny. Grunty nie były nigdy wykorzystywane w celach prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie będzie podejmował również działań porównywalnych z działalnością podmiotu profesjonalnie zajmującego się obrotem nieruchomościami. Sprzedaż 10 gruntów ma być jedynie okazjonalna i jest konsekwencją braku możliwości sprzedaży gruntu w całości, o co Wnioskodawca zabiegał od 2014 roku. Zdaniem Wnioskodawcy wyklucza to handlowy cel transakcji. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, powołane regulacje ustawy o VAT oraz orzecznictwo trybunału sprawiedliwości UE, stwierdzić należy, że Wnioskodawca dokonując transakcji zbycia działek, o których mowa w niniejszym wniosku nie wypełnia przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, zatem nie wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług, a planowana transakcja sprzedaży mieścić się będzie w ramach zarządu majątkiem prywatnym i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
10
gru

Istota:
Sprzedając opisaną we wniosku Nieruchomość, Wnioskodawczyni korzystać będzie z przysługującego Jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Tym samym czynność sprzedaży stanowić będzie działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Wnioskodawczyni dokonywać będzie zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego. Zatem należy wskazać, że w związku ze sprzedażą opisanej we wniosku działki ewidencyjnej nr 61/6, Zainteresowana nie będzie występować jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.
Fragment:
Natomiast dla stwierdzenia, że dla danej transakcji podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług, konieczne jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy. Zatem osoby fizyczne dokonujące sprzedaży, przekazania lub darowizny towarów stanowiących część ich majątku osobistego (takiego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), nie są zaliczane do grona podatników podatku od towarów i usług. Konsekwentnie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Aby przyjąć, że dany podmiot przy sprzedaży gruntu działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) należy ustalić, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną).
2016
5
gru

Istota:
Nie powinien naliczać i odprowadzać do gminy podatku należnego VAT od otrzymanych z budżetu Gminy dopłat przedmiotowych do 1 m3 ścieków i wykazywać go w cząstkowej deklaracji VAT-7
Fragment:
Natomiast dla stwierdzenia, że dla danej transakcji podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług konieczne jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Stosownie do art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Jednakże każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Zatem wykorzystywanie majątku prywatnego stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został i faktycznie wykorzystany na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej. W kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości – podatnik VAT
Fragment:
Jednakże każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Zatem wykorzystywanie majątku prywatnego stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został i faktycznie wykorzystany na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej. W kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.
2016
29
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.