Podatnik podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Podatnik podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatnik podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie Strony za podatnika podatku VAT w ramach świadczonych usług zarządzania.
Fragment:
(...) podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu ich wykonania. Czynności te nie będą bowiem stanowiły samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej. jeżeli jednak odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane na podstawie przedmiotowej umowy ponosić będzie zleceniobiorca - wówczas będzie on podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonania tych czynności. W takiej sytuacji czynności te będą uznane - za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.” oraz nr IPPP2/443-604/10-2/IG z dnia 10 listopada 2010 r.: „Wnioskodawca jako Prezes Zarządu zobowiązał się w kontrakcie ponosić pełną odpowiedzialność za czynności podjęte w ramach kontraktu menadżerskiego i zwolnił Spółkę z odpowiedzialności za szkody poczynione osobom trzecim. Przedmiotowy kontrakt menadżerski obie strony potraktowały jako czynności wykonywane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. (...) W przedmiotowej sprawie bez znaczenia jest fakt, że zdaniem Wnioskodawcy wypłacane mu wynagrodzenie w ramach kontraktu menedżerskiego spełniało warunki przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
4
sie

Istota:
Komornik sądowy co do zasady jest płatnikiem podatku od towarów i usług od dokonywanych dostaw w trybie egzekucji, jednakże w przypadku transakcji opisanej we wniosku podatek od towarów i usług nie wystąpił, gdyż zbycie Nieruchomości należącej do Dłużnika pozostaje poza zakresem ustawy o VAT.
Fragment:
Jak Wnioskodawczyni wskazuje, Dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Nieruchomość stanowi majątek prywatny Dłużnika. Nieruchomość nie była wykorzystywana do czynności opodatkowanych takich jak najem czy dzierżawa. Dłużnik nie ponosił wydatków, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej nieruchomości. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie można uznać Dłużnika za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z dokonaną sprzedażą Nieruchomości w drodze licytacji komorniczej. Brak jest przesłanek wskazujących na to, że Dłużnik w odniesieniu do dokonanej sprzedaży Nieruchomości stanowiącej majątek prywatny działał w charakterze „ handlowca ” w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Zatem zbycie Nieruchomości nie nastąpiło w ramach działalności gospodarczej, lecz w ramach rozporządzania własnym majątkiem i jest działaniem w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o VAT nie mają zastosowania. Tym samym sprzedaż niewykorzystywanej w działalności gospodarczej Nieruchomości należącej do Dłużnika w drodze licytacji komorniczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż Nieruchomość ta stanowi majątek prywatny dłużnika.
2016
10
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku.
Fragment:
W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany: wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednak w odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 maja 2016 r. wyjaśnił, że nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 jako rolnik ryczałtowy; w odpowiedzi na pytanie tut. Organu „ Czy Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzenia innej niż rolnicza działalności gospodarczej... Jakiej... ” wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług spoza rolniczej działalności gospodarczej (handel, usługi); w odpowiedzi na pytanie tut. Organu „ Czy Wnioskodawca posiada status rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych... ” wskazał, że dokonuje dostawy produktów rolnych z produktów pochodzących z własnej produkcji rolnej, korzystając ze zwolnienia od podatku na podstawie wymienionej ustawy; wskazał, że sprzedawane rośliny są produktami rolnymi w związku z art. 2 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług; w odpowiedzi na pytanie tut.
2016
17
cze

Istota:
Skutki podatkowe ustanowienia służebności przesyłu i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku VAT w związku z ustanowieniem ww. służebności.
Fragment:
Strona jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu najmu. Jest również płatnikiem podatku rolnego oraz podatku dochodowego (na zasadach ogólnych). Na aktualnie wynajmowanym pod działalność pozarolniczą (pod skład materiałów budowlanych) gruncie rolnym należącym do Strony ma być ustanowiona służebność przesyłu w drodze umowy, na podstawie której dwa podmioty wybudują urządzenia wodno-kanalizacyjne i inne sieci. Z tego tytułu Zainteresowany otrzyma jednorazowe wynagrodzenie. Ponadto na podstawie umowy Wnioskodawca będzie zobowiązany do tolerowania istnienia posadowionych na gruncie rolnym urządzeń służących do przesyłu różnych sieci, a podmioty uzyskają prawo do korzystania z nieruchomości w zakresie dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy urządzeń i instalacji wraz z prawem wejścia oraz wjazdu na teren odpowiednim sprzętem. Wątpliwości Strony budzą skutki podatkowe ustanowienia służebności przesyłu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czy czynność ta stanowi usługę i podlega opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku VAT (23%). Instytucja służebności przesyłu uregulowana została w art. 305(1)-305(4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
10
cze

Istota:
Poprawność wskazywania w deklaracji VAT-7K w terminie 180 dni kwoty do zwrotu wynikającej z wartości zakupionych towarów.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Ponadto, ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z brzmienia przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy wynika, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
2016
20
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości spornej
Fragment:
Zgodnie ze stanowiskami prezentowanymi przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach „ nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności ” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 19 listopada 2015 roku, sygn. ILPP2/ 4512-1-730/15-2/OA). W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 26 marca 2014 roku (sygn. IPTPP2/443-48/14-2/KW ) gdzie wskazał, że „ Zainteresowana w związku z planowaną dostawą działek, będących przedmiotem wniosku, jednemu nabywcy bądź różnym nabywcom w różnych terminach, będzie korzystała z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co oznacza, że nie wypełni przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy i nie wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym, planowana (...)
2016
15
maj

Istota:
Z uwagi na fakt. iż dostawa, na rzecz podatnika podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ww. ustawy, dotyczy tylko towarów objętych procedurą składu celnego, dla których prowadzona jest ewidencja towarowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami Stronie przysługuje prawo do zastosowania obniżonej 0% stawki podatku dla tej dostawy.
Fragment:
Z uwagi na fakt. iż dostawa, na rzecz podatnika podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ww. ustawy, dotyczy tylko towarów objętych procedurą składu celnego, dla których prowadzona jest ewidencja towarowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami Stronie przysługuje prawo do zastosowania obniżonej 0% stawki podatku dla tej dostawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2016
12
maj

Istota:
Prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę obory poniesionych przed rejestracją jako podatnik VAT czynny i sposobu dokonania tego odliczenia.
Fragment:
Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi. Należy wyjaśnić, że w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.
2016
26
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz dokumentowania świadczonych usług.
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Siedziba firmy znajduje się w Polsce – nie posiada on oddziałów w innych krajach. Pomiędzy Zainteresowanym a firmą zarejestrowaną na terenie Niemiec (siedziba firmy i miejsce prowadzenia działalności – nie posiada oddziałów w Polsce) została zawarta umowa na prowadzenie prezentacji i szkoleń reklamowych dotyczących oferowanego przez tę firmę produktu, tj. oprogramowania graficznego (komputerowego) do projektowania konstrukcji budowlanych. W ramach zawartej umowy ustalono pomiędzy stronami stałe wynagrodzenie – za prowadzenie ww. czynności – płatne za każdy dzień prezentacji/szkolenia. Dodatkowo firma niemiecka – w ramach zawartej umowy – pokrywa koszty dojazdu do miejsc, w których Wnioskodawca prowadzi szkolenia/prezentacje oraz koszty wynajęcia sal i noclegi. Prezentacje i szkolenia oferowane są potencjalnym klientom z terenu Polski, prowadzone są w języku polskim – w wybranych polskich miastach. Zainteresowany nie zajmuje się sprzedażą samego produktu (oprogramowania) – tym zajmuje się firma niemiecka. W przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług ważne jest określenie miejsca świadczenia danej usługi.
2016
19
kwi

Istota:
Ustalenie czy zasada „centralizacji” rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT powiatowych jednostek budżetowych obejmuje zadania wykonywane przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Fragment:
(...) podatnika podatku od towarów i usług. Wynika to bowiem z faktu, iż Skarb Państwa – jako osoba prawna niemająca własnych organów – opisane działania zleca jako zadanie z zakresu administracji rządowej Staroście. Taka procedura ustanowiona została w powołanym art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez dosłowne wskazanie podmiotu reprezentującego Skarb Państwa przy realizacji zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Wobec powyższego, Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę w związku z gospodarowaniem własnością Skarbu Państwa, nie wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, bowiem obowiązki wynikające z czynności cywilnoprawnej, spoczywają na podmiocie ustawowo zobowiązanym do realizacji tego zadania – gospodarowania nieruchomościami – tj. na Staroście. Uwzględniając jednakże zapisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług, rolę podatnika w związku z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa pełni Powiat. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podatnikiem podatku od towarów i usług w odniesieniu do całej działalności powiatu, starostwa powiatowego i starosty jest wyłącznie powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną.
2016
17
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.