IBPP4/4513-156/15/LG | Interpretacja indywidualna

Wskazanie podatnika akcyzy
IBPP4/4513-156/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. podatnik podatku akcyzowego
 2. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Podatnik akcyzy -> Podatnik podatku akcyzowego
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 23 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wskazania podatnika akcyzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wskazania podatnika akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o.o. Sp.k. (dalej: „Spółka”, bądź „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i prowadzi skład podatkowy.

W ramach swojej działalności Spółka usługowo na rzecz innych podmiotów dokonuje m.in. nabycia wewnątrzwspólnotowego (w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym) wyrobów akcyzowych, a następnie - również na rzecz innych podmiotów - świadczy na tych wyrobach dalsze usługi (np. przetworzenia, przeładunku). Następnie wyroby akcyzowe są wydawane ze składu podatkowego Spółki na rzecz zleceniodawców przedmiotowych usług. W dalszej części niniejszego wniosku opisane usługi świadczone przez Spółkę będą określane jako „usługa logistyczna”, a wyroby będące przedmiotem tych usług jako „wyroby akcyzowe”.

Wyroby akcyzowe nie stanowią nigdy własności Spółki. Właścicielem wyrobów akcyzowych są zawsze kontrahenci, którzy zawierają ze Spółką stosowne umowy na świadczenie usługi logistycznej w jej składzie podatkowym (dalej: „Kontrahenci”).

Wyroby akcyzowe mogą być wydawane w ramach usługi logistycznej z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. W szczególności do wydawania wyrobów akcyzowych w zwolnieniu z akcyzy dochodzi przykładowo z tytułu ich przeznaczenia do:

 • używania do statków powietrznych (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym);
 • używania do celów żeglugi (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym);
 • wykorzystywania na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych (§ 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego).

Zgodnie z postanowieniami umowy na świadczenie usługi logistycznej Kontrahenci zobowiązują się po wydaniu im wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego do ich wyłącznego wykorzystania z przeznaczeniem na ww. cele umożliwiające zastosowanie właściwego zwolnienia z akcyzy.

Schemat współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentami w ramach usługi logistycznej jest następujący:

 • wydania wyrobów akcyzowych objętego usługą logistyczną (będącego własnością Kontrahentów) ze zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie są dokonywane ze składu podatkowego Spółki do Kontrahenta jako podmiotu zużywającego w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o podatku akcyzowym;
 • w każdym z przypadków wydania wyrobów akcyzowych podmiotowi zużywającemu Spółka wystawia dokumenty wymagane na podstawie art. 32 ustawy o podatku akcyzowym umożliwiające zastosowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (w szczególności dokument dostawy, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym - dalej: „dokument dostawy”) oraz pozyskuje od podmiotu zużywającego pisemne potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR).

Dodatkowo zgodnie z postanowieniami umowy na świadczenie usługi logistycznej Spółka w odniesieniu do każdego wydania wyrobów akcyzowych otrzymuje od Kontrahenta pisemne potwierdzenie, że wydana partia wyrobów akcyzowych została przez niego zużyta na cele zwolnione z akcyzy.

Kontrahenci jako podmioty zużywające są zarejestrowanymi podatnikami podatku akcyzowego (posiadają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC-PR).

W praktyce w związku z wydawaniem przez Spółkę wyrobów akcyzowych ze zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie może dojść do sytuacji, że mimo zadeklarowania przez Kontrahenta, zużycia na cele zwolnione i potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych na dokumencie dostawy wskazującym ten rodzaj zużycia, po odbiorze wyrobów akcyzowych Kontrahent może przeznaczyć je na cele inne cele niż wcześniej zadeklarował, w szczególności na cele nieuprawniające do zastosowania zwolnienia, gdyż Spółka nie ma już wtedy jakiejkolwiek kontroli nad wyrobami akcyzowymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Który podmiot będzie podatnikiem podatku akcyzowego, jeżeli w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym podmiot zużywający (Kontrahent), po odbiorze wyrobów akcyzowych i potwierdzeniu tego odbioru na dokumencie dostawy, wykorzysta je niezgodnie z przeznaczeniem zadeklarowanym Wnioskodawcy i określonym przez Wnioskodawcę na dokumencie dostawy... Czy w takim przypadku Spółka będzie zobowiązana do zapłaty akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jeżeli w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Kontrahent Spółki wykorzysta wyroby akcyzowe niezgodnie z przeznaczeniem zadeklarowanym Wnioskodawcy i wskazanym na dokumencie dostawy, to zgodnie z art. 13 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy to Kontrahent Spółki, który wykorzysta wyroby akcyzowe niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia będzie podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy.

Zdaniem Spółki z brzmienia przytoczonych przepisów ustawy o podatku akcyzowym wynika, że w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu wykorzystania wyrobów akcyzowych na cele niezgodne z przeznaczeniem zadeklarowanym Spółce będzie Kontrahent, który wykorzysta wyroby akcyzowe niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia.

W tym miejscu Spółka wskazuje, że w opisanym stanie faktycznym, aby wyroby akcyzowe mogły zostać zwolnione z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie zarówno Wnioskodawca, jak również podmiot zużywający (Kontrahent) muszą dopełnić odpowiednich obowiązków określonych w przepisach akcyzowych.

W związku z dokonaniem wydania wyrobów akcyzowych w ramach świadczenia usługi logistycznej według opisanego we wniosku schematu dla zachowania warunków zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie na Spółce ciążą następujące obowiązki:

 • objęcie wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem akcyzowym (art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym);
 • wystawienie, dołączenie do wyrobów akcyzowych i przechowywanie dokumentu dostawy oraz uzyskanie potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych na tym dokumencie;
 • prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na ich przeznaczenie (art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym);
 • wydanie wyrobów akcyzowych podmiotowi zużywającemu.

Z kolei na podmiocie zużywającym (Kontrahencie) ciąży obowiązek wykorzystania wyrobów akcyzowych na cele uprawniające do ich zwolnienia ze względu na przeznaczenie.

Zdaniem Spółki, jeżeli w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca dopełni wszystkich wyżej wymienionych „swoich” obowiązków wymaganych przepisami ustawy o podatku akcyzowym względem niego dla zwolnienia wyrobów akcyzowych z akcyzy ze względu na przeznaczenie, a Kontrahent wykorzysta wyroby akcyzowe na cele inne niż uprawniające do zwolnienia z akcyzy.

Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego z tego tytułu Wnioskodawca wskazuje, w tym miejscu na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2014 r. (sygn. IPPP3/443-976/13-2/JK) wydaną w podobnym stanie faktycznym, w której uznano że podmiot pośredniczący będzie podatnikiem podatku akcyzowego w razie wydania paliwa lotniczego m.in. w sytuacji, w której podmiot zużywający zamówił paliwo z przeznaczeniem na cele zwolnione, ale odmawia podpisania dokumentu dostawy, na którym wskazano że paliwo zostanie zużyte na cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy. Spółka podkreśla, że w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przedstawionym w przedmiotowym wniosku takie sytuacje nie będą miały miejsca - stan faktyczny/zdarzenie przyszłe niniejszego wniosku zakłada, że Spółka otrzyma dokument dostawy z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych, na którym to dokumencie dostawy będzie wskazane przeznaczenie uprawniające do zwolnienia. A contrario więc w stosunku do cytowanej interpretacji - po otrzymaniu potwierdzania odbioru wyrobów akcyzowych na dokumencie dostawy, Spółka nie może już w stosunku do tych wyrobów stać się podatnikiem podatku akcyzowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Spółki nie może ona zostać obciążona podatkiem akcyzowym w razie wykorzystania wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający niezgodnie z zadeklarowanym Spółce sposobem ich wykorzystania na dokumencie dostawy. W ocenie Wnioskodawcy w takiej sytuacji obciążenie podatkiem akcyzowym podmiotu prowadzącego skład podatkowy, a nie podmiotu zużywającego powodowałoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 5 Traktatu Unii Europejskiej przerzucenie odpowiedzialności za naruszenia przepisów o zwolnieniu wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie, których dopuścił się podmiot zużywający (Kontrahent) na Wnioskodawcę, który dopełnił wszystkich ciążących na nim obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto zasadę proporcjonalności wyprowadza się także z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wobec czego uznać należy, że przy wykładni przepisów regulujących wymogi konieczne do skorzystania z preferencji w podatku akcyzowym należy brać pod uwagę zasadę proporcjonalności.

Dla potwierdzenia, że przy interpretacji przepisów o podatku akcyzowym należy stosować zasadę proporcjonalności Spółka wskazuje na wyroki Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w sprawie z 11 maja 2006 r. C-384/04 oraz z 21 lutego 2008 r. C-271/06), w których potwierdzono możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku, gdy przesłanki zwolnienia wprawdzie nie zostały spełnione, jednak podatnik nie mógł o tym wiedzieć nawet przy „zachowaniu sumienności starannego kupca”.

W tym zakresie Spółka wskazuje również na stanowisko zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 14 września 2015 r. (sygn. I SA/Rz 618/15), w którym uznano, że na podmiocie dokonującym wysyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego, i ile tylko spełnił on wszystkie wymogi określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym niezbędne do skutecznego wszczęcia i zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, niezależnie od tego, iż ze względu na oszukańcze działania odbiorcy paliwa warunki prawidłowego zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy zostały naruszone.

W przytoczonym wyroku WSA w Rzeszowie wskazano m.in., że „(...) regulacje podatkowe powinny być tak odczytywane, aby nie dochodziło do przerzucenia odpowiedzialności za zapłatę podatku na podatnika, który nie miał wpływu na oszukańcze działania osób trzecich. Zaznaczyć przy tym trzeba, że od podatnika, który chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego należy wymagać, aby w obrocie wyrobami podlegającymi zwolnieniu podatkowemu dochował należytej staranności i przedsięwziął wszelkie racjonalne środki, by uniknąć udziału w oszustwie podatkowym”.

Podobnie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 września 2013 r. (sygn. I GSK 1542/11) zaznaczył, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w powołanych wyrokach (w sprawie z 11 maja 2006 r. C-384/04 oraz z 21 lutego 2008 r. C-271/06) wskazał, że rozłożenie ryzyka pomiędzy podatnikiem, a organami podatkowymi w następstwie oszustwa popełnionego przez osobę trzecią musi odpowiadać zasadzie proporcjonalności.

Wnioskodawca wskazuje, że w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym podmiot zużywający dokonując wykorzystania wyrobów akcyzowych niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym w dokumencie dostawy dopuściłby się działania oszukańczego przez świadome naruszenie przytoczonych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego postanowień umowy na świadczenie usług logistycznych dotyczących obowiązku wykorzystania wyrobów akcyzowych na cele umożliwiające ich zwolnienie z akcyzy.

W związku z powyższym zdaniem Spółki należy uznać, że stanowisko wyrażone we wskazanych wyżej wyrokach znajduje zastosowanie również do zasad odpowiedzialności pomiędzy Spółką a Kontrahentem - w razie ewentualnych działań oszukańczych powodujących naruszenie warunków zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie w zakresie ich zużycia na cele uprawniające do zwolnienia.

W ocenie Spółki w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym jej odpowiedzialność na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym za wykorzystanie wyrobów akcyzowych zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia z akcyzy ogranicza się do wypełnienia opisanych warunków formalnych dotyczących samej dostawy wyrobów akcyzowych z przeznaczeniem na cele zwolnione i kończy się w momencie, gdy podmiot zużywający potwierdzi ich odbiór na dokumencie dostawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu wykorzystania przez podmiot zużywający wyrobów akcyzowych niezgodnie z przeznaczeniem zadeklarowanym Wnioskodawcy na dokumencie dostawy będzie na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy podmiot zużywający wyroby akcyzowe niezgodnie z uprzednio zadeklarowanym przeznaczeniem

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przedmiotem wniosku jest określenie czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku akcyzowego zobowiązanym do zapłaty akcyzy z tytułu zużycia przez kontrahenta wyrobów akcyzowych z tytułu naruszenia warunku zwolnienia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy.

Stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy.

Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, (...).

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, podmiot zużywający to podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe:

 1. używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13;
 2. używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy., zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

Zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich dostarczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego – art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

W myśl art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

W myśl § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 195 ze zm.), zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Mając na uwadze okoliczności sprawy w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, tj. w sytuacji gdy Wnioskodawca dochował/dochowa wszystkich warunków dla prawidłowego zastosowania zwolnienia, a kontrahent zużyje nabyte w zwolnieniu wyroby akcyzowe niezgodnie z ich przeznaczeniem do celów innych niż objęte zwolnieniem, kontrahent ten na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy stanie się podatnikiem podatku akcyzowego zobowiązanym do zapłaty akcyzy z tytułu zużycia wyrobu akcyzowego niezgodnie z przeznaczeniem.

Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że to kontrahent, który wykorzysta nabyte wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia będzie podatnikiem podatku akcyzowego oraz że w takim przypadku Wnioskodawca nie będzie zobowiązanym do zapłaty podatku akcyzowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W tym miejscu Organ pragnie poinformować, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w treści przepisu art. 32 ust. 5 zostanie zmieniony pkt 2 (otrzyma brzmienie: dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy) oraz uchylony zostanie pkt 3. Zmiana pkt 2 w ust. 5 art. 32 ma charakter dostosowujący i jest związana z wprowadzeniem definicji dokumentu dostawy do art. 2.

Jednocześnie w art. 32 zostanie również uchylony ustęp 7, 8 i 9. Dodany zostanie natomiast do ustawy Dział VIa „Ewidencja i inne dokumentacje, w którym dokonano regulacji dotyczących ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby podatku akcyzowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatnik podatku akcyzowego
IPPP3/4513-63/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

zwolnienie z podatku akcyzowego
IBPP4/4513-36/15/DT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.