Podatnik podatku akcyzowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatnik podatku akcyzowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
sty

Istota:

Wskazanie podatnika akcyzy

Fragment:

Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego z tego tytułu Wnioskodawca wskazuje, w tym miejscu na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2014 r. (sygn. IPPP3/443-976/13-2/JK ) wydaną w podobnym stanie faktycznym, w której uznano że podmiot pośredniczący będzie podatnikiem podatku akcyzowego w razie wydania paliwa lotniczego m.in. w sytuacji, w której podmiot zużywający zamówił paliwo z przeznaczeniem na cele zwolnione, ale odmawia podpisania dokumentu dostawy, na którym wskazano że paliwo zostanie zużyte na cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy. Spółka podkreśla, że w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przedstawionym w przedmiotowym wniosku takie sytuacje nie będą miały miejsca - stan faktyczny/zdarzenie przyszłe niniejszego wniosku zakłada, że Spółka otrzyma dokument dostawy z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych, na którym to dokumencie dostawy będzie wskazane przeznaczenie uprawniające do zwolnienia. A contrario więc w stosunku do cytowanej interpretacji - po otrzymaniu potwierdzania odbioru wyrobów akcyzowych na dokumencie dostawy, Spółka nie może już w stosunku do tych wyrobów stać się podatnikiem podatku akcyzowego.

2015
1
gru

Istota:

Nieuznanie Spółki za podmiot, u którego wystąpi czynność lub stan faktyczny podlegający opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Fragment:

Na gruncie art. 13 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym, dla uznania danego podmiotu za podatnika podatku akcyzowego przesądzające jest faktyczne zrealizowanie przez niego danych czynności, bądź zaistnienie względem niego konkretnych stanów faktycznych, niezależnie od tego czyją własnością jest wyrób akcyzowy będący ich przedmiotem. W tym zakresie podkreślić należy, że uzależnienie powstania obowiązku podatkowego względem właściciela wyrobów akcyzowych ze względu na ten formalno-prawny status danego podmiotu zostało przewidziane w ustawie o podatku akcyzowym jedynie jako wyjątek od reguły, zgodnie z którą przesądzający charakter w tym zakresie ma fakt dokonania określonej czynności czy też zaistnienie danego stanu faktycznego. Wnioskodawca wskazuje w tym zakresie na art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, w którym ustawodawca wprost wskazał, iż podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu: „ wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów (...) ”. Biorąc pod uwagę, że przypisanie podmiotowi statusu podatnika podatku akcyzowego ze względu na jego status jako właściciela wyrobu akcyzowego ma charakter wyjątkowy, gdyby intencją ustawodawcy było powiązanie dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego z faktem bycia właścicielem nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych, to wynikałoby to wprost z treści art. 13 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym.

2014
18
gru

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego

Fragment:

Nieprawidłowe jest również stanowisko Wnioskodawcy w myśl którego dochowanie należytej staranności przez nabywcę lub posiadacza jest czynnikiem wystarczającym do uwolnienie się nabywcy lub posiadacza od uznania go za podatnika podatku akcyzowego z tytułu posiadania lub nabycia wyrobu akcyzowego od którego nie została zapłacona akcyza. Podkreślić trzeba, że wyłącznie w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej może być ustalone czy doszło do niezapłacenia podatku od wyrobów akcyzowych na wcześniejszych etapach obrotu oraz czy nabywcy można przypisać status podatnika podatku akcyzowego w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy. Uwzględniając powyższe, to nie w trakcie postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej, a w trakcie postępowania kontrolnego, podatkowego albo kontroli podatkowej właściwy organ będzie dokonywał oceny, czy zgromadzone przez Spółkę dokumenty i podejmowane działania, mogą być przesłanką do braku uznania jej za podatnika podatku akcyzowego. Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy - w kontekście zadanych pytań do których zostało one przedstawione - należy uznać je za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Organ zwraca uwagę, że pomimo tego, iż we wniosku - w odniesieniu do nieobowiązującego stanu prawnego - zadano pytanie odwołując się do art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2004 r., dokonano interpretacji art. 11 ust. 2 pkt 1 tej ustawy uznając, że przywołanie art. 11 ust. 2 pkt 2 wynikał z pisarskiej omyłki.

2014
18
gru

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego

Fragment:

Nieprawidłowe jest również stanowisko Wnioskodawcy w myśl którego dochowanie należytej staranności przez nabywcę lub posiadacza jest czynnikiem wystarczającym do uwolnienie się nabywcy lub posiadacza od uznania go za podatnika podatku akcyzowego z tytułu posiadania lub nabycia wyrobu akcyzowego od którego nie została zapłacona akcyza. Podkreślić trzeba, że wyłącznie w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej może być ustalone czy doszło do niezapłacenia podatku od wyrobów akcyzowych na wcześniejszych etapach obrotu oraz czy nabywcy można przypisać status podatnika podatku akcyzowego w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy. Uwzględniając powyższe, to nie w trakcie postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej, a w trakcie postępowania kontrolnego, podatkowego albo kontroli podatkowej właściwy organ będzie dokonywał oceny, czy zgromadzone przez Spółkę dokumenty i podejmowane działania, mogą być przesłanką do braku uznania jej za podatnika podatku akcyzowego. Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy - w kontekście zadanych pytań do których zostało one przedstawione - należy uznać je za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2014
17
gru

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego

Fragment:

Nieprawidłowe jest również stanowisko Wnioskodawcy w myśl którego dochowanie należytej staranności przez nabywcę lub posiadacza jest czynnikiem wystarczającym do uwolnienie się nabywcy lub posiadacza od uznania go za podatnika podatku akcyzowego z tytułu posiadania lub nabycia wyrobu akcyzowego od którego nie została zapłacona akcyza. Podkreślić trzeba, że wyłącznie w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej może być ustalone czy doszło do niezapłacenia podatku od wyrobów akcyzowych na wcześniejszych etapach obrotu oraz czy nabywcy można przypisać status podatnika podatku akcyzowego w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy. Uwzględniając powyższe, to nie w trakcie postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej, a w trakcie postępowania kontrolnego, podatkowego albo kontroli podatkowej właściwy organ będzie dokonywał oceny, czy zgromadzone przez Spółkę dokumenty i podejmowane działania, mogą być przesłanką do braku uznania jej za podatnika podatku akcyzowego. Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy - w kontekście zadanych pytań do których zostało one przedstawione - należy uznać je za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2012
14
cze

Istota:

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, gdyż w wyniku zawartej umowy wykonania usługi Wnioskodawca fizycznie nie zużywa energii elektrycznej, tylko powierza ją do przerobu X, która zużywa ją, aby wyprodukować żelazostopy

Fragment:

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, gdyż w wyniku zawartej umowy wykonania usługi Wnioskodawca fizycznie nie zużywa energii elektrycznej, tylko powierza ją do przerobu X, która zużywa ją, aby wyprodukować żelazostopy, należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul.

2011
1
cze

Istota:

Czy w świetle zakresu wyrobów wymienionych w pozycjach od 1 do 23 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego uznać należy, iż produkt Wyrol, klasyfikowany w ramach kodu CN 3811, wymieniony został w pozycji 24 załącznika nr 2 do Rozporządzenia, a tym samym jego nabycie wewnątrzwspólnotowe podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według stawki 0%?

Fragment:

(...) olejów mineralnych służących do walcowania aluminium nie jest również wyrobem, do którego odnosiłaby się pozycja nr 3 załącznika nr 2 do Rozporządzenia, tj. nie jest to wyrób przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż ani używany jako paliwo silnikowe, ani jako dodatek lub domieszka, do paliw silnikowych. Skoro więc produkt Wyrol nie został uwzględniony w żadnej z pozycji od 1 do 23 załącznika nr 2 do Rozporządzenia, to opierając się na konstrukcji przedmiotowego załącznika należy uznać, iż mieści się on w pozycji 24. Zgodnie natomiast z pozycją 24 załącznika nr 2 do Rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych niewymienionych w pozostałych pozycjach tego załącznika zastosowanie ma stawka podatku akcyzowego w wysokości 0%. Powyższe stanowisko znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie organów podatkowych, które twierdzą iż brak powołania wprost produktów zaklasyfikowanych do kodu CN 3811 w załączniku nr 2 do Rozporządzenia oraz fakt, iż dany wyrób jest wykorzystywany/oferowany na sprzedaż do celów innych niż jako dodatki/domieszki do paliw silnikowych, oznacza, iż wyrób taki mieści się wyłącznie w ostatniej pozycji załącznika nr 2 do Rozporządzenia, tj. w pozycji przewidującej opodatkowanie akcyzą według stawki 0%.

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku akcyzowego i czy będzie podlegał obowiązkowi rejestracji dla celów tego podatku?

Fragment:

Jeżeli zatem strona będzie dokonywać obrotu paliwem z zapłaconą w należnej wysokości akcyzą, mając na uwadze powyżej wskazany przepis art. 4 ust. 5 cyt. ustawy, nie stanie się podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jak również nie będzie zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik podatku akcyzowego. Wnioskodawca wskazuje ponadto, iż będzie świadczyć usługi transportowe wyrobów akcyzowych. Stwierdza, że nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego, gdyż nie stanie się właścicielem tych wyrobów, lecz będzie upoważniony tylko do podpisywania dokumentów magazynowych odbioru i przekazania wyrobów akcyzowych na rzecz zleceniodawcy, a wyroby akcyzowe będą wyrobami powierzonymi w celu wykonania usługi transportowej. Zakres podmiotowy podatników podatku akcyzowego określony w ustawie nawiązuje do czynności, jak i stanów, które zostały uznane w ustawie za podlegające akcyzie. Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie ustanawiają podatnikami akcyzy podmiotów świadczących usługi transportowe w zakresie przewozu wyrobów akcyzowych. Reasumując należy uznać, iż podmiot dokonujący sprzedaży wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, a także świadczący usługi transportowe w zakresie przewozu wyrobów akcyzowych, nie stanie się podatnikiem podatku akcyzowego i tym samym nie będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

2011
1
maj

Istota:

Czy czynności podjęte w Polsce przez firmę z siedzibą za granicą, wiążą się z obwiązkiem zarejestrowania firmy zagranicznej dla potrzeb podatku akcyzowego na terytorium Polski?

Fragment:

Podkreślenia wymaga jednak to, iż nie każdy podmiot dokonujący ich sprzedaży będzie posiadał status podatnika podatku akcyzowego z tytułu wykonania tych konkretnych czynności. Wynika to bowiem z samej istoty (natury) podatku akcyzowego oraz obowiązującyh przepisów prawa. Cechą podatku akcyzowego jest bowiem jednofazowy charakter opodatkowania. Oznacza to, iż podatek akcyzowy powinien być płacony na pierwszym etapie obrotu, który to etap nie jset objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy (tj. w sytuacji zaistnienia pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym). Konsekwentnie, każda następna czynność, której przedmiotem są wyroby akcyzowe nie powinna podlegać opodatkowaniu tym podatkiem, a podmioty dokonujące obrotu tymi wyrobami nie są podatnikami podatku akcyzowego. Zasada ta została wyrażona w art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności opodatkowanych, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w przepisach ustawowych, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Z zasady jednofazowości podatku akcyzowego wynika więc, że podatnikiem tego podatku (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wyroby wymienione we wniosku są wyrobami akcyzowymi?Czy istnieje obowiązek ich zgłoszenia w urzędzie celnym?

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, iż wyroby o nazwie handlowej DL XXXX i kodzie CN 3814 00 90 oraz wyroby o nazwie DF XXXX i kodzie CN 3824 90 98 nie zawierają alkoholu etylowego. Z kolei wyrób o nazwie handlowej E XX i kodzie 3814 00 90 zawiera alkohol etylowy w ilości 25-50%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257 ze zm.), wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku Nr 2 do ww. ustawy. W załączniku tym nie zostały wymienione wyroby o kodzie CN 3824 90 98. Z kolei pod pozycją 28 tego załącznika zostały ujęte wyroby akcyzowe zaklasyfikowane do kodu ex CN 3814 00 90 - organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; gotowe zmywacze farb i lakierów - pozostałe, zawierające w swym składzie alkohol etylowy. Z przedstawionego przez Zainteresowanego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż nabywany wyrób o kodzie CN 3814 00 90 i nazwie handlowej E XX zawiera alkohol etylowy.