ILPP2/443-255/12-2/EN | Interpretacja indywidualna

Czy po rozpoczęciu pozarolniczej działalności w zakresie i na zasadach opisanych w zaistniałym stanie faktycznym i zarejestrowaniu się jako podatnik czynny VAT, Zainteresowany może nadal korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT sprzedając produkty pochodzące z własnego gospodarstwa rolnego?
ILPP2/443-255/12-2/ENinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. działalność rolnicza
  3. podatnik czynny
  4. rejestracja
  5. rolnik ryczałtowy
  6. zwolnienia podatkowe
  7. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2012 r. (data wpływu 6 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT rolnika ryczałtowego przy jednoczesnym świadczeniu usług pozarolniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku rolnika ryczałtowego przy jednoczesnym świadczeniu usług pozarolniczych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od wielu lat Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym zajmującym się wyłącznie produkcją trzody chlewnej. W listopadzie 2011 r. otworzył on pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą tylko na wynajmie maszyn rolniczych z obsługą. Jednocześnie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług rezygnując ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy stając się podatnikiem VAT czynnym w zakresie rozpoczętej działalności gospodarczej. Dla potrzeb tej działalności Zainteresowany zakupił maszyny rolnicze, które wykorzystuje wyłącznie w działalności gospodarczej. Działalność ta polega na wynajmie specjalistycznych maszyn rolniczych, niesamojezdnych, pracujących za ciągnikiem. Rolnik bądź inny przedsiębiorca, wynajmując sprzęt od Wnioskodawcy, przyjeżdża z własnym ciągnikiem rolniczym o określonej mocy. Do Zainteresowanego należy właściwe ustawienie wstępnych parametrów pracy danej maszyny, która ma wykonać określone zadanie. Parametry te uzależnione są m.in. od rodzaju gleby, materiału siewnego czy też warunków pogodowych itp. Dopiero po właściwym ustawieniu konkretnego sprzętu, rolnik może uprawiać swoje pole. Równocześnie, w trakcie pracy wynajętej maszyny w warunkach polowych zachodzi konieczność bieżącego korygowania ustawień dla uzyskania pełnej efektywności pracy tej maszyny. W ramach działalności Wnioskodawca obsługuje więc maszyny rolnicze w zakresie poprawnego ich działania oraz serwisu. We wrześniu 2011 r. podpisał on umowę o przyznanie pomocy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację operacji w ramach Programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. W wyniku realizacji operacji ma zostać osiągnięty następujący cel: zwiększenie przychodu w gospodarstwie z działalności pozarolniczej świadczonej dla gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw. Jako beneficjent umowy Zainteresowany zobowiązuje się m.in. do wykorzystywania nabytych dóbr zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji. Zakupionych maszyn rolniczych Zainteresowany nie może więc wykorzystywać do potrzeb własnego gospodarstwa rolnego. Wykonując działalność gospodarczą w zakresie wynajmu maszyn rolniczych z obsługą, Wnioskodawca nadal korzysta ze statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy po rozpoczęciu pozarolniczej działalności w zakresie i na zasadach opisanych w zaistniałym stanie faktycznym i zarejestrowaniu się jako podatnik czynny VAT, Zainteresowany może nadal korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT sprzedając produkty pochodzące z własnego gospodarstwa rolnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc gospodarstwo rolne specjalizujące się wyłącznie w produkcji trzody chlewnej, dodatkowo otworzył pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie maszyn rolniczych z obsługą. Zakupione maszyny rolnicze wykorzystuje tylko dla potrzeb działalności gospodarczej. Podpisując umowę z AR i MR zobowiązał się, że nabytych maszyn nie będzie wykorzystywać w gospodarstwie. W ramach działalności gospodarczej zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Ponieważ prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie ma nic wspólnego z moim gospodarstwem rolnym, Zainteresowany nadal korzysta ze statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego od podatku VAT. Gdyby jego zdaniem połączył działalność rolniczą z nowoutworzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, nie dopełniłby warunków umowy z Agencją, co w konsekwencji doprowadziłoby do zerwania umowy i nieotrzymania pomocy finansowej w postaci 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Chcąc utwierdzić się w swoim postępowaniu Wnioskodawca zadzwonił do ogólnokrajowej Informacji Podatkowej. Potwierdzono tam że zakres działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT nie zmienia statusu rolnika ryczałtowego. Zainteresowany uważa więc, że status rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT nie zmienia się pomimo równoczesnego wykonywania opisanej wyżej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza – w myśl art. 2 pkt 15 ustawy – obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin: „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego i drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają każda odpłatna dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług.

Jednakże ustawodawca daje podatnikom szereg możliwości zastosowania zwolnień podatkowych.

I tak, w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy wskazano, iż zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ustawy).

Przez produkty rolne, zgodnie z punktem 20 powołanego artykułu, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), przepisy tej ustawy, tj. m.in. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu według stawek właściwych dla tych czynności.

W świetle powyższego Wnioskodawca, który prowadzi działalność rolniczą polegającą na hodowli trzody chlewnej spełnia definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 3 ustawy, w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.

Z powyższych przepisów wynika, iż podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności – podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy – podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas – chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną – dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym zajmującym się wyłącznie produkcją trzody chlewnej. Dodatkowo w listopadzie 2011 r. otworzył on pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na najmie maszyn rolniczych z obsługą. Jednocześnie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług rezygnując ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy stając się podatnikiem VAT czynnym w zakresie rozpoczętej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dla potrzeb ww. działalności Zainteresowany zakupił maszyny rolnicze, które wykorzystuje wyłącznie w tej działalności gospodarczej. W ramach działalności Wnioskodawca obsługuje maszyny rolnicze w zakresie poprawnego ich działania oraz serwisu. We wrześniu 2011 r. podpisał on umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach Programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Jako beneficjent umowy Zainteresowany zobowiązał się m.in. do wykorzystywania nabytych dóbr zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji. Zakupionych maszyn rolniczych Zainteresowany nie może więc wykorzystywać do potrzeb własnego gospodarstwa rolnego.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że do prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej (polegającej na najmie maszyn rolniczych z obsługą) nie wlicza się obrotów ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej i nie ma on obowiązku w składanej miesięcznie deklaracji VAT-7 wykazywać obrotów z dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Wnioskodawca nadal posiada w zakresie działalności rolniczej polegającej na hodowli trzody chlewnej status rolnika ryczałtowego zwolnionego od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.