Podatnik czynny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatnik czynny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
28
maj

Istota:

Czy Wnioskodawczyni miała prawo odliczyć podatek naliczony z faktury VAT od zakupu środka trwałego w dniu 20 sierpnia 2009 r., w deklaracji VAT-7 za październik 2009 r., po uzyskaniu statusu podatnika czynnego podatku VAT od dnia 1 października 2009 r.?

Fragment:

Czy Wnioskodawczyni miała prawo odliczyć podatek naliczony z faktury VAT od zakupu środka trwałego w dniu 20 sierpnia 2009 r., w deklaracji VAT-7 za październik 2009 r., po uzyskaniu statusu podatnika czynnego podatku VAT od dnia 1 października 2009 r.... Zdaniem Wnioskodawczyni, miała ona prawo do odliczenia w deklaracji VAT-7 za październik 2009 r. kwoty podatku naliczonego od zakupu środka trwałego w dniu 20 sierpnia 2009 r. Brak zgłoszenia rejestracyjnego VAT w dniu zakupu sprzętu nie pozbawił jej prawa odliczenia podatku, ponieważ: sprzęt jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, odliczenie zostało dokonane w miesiącu, w którym istniała taka możliwość (w drugim miesiącu po otrzymaniu faktury). Zdaniem Zainteresowanej, posiadanie statusu podatnika czynnego VAT jest konieczne w momencie wykazania podatku do odliczenia, a taki status Wnioskodawczyni otrzymała od dnia 1 października 2009 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, iż niniejszą interpretację wydano w oparciu o przepisy obowiązujące w momencie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2013
23
maj

Istota:

Możliwość ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

Czynności doradztwa podatkowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 ze zm.) obejmują: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych; prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie. Z kolei ust. 2 tego artykułu stanowi, iż zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy, podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, są: osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych; adwokaci i radcowie prawni; biegli rewidenci, z wyłączeniem czynności o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4. Treść przytoczonego wyżej przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym wskazuje, że aby zaliczyć określone czynności do wykonywanych w ramach doradztwa podatkowego, muszą się one mieścić w zakresie czynności wymienionych w tym artykule, a składające się na nie elementy muszą wystąpić łącznie.

2012
28
lis

Istota:

Czy po rozpoczęciu pozarolniczej działalności w zakresie i na zasadach opisanych w zaistniałym stanie faktycznym i zarejestrowaniu się jako podatnik czynny VAT, Zainteresowany może nadal korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT sprzedając produkty pochodzące z własnego gospodarstwa rolnego?

Fragment:

Czy po rozpoczęciu pozarolniczej działalności w zakresie i na zasadach opisanych w zaistniałym stanie faktycznym i zarejestrowaniu się jako podatnik czynny VAT, Zainteresowany może nadal korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT sprzedając produkty pochodzące z własnego gospodarstwa rolnego... Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc gospodarstwo rolne specjalizujące się wyłącznie w produkcji trzody chlewnej, dodatkowo otworzył pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie maszyn rolniczych z obsługą. Zakupione maszyny rolnicze wykorzystuje tylko dla potrzeb działalności gospodarczej. Podpisując umowę z AR i MR zobowiązał się, że nabytych maszyn nie będzie wykorzystywać w gospodarstwie. W ramach działalności gospodarczej zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Ponieważ prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie ma nic wspólnego z moim gospodarstwem rolnym, Zainteresowany nadal korzysta ze statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego od podatku VAT. Gdyby jego zdaniem połączył działalność rolniczą z nowoutworzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, nie dopełniłby warunków umowy z Agencją, co w konsekwencji doprowadziłoby do zerwania umowy i nieotrzymania pomocy finansowej w postaci 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

2012
20
lis

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w całości lub w części w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie służą Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2012
26
maj

Istota:

Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w rozliczeniu zadania polegającego na remoncie koryta rzeki w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług poniesione w ramach realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług

Fragment:

UE L Nr 347 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. Z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) wynika, że zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2012
18
sty

Istota:

Czy Spółka miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed zarejestrowaniem się dla celów VAT?

Fragment:

Jednak status podatnika czynnego (zarejestrowanego) konieczny jest w momencie wykazywania odliczenia. Oznacza to, że podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie ww. nabycia (otrzymania faktury), lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego (musi posiadać taki status w momencie realizacji uprawnienia). Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą albo przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego. Odnosząc powyższą analizę przepisów do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż Zainteresowanemu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed zarejestrowaniem się do celów VAT, pod warunkiem jednak, że w momencie korzystania z tego prawa posiadał status podatnika VAT czynnego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
paź

Istota:

Czy podatnikiem podatku od towarów i usług jest Wnioskodawca, a tym samym figuruje na wystawianych fakturach?

Fragment:

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ww. ustawy).

2011
1
cze

Istota:

Objęcie podatkiem VAT sprzedaży dokonywanej przez syndyka masy upadłości oraz sposobu jej ewidencjonowania.

Fragment:

Stosownie natomiast do treści art. 164 ust. 1 cyt. ustawy, o wynagrodzeniu i zwrocie wydatków syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy orzeka sąd na ich wniosek. Dokonując analizy powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, iż relacje wykształcone pomiędzy sądem a syndykiem nie mają charakteru stosunku prawnego łączącego zleceniodawcę ze zleceniobiorcą. Sąd, jako organ władzy, powołuje syndyka i określa jego wynagrodzenie. Nie pokrywa jednak kosztów wynagrodzenia, obciążają one bowiem masę upadłości. Syndyk masy upadłości – choć powoływany i zależny od sądu – w podstawowym i zasadniczym zakresie wykonywania swoich obowiązków jest w pełni samodzielny. Ponadto pomiędzy sądem upadłościowym a syndykiem nie istnieje również stosunek prawny, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, w zakresie odpowiedzialności za powierzone funkcje. Ubieganie się o licencję syndyka – a następnie wykonywanie czynności w postępowaniu upadłościowym jedynie przez osoby licencjonowane – wskazuje na zamiar wykonywania czynności w sposób stały. Zamiar taki skutkuje natomiast o wypełnieniu definicji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT. Mając jednocześnie na względzie, iż stosunek łączący sąd z syndykiem nie ma charakteru zlecenia lecz nakazu, wskazać należy, iż czynności syndyka są usługami, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
maj

Istota:

Czy możliwe jest, aby w skorygowanej, pierwszej po rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług deklaracji VAT-7 lub kolejnych, wpisać w rubrykach 46 i 47 deklaracji VAT-7 wartość nabycia towarów i usług pozostałych oraz podatku naliczonego w celu odliczenia go od podatku należnego od sprzedaży?

Fragment:

W myśl zaś powołanego przepisu podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przepis ten definiuje pojęcie podatnika w ujęciu materialnoprawnym, obiektywnym, nawiązując do samego faktu wykonywania działalności gospodarczej. Do pojęcia podatnika odwołuje się również art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 ustawy, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 ustawy. Przepis ten odnosi się jednakże do rozumienia pojęcia „podatnik” w ujęciu formalnoprawnym, tj. związanym z uzyskaniem formalnych znamion statusu podatnika, umożliwiających jego identyfikację zarówno w obrocie gospodarczym, jak i prawnym (np. nadanie numeru NIP). Po wzajemnym zestawieniu powyższych przepisów, tj. art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług nasuwa się wątpliwość, kiedy powinien zostać spełniony warunek rejestracji podatnika (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przepisy w zakresie podatku od towarów i usług pozwalają na wyrejestrowanie się z ewidencji podatników tego podatku?

Fragment:

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przez jego podatników w rozumieniu ww. przepisu odbywa się na zasadach ogólnych, przewidujących m.in. zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 113 ust. 1 i 2 ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, jak również odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Prawo do ww. zwolnienia ograniczone zostało w przypadku podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia lub zrezygnowali z tego zwolnienia przed upływem 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracili prawo do zwolnienia lub zrezygnowali ze zwolnienia. Istotne także jest, iż na mocy art. 113 ust. 13 ustawy ww. zwolnień nie stosuje się m.in. do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie, tj. czynności wymienione w pkt 36-38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.