Podatnik | Interpretacje podatkowe

Podatnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce od przychodów (dochodów) uzyskanych na terytorium Polski, czy też podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce w odniesieniu do takich przychodów (dochodów) będą każdorazowo wspólnicy Wnioskodawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 UPDOP ?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce od przychodów (dochodów) uzyskanych na terytorium Polski, czy też podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce w odniesieniu do takich przychodów (dochodów) będą każdorazowo wspólnicy Wnioskodawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 UPDOP ... Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce od przychodów (dochodów) uzyskanych na terytorium Polski. Z kolei, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce w odniesieniu do takich przychodów (dochodów) będą każdorazowo wspólnicy Wnioskodawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 UPDOP. Zgodnie z art. 1 ust. 1 UPDOP, podatnikami podatku dochodowego w Polsce są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji. W myśl art. 1 ust. 2 UPDOP, przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Na podstawie natomiast art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 UPDOP, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są również spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie nieuznania zagranicznego usługobiorcy nieposiadającego w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej za podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu świadczonych przez Spółkę usług
Fragment:
Niejednokrotnie polskie sądy administracyjne, na czele z Naczelnym Sądem Administracyjnym, potwierdzały, iż definicja podatnika ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnika tych wszystkich podmiotów, które prowadzą działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym, zaś na status podatnika nie ma wpływu miejsce prowadzenia działalności. Przykładowo takie podejście zaprezentował NSA w wyroku z dnia 19 marca 2014 r., sygn. I FSK 586/13 w którym wskazał: „ Reasumując tę częśc uzasadnienia, stwierdzić należy, że podatnikiem, w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535. ze zm.), jest nie tylko podatnik mający siedzibę na terytorium Polski, lecz również każdy podmiot mający siedzibę w innym państwie UE lub państwie trzecim, jeżeli tylko prowadzi samodzielnie w dowolnym miejscu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy i art. 9 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347/1). (...) Sąd wskazał, że podatnikiem jest zarówno podatnik polski, jak i podatnik z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz podatnik z kraju trzeciego, będący podatnikiem podatku o podobnym charakterze jak podatek VAT.
2016
14
sie

Istota:
Wnioskodawca wypełni przesłankę określoną w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy.
Fragment:
Wskazana wyżej definicja podatnika wprowadza wymóg samodzielnego prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, przez co rozumieć należy prowadzenie działalności na własne ryzyko, w warunkach niepewności rynkowej. Z przytoczonej definicji można także wywnioskować że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w odniesieniu od danej czynności ten kto dokonuje jednorazowo, okazjonalnie transakcji oraz nie prowadzi działalności gospodarczej w sposób ciągły w tym zakresie. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala zatem na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, jak również nie współpracuje z żoną przy prowadzeniu jej działalności. Należy ponadto odnotować, że ustawa o podatku od towarów i usług nie wymienia małżonków jako odrębnej kategorii podatników, zatem status żony Wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług jest bez znaczenia dla statusu Wnioskodawcy na gruncie tego podatku zarówno w odniesieniu do sprzedaży udziału ze swego majątku odrębnego, jak i do sprzedaży udziału stanowiącego majątek wspólny małżonków.
2016
11
sie

Istota:
Obowiązek rejestracji Wspólnoty mieszkaniowej jako czynnego podatnika podatku VAT.
Fragment:
Także w wersji francuskiej VI Dyrektywy użyto określenia „ accessoire ”, a w wersji niemieckiej „ Hilfsumsaetze ”, co wskazuje, że w analizowanym kontekście istotne jest, aby były to czynności poboczne, czy też pomocnicze do zasadniczej działalności podatnika (wspomniane powyżej trzy wersje językowe VI Dyrektywy są kompatybilne i wskazują na pomocniczy, poboczny charakter omawianych czynności). Podobnie, polska wersja językowa Dyrektywy 2006/112/WE, która zastąpiła VI Dyrektywę, odstępuje od sformułowania „ transakcje sporadyczne ” i określa omawiane czynności jako „ transakcje pomocnicze ”. Transakcje pomocnicze zatem to takie, które nie są związane z zasadniczą działalnością podatnika, a przychody z ich tytułu nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem tej działalności. Tak więc, aby ocenić, czy dana czynność może być uznana za pomocniczą, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej podatnika. Jeżeli dana działalność stanowi stały i niezbędny element wbudowany w funkcjonowanie przedsiębiorstwa podatnika, to transakcje takie nie mogą być uznane za pomocnicze. Aby więc ocenić czy określona transakcja ma charakter „ pomocniczy ”, należy wziąć pod uwagę to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej podatnika. Należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie czynności Wspólnoty związane z dostawą mediów do lokali mieszkalnych, które są podstawowymi czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, nie mają charakteru transakcji pomocniczych.
2016
10
sie

Istota:
Obowiązek rejestracji Wspólnoty mieszkaniowej jako czynnego podatnika podatku VAT.
Fragment:
Także w wersji francuskiej VI Dyrektywy użyto określenia „ accessoire ”, a w wersji niemieckiej „ Hilfsumsaetze ”, co wskazuje, że w analizowanym kontekście istotne jest, aby były to czynności poboczne, czy też pomocnicze do zasadniczej działalności podatnika (wspomniane powyżej trzy wersje językowe VI Dyrektywy są kompatybilne i wskazują na pomocniczy, poboczny charakter omawianych czynności). Podobnie, polska wersja językowa Dyrektywy 2006/112/WE, która zastąpiła VI Dyrektywę, odstępuje od sformułowania „ transakcje sporadyczne ” i określa omawiane czynności jako „ transakcje pomocnicze ”. Transakcje pomocnicze zatem to takie, które nie są związane z zasadniczą działalnością podatnika, a przychody z ich tytułu nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem tej działalności. Tak więc, aby ocenić, czy dana czynność może być uznana za pomocniczą, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej podatnika. Jeżeli dana działalność stanowi stały i niezbędny element wbudowany w funkcjonowanie przedsiębiorstwa podatnika, to transakcje takie nie mogą być uznane za pomocnicze. Aby więc ocenić czy określona transakcja ma charakter „ pomocniczy ”, należy wziąć pod uwagę to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej podatnika. Należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie czynności Wspólnoty związane z dostawą mediów do lokali mieszkalnych, które są podstawowymi czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, nie mają charakteru transakcji pomocniczych.
2016
7
sie

Istota:
Miejsce opodatkowania i rozliczenia usług związanych z wynajmem i podnajmem powierzchni wystawienniczej
Fragment:
Wskazany powyżej art. 28a ustawy, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 i art. 28n. W myśl art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Od powyższych zasad (...)
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie przez nabywcę nabycia towarów od podmiotów z krajów trzecich
Fragment:
Przepis art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy w przedmiotowej sprawie znalazłby zastosowanie, gdyby łącznie spełnione były następujące warunki: dostawa towarów ma miejsce na terytorium kraju; dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy), który nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy; nabywcą towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy; dostawa nie jest realizowana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Wnioskodawca w opisie sprawy jednoznacznie wskazał, że osoby dokonujące dostawy bursztynu na terytorium kraju (obywatele Ukrainy) nie są podatnikami i nie prowadzą działalności gospodarczej, są to osoby prywatne. W przedmiotowej sprawie nie został zatem spełniony warunek dotyczący statusu podatkowego dostawcy, ponieważ dostawcy - obywatele Ukrainy - nie są podatnikami. W związku z tym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek rozliczenia podatku należnego od nabywanych towarów, ponieważ nie ma zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.
2016
22
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży niezabudowanej działki.
Fragment:
UE L Nr 347 z 2006 r., str. 1, z późn. zm.) – zwanej dalej Dyrektywą – zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd. W świetle art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2016
21
lip

Istota:
Czy przepisy ustawy o CIT będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o CIT?
Fragment:
Co prawda, jako spółkę niebędącą osobą prawną ustawa o CIT w art. 4a pkt 14 definiuje spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jednak, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, spółka niemająca osobowości prawnej może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki: ma siedzibę lub zarząd w innym państwie; zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa siedziby lub państwa, w którym znajduje się jej zarząd jest traktowana jak osoba prawna; podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. W przypadku zagranicznych spółek niemających osobowości prawnej, ich podmiotowość dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych wynika zatem z wewnętrznych regulacji prawa podatkowego państwa siedziby spółki. W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że SCSp nie może być uznana za podatnika polskiego podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ nie spełnia przesłanek z art. 1 ust. 3 pkt 2) ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z prawem luksemburskim SCSp nie ma osobowości prawnej ani nie jest traktowana jak osoba prawna dla celów podatkowych. SCSp nie podlega opodatkowaniu w Luksemburgu podatkiem dochodowym (nie jest podatnikiem tego podatku), jest zatem spółką transparentną podatkowo (na potrzeby podatku dochodowego).
2016
19
lip

Istota:
Czy przepisy ustawy o CIT będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o CIT?
Fragment:
Co prawda, jako spółkę niebędącą osobą prawną ustawa o CIT w art. 4a pkt 14 definiuje spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jednak, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, spółka niemająca osobowości prawnej może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki: ma siedzibę lub zarząd w innym państwie; zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa siedziby lub państwa, w którym znajduje się jej zarząd jest traktowana jak osoba prawna; podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. W przypadku zagranicznych spółek niemających osobowości prawnej, ich podmiotowość dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych wynika zatem z wewnętrznych regulacji prawa podatkowego państwa siedziby spółki. W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że SCSp nie może być uznana za podatnika polskiego podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ nie spełnia przesłanek z art. 1 ust. 3 pkt 2) ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z prawem luksemburskim SCSp nie ma osobowości prawnej ani nie jest traktowana jak osoba prawna dla celów podatkowych. SCSp nie podlega opodatkowaniu w Luksemburgu podatkiem dochodowym (nie jest podatnikiem tego podatku), jest zatem spółką transparentną podatkowo (na potrzeby podatku dochodowego).
2016
19
lip

Istota:
Czy przepisy ustawy o CIT będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o CIT?
Fragment:
Co prawda, jako spółkę niebędącą osobą prawną ustawa o CIT w art. 4a pkt 14 definiuje spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jednak, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, spółka niemająca osobowości prawnej może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki: ma siedzibę lub zarząd w innym państwie; zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa siedziby lub państwa, w którym znajduje się jej zarząd jest traktowana jak osoba prawna; podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. W przypadku zagranicznych spółek niemających osobowości prawnej, ich podmiotowość dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych wynika zatem z wewnętrznych regulacji prawa podatkowego państwa siedziby spółki. W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że SCSp nie może być uznana za podatnika polskiego podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ nie spełnia przesłanek z art. 1 ust. 3 pkt 2) ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z prawem luksemburskim SCSp nie ma osobowości prawnej ani nie jest traktowana jak osoba prawna dla celów podatkowych. SCSp nie podlega opodatkowaniu w Luksemburgu podatkiem dochodowym (nie jest podatnikiem tego podatku), jest zatem spółką transparentną podatkowo (na potrzeby podatku dochodowego).
2016
19
lip

Istota:
Czy przepisy ustawy o CIT będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o CIT?
Fragment:
Co prawda, jako spółkę niebędącą osobą prawną ustawa o CIT w art. 4a pkt 14 definiuje spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jednak, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, spółka niemająca osobowości prawnej może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki: ma siedzibę lub zarząd w innym państwie; zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa siedziby lub państwa, w którym znajduje się jej zarząd jest traktowana jak osoba prawna; podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. W przypadku zagranicznych spółek niemających osobowości prawnej, ich podmiotowość dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych wynika zatem z wewnętrznych regulacji prawa podatkowego państwa siedziby spółki. W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że SCSp nie może być uznana za podatnika polskiego podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ nie spełnia przesłanek z art. 1 ust. 3 pkt 2) ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z prawem luksemburskim SCSp nie ma osobowości prawnej ani nie jest traktowana jak osoba prawna dla celów podatkowych. SCSp nie podlega opodatkowaniu w Luksemburgu podatkiem dochodowym (nie jest podatnikiem tego podatku), jest zatem spółką transparentną podatkowo (na potrzeby podatku dochodowego).
2016
19
lip

Istota:
Czy przepisy ustawy o CIT będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o CIT?
Fragment:
Co prawda, jako spółkę niebędącą osobą prawną ustawa o CIT w art. 4a pkt 14 definiuje spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jednak, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, spółka niemająca osobowości prawnej może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki: ma siedzibę lub zarząd w innym państwie; zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa siedziby lub państwa, w którym znajduje się jej zarząd jest traktowana jak osoba prawna; podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. W przypadku zagranicznych spółek niemających osobowości prawnej, ich podmiotowość dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych wynika zatem z wewnętrznych regulacji prawa podatkowego państwa siedziby spółki. W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że SCSp nie może być uznana za podatnika polskiego podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ nie spełnia przesłanek z art. 1 ust. 3 pkt 2) ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z prawem luksemburskim SCSp nie ma osobowości prawnej ani nie jest traktowana jak osoba prawna dla celów podatkowych. SCSp nie podlega opodatkowaniu w Luksemburgu podatkiem dochodowym (nie jest podatnikiem tego podatku), jest zatem spółką transparentną podatkowo (na potrzeby podatku dochodowego).
2016
19
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Podatnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.