Podatnik | Interpretacje podatkowe

Podatnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie rozpoznania po stronie Wnioskodawcy obowi1zku rozliczenia importu us3ug z tytu3u nabycia us3ug od zagranicznych podmiotów
Fragment:
Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami s1 równie? osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne nabywaj1ce us3ugi, je?eli 31cznie spe3nione s1 nastepuj1ce warunki: us3ugodawc1 jest podatnik nieposiadaj1cy siedziby dzia3alnooci gospodarczej oraz sta3ego miejsca prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku us3ug, do których stosuje sie art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4, us3ugobiorc1 jest: w przypadku us3ug, do których stosuje sie art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebed1ca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowi1zana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4, w pozosta3ych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadaj1cy siedzibe dzia3alnooci gospodarczej lub sta3e miejsce prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebed1ca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadaj1ca siedzibe na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowi1zana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4. Powo3any art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy wskazuje na sytuacje, w której podatnikiem staje sie nabywca us3ugi, jeoli dokona3 on nabycia us3ugi od dostawcy spoza terytorium Polski.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie uznania Spó3ki nabywaj1cej za podatnika oraz zasad rozliczenia podatku od dochodu Spó3ki nabywaj1cej z udzia3u w polskiej spó3ce komandytowej (Spó3ce przekszta3conej)
Fragment:
Z zastrze?eniem postanowien regulacji szczególnych, niemaj1cych zastosowania w zdarzeniu przysz3ym opisanym w niniejszym wniosku, obowi1zek wp3aty miesiecznych zaliczek dotyczy ka?dego podatnika. Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania pierwszego niniejszego wniosku, Spó3ka nabywaj1ca bedzie podatnikiem z tytu3u udzia3u w Spó3ce przekszta3conej. W konsekwencji, Spó3ka nabywaj1ca jako podatnik z tytu3u udzia3u w Spó3ce przekszta3conej, bedzie zobowi1zana do wp3acania zaliczek miesiecznych na rachunek urzedu skarbowego w wysokooci ró?nicy pomiedzy podatkiem nale?nym od dochodu osi1gnietego od pocz1tku roku podatkowego a sum1 zaliczek nale?nych za poprzednie miesi1ce, zgodnie z postanowieniami art. 25 ust. 1 ustawy o CIT. Spó3ka nabywaj1ca zobowi1zana bedzie równie? rozliczya podatek w zeznaniu rocznym zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT. W zakresie obowi1zku z3o?enia zeznania rocznego ustawodawca przewidzia3 w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, ?e podatnicy, z wyj1tkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a [ustawy o CIT - dopisek Wnioskodawcy] i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, s1 obowi1zani, z zastrze?eniem ust. 2a, sk3adaa urzedom skarbowym zeznanie, wed3ug ustalonego wzoru o wysokooci dochodu (straty) osi1gnietego w roku podatkowym - do konca trzeciego miesi1ca roku nastepnego i w tym terminie wp3acia podatek nale?ny albo ró?nice miedzy podatkiem nale?nym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sum1 nale?nych zaliczek za okres od pocz1tku roku.
2017
19
sty

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytu3u przekazania dzia3ek w ramach kompensaty i z tytu3u sprzeda?y kolejnych dzia3ek w przysz3ooci oraz brak opodatkowania ww. transakcji.
Fragment:
Zgodnie z ust. 9 ww. artyku3u, zwalnia sie od podatku sprzeda? dokonywan1 przez podatnika rozpoczynaj1cego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynnooci okreolonych w art. 5, je?eli przewidywana przez niego wartooa sprzeda?y nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej w roku podatkowym, kwoty okreolonej w ust. 1. Wed3ug art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) ustawy, zwolnien, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje sie do podatników dokonuj1cych dostaw terenów budowlanych. W wyniku analizy przedstawionych okolicznooci sprawy na tle przywo3anych regulacji prawnych oraz przywo3anego orzecznictwa s1dowego nale?y stwierdzia, ?e czynnooa przekazania czeoci gruntu Przedsiebiorstwu w zamian za wykonanie robót budowlanych stanowi dostawe towarów rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy i stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. W transakcji tej Wnioskodawca – wbrew jego stanowisku – wyst1pi3 w charakterze podatnika VAT, gdy? podj13 aktywnooa, która wykracza3a poza ramy czynnooci zwi1zanych ze zwyk3ym wykonywaniem prawa w3asnooci (tj. dokona3 podzia3u gruntu na dzia3ki, wyst1pi3 o przekwalifikowanie na dzia3ki budowlane, uzyska3 decyzje o warunkach zabudowy, opracowa3 dla tych dzia3ek projekt sieci wodno-kanalizacyjnej).
2017
19
sty

Istota:
Brak opodatkowania czynnooci przeniesienia prawa w3asnooci nieruchomooci gruntowych w zamian za odszkodowanie.
Fragment:
Dla ustalenia, czy osoba dokonuj1ca transakcji sprzeda?y nieruchomooci jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, ?e prowadzi ona dzia3alnooa gospodarcz1 w rozumieniu przepisów ustawy. Zatem osoby fizyczne dokonuj1ce sprzeda?y, przekazania lub darowizny towarów stanowi1cych czeoa ich maj1tku osobistego (takiego, który nie zosta3 nabyty w celu jego odsprzeda?y b1dY wykonywania innych czynnooci w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej), nie s1 zaliczane do grona podatników podatku od towarów i us3ug. W konsekwencji nie jest podatnikiem podatku od towarów i us3ug ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ociole regularna zap3ata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej dzia3alnooci gospodarczej. Dokonywanie okreolonych czynnooci poza sfer1 prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej równie? nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynnooci. Maj1c powy?sze na wzgledzie nale?y stwierdzia, ?e uznanie, i? dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynnooci dzia3a jako podatnik podatku od towarów i us3ug, wymaga oceny ka?dorazowo odnosz1cej sie do okolicznooci faktycznych danej sprawy. Z orzeczenia Trybuna3u Sprawiedliwooci Unii Europejskiej z dnia 15 wrzeonia 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10) wynika, ?e czynnooci zwi1zane ze zwyk3ym wykonywaniem prawa w3asnooci nie mog1 same z siebie bya uznawane za prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej.
2017
19
sty

Istota:
Sprzeda? niezabudowanej nieruchomooci gruntowej, stanowi1cej w3asnooa d3u?ników w drodze licytacji komorniczej bedzie podlega3a opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, gdy? – jak wskazano w treoci wniosku – nabyto j1 w celu podzielenia na mniejsze dzia3ki i dalszej odsprzeda?y, a okolicznooci sprawy nie wskazuj1 na jakiekolwiek jej wykorzystanie do celów prywatnych.
Fragment:
Definicja dzia3alnooci gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalaj1cy na objecie pojeciem „ podatnik ” tych wszystkich podmiotów, które prowadz1 okreolon1 dzia3alnooa, wystepuj1c w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Tym samym nie jest dzia3alnooci1 handlow1, a zatem i gospodarcz1 sprzeda? maj1tku osobistego, który nie zosta3 nabyty ani te? wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzeda?y i nie jest zwi1zany z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1. Zatem, status podatnika podatku od towarów i us3ug wynika z okolicznooci dokonywania czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy osoba dokonuj1ca transakcji sprzeda?y nieruchomooci jest podatnikiem podatku VAT, istotne jest stwierdzenie, ?e prowadzi ona dzia3alnooa gospodarcz1 w rozumieniu przepisów cytowanej wy?ej ustawy. Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z póYn. zm.), „ podatnikiem ” jest ka?da osoba prowadz1ca samodzielnie w dowolnym miejscu jak1kolwiek dzia3alnooa gospodarcz1, bez wzgledu na cel czy te? rezultaty takiej dzia3alnooci. „ Dzia3alnooa gospodarcza ” obejmuje wszelk1 dzia3alnooa producentów, handlowców lub us3ugodawców, w31cznie z górnictwem, dzia3alnooci1 rolnicz1 i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie uznania, ?e zasada centralizacji rozliczen w samorz1dach w zakresie podatku VAT nie obejmuje powiatowego urzedu pracy
Fragment:
Z treoci powo3anych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug wynika, ?e jednostka organizacyjna wykonuj1ca we w3asnym imieniu i na w3asny rachunek czynnooci spe3niaj1ce definicje dzia3alnooci gospodarczej, okreolone w art. 15 ust. 2 ustawy, mo?e dzia3aa w charakterze podatnika. Nale?y wskazaa, ?e pojecie podatnika obejmuje swym zakresem podmioty, które dokonuj1 czynnooci podlegaj1ce opodatkowaniu. Ustawodawca okreoli3 wskazane pojecie na tyle szeroko, by w ka?dym przypadku profesjonalnej aktywnooci zawodowej, dokonywania czynnooci opodatkowanych podmiot móg3 zostaa uznany za podatnika w zakresie tych czynnooci. Podkreolia przy tym nale?y, ?e dzia3alnooa gospodarcza ma miejsce równie? wówczas, gdy nie przynios3a ona ?adnych widocznych efektów (bez wzgledu na cel i rezultat takiej dzia3alnooci). Charakterystyka ta pozwala na uznanie, ?e pojecie podatnika na gruncie podatku od towarów i us3ug ma wymiar autonomiczny – niezale?ny od uregulowan innych aktów normatywnych reguluj1cych stosunki prawnopodatkowe. Przymiot podatnika podatku od towarów i us3ug przypisany jest, oprócz osobie fizycznej czy prawnej, równie? wyodrebnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonuj1cej dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielnooa gospodarcza w prowadzeniu dzia3alnooci gospodarczej oznacza mo?liwooa podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialnooci za podjete decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak równie? ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.
2017
15
sty

Istota:
Czy owiadczone przez Miejsko-Gminny Oorodek Pomocy Spo3ecznej us3ugi opiekuncze przyznane na podstawie decyzji administracyjnej, a nie na podstawie umowy cywilnoprawnej, stanowi1 sprzeda? us3ug i podlegaj1 podatkowi VAT, czy te? zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i us3ug jednostka nie jest podatnikiem w zwi1zku z czym us3ugi opiekuncze nie podlegaj1 VAT ze wzgledu na charakter prowadzonej dzia3alnooci statutowej?
Fragment:
UE L Nr 347 z 11.12.2006, s. 1, z póYn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy w3adzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie s1 uwa?ane za podatników w zwi1zku z dzia3alnooci1, któr1 podejmuj1 lub transakcjami, których dokonuj1 jako organy w3adzy publicznej, nawet jeoli pobieraj1 nale?nooci, op3aty, sk3adki lub p3atnooci w zwi1zku z takimi dzia3aniami lub transakcjami. Jednak?e w przypadku, gdy podejmuj1 one takie dzia3ania lub dokonuj1 takich transakcji, s1 uwa?ane za podatników w odniesieniu do tych dzia3an lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadzi3o do znacz1cych zak3ócen konkurencji. W ka?dych okolicznoociach podmioty prawa publicznego s1 uwa?ane za podatników w zwi1zku z czynnoociami okreolonymi w za31czniku I, chyba, ?e niewielka skala tych dzia3an sprawia, ?e mog1 bya one pominiete. Kryterium podzia3u stanowi charakter wykonywanych czynnooci: czynnooci o charakterze publicznoprawnym wy31czaj1 te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynnooci o charakterze cywilnoprawnym skutkuj1 uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i us3ug, a realizowane przez nie odp3atne dostawy towarów i owiadczenie us3ug podlegaj1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Z powo3anych wy?ej przepisów wynika, ?e jednostki samorz1du terytorialnego s1 podatnikami podatku od towarów i us3ug jedynie w zakresie wszelkich czynnooci, które maj1 charakter cywilnoprawny, tzn. s1 przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie braku opodatkowania czynnooci sprzeda?y dzia3ek o nr ewid. 100/22 i 100/23
Fragment:
Analizuj1c powy?sze przepisy nale?y stwierdzia, ?e dostawa towarów podlegaa bedzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug wy31cznie wówczas, gdy dokonywana bedzie przez podmiot maj1cy status podatnika, a dodatkowo dzia3aj1cego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla okreolenia, ?e w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, ?e prowadzi on dzia3alnooa gospodarcz1 w rozumieniu przepisów ustawy. Z przytoczonych wy?ej przepisów wynika, ?e dla uznania danego podmiotu za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy nie ma znaczenia rezultat prowadzonej dzia3alnooci. Oznacza to, ?e aby uznaa dzia3alnooa podmiotu za dzia3alnooa gospodarcz1 nie jest konieczne, aby przynios3a ona jakiekolwiek efekty. Podatnikiem jest zatem równie? podmiot prowadz1cy dzia3alnooa generuj1c1 straty, a nawet podmiot, który w ogóle nie dokona ?adnej sprzeda?y. Za podatnika nale?y uznaa tak?e osobe, która zadeklarowa3a zamiar prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej, czyni1c w tym celu pewne nak3ady, mimo ?e sama dzia3alnooa gospodarcza jeszcze sie nie rozpocze3a, nawet w sytuacji jeoli nigdy nie zostanie rozpoczeta. Dzia3alnooa gospodarcza mo?e sk3adaa sie z kilku nastepuj1cych po sobie etapów. Czynnooci przygotowawcze, takie jak nabycie nieruchomooci, które stanowi1 czeoa tych transakcji, powinny bya równie? traktowane jako dzia3alnooa gospodarcza.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie cash poolingu
Fragment:
(...) podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej; podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada, co do zasady, siedzibę działalności gospodarczej. Reasumując, miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania usług świadczonych przez Master Bank lub/i Pool leadera na rzecz Spółki jest miejsce, w którym ich usługobiorca posiada siedzibę, a zatem Polska. Importem usług natomiast, zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, jest świadczenie usług z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnikami podatku od towarów i usług są m.in. osoby prawne nabywające usługi, przy spełnieniu poniższych warunków: usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, usługobiorcą jest w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT.
2017
4
sty

Istota:
Stwierdzić bowiem należy, że w analizowanym przypadku – wbrew twierdzeniom przedstawionym w uzasadnieniu własnego stanowiska – nie doszło do sukcesji prawa do ulgi określonej w tym przepisie. Matka Wnioskodawczyni nie dokonała bowiem zbycia lokalu mieszkalnego, a zatem nie uzyskała statusu podatnika, który uprawniałby ją do skorzystania z ww. zwolnienia z opodatkowania, jak również nie uzyskała przychodu, który miałby zostać wydatkowany.
Fragment:
(...) podatnika", ale powyższe cele są aktualne dla podatnika korzystającego z tej ulgi; nie chodzi o cele mieszkaniowe innej osoby. Nie można rozumieć przejmowania praw majątkowych podatnika przez spadkobiercę tak, jak uznał to Sąd pierwszej instancji, bo wszystkie prawa i obowiązki na gruncie prawa podatkowego mają w istocie charakter osobisty, własny podatnika i tak rozumiane nigdy nie podlegałyby następstwu prawnemu. Takie rozumienie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej - na jakie wskazał Sąd pierwszej instancji - prowadziłoby wprost do unicestwienia przepisów o następstwie prawnym spadkobierców. ” Podsumowując – zdaniem Wnioskodawczyni - należy więc uznać, że wstępując w prawa i obowiązki zmarłego zgodnie z treścią art. 922 Kc. a także w prawa i obowiązki podatnika w rozumieniu art. 97 Ordynacji podatkowej, w powiązaniu z przedmiotowym wydatkiem poczynionym w celu spełnienia własnych potrzeb mieszkaniowych, zaistnieją wszelkie przesłanki konieczne, by uznać, iż Wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu poczynienia wydatków na własne cele mieszkaniowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
2016
29
gru

Istota:
Status podatnika z tytułu uczestnictwa w umowie cash poolingu.
Fragment:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w strukturze cashpoolingu będzie podatnikiem podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego wyżej zdarzenia, uczestnictwo Wnioskodawcy w strukturze cash poolingu nie stanowi świadczenia usługi przez Wnioskodawcę w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, w związku z czym Wnioskodawca nie jest dla tych czynności podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie zaś do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że podatnikami są m.in. osoby prawne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
23
gru

Istota:
Zbycie części nieruchomości nabytej w celach mieszkalnych, stanowiącej własność dłużnika w drodze licytacji komorniczej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, by dłużnik wykorzystywał ww. nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej.
Fragment:
Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej wyłącznie do celów prywatnych. „ Majątek prywatny ” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że zbycie części nieruchomości nabytej w celach mieszkalnych, stanowiącej własność dłużnika w drodze licytacji komorniczej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, by dłużnik wykorzystywał ww. nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem w opisanej sytuacji dłużnik nie wystąpi w charakterze podatnika, a sprzedaż licytacyjna stanowić będzie w takim przypadku sprzedaż majątku osobistego, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Podatnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.