ITPB3/4510-396/15-2/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową na skutek sprzedaży przez spółkę dominującą udziałów w spółce zależnej
ITPB3/4510-396/15-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. podatnik
 3. sprzedaż udziałów
 4. spółka dominująca
 5. status
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Podatkowe grupy kapitałowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczący podatkowych skutków sprzedaży udziałów w spółce zależnej przez spółkę dominującą w podatkowej grupie kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków sprzedaży udziałów w spółce zależnej przez spółkę dominującą w podatkowej grupie kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 16 lipca 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w G wydał decyzję o dokonaniu rejestracji umowy podatkowej grupy kapitałowej, zawartej w dniu 2 lipca 2015 r. przez „I „Sp. z o.o. jako spółkę dominującą (dalej: „Spółka dominująca”) oraz „G” Sp. z o.o. (dalej: „Spółka zależna”).

Pierwszy rok podatkowy Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: „PGK”, „Wnioskodawca”) rozpocznie się 5 października 2015 r. i będzie trwać do 31 grudnia 2016 r.

Spółka dominująca i Spółka zależna są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Część udziałów w Spółce zależnej została nabyta przez Spółkę dominującą w drodze umowy sprzedaży. W przyszłości planowane jest objęcie przez Spółkę dominującą udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zależnej, w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości. Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.

W okresie funkcjonowania PGK, Spółka dominująca rozważa zbycie 100% udziałów w Spółce zależnej, za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej na dzień sprzedaży. Zgodnie z treścią planowanej umowy sprzedaży udziałów, w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziałów, ich własność przejdzie na nabywcę. Jednocześnie, nabywca będzie obwiązany w tym samym dniu do zapłacenia ceny udziałów na rachunek bankowy Spółki dominującej.

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego postawiono następujące pytania:

 1. Czy sprzedaż 100% udziałów w Spółce zależnej przez Spółkę dominującą, w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, będzie skutkowała w dniu sprzedaży utratą statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK...
 2. Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży przez Spółkę dominującą 100% udziałów w Spółce zależnej, w części dotyczącej udziałów objętych za wkład niepieniężny, w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, będzie wartość nominalna udziałów wyemitowanych przez Spółkę dominującą, zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy dochód albo strata na transakcji sprzedaży przez Spółkę dominującą 100% udziałów w Spółce zależnej, w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, powinny zostać uwzględnione przez PGK w rozliczeniu wyniku podatkowego (dochodu lub straty) w ramach PGK...

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Spółki w części dotyczącej pytania oznaczonego we wnioski numerem 1. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 i 3 zostaną Wnioskodawcy wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż 100% udziałów w Spółce zależnej przez Spółkę dominującą, w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, będzie skutkowała utratą statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK w dniu sprzedaży oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. la ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikami mogą być również podatkowe grupy kapitałowe. Jak wynika z powołanej regulacji, podatkowymi grupami kapitałowymi mogą być grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, a jednocześnie spełniają przesłanki określone w przepisie art. la ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle art. la ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatkowa grupa kapitałowa może, co do zasady, zostać uznana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli, spółka dominująca posiada bezpośredni 95% udział w kapitale pozostałych spółek zależnych.

Natomiast stosownie do przepisu art. la ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie gdy w okresie obowiązywania umowy podatkowej grupy kapitałowej, wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, zasadniczo oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka dominująca rozważa zbycie 100% udziałów w Spółce zależnej, za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej na dzień sprzedaży.

Biorąc pod uwagę treść powołanych wyżej przepisów, należy uznać, że w przypadku sprzedaży 100% udziałów w Spółce zależnej, dojdzie do naruszenia wymogu określonego w art. la ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to jest posiadania przez spółkę dominującą bezpośredniego 95% udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej. Tym samym, w dniu naruszenia powyższego warunku, dojdzie do utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończenia roku podatkowego PGK.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, wydawanych w imieniu Ministra Finansów, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2013 roku, nr IPPB5/423-76/13-2/AS, w której stwierdził: „Zważywszy na fakt, że w wyniku sprzedaży udziałów Spółki Zależnej zostanie naruszony warunek uznania Podatkowej Grupy Kapitałowej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych wskazany w art. la ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dzień sprzedaży powyższych udziałów będzie ostatnim dniem roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej”.

Powołane stanowisko jest zgodne z linią interpretacyjną organów podatkowych, którą potwierdzają m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 maja 2013 roku nr ITPB3/423-97ł/13/AW, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 kwietnia 2012 r. nr IPPB5/423-73/12-11/AM oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 grudnia 2009 r. nr IPPB5/423-588/09-11/MB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

W polskim prawie podatkowym przepisy traktują podatkową grupę kapitałową jako podmiot podatku dochodowego od osób prawnych. Pomimo, że podatkowa grupa kapitałowa nie posiada osobowości prawnej, to zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. – dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”), podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”.

Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej jest możliwe, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie ustawowe warunki formalne. Zgodnie z art. 1a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
  1. przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2b, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1.000.000 zł,
  2. jedna ze spółek, zwana dalej „spółką dominującą”, posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej „spółkami zależnymi”, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
  3. spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
  4. w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
 2. spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej „umową”, została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego,
 3. po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto:
  1. nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
  2. nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego nie wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej,
 4. podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka dominująca rozważa możliwość sprzedania całości udziałów Spółki zależnej, wraz z którą tworzy Podatkową Grupę Kapitałową, (dalej „PGK”). Jednym z warunków powstania podatkowej grupy kapitałowej jest posiadanie przez spółkę dominującą, bezpośrednio 95% udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek zależnych. Wskazany warunek zgodnie z postanowieniami art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy spółki tworzące podatkową grupę kapitałową winny wypełniać również po utworzeniu (w trakcie istnienia) podatkowej grupy kapitałowej.

Stosownie do przepisów art. 1a ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla poszczególnych spółek tworzących grupę:

 1. dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek,
 2. dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, PGK utworzyły dwie spółki, planowana przez Spółkę dominującą sprzedaż wszystkich udziałów posiadanych w Spółce zależnej będzie skutkowała nie wypełnieniem jednego z ustawowo określonych warunków istnienia podatkowej grupy kapitałowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Bowiem na skutek sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych przez Spółkę dominującą w Spółce zależnej warunek posiadania przez spółkę dominującą 95 % udziału w kapitale spółki zależnej nie będzie wypełniony.

Zważywszy na fakt, że w wyniku sprzedaży udziałów spółki zależnej zostanie naruszony warunek uznania Podatkowej Grupy Kapitałowej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wskazany w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b w związku z ust. 2 pkt 3 ww. artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dzień sprzedaży powyższych udziałów będzie ostatnim dniem roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej, natomiast dla spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową, dzień następujący po tym dniu będzie dniem rozpoczynającym nowy rok podatkowy.

Reasumując sprzedaż 100% udziałów Spółki zależnej przez Spółkę dominującą będzie skutkowała utratą przez PGK w dniu sprzedaży (z końcem tego dnia) ww. udziałów statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz zakończeniem w tym dniu (z jego końcem) roku podatkowego PGK.

Jednocześnie, spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie miała obowiązek dokonania rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych Podatkowej Grupy Kapitałowej, która w związku z planowaną sprzedażą udziałów w dniu dokonania transakcji utraci status podatnika tego podatku.

Odnośnie powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że zostały wydane w indywidualnych sprawach w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą. Co więcej nie są one sprzeczne z rozstrzygnięciem w niniejszej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, ul. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.