ITPB3/4510-357/15/MKo | Interpretacja indywidualna

Czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Spółką a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku dochodowego należnego od podatkowej grupy kapitałowej przez ww. Spółkę (jako spółkę reprezentującą PGK w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 1 a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 przytoczonej ustawy jako przychody/koszty podatkowe Spółki oraz Spółek Zależnych?
ITPB3/4510-357/15/MKointerpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. zaliczka na podatek
 3. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Opodatkowanie dochodu grup kapitałowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu – 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekazywania pomiędzy spółką a jej spółkami zależnymi środków pieniężnych w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku dochodowego należnego od utworzonej przez ww. spółki podatkowej grupy kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekazywania pomiędzy spółką a jej spółkami zależnymi środków pieniężnych w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku dochodowego należnego od utworzonej przez ww. spółki podatkowej grupy kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 27 stycznia 2015 r. X (dalej również: Spółka) oraz spółki kapitałowe: XY, XYZ, XZ, XYZX, XXX, YYY, X PGK 1, X PGK 2, X PGK 3, X PGK 4, X PGK 5, X PGK 6, X PGK 7, X PGK 8, ZZZ PGK 1 i ZYX PGK 2, zwane wszystkie razem dalej: Spółkami Zależnymi, zawarły umowę (dalej: Umowa) o utworzenie podatkowej grupy kapitałowej (dalej: PGK lub Wnioskodawca) w rozumieniu ustawy o PDOP. Spółką dominująca w ramach PGK jest X.

Zgodnie z Umową:

 • podatkowa grupa kapitałowa została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy, a pierwszym rokiem podatkowym jest okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
 • spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej jest X,
 • podstawa opodatkowania PGK jest wyliczana zgodnie z art. 7a w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z umową PGK, na X jako spółce ją reprezentującej będzie spoczywał obowiązek obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek do właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego. Równocześnie Spółki Zależne zobowiązane będą do dokonywania terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku dochodowego wynikającego z rocznego rozliczenia Wnioskodawcy na rachunek bankowy X.

Biorąc pod uwagę powyższe, pomiędzy X a Spółkami Zależnymi będzie dochodziło do rozliczeń, tj. w zależności od wyniku podatkowego spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, Spółki Zależne będą przekazywały środki pieniężne do X bądź X będzie przekazywała środki pieniężne do Spółek Zależnych. W szczególności, stosownie do procedury rozliczeń podatkowych w ramach PGK, która będzie obowiązywać spółki ją tworzące, spółki te zobowiązane będą do sporządzenia jednostkowej kalkulacji przychodów i kosztów podatkowych a następnie dochodu/straty uzyskanego w danym okresie rozliczeniowym/roku podatkowym. Na podstawie sporządzonych kalkulacji jednostkowych, spółki tworzące podatkową grupę kapitałową kalkulowały będą zaliczki/zobowiązanie roczne w podatku dochodowym, które będą przekazywane na rachunek bankowy X, jako spółki reprezentującej Wnioskodawcę. Na podstawie danych otrzymanych od spółek tworzących PGK, X wyliczy kwotę zaliczek/podatek dochodowy PGK podlegający wpłacie do urzędu skarbowego.

W sytuacji gdy ostateczna kwota zaliczek/podatku dochodowego podlegających wpłacie do urzędu skarbowego będzie niższa aniżeli kwoty przekazane przez Spółki Zależne na rachunek bankowy X, X zwróci spółkom, których wynik podatkowy wpłynął na zmniejszenie wyniku podatkowego PGK, kwotę odpowiadającą wartości podatku (19% straty podatkowej), o którą wynik tej spółki obniżył łączny podatek do zapłaty, jednak łączna wartość takich zwrotów nie przekroczy różnicy pomiędzy sumą wpłaconych na rachunek X zaliczek przez Spółki Zależne a łącznym zobowiązaniem w podatku dochodowym za dany okres rozliczeniowy (Aktywo). Jednocześnie Spółka Zależna, która otrzymała Aktywo w trakcie roku podatkowego, a która wykaże w późniejszych miesiącach zaliczkę do zapłaty (bądź wykaże na koniec roku podatkowego podatek do zapłaty), zobowiązana będzie do zwrotu Aktywa do spółki reprezentującej. W przypadku korekt przychodów/kosztów na poziomie poszczególnych Spółek, skutkujących korektą zobowiązania PGK, kwota odpowiadająca wartości korygowanego podatku (potencjalnie wraz z odsetkami) będzie przekazywana do X od spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, tj. w przypadku gdy wartość korekty przekroczy ustaloną pomiędzy spółkami tworzącymi PGK kwotę (i odwrotnie w zależności od korekty in plus/in minus). Jednocześnie, w przypadku zwrotu nadpłaty z urzędu skarbowego na rzecz Wnioskodawcy, X przekaże taką nadpłatę do odpowiednich spółek tworzących PGK (wszystkie przepływy środków finansowych od X do Spółek Zależnych dalej razem jako: Środki Przekazywane Spółkom Zależnym).

Spółce reprezentującej nie przysługuje wynagrodzenie, ani inna forma odpłatności, z tytułu wykonywanych czynności związanych z rozliczeniem podatku dochodowego Wnioskodawcy.

W związku z tym, że poniższe pytanie dotyczy ustalenia dochodu/straty Wnioskodawcy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występuje X, jako reprezentująca podatkową grupę kapitałową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Spółką a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku dochodowego należnego od podatkowej grupy kapitałowej przez ww. Spółkę (jako spółkę reprezentującą PGK w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 1 a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 przytoczonej ustawy jako przychody/koszty podatkowe Spółki oraz Spółek Zależnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, środki pieniężne przekazywane Spółce/zwracane Spółkom Zależnym w związku z rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku dochodowego należnego od PGK i realizacją obowiązku wynikającego z art. 1a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie powinny podlegać uwzględnieniu w wyliczeniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ww. ustawy jako przychody/koszty podatkowe Spółki oraz spółek zależnych.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 1a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę reprezentującą PGK. Jednocześnie, spółce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej grupy kapitałowej.

 1. Przekazywanie przez Spółki Zależne środków pieniężnych na pokrycie zaliczek/podatku dochodowego odprowadzanych przez Spółkę do urzędu skarbowego w imieniu PGK.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów środków pieniężnych przekazywanych przez Spółki Zależne do Spółki. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W związku z tym, aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • wydatek musi zostać rzeczywiście poniesiony,
 • celem poniesienia wydatku powinno być osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek nie może stanowić kosztu wymienionego w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierającego enumeratywną listę wydatków, które nie mogą być zaliczane do KUP.

Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 15 przytoczonej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku dochodowego oraz wpłat z zysku określonych w odrębnych przepisach.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółki Zależne zobowiązują się w szczególności do dokonywania na rzecz Spółki terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy i kwoty podatku dochodowego wynikającego z rocznego rozliczenia PGK oraz w szczególnych przypadkach do zwrotu Aktywa (powstałego w związku z wykazaniem przez Spółki Zależne straty w trakcie roku podatkowego bądź po zakończeniu roku) na rzecz X (razem jako: Środki Przekazywane X). Tym samym, Środki Przekazywane X odpowiadają wartości podatku dochodowego, który Spółki Zależne byłyby zobowiązane odprowadzić do urzędu skarbowego. Niemniej, ze względu na szczególne regulacje dotyczące rozliczania podatku dochodowego przez Wnioskodawcę, Spółki Zależne zobowiązane są do przekazywania zaliczek na CIT oraz podatku CIT do X, która następnie przekazuje go do właściwego dla PGK urzędu skarbowego.

Tym samym czynność ta stanowi jedynie wypełnienie obowiązku wynikającego ze specjalnych regulacji dotyczących rozliczania podatku dochodowego przez PGK, na podstawie których Spółki Zależne zobowiązane są przekazać kwotę podatku spółce reprezentującej PGK. Jednocześnie zwrot Aktywa jest rezultatem dążenia Spółek wchodzących w skład PGK do bieżącego odzwierciedlania pozycji podatkowej poszczególnych Spółek Zależnych w odniesieniu do ich wyniku podatkowego.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Środki Przekazywane X, nie stanowią dla spółek zależnych kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 15 ustawy. Tym samym środki pieniężne przekazywane do X z tytułu rozliczenia podatku dochodowego nie powinny być uwzględniane w kalkulacji dochodu / straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ww. ustawy.

Zaliczenie do przychodów podatkowych Środków Przekazanych X przez Spółki Zależne

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Równocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 3 za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W ocenie Wnioskodawcy, w świetle brzmienia powyższych przepisów, należy stwierdzić, że przychodem podatkowym jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny, trwały i bezzwrotny charakter, którą podatnik może rozporządzać jak własną.

Przykładowo, jak wskazuje WSA w Gliwicach w orzeczeniu z dnia 22 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/GI 642/10: (...) nie ulega wątpliwości, że podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem bezpośrednim, który co do zasady ciąży na podatnikach uzyskujących przychód w postaci przysporzenia majątkowego powodującego przyrost ich aktywów lub zmniejszenie ich zobowiązań. Co do zasady o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby (albo zmniejsza pasywa). <...> Przychodem są więc wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bezzwrotnym i definitywnym, których rzeczywiste otrzymywanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego (...). Podobnie, wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 27 listopada 2003 r., sygn. akt III SA 3382/02, w którym sąd wskazał, że: (...) do przychodów zaliczyć można tylko takie wartości, które określają definitywny przyrost majątku podatnika. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Środki Przekazywane X, w tym w szczególności wstępne kwoty udziału w zaliczkach PGK oraz wstępne kwoty udziału w zobowiązaniu CIT, a także kwoty wynikające ze zwrotu Aktywa nie stanowią przychodu Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie będą podlegały uwzględnieniu w kalkulacji dochodu / straty podatkowej PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 ww. ustawy.

Przede wszystkim należy podkreślić, że Środki Przekazywane X nie stanowią wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Przekazywanie środków pieniężnych na konto X odbywa się bowiem w związku z realizacją obowiązku nałożonego na X jako spółkę reprezentującą PGK na podstawie art. 1a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązek obliczania, pobierania i wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego).

Z charakteru relacji pomiędzy Spółką a Spółkami Zależnymi bezsprzecznie wynika, iż przekazanie przez Spółki Zależne środków pieniężnych na zapłatę zaliczek / podatku dochodowego oraz tytułem zwrotu Aktywa nie będzie miało dla X charakteru przysporzenia trwałego i definitywnego. Spółka zobowiązana jest bowiem do przekazania zgromadzonych środków do urzędu skarbowego w związku z zapłatą zaliczek / podatku dochodowego. Tym samym, przekazane przez spółki zależne środki pieniężne nie będą stanowiły dla Spółki przychodu podatkowego.

 1. Środki Przekazywane Spółkom Zależnym przez X

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z prowadzonymi rozliczeniami podatku dochodowego w ramach PGK mogą wystąpić sytuacje, w których suma zaliczek/ podatku wpłaconych przez Spółki tworzące PGK przekroczy kwotę zaliczek/ podatku, która została faktycznie odprowadzona przez X do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji, X przekazuje tą różnicę (tj. różnicę pomiędzy sumą kwot wpłaconych w danym okresie przez Spółki Zależne na rachunek X a kwotą zaliczki/podatku należnej od PGK za ten okres) na rzecz Spółek Zależnych, których wynik podatkowy w danym okresie wpłynął na obniżenie wysokości zaliczki/ podatku do zapłaty przez PGK. Wysokość Aktywa przekazywanego Spółkom Zależnym przez X jest zależna od wysokości straty danej Spółki Zależnej, która wpłynęła na wynik podatkowy PGK.

Jednocześnie, w przypadku dokonania przez spółkę tworząca PGK korekty wysokości zobowiązania podatkowego, a także w przypadku, w którym spółce tworzącej PGK przysługuje zwrot nadpłaty podatku, X przekazuje środki finansowe w odpowiedniej wysokości do Spółek Zależnych.

Zaliczenie do przychodów Środków Przekazywanych Spółkom Zależnym przez X

Jak to zostało wskazane powyżej, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych ani zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei, jak wskazują przepisy art. 16 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy, kosztów uzyskania przychodów nie stanowi przede wszystkim podatek dochodowy. Tym samym należy wskazać, iż przekazanie Aktywa na rzecz Spółek Zależnych nie stanowi przychodu podlegającego uwzględnieniu przy wyliczaniu dochodu / straty podatkowej na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku NSA z dnia 28 października 2005 r., sygn. FSK 2418/04, w którym sąd wskazał, że: Niewątpliwie przepisem art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych objęty jest zwrot podatku dochodowego, gdyż podatek ten nie jest traktowany jako koszt uzyskania przychodu. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, Środki Przekazywane Spółkom Zależnym przez X na rzecz Spółek Zależnych nie stanowią dla Spółek Zależnych przychodu, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie powinny być uwzględniane w kalkulacji dochodu / straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ww. ustawy.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Środków Przekazywanych Spółkom Zależnym przez X

Jak wskazano w komentarzu do art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych autorstwa Pawła Małeckiego oraz Małgorzaty Mazurkiewicz: (...) poniesienie wydatku z majątku podatnika oznacza, że pokryty jest on co do zasady z zasobów majątkowych podatnika w sposób ostateczny. Może być wprawdzie zaciągnięty na dany wydatek kredyt (pożyczka), ale wówczas towarzyszy mu zobowiązanie, które docelowo powinno być spłacone z majątku podatnika.

W ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że X przekazując Spółkom Zależnym środki finansowe nie dysponuje własnym majątkiem, a jedynie przekazuje Spółkom Zależnym część lub całość środków pieniężnych, które zostały jej przekazane w celu zapłaty zaliczki/podatku dochodowego w imieniu PGK lub środki otrzymane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu nadpłaty podatku. Czynności wykonywane przez X wynikają bowiem z funkcji, jaką X pełni w ramach PGK, tj. obowiązkiem wynikającym z art. 1a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jakim jest rozliczanie podatku dochodowego należnego od PGK. Tym samym brak jest przesłanek do zaliczenia przez Spółkę przekazywanych środków finansowych do Spółek Zależnych do kosztów uzyskania przychodów.

Dodatkowo, jak wskazano w poprzedniej części niniejszego wniosku, przekazywane X przez Spółki Zależne kwoty zaliczki / podatku nie mają dla Spółki definitywnego, trwałego i bezzwrotnego charakteru.

W ocenie Wnioskodawcy, Środki Przekazywane Spółkom Zależnym przez X nie stanowią dla X kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ww. ustawy i nie powinny być uwzględniane w kalkulacji dochodu / straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy.

Dodatkowo Wnioskodawca podnosi, że na podkreślenie zasługuje również fakt, że rozliczenia dokonywane pomiędzy spółkami tworzącymi PGK są neutralne na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Neutralność rozliczeń pomiędzy członkami PGK oznacza, że nawet gdyby Środki Przekazywane Spółkom Zależnym przez X rodziły konsekwencje w postaci kosztu podatkowego po stronie X, Spółki Zależne otrzymujące środki finansowe od X wykazywałyby jednocześnie przychód do opodatkowania w tej samej wysokości.

W ocenie Wnioskodawcy, na podkreślenie zasługuje fakt, że Spółka - dokonując rozliczenia podatku dochodowego należnego od PGK w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 1a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – występuje w charakterze płatnika tego podatku. Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że rola Spółki jako płatnika wynika z funkcji jaką pełni w PGK określonej w art. 1 ust. 7a ww. ustawy oraz X - jako członek PGK (będącej podatnikiem podatku dochodowego), występuje również częściowo w roli podatnika podatku dochodowego. Wobec tego X występuje w roli płatnika oraz częściowo w roli podatnika.

W związku z powyższym, rozpatrując konsekwencje po stronie Spółki przekazania środków finansowych na rzecz Spółek Zależnych można się odnieść do analizy konsekwencji po stronie płatnika innych podatków, np. zryczałtowanego podatku dochodowego. Zgodnie z ugruntowaną linią interpretacyjno-orzeczniczą, w sytuacji pobrania kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego, np. z tytułu wypłaty dywidendy, płatnik tego podatku nie rozpoznaje kosztu podatkowego - w przypadku pobrania podatku w zbyt wysokiej wysokości oraz nie może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty w tym podatku. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie między innymi w wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1144/11, w którym WSA orzekł, że w sytuacji pobrania zbyt wysokiej kwoty podatku to podatnik, a nie płatnik, ponosi uszczerbek majątkowy, w związku z czym, jedynie podatnik może ubiegać się przed właściwym organem podatkowym o zwrot nadpłaconego podatku „u źródła”, gdyż to podatnik ponosi ciężar ekonomiczny podatku. To prowadzi do wniosku, że X, jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych, nie jest uprawniona do rozpoznawania kosztu podatkowego w wysokości środków finansowych przekazywanych na rzecz Spółek Zależnych, gdyż to nie ona ponosi ciężar ekonomiczny tego podatku.

Co więcej, w przypadku czynności w związku z którymi powstaje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego (np. otrzymanie dywidendy), przychód z tego tytułu powstaje po stronie podatnika (tj. podmiotu otrzymującego dywidendę), a podmiot wypłacający dywidendę jest jedynie płatnikiem podatku powstałego z tego tytułu. Podobna interpretacja znajduje zastosowanie w przedmiotowej sytuacji, gdzie spółki tworzące PGK, tj. Spółka i Spółki Zależne są podatnikami podatku dochodowego, powstałego na skutek prowadzenia przez nie (PGK) działalności opodatkowanej, a Spółka jest jedynie płatnikiem tego podatku. Wobec tego, nie pojawia się dodatkowy tytuł prawny / czynność podlegająca opodatkowaniu, który powodowałby powstanie przychodu / kosztu po stronie Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. nr ILPB3/423-10/14-4/PR oraz w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 8 października 2012 r. nr ITPB3/423-408/12/DK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę we wniosku interpretacji indywidualnej, a także orzeczeń sądów – zauważyć należy, że stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji, nie mogą wpływać na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych rozstrzygnięć, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy jednakże stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach osadzonych w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Organy interpretacyjne natomiast – mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych – nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że – jak wskazano powyżej – nie stanowią materialnego prawa podatkowego. Niemniej jednak, dokonując przedmiotowej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tutejszy organ miał na względzie rozstrzygnięcia sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, wydane w podobnych sprawach, w tym powołane przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatkowa grupa kapitałowa
ITPB3/4510-355/15/PW | Interpretacja indywidualna

zaliczka na podatek
IPPB3/4510-1145/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

środki pieniężne
ITPB4/4511-321/15/KK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.