ITPB3/4510-156/16/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy połączenie Wnioskodawcy z jedną ze spółek kapitałowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej spowoduje utratę statusu podatnika CIT przez tą podatkową grupę kapitałową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy połączenie Wnioskodawcy z jedną ze spółek kapitałowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej spowoduje utratę statusu podatnika CIT przez tą podatkową grupę kapitałową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy połączenie Wnioskodawcy z jedną ze spółek kapitałowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej spowoduje utratę statusu podatnika CIT przez tą podatkową grupę kapitałową.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W przyszłości Wnioskodawca wraz z dwiema w 100% zależnymi od niego spółkami kapitałowymi (spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkami akcyjnymi), będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i mającymi siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zawrą, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. la ust. 1 Ustawy CIT, która spełniać będzie wszystkie warunki wymienione w art. la ust. 2 Ustawy CIT.

W okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej może dojść do połączenia Wnioskodawcy z jedną ze spółek kapitałowych wchodzących w skład tej podatkowej grupy kapitałowej. Połączenie to zostanie przeprowadzone w trybie wskazanym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, czyli jako połączenie przez przejęcie. Spółką przejmującą będzie Wnioskodawca, a spółką przejmowaną będzie jedna ze spółek kapitałowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej (druga ze spółek kapitałowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej nie zostanie przejęta przez Wnioskodawcę).

W wyniku połączenia, o którym mowa powyżej, nie dojdzie do naruszenia warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT, wymienionych w art. la ust. 2 Ustawy CIT, a w szczególności:

  • przeciętny kapitał zakładowy (określony w sposób, o którym mowa w art. la ust. 2b Ustawy CIT), przypadający na Wnioskodawcę oraz drugą ze spółek kapitałowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, nadal będzie nie niższy niż 1000000 złotych,
  • druga ze spółek kapitałowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej nadal nie będzie posiadać udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego połączenie Wnioskodawcy z jedną ze spółek kapitałowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej spowoduje utratę statusu podatnika CIT przez tą podatkową grupę kapitałową...

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem Wnioskodawcy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego połączenie Wnioskodawcy zjedna ze spółek kapitałowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej nie spowoduje utraty statusu podatnika CIT przez tą podatkową grupę kapitałową.

Stosownie do art. la ust. 1 Ustawy CIT podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej "podatkowymi grupami kapitałowymi". Warunki o uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT zostały wymienione w art. la ust. 2 Ustawy CIT.

Jednocześnie jak stanowi art. la ust. 10 Ustawy CIT w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca przewiduje dokonanie połączenia przez przejęcie jednej z dwóch spółek kapitałowych, z którymi tworzyć będzie podatkową grupę kapitałową. Połączenie nastąpi w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zawartej przez Wnioskodawcę oraz dwie w 100% zależne od niego spółki kapitałowe. W wyniku połączenia nie dojdzie do naruszenia warunków koniecznych do uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT, wymienionych w art. la ust. 2 Ustawy CIT, a w szczególności:

  • przeciętny kapitał zakładowy (określony w sposób, o którym mowa w art. la ust. 2b Ustawy CIT), przypadający na Wnioskodawcę oraz drugą ze spółek kapitałowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, nadal będzie nie niższy niż 1000000 złotych,
  • druga ze spółek kapitałowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej nadal nie będzie posiadać udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy.

Ponadto w wyniku połączenia nie zostanie naruszony również warunek utworzenia podatkowej grupy kapitałowej z art. 1 a ust. 1 Ustawy CIT, ponieważ w skład podatkowej grupy kapitałowej nadal wchodzić będzie Wnioskodawca oraz druga ze spółek kapitałowych w 100% zależnych od Wnioskodawcy (czyli podatkową grupę kapitałową tworzyć będzie grupa dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną).

W związku z powyższym w opinii Wnioskodawcy połączenie polegające na przejęciu przez Wnioskodawcę jednej z dwóch spółek kapitałowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej nie spowoduje utraty przez tą podatkową grupę kapitałową statusu podatnika CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Tytułem przykładu Wnioskodawca wskazuje na:

  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-34/13-4/RS), zgodnie z którą „samo dokonanie połączenia w drodze przejęcia dwóch z trzech Spółek zależnych wchodzących w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej przez Spółkę dominującą nie powoduje utraty przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Nadał zgodnie z art. la ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej wchodzić będą 2 spółki (dominująca i zależna).
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 września 2014 r. (sygn. IPPB5/423-679/14-3/RS), zgodnie z którą „w przypadku połączenia przez przejęcie dwóch spółek należących do podatkowej grupy kapitałowej, żaden z warunków, o których mowa w art. la ust. 2 pkt 1 lit. a-c, art. la ust. 2 pkt 3 lit a) i b) oraz art. la ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT (warunki te zostały wypisane w uzasadnieniu Wnioskodawcy w zakresie pytania 1) nie zostanie naruszony. W konsekwencji połączenie 2 spółek wchodzących w skład PGK E. nie spowoduje utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK. E. (niezależnie, która ze spółek będzie spółką przejmującą).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie natomiast powołanych interpretacji indywidualnych, podkreślić należy, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach, w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą. Nie są jednak wiążące dla tut. organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.