IPTPB3/423-503/13-5/IR | Interpretacja indywidualna

Czy przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie, w której obie ze stron będą spółkami tworzącymi PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?
IPTPB3/423-503/13-5/IRinterpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. podział
 3. połączenie
 4. przejęcie
 5. spółka dominująca
 6. status
 7. utrata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2013 r. (data wpływu 17 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dokonanie podziału przez wydzielenie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK i spółka dzielona jest stroną umowy o PGK, skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego (pytanie nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2013 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dla podatkowej grupy kapitałowej w związku z transakcją połączenia spółek przez przejęcie i podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 25 października 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję o dokonaniu rejestracji umowy podatkowej grupy kapitałowej zawartej w dniu 27 września 2013 r. przez P. S.A. (jako spółkę dominującą) oraz osiem spółek zależnych. Pierwszy rok podatkowy podatkowej grupy kapitałowej (dalej jako „PGK” lub „Wnioskodawca”) rozpocznie się 1 stycznia 2014 r.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości w ramach PGK mogą zostać przeprowadzone działania restrukturyzacyjne, w których uczestniczyć będą zarówno podmioty tworzące PGK, jak i podmioty spoza grupy.

Reorganizacja PGK może polegać na realizacji dwóch typów transakcji:

 1. połączenia spółek kapitałowych przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej jako „Ksh”);
 2. podziału spółek kapitałowych przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Ksh.

Zarówno wskutek połączenia przez przejęcie, jak i w efekcie podziału przez wydzielenie spółki przejmujące wyemitują udziały bądź akcje na rzecz wspólników spółek dzielonych bądź przejmowanych za wyjątkiem sytuacji, w której 100% wspólnikiem spółki dzielonej lub przejmowanej będzie spółka przejmująca. Ponadto, podział przez wydzielenie może prowadzić do obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej.

Wskazane transakcje będą przeprowadzane w okresie obowiązywania umowy PGK. Wnioskodawca zaznacza, że w ramach potencjalnej reorganizacji PGK możliwa jest realizacja ww. transakcji w różnych wariantach, tj.:

 1. połączenia przez przejęcie, gdzie obie ze stron (zarówno spółka przejmująca, jak i spółka przejmowana) będą spółkami tworzącymi PGK;
 2. połączenia przez przejęcie, gdzie spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka spoza PGK;
 3. połączenia przez przejęcie, gdzie spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka tworząca PGK;
 4. podziału przez wydzielenie, gdzie obie ze stron (zarówno spółka przejmująca, jak i spółka dzielona będą spółkami tworzącymi PGK;
 5. podziału przez wydzielenie, gdzie spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką dzieloną będzie spółka spoza PGK;
 6. podziału przez wydzielenie, gdzie spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką dzieloną będzie spółka tworząca PGK.

Wnioskodawca podkreśla, że wskutek przeprowadzenia powyższych transakcji, w skład PGK nadal wchodzić będą co najmniej dwie spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, pozostające w związkach kapitałowych, a ponadto:

 1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek tworzących PGK, ustalony zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie niższy niż 1 000 000 zł,
 2. spółka dominująca będzie nadal posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład PGK,
 3. spółki zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,
 4. spółki tworzące PGK nie będą korzystały ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 5. spółki tworzące PGK nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ww. ustawy, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK,
 6. PGK osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w wysokości co najmniej 3%.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie między spółkami tworzącymi PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK...
 2. Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK...
 3. Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką przejmowaną spółka tworząca PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK...
 4. Czy przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie, w której obie ze stron będą spółkami tworzącymi PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK...
 5. Czy przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką dzieloną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK...
 6. Czy przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką dzieloną spółka tworząca PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 4. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie, spółki należącej do PGK (będącej spółką dzieloną) do innej spółki z PGK (będącej spółką przejmującą) nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) może być podatkowa grupa kapitałowa, utworzona przez co najmniej dwie spółki będące spółkami prawa handlowego mającymi osobowość prawną i pozostającymi w związkach kapitałowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
  1. przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł,
  2. jedna ze spółek, (spółka dominująca) posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek (spółek zależnych), która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
  3. spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
  4. w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
 2. spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;
 3. po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto:
  1. nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
  2. nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej;
 4. podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%.

Skutki dokonania podziału przez wydzielenie na gruncie Ksh. Jednym z przewidzianych przez ustawę sposobów dokonania podziału spółek kapitałowych jest podział przez wydzielenie polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej do spółki przejmującej. W konsekwencji podziału wspólnicy spółki dzielonej otrzymują udziały bądź akcje spółki przejmującej (za wyjątkiem sytuacji, w której 100% wspólnikiem spółki dzielonej jest spółka przejmująca), zaś kapitał zakładowy spółki dzielonej może ulec obniżeniu.

Spółka przejmująca będzie kontynuować działalność spółki dzielonej w ramach przydzielonego jej majątku spółki dzielonej. Spółka dzielona, w efekcie transakcji podziału, nie zostanie wykreślona z rejestru i będzie mogła kontynuować działalność w ramach majątku pozostałego w spółce.

Reorganizacja PGK w świetle przesłanek utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową

Przesłanki utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową zostały enumeratywnie wymienione w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatkowa grupa kapitałowa przez cały okres jej funkcjonowania musi łącznie spełniać warunki zawarte w art. 1a ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Według Wnioskodawcy należy podkreślić, że wskutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podziału przez wydzielenie spółki tworzącej PGK (spółki dzielonej) do innej spółki tworzącej PGK, Wnioskodawca nadal będzie spełniać wszystkie wymagane przesłanki do utrzymania statusu podatnika, m.in.:

 1. w skład PGK wchodzić będą co najmniej dwie spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, pozostające w związkach kapitałowych,
 2. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek PGK, ustalony zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit a ww. ustawy, nie będzie niższy niż 1 000 000 zł,
 3. spółka dominująca będzie nadal posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład PGK,
 4. spółki zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK.

Ponadto, w przypadku, gdy wskutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podziału przez wydzielenie dojdzie do zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz zmniejszenia kapitału zakładowego spółki dzielonej oraz zmian w strukturze własnościowej ww. spółek, zmianie ulegną postanowienia umowy podatkowej grupy kapitałowej, które zgodnie z art. 1a ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegać będą zgłoszeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 30 dni od ich wystąpienia.

W świetle powyższego, Wnioskodawca uważa, że podział przez wydzielenie spółki należącej do PGK (będącej spółką dzieloną) do innej spółki z PGK (będącej spółką przejmującą) nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, Jego stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, między innymi w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-302/11/SD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.