IPPB5/4510-599/15-2/RS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko PGK, że rozwiązanie umowy PGK przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominującą przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) złożone w formie aktu notarialnego będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania PGK przez zgodne oświadczenie stron, statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej?
IPPB5/4510-599/15-2/RSinterpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. podatnik
 3. rok podatkowy
 4. status
 5. utrata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Podatkowe grupy kapitałowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Rok podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy rozwiązanie umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominującą przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) złożone w formie aktu notarialnego będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania PGK przez zgodne oświadczenie stron, statusu podatnika tego podatku przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy rozwiązanie umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominującą przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) złożone w formie aktu notarialnego będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania PGK przez zgodne oświadczenie stron, statusu podatnika tego podatku przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. C. sp. z o.o. (dalej: „Spółka Zależna”) prowadzi inwestycję polegającą na budowie Centrum Handlowego „P.”.
 2. Jedynym udziałowcem Spółki Zależnej, posiadającym bezpośrednio 100% udziałów w Spółce Zależnej, jest P. sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dominująca”).
 3. W dniu 30 czerwca 2015 roku Spółka Zależna zawarła wraz ze Spółką Dominującą umowę podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. la ustawy o CIT (dalej: „Podatkowa Grupa Kapitałowa” lub „PGK”). W tym samym dniu umowa o utworzeniu PGK została zgłoszona do rejestracji przez Spółkę Zależną, jako spółkę reprezentującą PGK do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Spółki Zależnej.
 4. Niniejszy wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest składany przez PGK reprezentowaną przez Spółkę Zależną (jako spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz z przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z art. la ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT). PGK jest podmiotem „zainteresowanym” w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, dalej „Ordynacja podatkowa”) w zakresie konsekwencji podatkowych zdarzeń przyszłych objętych niniejszym wnioskiem.
 5. Dodatkowo, niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest składany przy założeniu, że:
  1. wszystkie warunki do zarejestrowania PGK i funkcjonowania PGK jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) zostaną spełnione;
  2. PGK zostanie zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego i uzyska status podatnika CIT.
 6. W okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnika CIT, Spółka Zależna i Spółka Dominująca mogą rozwiązać zawartą umowę o utworzeniu PGK przez zgodne oświadczenie woli Spółki Zależnej i Spółki Dominującej. Oświadczenie zostanie złożone w formie aktu notarialnego. Rozwiązanie umowy PGK nie będzie spowodowane naruszeniem warunków, o których mowa w art. la ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o CIT, lecz nastąpi w wyniku zgodnego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o utworzeniu PGK.
 7. Rozwiązanie umowy PGK zostanie zgłoszone przez Spółkę Zależną, jako spółkę reprezentującą PGK, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Spółki Zależnej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko PGK, że rozwiązanie umowy PGK przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominującą przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) złożone w formie aktu notarialnego będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania PGK przez zgodne oświadczenie stron, statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozwiązanie umowy PGK przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominującą przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) złożone w formie aktu notarialnego będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania PGK przez zgodne oświadczenie stron, statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej.

W szczególności, zdaniem PGK:

Zgodnie z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: Ustawa o CIT):

 1. PGK została utworzona w drodze zawarcia umowy o utworzeniu PGK przez Spółkę Zależną i Spółkę Dominującą. Umowa PGK została zawarta w ramach zasady swobody umów, wyrażonej w art. 353(1) Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst. jedn. Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.), w świetle której strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
 2. W związku z powyższym, skoro PGK została utworzona w ramach swobody umów wedle uznania stron, w drodze porozumienia tj. przez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez strony umowy PGK (tj. przez zawarcie umowy cywilnoprawnej o utworzeniu PGK przez Spółkę Zależną i Spółkę Dominującą w przewidzianej przepisami prawa formie aktu notarialnego), należy również przyjąć, że w taki sam sposób umowa o utworzenie PGK może zostać rozwiązana przez Spółkę Zależną i Spółkę Dominującą. Brak jest przy tym jakichkolwiek przepisów prawa podatkowego, które wykluczałyby taką możliwość, w szczególności - możliwości rozwiązania umowy PGK nie wyklucza ani ustawa o CIT, ani ustawa - Ordynacja podatkowa.
 3. Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w Komentarzu do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyd. II, Biblioteka podatkowa, pod red. A. Huchla, w którym wprost stwierdzono iż „Nie ma przeszkód do rozwiązania umowy (PGK) przez strony, jak też do wykreślenia umowy z rejestru na wniosek stron.
 4. Jednocześnie, skoro ustawa o CIT przewiduje rozwiązanie umowy PGK z uwagi na naruszenie warunków uznania za podatnika CIT, a zatem z przyczyn „zawinionych” przez spółki tworzące PGK, tym bardziej należy uznać za dopuszczalne rozwiązanie umowy PGK z uwagi na zgodną wolę stron, tj. porozumienie Spółki Zależnej i Spółki Dominującej o rozwiązaniu umowy PGK, w przypadku braku wystąpienia zdarzeń „zawinionych” (czyli naruszających warunki uznania PGK za podatnika CIT).
 5. Przeciwne stanowisko prowadziłoby bowiem zdaniem Wnioskodawcy do wniosku (sprzecznego z treścią stosunku prawnego jakim jest umowa PGK oraz z zasadami współżycia społecznego), iż rozwiązanie PGK utworzonej na mocy zgodnych oświadczeń Spółki Zależnej oraz Spółki Dominującej, możliwe jest wyłącznie w przypadku naruszenia przez PGK warunków uznania jej za podatnika CIT. To zarazem oznaczałoby, że Spółka Zależna i Spółka Dominująca nie mogłyby wedle uznania kształtować stosunku prawnego (umowy PGK) i doprowadzić do jej rozwiązania przez zgodne oświadczenie Spółki Zależnej i Spółki Dominującej, a jedynie przez naruszenie przepisów o utworzeniu tego stosunku prawnego (umowy PGK).
 6. Przepisy ustawy o CIT nie regulują bezpośrednio skutku rozwiązania umowy PGK przez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego. Zdaniem PGK, w takiej sytuacji analogiczne zastosowanie powinien znaleźć przepis art. la ust. 10 ustawy o CIT, zgodnie z którym w razie gdy w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę statusu podatnika CIT oraz koniec jej roku podatkowego. Rozwiązanie umowy PGK jest bowiem zmianą w stanie faktycznym i prawnym zależną od obu stron umowy, i narusza warunek uznania PGK za podatnika CIT (tym warunkiem jest bowiem obowiązywanie umowy o utworzeniu PGK, która w wyniku zgodnego oświadczenia stron zostanie rozwiązana).
 7. W konsekwencji, zdaniem PGK, rozwiązanie umowy PGK przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominującą przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) złożone w formie aktu notarialnego będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązaniu PGK przez zgodne oświadczenie stron, statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy rozwiązanie umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominującą przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) złożone w formie aktu notarialnego będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązaniu PGK przez zgodne oświadczenie stron, statusu podatnika tego podatku przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.