IPPB5/4510-598/15-2/RS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki Zależnej, że w przypadku rozwiązania umowy PGK przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominującą przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) złożone w formie aktu notarialnego, nie znajdzie zastosowania przepis art. la ust. 13 Ustawy o CIT, wobec czego Spółka Zależna będzie mogła przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem roku podatkowego Spółki Zależnej następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika?
IPPB5/4510-598/15-2/RSinterpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. podatnik
 3. rok podatkowy
 4. statut
 5. utrata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Podatkowe grupy kapitałowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Rok podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku rozwiązania umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominującą przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) złożone w formie aktu notarialnego, nie znajdzie zastosowania przepis art. la ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wobec czego Spółka Zależna będzie mogła przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem roku podatkowego Spółki Zależnej następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku rozwiązania umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominującą przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) złożone w formie aktu notarialnego, nie znajdzie zastosowania przepis art. la ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wobec czego Spółka Zależna będzie mogła przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem roku podatkowego Spółki Zależnej następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. A. sp. z o.o. (dalej: „Spółka Zależna”) prowadzi inwestycję polegającą na budowie A. Handlowego. Spółka Zależna ma siedzibę na terytorium Polski i podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.
 2. Jedynym udziałowcem Spółki Zależnej, posiadającym bezpośrednio 100% udziałów w Spółce Zależnej, jest A. sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dominująca”).
 3. W dniu 30 czerwca 2015 roku Spółka Zależna zawarła wraz ze Spółką Dominującą umowę podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. la ustawy o CIT (dalej: „Podatkowa Grupa Kapitałowa” lub „PGK”). W tym samym dniu umowa o utworzeniu PGK została zgłoszona do rejestracji przez Spółkę Zależną, jako spółkę reprezentującą PGK do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Spółki Zależnej.
 4. Dodatkowo, niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest składany przy założeniu, że:
  1. wszystkie warunki do zarejestrowania PGK i funkcjonowania PGK jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) zostaną spełnione;
  2. PGK zostanie zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego i uzyska status podatnika CIT.
 5. W okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnika CIT, Spółka Zależna i Spółka Dominująca mogą rozwiązać zawartą umowę o utworzeniu PGK przez zgodne oświadczenie woli Spółki Zależnej i Spółki Dominującej. Oświadczenie zostanie złożone w formie aktu notarialnego. Rozwiązanie umowy PGK nie będzie spowodowane naruszeniem warunków, o których mowa w art. la ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o CIT, lecz nastąpi w wyniku zgodnego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o utworzeniu PGK.
 6. Rozwiązanie umowy PGK zostanie zgłoszone przez Spółkę Zależną, jako spółkę reprezentującą PGK, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Spółki Zależnej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki Zależnej, że w przypadku rozwiązania umowy PGK przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominującą przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) złożone w formie aktu notarialnego, nie znajdzie zastosowania przepis art. la ust. 13 Ustawy o CIT, wobec czego Spółka Zależna będzie mogła przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem roku podatkowego Spółki Zależnej następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku rozwiązania umowy PGK przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominująca przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) złożone w formie aktu notarialnego, nie znajdzie zastosowania przepis art. 1a ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: Ustawa o CIT), wobec czego Spółka Zależna będzie mogła przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem roku podatkowego Spółki Zależnej następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika.

W szczególności, zdaniem Spółki Zależnej:

 1. Zgodnie z art. la ust. 13 ustawy o CIT, przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez którąkolwiek ze spółek wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła ten status ze względu na naruszenie warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT (o których mowa w art. la ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o CIT), nie jest możliwe przed upływem roku podatkowego spółki, następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika.
 2. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym w niniejszym wniosku:
  1. PGK nie utraci statusu podatkowej grupy kapitałowej ze względu na naruszenie warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT, lecz ze względu na rozwiązanie umowy o utworzeniu PGK przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) złożone w formie aktu notarialnego.
  2. Rozwiązanie umowy PGK nie będzie spowodowane naruszeniem warunków, o których mowa w art. la ust, 2 pkt 3 i 4 ustawy o CIT.
 3. W świetle powyższego, przepis art. la ust. 13 ustawy o CIT nie powinien znaleźć zastosowania do analizowanej sytuacji, wobec czego Spółka Zależna będzie mogła przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem roku podatkowego Spółki Zależnej następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika.

W konsekwencji, zdaniem Spółki Zależnej w przypadku rozwiązania umowy PGK przez Spółkę Zależna oraz Spółkę Dominująca przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) złożone w formie aktu notarialnego, nie znajdzie zastosowania przepis art. la ust. 13 Ustawy o CIT, wobec czego Spółka Zależna będzie mogła przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem roku podatkowego Spółki Zależnej następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy w przypadku rozwiązania umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej przez Spółkę Zależną oraz Spółkę Dominującą przez zgodne oświadczenie stron (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) złożone w formie aktu notarialnego, nie znajdzie zastosowania przepis art. la ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wobec czego Spółka Zależna będzie mogła przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem roku podatkowego Spółki Zależnej następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.