IPPB5/4510-581/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zachowanie statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Podatkową Grupę Kapitałową w związku z przeprowadzeniem transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółka przejmująca będzie spółką spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej, a spółką przejmowaną spółka tworząca tę grupę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data nadania 7 sierpnia 2015 r., data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 30 lipca 2015 r. (data nadania 31 lipca 2015 r., data odbioru 3 sierpnia 2015 r.) Nr IPPB5/4510-581/15-2/AK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zachowania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Podatkową Grupę Kapitałową w związku z przeprowadzeniem transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółka przejmująca będzie spółką spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej, a spółką przejmowaną spółka tworząca tę grupę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zachowania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Podatkową Grupę Kapitałową w związku z przeprowadzeniem transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółka przejmująca będzie spółką spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej, a spółką przejmowaną spółka tworząca tę grupę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

P. C. S.A., C. Sp. z o.o., P. C. S. Sp. z o.o., P. C. Sp. z o.o. oraz C. Sp. z o. o. postanowiły utworzyć Podatkową Grupę Kapitałową, o której mowa w art. la ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), która przyjmuje nazwę: P. C. L. - Podatkowa Grupa Kapitałowa (dalej: Podatkowa Grupa Kapitałowa lub PGK) poprzez zawarcie w dniu 29 września 2014 r. Umowy utworzenia podatkowej grupy kapitałowej (dalej: Umowa PGK). P. C. L. - Podatkowa Grupa Kapitałowa została utworzona na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (akt notarialny 2014) i zarejestrowanej przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego (Decyzja z dnia 6 listopada 2014 r.).

Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2015 r. PGK została utworzona na okres 3 lat podatkowych (rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy).

Zgodnie z Umową PGK spółką dominującą w ramach PGK jest P. C. S.A. Jednocześnie, zgodnie z wymogami wskazanymi w art. la ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT, P. C. S.A. została wskazana w umowie PGK jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz z przepisów Ordynacji podatkowej.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości w ramach PGK mogą zostać przeprowadzone działania restrukturyzacyjne, w których uczestniczyć będą zarówno podmioty tworzące PGK, jak i podmioty spoza PGK. W szczególności, w okresie funkcjonowania PGK mogą zostać przeprowadzone transakcje połączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 103 ze zm., dalej: KSH), gdzie spółka przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka tworząca PGK.

Zdaniem Wnioskodawcy w wyniku planowanych w ramach PGK działań restrukturyzacyjnych nie dojdzie do naruszenia warunków koniecznych dla utworzenia i funkcjonowania PGK, o których mowa w art. la ust. 2 ustawy o CIT.

Wnioskodawca podkreśla, że w rezultacie dokonania planowanej transakcji połączenia przez przejęcie w skład PGK nadal wchodzić będą co najmniej dwie spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, pozostające w związkach kapitałowych, a ponadto:

 1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek tworzących PGK, będzie nie niższy niż 1.000.000 zł,
 2. spółka dominująca posiadać będzie bezpośrednio co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład PGK,
 3. spółki zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,
 4. spółki tworzące PGK nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 5. spółki tworzące PGK nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art . 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK,
 6. PGK osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art . 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką przejmowaną spółka tworząca PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez P. C. L. - Podatkowa Grupa Kapitałowa, co będzie równoznaczne z zakończeniem roku podatkowego PGK...

Zdaniem Wnioskodawcy, przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką przejmowaną spółka tworząca PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez P. C. L. - Podatkowa Grupa Kapitałowa prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK.

Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. la ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) może być podatkowa grupa kapitałowa, utworzona przez co najmniej dwie spółki będące spółkami prawa handlowego mającymi osobowość prawną i pozostającymi w związkach kapitałowych.

Ustawa o CIT wskazuje, że podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
  • przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2b, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł,
  • jedna ze spółek, (spółka dominująca) posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek (spółek zależnych), która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
  • spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
  • w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
 2. spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;
 3. po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto:
  • nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
  • nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej;
  • podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%.

Zgodnie z art. 491 § 1 KSH spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą. Jedną z metod połączenia, jest połączenie przez przejęcie. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, transakcja ta polega na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Spółka przejmowana, w dniu wykreślenia z rejestru zostaje rozwiązana.

Połączenie, zgodnie z art. 493 § 2 KSH, następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Skutkiem połączenia spółek kapitałowych jest sukcesja, tj. wstąpienie z dniem połączenia, we wszystkie prawa i obowiązku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą. Podobnie zasada sukcesji generalnej wyrażona została w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna łącząca się przez przejęcie z inną osobą prawną wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązku podmiotu przejmowanego.

Zatem, w rezultacie połączenia przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, polegającego na połączeniu przez przejęcie spółki z PGK przez spółkę spoza PGK, spółka przejmująca będzie kontynuowała działalność spółki przejmowanej. Tym samym spółce przejmującej przysługiwać będą prawa i obowiązki, które przed połączeniem przysługiwały spółce przejmowanej. Równocześnie na skutek przejęcia ustanie byt prawny spółki przejmowanej i zostanie ona wykreślona z właściwego jej rejestru.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmowana jest stroną umowy PGK, a spółka przejmująca pozostaje poza PGK - nie będzie powodowało naruszenia warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak to zostało wskazane powyżej, przesłanki utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika enumeratywnie wymienia regulacja art. la ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy o CIT. Są to kategorie warunków, które muszą łącznie być spełnione przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową po jej utworzeniu i przez cały okres jej funkcjonowania.

Według Wnioskodawcy należy podkreślić, że wskutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego połączenia przez przejęcie spółki tworzącej PGK (spółki przejmowanej) i spółki spoza PGK (spółki przejmującej) Wnioskodawca nadal będzie spełniać wszystkie wymagane przesłanki utrzymania statusu podatnika tj.:

 1. w skład PGK wchodzić będą co najmniej dwie spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, pozostające w związkach kapitałowych,
 2. spełnione zostaną warunki, wymienione w art . 1a ust. 2 pkt 1 lit a -c ustawy o CIT:
  • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek PGK, ustalony zgodnie z art . 1a ust. 2 pkt 1 lit a ww. ustawy, nie będzie niższy niż 1 000 000 zł,
  • spółka dominująca będzie nadal posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład PGK,
  • spółki zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,
 3. ponadto, spółki tworzące tę grupę nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 4. nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art . 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej;
 5. podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art . 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%.

Zdaniem Wnioskodawcy, w rezultacie powyższych zmian w składzie spółek tworzących PGK (tj. wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej, będącej stroną umowy PGK) zmianie ulegną postanowienia umowy podatkowej grupy kapitałowej, które zgodnie z art. la ust. 8 ustawy o CIT podlegać będą zgłoszeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 30 dni od ich wystąpienia.

W świetle powyższego Wnioskodawca uważa, że połączenie przez przejęcie spółki należącej do PGK (będącej spółką przejmowaną) i spółki spoza PGK (będącej spółką przejmującą) nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego.

Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, między innymi w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 marca 2014 r., sygn. IPTPB3/423-503/13-4/IR, w której potwierdzono, iż „połączenie przez przejęcie spółki należącej do PGK (będącej spółką przejmowaną) i spółki spoza PGK (będącej spółką przejmującą) nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-801/1 l/SD, w której wskazano, iż „ (...) jedyny przepis, który normuje tę kwestie to art. 1a ust. 1 ustawy o pdop, zgodnie z którym podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego. Zatem tak długo jak w PGK pozostają minimum dwa podmioty nie można uznać, że doszło do naruszenia warunków uznania podatkowej grupy podatkowej jako podatnika podatku dochodowego”.

jak również pośrednio w interpretacjach indywidualnych:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art.53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.