IPPB5/4510-509/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z poźn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej spowoduje dokonanie połączenia przez przejęcie spółki spoza podatkowej grupy kapitałowej przez spółkę należąca do podatkowej grupy kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej spowoduje dokonanie połączenia przez przejęcie spółki spoza podatkowej grupy kapitałowej przez spółkę należąca do podatkowej grupy kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej „Bank”) oraz inne spółki zależne Banku utworzyły Podatkową Grupę Kapitałową (dalej „PGK” lub „Wnioskodawca”) w rozumieniu art. 1a ustawy o PDOP na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (dalej „Umowa PGK”), która została zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z umową PGK:

 • PGK została utworzona na okres trzech kolejnych lat podatkowych, tj. od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. włącznie albo do dnia utraty statusu podatnika przez PGK, jeżeli nastąpi to przed dniem 31 grudnia 2016 r.,
 • w ramach PGK, Bank jest spółką dominującą w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawy o PDOP oraz został wyznaczony jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PDOP i z Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w ramach PGK mogą zostać przeprowadzone działania restrukturyzacyjne, w których uczestniczyć będą zarówno spółki zależne Banku wchodzące w skład PGK, jak i podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o PDOP spoza PGK.

Przedmiotowe restrukturyzacje mogą polegać na realizacji połączenia spółek kapitałowych przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 – t.j. z późn. zm.; dalej „KSH”). W wyniku takich połączeń przez przejęcie, spółki przejmujące nie wyemitują udziałów bądź akcji na rzecz wspólników spółek przejmowanych, gdyż 100% udziałowcem / akcjonariuszem tych spółek będą spółki przejmujące. Tym samym, w wyniku takich połączeń nie dojdzie do sytuacji, w której Bank, jako spółka dominująca nie będzie posiadała bezpośredniego 95% udziału w spółkach zależnych.

Wskazane transakcje połączenia przez przejęcie będą przeprowadzane w okresie obowiązywania umowy PGK, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W ramach PGK możliwa jest realizacja następujących transakcji:

 • połączenia przez przejęcie spółek prowadzących działalność leasingową, gdzie spółką przejmującą będzie spółka z PGK, natomiast spółkami przejmowanymi będą spółki powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o PDOP spoza PGK,
 • połączenia przez przejęcie spółek prowadzących działalność finansową, w tym windykacyjną, gdzie spółką przejmującą będzie spółka z PGK, natomiast spółkami przejmowanymi będą spółki powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o PDOP spoza PGK.

Wskutek przeprowadzenia powyższych transakcji, skład PGK nie ulegnie zmianie, tj. PGK tworzyć będą dokładnie te same spółki prawa handlowego, a ponadto:

 • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek tworzących PGK, ustalony zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PDOP, nie będzie niższy niż 1.000.000 zł,
 • Bank, jako spółka dominująca, będzie nadal posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółkach zależnych wchodzących w skład PGK,
 • spółki zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,
 • Bank oraz spółki zależne tworzące PGK nie będą korzystały ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 • Bank oraz spółki zależne tworzące PGK nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o PDOP, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK.

Uzasadnienie

Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 1a ustawy o PDOP może być podatkowa grupa kapitałowa, utworzona przez co najmniej dwie spółki będące spółkami prawa handlowego mające osobowość prawną i pozostające w związkach kapitałowych.

Ustawa o PDOP wskazuje, że podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
  1. przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o PDOP, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1.000.000 zł,
  2. jedna ze spółek, (spółka dominująca) posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek (spółek zależnych), która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
  3. spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
  4. w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
 2. spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego,
 3. po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w ww. pkt 1 lit. a-c, a ponadto:
  1. nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
  2. nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o PDOP, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej,
 4. podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o PDOP, w wysokości co najmniej 3%.

Skutki połączenia przez przejęcie na gruncie KSH

Istotą transakcji połączenia przez przejęcie na gruncie KSH jest przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za wydanie akcji lub udziałów spółki przejmującej wspólnikom spółki przejmowanej (za wyjątkiem sytuacji, w której 100% wspólnikiem spółki przejmowanej będzie spółka przejmująca). Skutkiem połączenia spółek jest wstąpienie, z dniem połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą. Połączenie następuje w dniu wpisania do rejestru sądowego właściwego zgodnie z siedzibą spółki przejmującej. Natomiast spółka przejmowana zostaje rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru.

Zatem, w rezultacie połączenia, przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, polegającego na połączeniu przez przejęcie spółki spoza PGK (tj. spółki przejmowanej) przez spółkę przejmującą wchodzącą w skład PGK) spółka przejmująca wchodząca w skład PGK będzie kontynuowała działalność spółki przejmowanej.

Tym samym, spółce przejmującej przysługiwać będą prawa i obowiązki, które przed połączeniem przysługiwały spółce przejmowanej. Równocześnie, na skutek przejęcia ustanie byt prawny spółki przejmowanej i zostanie ona wykreślona z właściwego jej rejestru.

Reorganizacja PGK w świetle przesłanek utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową

Przesłanki utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową zostały enumeratywnie wymienione w przepisach ustawy o PDOP. Podatkowa grupa kapitałowa przez cały okres jej funkcjonowania musi łącznie spełniać warunki zawarte w art. 1a ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy o PDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego połączenia przez przejęcie spółki tworzącej PGK i spółki spoza PGK, gdzie spółką przejmującą będzie spółka z PGK, Wnioskodawca nadal będzie spełniać wszystkie wymagane przesłanki do utrzymania statusu podatnika, m.in.:

 • w skład PGK wchodzić będą co najmniej dwie spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, pozostające w związkach kapitałowych,
 • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek PGK, ustalony zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit a ustawy o PDOP, nie będzie niższy niż 1 000 000 zł,
 • Bank, jako spółka dominująca będzie nadal posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym spółek zależnych wchodzących w skład PGK,
 • spółki zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, połączenia przez przejęcie spółki tworzącej PGK i spółki spoza PGK, gdzie spółką przejmującą będzie spółka z PGK, nie spowoduje naruszenia warunków istnienia PGK i tym samym, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK.

Jednocześnie, w przypadku, gdyby wskutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego połączenia przez przejęcie doszło do zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i zmiany jej struktury własnościowej, zmianie ulegną postanowienia umowy podatkowej grupy kapitałowej, które zgodnie z art. 1a ust. 8 ustawy o PDOP podlegać będą zgłoszeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 30 dni od ich wystąpienia.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK.

Brak utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przeprowadzeniem transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca podatkową grupę kapitałową, a spółką przejmowaną spółka spoza podatkowej grupy kapitałowej została potwierdzona w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2014 r. (sygn. IPTPB3/423-503/13-3/IR), Organ – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy – zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie z którym „(...) dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego spółką przejmującą będzie Spółka reprezentująca, bądź jedna ze Spółek Zależnych, a spółka przejmowana będzie pozostawać poza PGK, jeżeli wskutek takiej transakcji nie zostaną naruszone podstawowe warunki istnienia PGK, nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie wiąże się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia.”. Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę zostało również potwierdzone m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 marca 2015 r. (sygn. IPPB5/423-1251/14-2/RS),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2016 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-208/16/AB).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.