IPPB5/4510-20/16-2/MR | Interpretacja indywidualna

Czy dzień wpisu połączenia Wnioskodawcy ze Spółką do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie ostatnim dniem roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez Wnioskodawcę i Spółkę?
IPPB5/4510-20/16-2/MRinterpretacja indywidualna
  1. podatkowa grupa kapitałowa
  2. rok podatkowy
  3. zeznanie podatkowe
  4. łączenie spółek
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Zeznania podatkowe
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Podatkowe grupy kapitałowe
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Rok podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z przejęciem Spółki przez Wnioskodawcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z przejęciem Spółki przez Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przyszłości Wnioskodawca wraz z 100% zależną od niego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako: „Spółka”), zawrą, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. la ust. 1 Ustawy CIT, która spełniać będzie wszystkie warunki wymienione w art. la ust. 2 Ustawy CIT. Do podatkowej grupy kapitałowej poza Wnioskodawcę i Spółką nie będą należeć żadne inne spółki.

W okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej może dojść do połączenia Wnioskodawcy ze Spółką w trybie wskazanym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, czyli jako połączenie przez przejęcie. Spółką przejmującą będzie Wnioskodawca, a spółką przejmowaną będzie Spółka.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dzień wpisu połączenia Wnioskodawcy ze Spółką do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie ostatnim dniem roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez Wnioskodawcę i Spółkę...

Zdaniem Wnioskodawcy dzień wpisu połączenia Wnioskodawcy i Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie ostatnim dniem roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez Wnioskodawcę i Spółkę.

Stosownie do art. la ust. 1 Ustawy CIT podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”. Jednocześnie jak stanowi art. la ust. 10 Ustawy CIT w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 7 pkt 2 Ustawy CIT dla poszczególnych spółek tworzących grupę dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca przewiduje dokonanie połączenia przez przejęcie Spółki, z którą razem tworzyć będą podatkową grupę kapitałową. Połączenie nastąpi w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zawartej przez Wnioskodawcę i Spółkę.

Jak stanowi art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507.

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, że wpisanie połączenia Wnioskodawcy i Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spowoduje naruszenie podstawowego warunku istnienia podatkowej grupy kapitałowej wyrażonego w art. la ust. 1 Ustawy CIT, zgodnie z którym podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, dzień wpisania połączenia Wnioskodawcy i Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie zarazem dniem naruszenia warunku uznania podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez Wnioskodawcę i Spółkę za podatnika podatku dochodowego, a tym samym będzie oznaczać utratę statusu podatnika przez tę podatkową grupę kapitałową oraz koniec jej roku podatkowego. Dzień następujący po dniu, w którym nastąpił wpis połączenia Wnioskodawcy i Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, będzie dniem rozpoczynającym nowy rok podatkowy Wnioskodawcy (stosownie do art. 8 ust. 7 pkt 2 Ustawy CIT).

Reasumując zdaniem Wnioskodawcy dzień wpisu połączenia Wnioskodawcy i Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie ostatnim dniem roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej tworzonej przez Wnioskodawcę i Spółkę.

Zatem w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych związanych z przejęciem Spółki przez Wnioskodawcę - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.