IPPB5/423-679/14-3/RS | Interpretacja indywidualna

1. Czy połączenie przez przejęcie spółki spoza PGK E. przez spółkę należącą do PGK E. spowoduje utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK E.?2. Czy połączenie dwóch spółek wchodzących w skład PGK E. spowoduje utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK E. (niezależnie, która ze spółek będzie spółką przejmującą)?
IPPB5/423-679/14-3/RSinterpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. podatnik
 3. połączenie
 4. skutki podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Podatkowe grupy kapitałowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia  21 lipca 2014 r. (data wpływu 22 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej PGK E. spowoduje dokonanie:

 • połączenia przez przejęcie spółki spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej E. przez spółkę należąca do PGK E. (pytanie oznaczone nr 1) - jest prawidłowe,
 • połączenia dwóch spółek wchodzących w skład PGK E. (pytanie oznaczone nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej PGK E. spowoduje dokonanie połączenia przez przejęcie spółki spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej E. przez spółkę należąca do PGK E. oraz dokonanie połączenia dwóch spółek wchodzących w skład PGK E.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest spółką dominującą PGK E. w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o CIT. Oprócz Spółki, w skład PGK E. wchodzą następujące podmioty:

 • E. O. S.A. (dalej: „E. O.”),
 • E. R. S.A. (dalej: „E. R.”),
 • B. S.A.,
 • E. T. Sp. z o.o.,
 • E. S.A.

Oprócz nich, w skład Grupy E. w Polsce wchodzi również E. T. S.A. (dalej: „E. T.”), której 100 % akcjonariuszem jest E. O. E. T. nie należy do PGK E..

Obecnie planowana jest: konsolidacja spółek działających w branży budownictwa energetycznego w ramach Grupy Kapitałowej E. w Polsce, tj. E. O. i E. R. (spółek będących członkami PGK E.) oraz E. T. (spółki spoza PGK E.) (dalej: „Konsolidacja”).

W ramach Konsolidacji planowane jest połączenie przez przejęcie (zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych - Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) E. T. przez E. O. (spółkę z PGK E.). Spółką przejmującą będzie spółka należąca do PGK E. (tj. E. O.). Wskutek dokonania połączenia może dojść do zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (będącej stroną umowy o podatkowej grupie kapitałowej).

Dodatkowo, planowanym (kolejnym) elementem procesu Konsolidacji jest połączenie przez przejęcie (zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych) E. O. i E. R.. Na tym etapie nie zostało zdecydowane, która spółka (E. O. czy też E. R.) będzie Spółką przejmującą.

W wyniku planowanych w ramach Grupy Kapitałowej E. działań restrukturyzacyjnych nie dojdzie do naruszenia warunków koniecznych dla utworzenia i funkcjonowania PGK E., o których mowa w art. 1a ust. 2 ustawy o CIT. W konsekwencji, w rezultacie planowanych transakcji połączenia przez przejęcie:

 • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą spółkę wchodzącą w skład PGK E. będzie nie niższy niż 1.000.000 zł,
 • Spółka (spółka dominująca) posiadać będzie bezpośredni co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład PGK E.,
 • spółki zależne PGK E. nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,
 • spółki tworzące PGK E. nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 • spółki tworzące PGK E. nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK,
 • PGK E. osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, w wysokości co najmniej 3%.

Mimo powyższego, u Spółki zrodziła się wątpliwość, czy któryś z wyżej opisanych etapów Konsolidacji <(a) połączenie spółki z PGK E. ze spółką spoza PGK E. oraz (b) połączenie 2 spółek wchodzących w skład PGK E.> może spowodować utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK E..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy połączenie przez przejęcie spółki spoza PGK E. przez spółkę należącą do PGK E. spowoduje utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK E....
 2. Czy połączenie dwóch spółek wchodzących w skład PGK E. spowoduje utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK E. (niezależnie, która ze spółek będzie spółką przejmującą)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Połączenie przez przejęcie spółki spoza PGK E. przez spółkę należącą do PGK E. nie spowoduje utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK E..
 2. Połączenie dwóch spółek wchodzących w skład PGK E. nie spowoduje utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK E. (niezależnie, która ze spółek będzie spółką przejmującą).

Ad. 1

Podniesiono, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm. - dalej „ustawa o CIT”), podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są m.in. spółki kapitałowe. Jednakże zgodnie z art. la ust. 1 ustawy o CIT, podatnikiem może być również grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane „podatkowymi grupami kapitałowymi”. Skutkiem powstania podatkowej grupy kapitałowej jest utrata podmiotowości w podatku dochodowym od osób prawnych przez spółki, będące stroną umowy o podatkowej grupie kapitałowej. Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, dochodem w podatkowej grupie kapitałowej jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Za wpłacanie podatku dochodowego od osób prawnych odpowiada spółka dominująca, natomiast wszystkie spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. la ust. 14 ustawy CIT. Zgodnie z treścią art. 1a ust. 8 ustawy o CIT, Spółka dominująca, obowiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego wszelkie zmiany umowy (o której mowa w art. la ust. 3 ustawy o CIT), oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących podatkową grupę kapitałową w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Natomiast, zgodnie z art. la ust. 10 ustawy o CIT, w razie gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec roku podatkowego.

Wskazano, że zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą (art. 491 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Jedną z metod połączenia, jest połączenie przez przejęcie. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, transakcja ta polega na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Spółka przejmowana, w dniu wykreślenia z rejestru zostaje rozwiązana. Połączenie, zgodnie z art. 493 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Skutkiem połączenia spółek kapitałowych jest sukcesja, tj. wstąpienie z dniem połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą. Podobnie zasada sukcesji generalnej wyrażona została w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej „Ordynacja podatkowa”). Zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna łącząca się przez przejęcie z inną osobą prawną wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podmiotu przejmowanego.

Oznacza to zdaniem Wnioskodawcy, że spółka przejmująca kontynuuje działalność spółki przejmowanej i w ramach tej kontynuacji przysługują jej, co do zasady, te same prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce przejmowanej. Jednocześnie ustaje byt prawny spółki przejmowanej, która jest wykreślana z właściwego rejestru.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca będzie stroną umowy o podatkowej grupie kapitałowej, natomiast spółka przejmowana nie będzie stroną umowy o podatkowej grupie kapitałowej, nie będzie powodowało naruszenia warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Podniesiono, że przesłanki utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika enumeratywnie wymienia art. la ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy o CIT. Są to cztery kategorie warunków, które muszą być łącznie spełnione przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową po jej utworzeniu i przez cały okres jej funkcjonowania:

 1. Spełnienie warunków utworzenia podatkowej grupy kapitałowej, określonych w art. la ust. 2 pkt 1 lit. a-c ustawy o CIT, czyli:
   1. przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż l.000.000 zł,
   2. jedna ze spółek, zwana dalej „spółką dominującą”, posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej „spółkami zależnymi”, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
   3. spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
  1. Nie korzystanie przez żadną ze spółek grupy ze zwolnień z podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw (art. la ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT).
  2. Nie pozostawanie przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, z podatnikami podatku dochodowego nie wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej (art. la ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy o CIT).
  3. Osiągnięcie przez podatkową grupę kapitałową za każdy rok podatkowy udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3% (art. la ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT).

  Podniesiono także, że jak Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego, w wyniku połączenia przez przejęcie, żaden z powyższych warunków nie zostanie naruszony, w konsekwencji połączenie przez przejęcie spółki spoza PGK E. przez spółkę należącą do PGK E. nie spowoduje utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK E.. Dodatkowo wskazano, że w wyniku tego połączenia liczba podmiotów wchodzących w skład PGK E. nie ulegnie zmianie.

  Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, że wskutek dokonania połączenia może dojść jedynie do zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (będącej stroną umowy o podatkowej grupie kapitałowej). W takiej sytuacji, zgodnie z art. la ust. 8 ustawy o CIT, Spółka dominująca będzie zobowiązana zgłosić naczelnikom urzędu skarbowego fakt dokonania zwiększenia kapitału zakładowego. Jednocześnie spółka przejmująca zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podmiotu przejmowanego.

  Ad.2.

  Podniesiono, że jak Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego, w przypadku połączenia przez przejęcie dwóch spółek należących do podatkowej grupy kapitałowej, żaden z warunków, o których mowa w art. la ust. 2 pkt 1 lit. a-c, art. 1a ust. 2 pkt 3 lit a) i b) oraz art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT (warunki te zostały wypisane w uzasadnieniu Wnioskodawcy w zakresie pytania 1) nie zostanie naruszony.

  W konsekwencji połączenie 2 spółek wchodzących w skład PGK E. nie spowoduje utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK. E. (niezależnie, która ze spółek będzie spółką przejmującą).

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej PGK E. spowoduje dokonanie:
  • połączenia przez przejęcie spółki spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej E. przez spółkę należąca do PGK E. (pytanie oznaczone nr 1) - jest prawidłowe,
  • połączenia dwóch spółek wchodzących w skład PGK E. (pytanie oznaczone nr 2) - jest prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie obu pytań.

  Jednocześnie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja dotyczy tylko spraw będących przedmiotem zapytania Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku Wnioskodawcy (odnośnie skutków podatkowych dokonanego połączenia przez przejęcie i obowiązków z tym związanych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Tym samym tut. Organ nie odniósł się do nich.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.