IPPB5/423-1085/14-3/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w pierwszym roku działalności podatkowej grupie kapitałowej PGK P. będzie przysługiwało prawo płacenia zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 27 listopada 2014 r. (data nadania 27 listopada 2014 r., data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę - Podatkową Grupę Kapitałową - z kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w pierwszym roku jej działalności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę - Podatkową Grupę Kapitałową - z kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w pierwszym roku jej działalności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 30 października 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał w drodze decyzji rejestracji umowy o utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej pod nazwą „PGK P. 2015” (dalej: PGK P. lub PGK), zawartej w dniu 18 września 2014 r. pomiędzy P. Spółka Akcyjna (dalej: P. SA, Spółka), PK. Spółka Akcyjna (dalej: Spółka PK SA), PD Spółka Akcyjna (dalej: Spółka PD), PO Spółka Akcyjna (dalej: Spółka PO), PM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka PM), PS Spółka Akcyjna (dalej: Spółka PS), PE Spółka Akcyjna (dalej: Spółka PE), PN Spółka Akcyjna (dalej: Spółka PN) oraz pozostałymi 24 spółkami zależnymi od P. SA (dalej: Spółka Zależna lub łącznie: Spółki Zależne).

Zgodnie z Umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • P. SA została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PDOP oraz z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, dalej: Ordynacja Podatkowa),
 • podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o PDOP, w związku z art. 7 ust. 1 -3 ustawy o PDOP.

Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym P. SA jako podmiot reprezentujący Podatkową Grupę Kapitałową PGK P. rozważa wybór płacenia zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w pierwszym roku działalności podatkowej grupie kapitałowej PGK P. będzie przysługiwało prawo płacenia zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o CIT między innymi podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Za kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego. Prawa do płacenia zaliczek kwartalnych, o których mowa powyżej, nie mają podmioty rozpoczynające działalność, które zostały utworzone:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo
 • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo
 • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

Ustawodawca uzależnił prawo do płacenia zaliczek kwartalnych od pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to należy złożyć w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, Podatkowa Grupa Kapitałowa PGK P. spełnia warunki uprawniające do wyboru metody kwartalnego płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, gdyż:

 • w swoim pierwszym roku podatkowym będzie podatnikiem rozpoczynającym działalność w myśl przepisów ustawy o CIT,
 • w katalogu podmiotów, którym ustawodawca odmówił prawa do wyboru tej metody, nie wymieniono podatkowych grup kapitałowych.

I o ile wybierze tą metodę płacenia zaliczek i powiadomi o tym w formie pisemnej w terminie do 20 lutego 2015 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego, będzie mogła płacić kwartalne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

Podniesiono, że powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w wiążących interpretacjach podatkowych organów podatkowych, np: interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z dnia 3.02.2012 r. sygn. IPPB5/423-1126/11-2/AM, z dnia 12.08.2008 r. sygn. IP-PB3-423-746/08-2/MB i IP-PB3-423-747/08-2/MB, z dnia 17.12.2009 r., sygn. IPPB5/423-588/09-2/MB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z póz. zm.), podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”.

W polskim prawie podatkowym przepisy traktują podatkową grupę kapitałową jako podmiot podatku dochodowego od osób prawnych. Pomimo, że podatkowa grupa kapitałowa nie posiada osobowości prawnej, to zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nadany jej został status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej jest możliwe, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie ustawowe warunki formalne.

W myśl art. 1a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
  1. przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł,
  2. jedna ze spółek, zwana dalej „spółką dominującą”, posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej „spółkami zależnymi”, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
  3. spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
  4. w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
 2. spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej „umową”, została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;
 3. po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto:
  1. nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
  2. nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej;
 4. podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%.

Stosownie do art. 1a ust. 3 pkt 4 ww. ustawy, umowa musi zawierać co najmniej wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej.

Treść art. 1a ust. 7 ww. ustawy wskazuje z kolei, iż podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Spółce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej grupy kapitałowej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że P. S.A. wraz ze spółkami zależnymi utworzyła Podatkową Grupę Kapitałową pod nazwą „PGK P. 2015”, która została zarejestrowana w dniu 30 października 2014 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie umowy zawartej w dniu 18 września 2014 r. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2015 r. P. SA jako podmiot reprezentujący Podatkową Grupę Kapitałową PGK P. rozważa wybór płacenia zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy od osób prawnych.

Zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego.

Zgodnie z art. 25 ust. 1d ww. ustawy, do podatników rozpoczynających działalność, którzy zamierzają wpłacać zaliczki kwartalne, o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 16k ust. 11 tej ustawy, przepisy ust. 7 nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni:

 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo
 2. w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osoba prawną, albo
 3. przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro, wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14.

Ponadto, w myśl art. 25 ust. 1e cytowanej ustawy, podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, o których mowa w ust. 1b, mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż Podatkowa Grupa Kapitałowa (Wnioskodawca) – jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, przy spełnieniu obowiązku wynikającego z treści art. 25 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.