ILPB4/4510-1-496/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego przez podatkową grupę kapitałową.
ILPB4/4510-1-496/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. sprawozdania finansowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Zeznania podatkowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Podatkowe grupy kapitałowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego przez podatkową grupę kapitałową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązku złożenia sprawozdania finansowego przez podatkową grupę kapitałową,
 • obowiązku złożenia sprawozdania finansowego przez spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W skład Podatkowej Grupy Kapitałowej wchodzą następujące spółki:

 1. A” S.A.,
 2. B” Sp. z o.o.,
 3. C” Sp. z o.o.,
 4. D” Sp. z o.o.,
 5. E” Sp. z o.o.,
 6. F” Sp. z o.o.,
 7. G” Sp. z o. o.,
 8. H” Sp. z o.o.,
 9. I” Sp. z o.o.

A” S.A. jest spółką reprezentującą podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy CIT oraz z przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z art. la ust. 3 pkt 4 ustawy CIT.

Przed wejściem do Podatkowej Grupy Kapitałowej (tj. przed 1 stycznia 2014 r.) poszczególne ww. spółki składały sprawozdania finansowe do właściwych naczelników urzędów skarbowych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Podatkowa Grupa Kapitałowa jest zobowiązana do przekazywania jakiegokolwiek sprawozdania finansowego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy CIT...
 2. Czy spółki wchodzące w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej są zobowiązane do przekazywania sprawozdań finansowych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy CIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Jednocześnie wniosek Podatkowej Grupy Kapitałowej w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania z 3 grudnia 2015 r. nr ILPB4/4510-1-496/15-3/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy Podatkowa Grupa Kapitałowa nie jest zobowiązana do przekazywania jakiegokolwiek sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy CIT.

Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 2 ustawy CIT podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Powołany przepis art. 27 ust. 2 ustawy CIT referuje w sposób wyraźny do pojęcia „podatnika”. Zgodnie z art. la ust. 2 „Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki”. Podatnikiem zgodnie z ustawą CIT jest zatem Podatkowa Grupa Kapitałowa, a nie poszczególne spółki wchodzące w jej skład.

Wskazać należy, że „Podatkowa grupa kapitałowa” nie została wymieniona expressis verbis w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej: „UR”) jako jedna z jednostek, do której stosuje się przepisy UR. Należy zaznaczyć, że nie można utożsamiać pojęcia „podatkowa grupa kapitałowa” z ustawy CIT z pojęciem „grupy kapitałowej” z UR. Mianowicie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 44 UR, jako grupę kapitałową należy rozumieć jednostkę dominującą oraz spółki od niej zależne. Odmiennie została zdefiniowana „podatkowa grupa kapitałowa” w art. 1a ust. 1 ustawy CIT, tj. co najmniej dwie spółki prawa handlowego, które pozostają w związkach kapitałowych – ściśle uregulowanych w kolejnych przepisach ustawy CIT. Grupa jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 55 UR. Niemniej skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie może być utożsamiane ze sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy CIT. Grupa nie sporządza jakichkolwiek sprawozdań finansowych obejmujących dane wyłącznie spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową, gdyż, jak to zostało powyżej wskazane, ustawa o rachunkowości nie nakłada na podatkowe grupy kapitałowe obowiązku sporządzania sprawozdań, a w związku z tym nie zawiera przepisów, które określały sposób sporządzania takich sprawozdań. W konsekwencji oznacza to brak obowiązku przekazywania przez Podatkową Grupę Kapitałową sprawozdania finansowego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy CIT do właściwego urzędu skarbowego. Powyższe stanowisko potwierdził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2010 r., sygn. IPPB3/423-5/10-4/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatkowa grupa kapitałowa
ITPB3/4510-396/15-2/JG | Interpretacja indywidualna

sprawozdania finansowe
IPPB5/423-1067/14-4/PS | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPB3/423-5/10-4/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.